Osoba Chrystusa nie ma sobie równych. Bóg, Mesjasz, zbawiciel, stwórca świata, ten, który podtrzymuje istnienie wszystkiego swoim słowem, doskonały człowiek.

Dlaczego Pan Jezus unikał rozgłosu? Czemu nie chciał, aby obwołano Go królem Izraela, który przecież tak bardzo tego potrzebował? Z jakiego powodu do pewnego czasu Jezus nie ogłaszał się publicznie Bogiem-Synem? Poniższe rozważanie odpowie na wszystkie te pytania.

Ochrona misji przed Judaistami

Mat. 8:4  Wtedy Jezus powiedział do niego: Uważaj, abyś nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.

…uważaj abyś nikomu nie mówił…

Rozgłos, który niosły za sobą cuda, mógł utrudnić misję Chrystusa oraz odciągnąć uwagę ludzi od Jego przekazu. Marek napisał, że tak się właśnie stało. Przez zbytnią wylewność i nieposłuszeństwo uzdrowionego człowieka Chrystus musiał przenieść się wraz ze swoją misją daleko od miasta, na tereny pustynne

Marek 1:45 Lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, w miejscach odludnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego.
.

Ochrona życia przed Judaistami

Mat. 12:14-16 14 A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. 15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich. 16 I przykazał im, aby go nie ujawniali;

…przykazał im, aby go nie ujawniali…

Jezus nakazywał by nie czyniono wokół Niego rozgłosu. Poprzez ten nakaz Chrystus unika okrzyknięcia Go bohaterem, który podbija świat. Tego spodziewali się po Mesjaszu rabinistyczni eksperci po wczytaniu się w mesjanistyczne proroctwa. Rabini oczekiwali programu politycznego, kampani militarnej i rozgłosu.
.

Jeszcze nie czas na konfrontację z Judaistami

Mat.16:20  Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że on, Jezus, jest Chrystusem.

…aby nikomu nie mówili, że on jest Chrystusem…

Pan Jezus daje się poznać jako Bóg-Syn najpierw swoim najbliższym uczniom. Jest świadomy, że ogłoszenie całemu światu żydowskiemu Boskości Mesjasza to droga ku nieuchronnej śmierci. Stąd nakaz wstrzymania się od ujawniania tej prawdy. Jezus sam zdecyduje o czasie i miejscu egzekucji. Ujawnienie tej informacji jest niewskazane gdyż nie jest to odpowiedni czas.

Najbliższy kontekst

W wersach 13-14 dowiadujemy się, że Jezus nie ogłaszał się publicznie Bogiem. Powszechnie uznawano Jezusa za proroka lub wskrzeszonego męża Bożego.

13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? 4 A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

W wersach 15-16 dowiadujemy się, że Jezus nie ujawniał się jako Bóg nawet swoim uczniom. Piotr identyfikuje Jezusa jako Boga-Syna na podstawie objawienia od Boga-Ojca.

15 I zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? 16 Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. 17 Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie.
.

Pełny obraz

Poniższa tabela to chronologiczne ujęcie działań Jezusa, mających na celu doprowadzenie Jego misji do ustalonego przed wiekami końca.

Chronologia Kontekst Fragment
49 Ochrona misji przed Judaistami. Prośba złamana.

Mat. 8:4  Wtedy Jezus powiedział do niego: Uważaj, abyś nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.

49 Skutek: zakaz wstępu do miast, przeniesienie misji na pustynię

Marek 1:45 Lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, w miejscach odludnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego.

65 Niejawna działalność w miastach

Jan 5:13  A uzdrowiony (w Betsaidzie) nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu*

65 Wykrycie i pierwszy spisek Judaistów

Jan 5:15-16 15 Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. 16  I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat

65 Informacja o Synostwie Skutek: intensyfikacja działań Judaistów

Jan 5:18 Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu

68 Złamanie sabatu.

Mat. 12:12-13 12 A o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno w szabat dobrze czynić. 13 Wtedy powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę. On ją wyciągnął i znowu stała się zdrowa jak i druga.

68 Skutek: drugi spisek Judaistów

Mat. 12:14-16 14 A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. 15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich. 16 I przykazał im, aby go nie ujawniali;

86 Lud chce fizycznego króla, Jezus ucieka.

Jan 6:15  Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę.

93 Ochrona przed przedwczesnym uśmierceniem. Prośba spełniona.

Mat.16:20 Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że on, Jezus, jest Chrystusem.

93 Przyczyna: zemsta Judaistów

Jezus przygotowuje uczniów na konfrontację.

Mat. 16:21 I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać.

112 Ochrona życia przed Judaistami

Jana 7:1 1 A potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby go zabić.

112 Potwierdzenie zachowania „niskiego profilu”

Jana 7:2-4 I zbliżało się żydowskie święto Namiotów. 3 Wtedy jego bracia powiedzieli do niego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. 4 Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany.

112 Głoszenie sądu przyczyną konfrontacji

Jana 7:7 Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe.

112 Bóg-Syn w pełni kontroluje przebieg wydarzeń

Jana 7:6 I powiedział do nich Jezus: Mój czas jeszcze nie nadszedł,. …8 Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił.

112 Niejawna działalność w sercu wrogiego systemu

Jan 7:10 A gdy jego bracia poszli, wtedy i on poszedł na święto, nie jawnie, ale jakby potajemnie

112 Aparat represji infiltruje

Jan 7:11 A Żydzi szukali go podczas święta i mówili: Gdzie on jest?

113 Czas konfrontacji, Jezus publicznie informuje że jest Bogiem wcielonym

Jana 8:24 Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem (ἐγώ εἰμι ego emi – kontekst: jestem Bogiem), umrzecie w swoich grzechach.

113 Boża opatrzność

Jan 8:24 Te słowa mówił Jezus w skarbcu, nauczając w świątyni, a nikt go nie schwytał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina.

115 Jezus przewiduje swoją śmierć

Mat. 20:18 Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w Piśmie, a oni skażą go na śmierć.

130 Eskalacja konfrontacji: groźby pod adresem Judaistów

Mat. 23 13 biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy,  14 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, 15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy 16 Biada wam, ślepi przewodnicy, 17 Głupi i ślepi! 19 Głupi i ślepi! 23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy 24 Ślepi przewodnicy! 25 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. 26 Ślepy faryzeuszu 27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy 29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy 33 Węże, plemię żmijowe!

146 Boża opatrzność: odpowiedni czas ukrzyżowania

Łuk. 22:53 Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności.

146 Odwet Judaistów, potajemne aresztowanie

Mat. 26:50 Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i schwytali go.

 150 Ukrzyżowanie we właściwym czasie

Rzym. 5:6 Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.

* “Teologowie” spod znaku zielonych świąt twierdzą, że w Jana 5:13 Jezus nie mógł uzdrowić wszystkich chorych ponieważ nie posiadał na tyle mocy lub był zależny od wiary uzdrawianych.  Zielonoświątkowcy zaprzeczają w ten sposób omnipotencji (wszechmocy) czyli Boskości Pana Jezusa.
. .

Wnioski

Do czasu pełnej konfrontacji z Judaistami, czyli reprezentantami fałszywej religii Chrystus działał zachowując tzw. niski profil; bez rozgłosu, bez kłótni, sporów. Działał wśród najniższych warstw społecznych. Było to zgodne z zapowiedzią proroka Izajasza, który informuje, że tak będzie do czasu sądu.

Mat. 12:17-20 16 I przykazał im, aby go nie ujawniali; 17 Żeby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, który powiedział:  18 Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom. 19 Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. 20 Trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa.
.

Izaj. 42:1-4 1 Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu Ducha swego, on sąd narodom wyda. 2 Nie będzie wołał, ani się będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego. 3 Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu kurzącego się nie dogasi; ale sąd wyda według prawdy. 4 Nie zamroczy się, ani ustanie, dokąd nie wykona sądu na ziemi, a nauki jego wyspy oczekiwać będą.

Wszystko wypełniło się co do joty, zgodnie z przedwiecznym planem.

Pan Jezus do czasu konfrontacji wypełnił całkowicie to, co zapowiedział Izajasz

 • Nie był słyszany na ulicy Jego głos, działał na odludziu Mat. 8:4, Marek 1:45
 • Nie wywyższał się, uniknął obwołania królem, Jan 6:15, Mat. 16:20

Kiedy nadszedł czas konfrontacji

 • Jezus jawnie ogłosił się Bogiem, Jana 8:24
 • Ogłosił sąd nad wszystkimi ludźmi ziemi, którzy w niego nie uwierzą, Jana 8:24
 • Głośno i publicznie głosił prawdę o sobie, Łuk. 22:53
 • Głośno i publicznie w centrum kultu piętnował fałszywą religę, Mat. 23
 • Rozpoczął sąd w momencie rozpoczęcia służby podczas Chrztu Janowego. Chrystus zaczął głosić prawdę rzucając wyzwanie ojcu kłamstwa.
  Jan 12:31 Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.
  .
 • W odpowiednim momencie doprowadził do maksymalnej eskalacji konfliktu ogłaszając się Bogiem a zatem prawomocnym właścicielem całego świata, Jana 8:24, sąd zaczął być wykonywany ze zwiększoną intenstywnością.
 • Sąd przypieczętował swoją śmiercią na krzyżu w wybranym przez siebie właściwym czasie
  Łuk. 22:53 Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności.
  .
  Rzym. 5:6
  we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
  .
  Jan 19:30
  A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.
 • Zamiast zostać królem tylko Izraela, Jezus zostaje oficjalnie ogłoszony Królem i Panem panów wszelkiego stworzenia
  Obj. 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
  .
  Obj. 11:15 I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków.

Pan Jezus ogłosił się Bogiem-Synem w wybranym przez siebie odpowiednim momencie historii zbawienia. Widzimy, że będąc Bogiem wcielonym w pełni kontrolował przebieg wszystkich wydarzeń doprowadzając swoje własne dzieło do końca, jaki został zaplanowany na radzie przez Trójjedynego Boga w odwiecznej przeszłości.

Mat. 26:2 Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha, a Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie.
.
1 Piotra 1:18-20 18 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;  19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; 20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.

Na pewno jednym z celów Pana Jezusa było nie ujawnianie za szybko kim Jest, ponieważ śmierć i w innym niż w obranym czasie np. kamienowanie (Nazaret) pozbawiona byłaby aspektu spełniającego Ofiarę Paschalną (Izraelici w Egipcie posmarowali progi i odrzwia krwią baranka paschalnego co było symbolem doskonałej ofiary Chrystusa)

Chwała Panu Bogu Jezusowi Chrystusowi za Jego zbawienie. On jest naszym Królem, naszym Bogiem i zbawicielem i nie ma na świecie innego imienia danego ludzkości, przez które można iść do Ojca.

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan