Marek 3:5 Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga.
.
Efez. 4:26-27 26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. 27 Nie dawajcie miejsca diabłu.

Gniew sprawiedliwy

To, czy gniew jest grzechem, zależy od tego, jak się go używa. Możliwe, że jesteś zły, ale nie popełniłeś przez to grzechu. Na przykład, Bóg jest nie tylko zły z powodu grzechu ale jest sprawiedliwie rozgniewany na grzesznika każdego dnia

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
.
Przyp. 6:16-19 16 Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę: 17 Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną; 18 Serce, które knuje złe myśli; nogi, które spiesznie biegną do zła; 19 Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę między braćmi.
.
Psalm 139:19 Zgładzisz, Boże, niegodziwego
.
Psalm 7:11 Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.
.
Psalm 5:4-5 4 Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą nie zamieszka. 5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
.
Przyp. 15:9 Droga niegodziwego wzbudza odrazę w PANU, a miłuje on tego, kto podąża za sprawiedliwością
.
Izaj 63:3 Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną; a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem.
.
Psalm 26:5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi nie usiądę.
.
Psalm 11:5 PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.
.
Łuk. 19:27 Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach.


Wyrok Boży

Bóg prawidłowo wydaje sprawiedliwy wyrok na tych, którzy się nie nawróc. Nazywamy to „sprawiedliwym gniewem”.

Psalm 7:12-14 12 Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy; swój łuk napiął i przygotował go. 13 Przygotował na niego broń śmiertelną, a swoje strzały sporządził na prześladowców. 14 Oto bezbożny rodzi nieprawość, jest brzemienny krzywdą i zrodził kłamstwo.


Piekło

Istnienie piekła, stan wiecznego oddzielenia od Boga i wiecznej kary, jest samo w sobie sprawiedliwym gniewem

Mat 25:41;46 41 Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. 46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Jednym z powodów, dla których piekło trwa wiecznie, jest to, że ludzie nie przestają grzeszyć i dlatego Boży sprawiedliwy i prawy gniew nadal płonie.
.


Gniew Chrystusa

Nawet Jezus, który jest bezgrzeszny przejawiał prawy gniew.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
.
Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.
.
1 Piotra 1:19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego
.
1 Piotra 2:22 Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu
.
1 Jana 3:5 A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu.

I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał.

Jan. 2:13-17 13 A ponieważ zbliżała się Pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy. 14 I zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. 15 A zrobiwszy bicz z powrozków, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. 16 A do sprzedających gołębie powiedział: Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca domu kupieckiego. 17 I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie.
.
Mal 3:1;3 1 Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów. 3 I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro: oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać PANU ofiarę w sprawiedliwości.
.
Mat. 21:12-13 12 Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. 13 I powiedział im: Jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.


Sposób użycia

Sposób, w jaki używamy gniew określa, czy jest to grzech czy nie; Tak jak Jezus opisany powyżej, wyraził słuszną złość wobec handlarzy i nie popełnił grzechu.

Psalm 97:10 Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło; on strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych.
.
Psalm 139:21-22 21 Czy nie nienawidzę tych, PANIE, którzy nienawidzą ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko tobie powstają? 22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów.
.
Przyp. 8:13 Bojaźń PANA to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych.
.
Rzym. 12:9 Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre.


Gniew grzeszny

Jednak istnieje jeszcze gniew, który jest zakorzeniony w naszej zepsutej naturze i jest to zawsze grzeszna cecha. W Biblii jest wiele przestróg przeciwko niesprawiedliwemu gniewowi: nie gniewaj się szybko

Przyp. 14:29 Nieskory do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy wywyższa głupotę.
.
Przyp. 19:11 Roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie.

Nie bądź porywczy.

1 Kor. 13:5 (Miość) Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego

Nie pozostawiaj miejsca na sprawy w których będzie niezgoda a raczej szybko je rozwiąż

Efez. 4:27 Nie dawajcie miejsca diabłu.
.
Efez. 4:31 Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością
.
Psalm 37:8 Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości; nie zapalaj się gniewem do czynienia zła.

Tak więc gniew musi być kontrolowany i nie może być wykorzystywany do grzesznych celów. Chrześcijanie powinni szybko wybaczać innym

Efez. 4:32 Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.

Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.

Mat. 18:21-22 21 Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? 22 I odpowiedział mu Jezus: Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy.

 


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email