Rozdział 1:2
Pismo Święte: kanon

Pismo Święte czyli zapisane Słowo Boże zawiera następujące księgi,które razem tworzą Stary i Nowy Testament:

Stary Testament: • 1 Księga Mojżeszowa • 2 Księga Mojżeszowa • 3 Księga Mojżeszowa • 4 Księga Mojżeszowa • 5 Księga Mojżeszowa • Księga Jozuego • Księga Sędziów • Księga Rut • 1 Księga Samuela • 2 Księga Samuela • 1 Księga Królewska • 2 Księga Królewska • 1 Księga Kronik • 2 Księga Kronik • Księga Ezdrasza • Księga Nehemiasza • Księga Estery • Księga Joba • Księga Psalmów • Przypowieści Salomona • Księga Kaznodziei Salomona • Pieśń nad Pieśniami • Księga Izajasza • Księga Jeremiasza • Treny • Księga Ezechiela • Księga Daniela • Księga Ozeasza • Księga Joela • Księga Amosa • Księga Abdiasza • Księga Jonasza • Księga Micheasza • Księga Nahuma • Księga Habakuka • Księga Sofoniasza • Księga Aggeusza • Księga Zachariasza • Księga Malachiasza

Nowy Testament: • Ewangelia Mateusza • Ewangelia Marka • Ewangelia Łukasza • Ewangelia Jana • Dzieje Apostolskie • List do Rzymian • 1 List do Koryntian • 2 List do Koryntian • List do Galacjan • List do Efezjan • List do Filipian • List do Kolosan • 1 List do Tesaloniczan • 2 List do Tesaloniczan • 1 List do Tymoteusza • 2 List do Tymoteusza • List do Tytusa • List do Filemona • List do Hebrajczyków • List Jakuba • 1 List Piotra • 2 List Piotra • 1 List Jana • 2 List Jana • 3 List Jana • List Judy • Objawienie Jana

Wszystkie te księgi są natchnione przez Boga i stały się zasadą i normą wiary i życia.

2 Tym 3:16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości


Rozdział 1:3
Pismo Święte: apkokryfy

Księgi powszechnie zwane apokryfami nie powstały z natchnienia Bożego, toteż nie należą do kanonu czyli składu Pisma Świętego. Dlatego też nie posiadają żadnego autorytetu w Kościele Bożym i powinny być traktowane i stosowane tak jak inne pisma ludzkiego pochodzenia.

Łuk. 24:27 I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.
.
Łuk. 27:44 Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
.
Rzym. 3:2 [Żydom] zostały powierzone słowa Boże.

Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 r.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan