Prosty, logiczny przekaz

Izaj. 1:18 Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna.

Ewangelia jest najbardziej rozsądnym i logicznym przesłaniem, jakie lud Boży kiedykolwiek słyszał w swoim życiu. Ewangelia, której używa Duch Boży, jest przesłaniem 

  • jasnym,
  • godnym zaufania,
  • popartym obietnicami Boga, który nie może kłamać,
  • opartym na niezmiennej, absolutnej prawdzie,
  • która jest używana do faktycznego nawrócenia duszy

Duch przekonuje wybranych o doktrynalnych prawdach Ewangelii, a nawrócony grzesznik teraz rozumie i kocha prawdę, a jego pewność zbawienia zostaje wzmocniona w tej Ewangelii, kiedy żyje wiarą

1 Piotra 2:2 Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie rozsądnego (λογικὸν logikon) czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli;
.
Rzym. 1:17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
.
Hebr. 6:17-20
17.Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą; 18.Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei; 19. Którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę; 20.Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
.
2 Piotra 1:3 Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.


Obosieczny miecz Ewangelii

Bóg odkrywa tajemnicę Ewangelii, objawiając ją nam i daje nam zrozumienie, że możemy Go poznać

Mat 11:25-27 25. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. 26. Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało. 27. Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
.
Jan 17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
.
1 Kor 2:10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.
.
2 Kor 4:6 Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
.
Efez. 1:18 Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych;
.
Filip. 3:8 Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
.
1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Bóg musi dać nam duchową zdolność poznania i zrozumienia, ponieważ od czasu grzechu Adama, Człowiek utracił zdolność przyjmowania rzeczy duchowych

1 Kor 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.

Zanim Bóg da Swojemu ludowi życie duchowe, wiarę i zrozumienie, są oni w stanie potępienia i nie rozumieją wartości przedmiotu wiary, Chrystusa Jezusa Sprawiedliwego. Zanim zostanie dana wiara, grzesznik ma naturalne uprzedzenia wobec Boga i Jego jedynej drogi zbawienia przez zasługi Chrystusa. Grzesznik jest zbyt zajęty porównywaniem się z innymi ludźmi

2 Kor 10:12 Nie śmiemy bowiem zaliczać siebie do niektórych ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają sami siebie. Nie mają bowiem rozumu, gdyż mierzą się własną miarą i porównują się sami ze sobą.

Zamiast porównywania się z jedynym Bożym standardem, którym jest Chrystus i Jego doskonałe posłuszeństwo. Bez wątpienia ufają w sposób, który wydaje im się słuszny, i zamierzają ustanowić własną sprawiedliwość

Przysłów 14:12 Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci.
.
Rzym. 10:2-3 2. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. 3. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie byli poddani sprawiedliwości Boga.

Boża droga jest nierozsądna i nielogiczna dla duchowo martwego grzesznika, który jest wrogo nastawiony do Bożej ewangelii łaski.
.


Logos kontra ignorancja

Jezus Chrystus jest logiką / językiem-Żywym Słowem Bożym w osobie Boga-człowieka Pośrednika. To, kim On jest i co uczynił dla zbawienia, urzeczywistnia się dla nas dzięki wiedzy i objawieniu, wtedy luka otępienia i ignorancji zostaje wypełniona i zaopatrzona w największą mądrość, jaką kiedykolwiek zebrano razem: ewangelię Bożej wolnej łaski w Chrystusie.

Wiara nie jest ślepym skokiem w ciemność ignorancji, ale raczej jest czymś, co Bóg daje nam, abyśmy trzymali się wszystkiego, co jest

  • prawdziwe,
  • jasne,
  • rozsądne,
  • logiczne
  • i godne zaufania.

Nie zamulajmy wód przez promowanie ignorancji, wątpliwości, nierozsądności, paradoksu i niejasności tam, gdzie Pismo Święte tego nie robi

Przysłów 1:22 Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę, szydercy – lubować się w swoim szyderstwie, a głupi – nienawidzić wiedzy?

Dziękuj Bogu za Jego nieodpartą, nawracającą, suwerenną łaskę! Rozum jest podstawą wiary (Rzym. 10:2; Izaj. 1:18; Rzym 12:2; Efez. 1:18; Efez. 3:18; Efez. 4:23; Filipian 4:8; Kol. 3:10; 1 Jana 5:20)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan