Dobrowolna ofiara Chrystusa

Bóg Syn dobrowolnie zgodził się zrobić to, co Ojciec zaplanował, dlatego On także jest sprawcą naszego zbawienia. Na trzy sposoby Chrystus przejawia swoją gotowość, by stać się sprawcą naszego zbawienia:

Po pierwsze

Zechciał odłożyć chwałę swojej boskiej natury i objawić się jako człowiek

Hebr. 2:14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;

Zauważ, co to jest powiedziane. Chrystus zrobił to nie dlatego, że cały rodzaj ludzki ma udział we krwi i w ciele, ale z powodu, dzieci, które mu dał Bóg

Hebr. 2:13 Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.

Jego gotowość odnosi się do tych dzieci, nie do całego rodzaju ludzkiego.
.


Po drugie

Zechciał wydać samego siebie jako ofiarę. Jest prawdą, że wiele rzeczy Chrystus wycierpiał biernie. Jest jednak również prawdą, że poddał się tym cierpieniom dobrowolnie i z całą gotowością. Bez takiego pełnego gotowości przyzwolenia, wszystkie te cierpienia nie miałyby wielkiej wartości. Chrystus mógł więc prawdziwie powiedzieć

Jan 10:17-18 17 Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. 18 Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.

.


Po trzecie

Obecne modlitwy Chrystusa za dziećmi Bożymi wskazują na Jego gotowość do tego, by być sprawcą naszego zbawienia. Wszedł On teraz do niebiańskiej świątyni

Hebr. 9:11-12 11 Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku; 12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

Tam wstawia się za nami. Zauważ, że nie modli się On za świat

Jan 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.

ale za tych, za których umarł

Rzym. 8:34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.

Prosi o to, aby ci, których dał mu Ojciec, byli z Nim, aby oglądali Jego chwałę

Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

Jest więc jasne, że nie mógł umrzeć za wszystkich!

John Owen

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan