Słowo Boże

Stwierdza, że zbawienie jest z łaski przez wiarę niezależnie od uczynków. W dobrych uczynkach nie ma dla nas żadnego ratunku ponieważ podczas sądu Bóg przyłoży do naszego życia Swój standard
.

Rzym. 2:2 sąd Boży jest według prawdy

Prawdą jest Słowo Boże, w którym wyrażona została pełna wola Boga jeśli chodzi o moralny standard. Dlatego też Jezus modlił się o pełne uświęcenie wszystkich wierzących według Słowa Bożego czyli Bożego jedynie doskonałego standardu.

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

A kto próbuje ustanowić swój własny standard dobra z całą pewnością żyje w samozwiedzeniu sumienia i idzie na potępienie, ponieważ gdy stanie przed Bogiem, jego własne niedoskonałe zasady nie będą miały zastosowania lecz raczej doskonałe Prawo Boże.

Rzym. 10:5 Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z prawa: Kto te rzeczy czyni, przez nie będzie żył.

Gal. 3:11 A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało, w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu

Jakie zatem jest źródło zbawienia? Tylko wiara w Chrystusa, udzielona nie na podstawie uczynków lecz darmo z łaski. To Bóg przed stworzeniem świata postanowił kto zostanie zbawiony. I każdy, kto został przez Boga zbawiony zacznie wzywać Boga na pomoc, rozumiejąc, że sam nie może się zbawić ani wkupić w łaski Boga przez swoje dobre uczynki.

Efez. 1:7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.

2 Tym. 1:9 On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

Rzym. 11:6 Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

Rzym. 10:13 Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
.


Ojcowie Apostolscy i Ojcowie Kościoła

Wierzyli tak jak naucza Pismo. Z łaski przez wiarę, uczynki owocem wiary.

Klemens, biskup Rzymu (zm. 97), współpracownik Apostoła Pawła

Patrzmy niewzruszenie na krew Chrystusa, a zobaczymy jak cenną jest dla Boga ta krew, która została przelana dla naszego zbawienia i przyniosła całemu światu łaskę upamiętania. […] Wszyscy dawni ojcowie, którzy pochodzili od Abrahama, zarówno [ci] przed Zakonem, jak i pod Zakonem, zostali uwielbieni i wywyższeni nie przez samych siebie,ani przez uczynki sprawiedliwości które pełnili, lecz z Jego (Boga) woli. Dlatego też my, powołani z Jego woli w Chrystusie Jezusie, nie jesteśmy usprawiedliwieniu przez samych siebie, ani przez naszą mądrość, ani wiedzę, ani pobożność, ani uczynki jakie pełniliśmy w świętości serca, lecz przez wiarę – tę wiarę, którą Bóg Wszechmocny usprawiedliwiał wszystkich żyjących; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen – Klemens w Liście do Koryntian

.

Ignacy (50 – 110), uczeń Apostoła Jana, biskup Antiochii

Dla mnie Chrystus stoi na miejscu wszystkich starodawnych gwarancji. Gdyż to Jego krzyż i Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie oraz wiara, która jest przez Niego, są moimi nieskazitelnymi gwarancjami, i w nich, przez twe modlitwy, chcę być usprawiedliwiony.  .

.

Polikarp (II wiek), uczeń Apostoła Jana, biskup Smyrny

Pana Jezusa Chrystusa, który wytrwał by pójść na śmierć za nasze grzechy, którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy udręki piekła, w którego wierzycie nie widząc Go, lecz wierząc radujecie się radością niewysłowioną i pełną chwały … wiedząc, że przez łaskę jesteście zbawieni, nie z uczynków lecz z woli Boga, przez Jezusa Chrystusa. – Polikarp w Liście do Filipian .

.

Ireneusz, uczeń Polikarpa (II wiek po Chrystusie)

Jak przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami i straciło życie, tak też przystało, aby przez posłuszeństwo jednego człowieka, który najpierw został zrodzony z Dziewicy, wielu zostało usprawiedliwionych i otrzymało zbawienie.
.
Apostoł Paweł mówi w swoim liście do Rzymian: „Lecz teraz, bez Zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, poświadczona przez Zakon i Proroków”, gdyż „sprawiedliwy z wiary żyć będzie„. Lecz to, że „sprawiedliwy z wiary żyć będzie”, zostało przepowiedziane przez Proroków.

.

Justyn Męczennik (100 – 165)

Już nie przez krew kozłów i owiec, ani przez popiół jałowicy … oczyszczamy się z grzechów, lecz przez wiarę, przez krew i śmierć Chrystusa, który właśnie po to umarł.

I inni:

 


Galacjanie

Dodali malutki wymóg do zbawienia z łaski. Mianowicie warunek wstępny, którym był nakaz obrzezania. Reakcja Apostoła Pawła była piorunująca:

Gal. 5:1-5

1 Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

2 Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda.

3 A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo.

4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski.

5 My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary.

Moje życie było by o wiele lżejsze gdybym nie musiał zajmować się problemem Rzymskeigo Katolicyzmu. Spójrzmy prawdzie w oczy, w moim kraju miałbym o wiele więcej otwartych drzwi, gdybym nie mówił co mówię i nie robił co robię w związku z Rzymskim Katolicyzmem.

Tu się pojawia problem. List do Galacjan ciągle jest w Nowym Testamencie. Jeśli nie było by w Nowym Testamencie listu do Galacjan, być może mógłbym jakoś uciec od tego problemu, lecz prawdą jest, że gdy spojrzymy na list do Galacjan. Paweł używa najmocniejszych w całym Nowym Testamencie słów. I do kogo kieruje te słowa? Kieruje te słowa do ludzi, którzy dodali zaledwie jedną rzecz do ewangelii.

  • nic nie wskazuje aby zaparli się Bóstwa Chrystusa
  • nic nie wskazuje żeby zaparli się wskrzeszenia
  • nic nie wskazuje aby byli nieprawowierni w czymkolwiek innym

Jedynie dodali jedną rzecz do ewangelii: Mówili, tak wiara w Chrystusa jest najważniejsza ale nie wystarczająca, trzeba czegoś jeszcze, swego rodzaju warunku wstępnego jaki należy spełnić aby wiara była w pełni ważna. Dodali jedną rzecz do ewangelii na co Paweł im powiedział: jesteście anathema (przeklęci). Zaiste, w rozdziale 5 posuwa się aż tak daleko, aby pokazać to bardzo, bardzo wyraźnie. Ci ludzie nazywali siebie chrześcijanami, wzywali imienia Chrystusa, twierdzili, że są braćmi, którzy wierzą, że Jezus Chrystus ich zbawi, Paweł im mówi:

jeśli dacie się obrzezać – to ta jedna rzecz jaką dodali – jeśli dacie się obrzezać powiadam wam, Chrystus wam nic nie pomoże.

O czym nam to mówi? Paweł wiedział, że galacjanie powiedzą, oh, w ostatecznym rozrachunku to Jezus mnie zbawia, lecz Paweł mówi NIE. Właściwie w rozdziale 5 posuwa się tak daleko mówiąc bardzo jasno: ci ludzie mówią, że są chrześcijanami, mówią że są braćmi i wierzą, że Jezus Chrystus ich zbawi. Mówi:

Jeżeli przyjmiecie obrzezanie – to jest jedna rzecz jaką dodali, że trzeba wejść w przymierze Mojżeszowe – “mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda”

Co to znaczy? On wiedział, że oni powiedzą: ‘Ostatecznie to Jezus jest tym, który mnie zbawia’. A Paweł mówi: NIE.

Albo wszystko jest z łaski, albo posłuszeństwa. Albo będziecie pokładać ufność tylko w Chrystusie, albo tylko w swoich uczynkach’.

Ten pomysł łączenia rzeczy ze sobą, twoje uczynki i twoja sprawiedliwość – Nie. Albo tylko Chrystus, albo bez Chrystusa. Chrystus na nic wam się nie przyda.
.


Katolicy

Wierzą, że do zbawienia konieczna jest łaska… oraz uczynki. Oficjalna pozycja Kościoła Rzymsko-katolickiego mówi o tym, że osoba musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa ORAZ

Dodatkowe wymagania

1. zostać ochrzczona,
2. otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami,
3. musi być posłuszna zarządzeniom Kościoła rzymsko – katolickiego,
4. przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki,
5. nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym,
6. musi wierzyć w niepokalane poczęcie Marii

Oficjalne odrzucenie zbawienia z łaski

W XVI wieku Kościół Katolicki odrzucił i przeklną biblijną doktrynę podwójnego przypisania, a więc również naukę o przypisanej wierzącym sprawiedliwości Chrystusa. Oto dwa z kanonów Dekretu o usprawiedliwieniu z VI sesji Soboru w Trydencie:

10 Gdyby ktoś mówił, że ludzie są usprawiedliwieni bez sprawiedliwości Chrystusa, którą wysłużył dla nas, albo że dzięki niej samej są formalnie sprawiedliwi – niech będzie wyklęty.
.
11 Gdyby ktoś mówił, że ludzie są usprawiedliwieni

  • albo przez samo przypisanie im sprawiedliwości Chrystusa,
  • albo przez samo odpuszczenie grzechów, z wyłączeniem łaski i miłości, które Duch Święty wlewa w ich serca i które w nich trwają,
  • albo też, że łaska, która nas usprawiedliwia, jest tylko życzliwością Boga

– niech będzie wyklęty. (źródło)

Wiara w Chrystusa niewystarczająca

Potrzebna jest dodatkowa wiara w Maryję

8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, według którego Maria, Matka Jezusa, urodziła się bez grzechu pierworodnego. Według tego papieża,

„jest to nauka objawiona przez Boga i dlatego ma być bez wahania przyjmowana przez wszystkich wiernych”.

2 listopada 1950 roku Pius XII ogłosił bullę papieską, według której Maria została wzięta do nieba cieleśnie, to znaczy nie umarła śmiercią naturalną. Edykt papieski powiada:

„Jeżeli więc ktokolwiek, niech Bóg go broni, odważy się świadomie temu zaprzeczyć lub wyrazić wątpliwość w to co podaliśmy, niech wie, że przez to odpadł całkowicie od boskiej katolickiej wiary”.

Naturalna teologia – zbawienie z dobrych uczynków

Według Drugiego Soboru Watykańskiego zinterpretowanego przez papieża twierdzi się, że:

„Ci, którzy żyją w zgodzie Ośmioma Błogosławieństwami i z miłością znoszą cierpienia wejdą do Królestwa Niebieskiego”.

Więc jeśli jesteś ubogi, pokorny, w żałobie, cierpiący, bez Biblii, bez Ewangelii, bez Chrystusa, będziesz w Królestwie Bożym. To właśnie Rzymscy-katolicy nazywają naturalną teologią. To zbawienie z uczynków.

Skarbiec zasług

Nadmiar zasług kumulował się według Kościoła Rzymsko-katolickiego w czymś zwanym skarbcem zasług, który był dostępny dla wiernych i mogli oni otrzymać dla siebie czyjeś dodatkowe zasługi, zależnie od swojej indywidualnej sytuacji. A oto jak: poprzez pielgrzymowanie i oddawanie czci relikwiom, na przykład rzekomym kościom Świętego Piotra, kawałkom krzyża, mleku z piersi Maryi lub krwi męczenników.
.

Podporządkowanie Papieżowi

Aby zapracować na zbawienie według rzymskich katolików należy być podporządkowanym głowie rzymskiego kościoła czyli papieżowi. Kto nie jest podporządkowany, nie jest zbawiony, jest to absolutna konieczność.

„jest absolutnie konieczne dla zbawienia, aby każda ludzka istota była poddana Pontiffowi Rzymskiemu”. – Bonifacy VIII Unam Sanctam

.

Inne dodatki do ewangelii

Kiedy patrzę na to co Rzym dodał do Ewangelii. Nie tylko jeżeli chodzi o

1. mszę,
2. czyściec
3. odpusty
4. Rzymsko-katoliccy księża, kiedy są wyświęcani, są nazywani alter Christus (Drugi Chrystus)
5. ich sakramentale prawo do przebaczania grzechów
6. ich sakramentale prawo do udzielania sakramentu pokuty,
7. ich kontrola nad kanałami łaski przez sakramenty

i cała reszta tych rzeczy.

Kiedy patrzę na to, to myślę, że ludzie w Galacji nigdy nawet nie śnili dodawać do Ewangelii tyle co Rzym dodał do Ewangelii. Więc jeżeli dodanie jednej rzeczy do Ewangelii spowodowało Bożą anateme, to co dopiero dwóch tuzinów rzeczy. – James White, Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymsko Katolicki

Print Friendly, PDF & Email