Bóg istnieje od zawsze

Bóg jest odwieczną i samoistniejącą istotą. Nigdy nie było czasu, w którym Bóg nie istniał. On zawsze istniał i zawsze będzie istniał

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Psalmista pisze:

Psalm 90:2 Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!


Analogia Scriptura

Poniższe fragmenty Słowa Bożego świadczą o samoistności i wieczności Trójjedynego Boga

2 Mojż. 3:14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was
.
Izaj. 43:10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi PAN, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie
.
Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie wyjdzie mi jednak ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych (od wieczności)
.
Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
.
Jan 5:26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie.
.
Jan 8:58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.
.
Rzym. 1:20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

 


Co robił Bóg w przeszłej wieczności?

Chociaż Bóg istnieje od zawsze, Biblia nie informuje nas o tym, co robił On przed stworzeniem. Niemniej jednak nie oznacza to, iż pozostawał On bierny i nieaktywny, ponieważ z faktu istnienia Trójcy, możemy konsekwentnie wywnioskować, iż wszystkie trzy Osoby Boskie od zawsze istniały w kochającej wspólnocie i relacji międzyosobowej. Możemy zaobserwować to w tekstach takich jak te:

Jan 17:24 Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
.
Efez. 1:4-5 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.
.
1 Jana 4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

To powiedziawszy, przed stworzeniem nie było czasu

Tyt. 1:2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;

To podczas stworzenia świata zaczął istnieć czas. Nie jest on współwieczny z Bogiem. Jest on dziełem Boga.

1 Mojż. 1:1 na początku (czas) Bóg (siła sprawcza) stworzył (akcja) niebo (przestrzeń) i ziemię (materia)

Jest to bardzo ważna kwestia, dzięki której będziemy w stanie odpowiedzieć na postawione na początku pytanie, co Bóg robił przed stworzeniem?
.


Niezasadne pytanie

Również Augustyn interesował się tym pytaniem. Jego przekonanie było następujące: odkąd czas miał swój początek, pytanie dotyczące tego, co Bóg robił zanim uczynił niebo i ziemię, jest pozbawione sensu i znaczenia [1]. Jest tak, ponieważ nie było wtedy jeszcze czasu. W związku z tym Augustyn pisze:

„Jeśli zaś przed powstaniem nieba i ziemi jeszcze nie było czasu, to jakże można pytać, co czyniłeś ‘wtedy’? Nie było żadnego ‘wtedy’, skoro nie było czasu.” [2]

Zauważ, iż pytanie samo w sobie zawiera błąd kategorialny. Określenia takie jak ‘wtedy’ lub ‘potem’ zakładają relację między zdarzeniami w czasie a skoro czas nie istnieje, ‘wtedy’ oraz ‘potem’ nie mają prawa bycia. Tak więc, dopiero kiedy czas zacznie istnieć, określenia te mogą zostać właściwe użyte.

W takiej sytuacji jedyne co pozostaje mi zrobić to odesłać Cię do Księgi Powtórzonego Prawa

5 Mojż. 29:29 „To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego…”

 Przypisy:

[1] Augustine. The Confessions (2006). Ed. Michael P. Foley. (Indianapolis: Hackett Publishing Company, pp. 241-242).

[2] Augustine. St. Augustine: Confessions (1867). Book XI, Chap. XIII. – Before the Times Created By God, Times Were Not. Trans. J. G. Pilkington, originally published in The Early Church Fathers and Other Works. (Edinburgh: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.).


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email