Wiara środkiem zbawienia

Czy można znaleźć wersety z Biblii, które pokazują, że nieustająca wiara jest niezbędnym warunkiem zbawienia? Można znaleźć w Biblii wiele wersetów dotyczących wiary i zebrać je w pewne grupy, aby nie wczytywać własnych myśli w tekst (eisegeza), ale dowiedzieć się co Bóg chce nam przekazać w rozważnym tekście (egzegeza).

Ciągła lub wytrwała wiara jest jedynym rodzajem wiary, jaką Bóg daje w momencie zbawienia. Dla tego celu porównajmy następujące urywki Pisma.

Efez. 2:8-10 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.9. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.10.Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
,
Rzym. 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
.
Rzym. 8:35-39 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36. Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 37. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
.
1 Kor. 1:8 On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
.
2 Kor. 1:22 Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek.
.
1 Tes. 5:23-24 23. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. 24. Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona.

Wiara jest ciągłym stanem serca i umysłu, a nie tylko jednorazowym aktem. Jak powiedział Jezus: “A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. (Mat. 24:13; Marek 13:13; 1 Kor. 15:1-2; Hebr. 3:12-14; 10:26). Dla wielu osób ten urywek brzmi jak polecenie wykonania pracy (czyli wytrwania, które zależne jest od umartwiania grzechu, brania krzyża na siebie, czytania Pisma, itp), aby zapewnić sobie zbawienie. Nie jest to prawidłowa interpretacja.
.


Wariant b jest be…

Czy są jakieś inne możliwości spojrzenia na to co powiedział Jezus? Czy można bez popełnienia intelektualnego samobójstwa stworzyć sobie obraz ewangelii gdzie zbawienie jest z uczynku lub z uczynków i paralelne wierzyć w Ewangelię, gdzie zbawienie jest po prostu z łaski? Otóż NIE. Takie czytanie tekstu byłoby niezrozumieniem; Bóg jest jeden, Jezus jest jeden, zbawienie jest jednoi wiara jest jedna.

Wszystkie inne odmiany ”ewangelii+” to fałszywa ewangelia i człowiek nie mający tej Ewangelii Łaski nie posiada wiary w biblijnym znaczeniu, ani nie może wytrwać w tym do czego Jezus powołuje i wyposaża swoich naśladowców.

1 Kor. 15:1-2 1. A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; 2. Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.
.
Hebr. 3:12-14 12. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego; 13. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się „Dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. 14. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy.

A ta nieustanna, niezachwiana wiara jest prawdziwym darem danym wszystkim prawdziwie wierzącym w momencie narodzenia z góry (2 Piotra 1:1; Filip. 1:29; Dzieje 18:27; Efez. 2:8-9; 1 Kor. 3:5; Rzym. 12:3). Biblia wyjawia, że Bóg nadal działa w osobach wierzących, zarówno po to, aby chcieli czynić zgodnie z jego upodobaniem jak też daje siłę do tego działania. Oczekiwanie że niedoskonały człowiek wypełni to ”przykazanie” jest tak samo naiwne jak płonna wiara że człowiek wypełnia przykazania ze Starego Przymierza!

To jest raczej obietnica niż nakaz, czy przykazanie! Obietnica polega na tym, że sam BÓG zobowiązuje się do działania w wierzących aż ”do końca” co potwierdza JEGO moc a nie determinację człowieka.

Jan 15:5 Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić (zatem nawet trwać w Jezusie!)
..
1 Kor. 15:10 Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.
.
Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
.
2 Kor. 3:5 Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga.
.
Filip. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.
.
Filip. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.
.
Hebr. 13:21 Niech [Bóg] was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.

Tak więc siłą sprawczą jest BÓG, a nie samozbawiający się człowiek!
.


Rozważmy tekst Jana

Jan 3:16 …aby nie zginął każdy πιστεύων pisteouon (kto jest w ciągłej nieustającej wierze w Niego a nie tylko raz uwierzył)

Użyte greckie słowo posiada aktionsart czyli rodzaj czynności będące skutkiem trwającym a to oznacza ciągłe działanie od momentu rozpoczęcia. Zapoczątkowana przez Boga wiara jest skutkiem trwającym i nieprzerwanym.

Często wiara biblijna jest mylona z wiarą intelektualną. Intelektualna wiara może być również silna i przekonywująca dla otoczenia. Problemem takiej wiary jest poleganie na własnym intelekcie, samodyscyplinie, determinacji do wykonania czegoś co wydaje się niemożliwym. Wystarczy jednak że taka samozbawcza wiara spotka kogoś o większym intelekcie, czy mocniejszym charakterze i cały ”dar zbawienia” pryska jak bańka mydlana. Ta wiara nie posiadała skutku trwającego.

Ja osobiscie lubie intelektualne argumenty i ciekawe uwagi. Jednak nie mam problemu wierzyć pomimo przeciwności, bo moja wiara jest nadana mi przez Boga i to On mnie utwierdza, a nie odwrotnie. Są naprawde ciężkie argumenty z wielu stron atakujące Boga i Chrześcijaństwo, jednak ja sam nie mam czasu rozprawić się z informacyjnym szumem w czasach gdy prawie każdy może założyć sobie konto w mediach społecznościowych.

To jest niesamowita ulga pomyśleć, że to nie ja utrzymuję moją wiarę, ale sam BÓG to robi i nikt, ani nic nie jest dostatecznie mocne aby to zmienić!
.


Ludzkie upadki

Dodatkowo ”czynnik ludzki” w zbawieniu nie oznacza, wierzący zawsze będą postepować wiernie (np. Samson, Dawid, Piotr itd.). Mamy „iść i więcej nie grzeszyć” (Jana 8:11), ale w praktyce tego nie robimy. Chrześcijanie wyraźniej okazują wytrwałość w wierze niż osoby posiadające podróbkę wiary wytworzoną w sposób intelektualny czy religijny. Jednak jak długo posiadamy ciało upadamy i musimy prosić Boga o przebaczenie (a nie o ponowne zbawienie!!). W konsekwencji, kiedy Biblia mówi o nieustannym akcie proszenia o przebaczenie, oznacza to nieustanną wiarę (2 Tym. 2: 24-26)

Kiedy grzeszymy, musimy prosić o przebaczenie:

1 Jana 1:9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, który nam je odpuści i oczyści nas z wszelkiej nieprawości

Zatem proszenie o przebaczenie nie jest jednorazowym aktem, ale ciągłym działaniem prawdziwie nawróconego serca, które wciąż wierzy. Proces uświęcania przez całe życie chrześcijańskie zakłada również nieustającą wiarę. Nie można nieustannie upodabniać się do obrazu Chrystusa  bez wiary, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.
,
Hebr. 11: 6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają.

Osobie trwającej wierze towarzyszą także dzieła w Chrystusie.

Jakuba 2:14-16 14. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 15. Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia; 16. A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek?


Co z apostatami?

Zastanówmy się, jak odnosi się to do tekstu Jana

1 Jana 2:19 Wyszli z nas, ale nie byli z nas; bo gdyby byli z nas, kontynuowałby z nami. Ale oni wyszli, aby stało się jasne, że wszyscy nie są z nas.

Częstym przykładem są młodzi ludzie wychowani w chrześcijańskich domach, którzy na pozór odchodzą od wiary zaraz po zakończeniu edukacji w szkole prowadzonej w domu czy w kościele. Dla zwolenników utracalność zbawienia jest to argument większościowy; takie częste przypadki wydają się potwierdzać regułę odpadnięcia od wiary. W dodatku tacy Odpadnięci wracają po pewnym czasie do liberalnych kościołów, które sankcjonują w zasadzie wszystko czego Bóg zabrania.

Wobec powyższego ”argument większościowy” nie potwierdza utracalność zbawienia, ale wyjaśnia proces socjalnego chrześcijaństwa. Ludzie nie mający wiary w biblijnym sensie migrują w większości przypadków z ortodoksyjnych wyznań do bardziej liberalnych. Jeśli byśmy mieli zmierzyć taką miarą Chrześcijaństwo to sam Jezus nie kwalifikowałby się na lidera obecnych mega-kościołów.

Wobec powyższego zalecam, aby nie wpisywać kulturowego chrześcijaństwa jako wykładni Pisma Świętego, ponieważ większość zwykle się myli…

Na podstawie ”Salvation and Continual Belief” źródło


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=V0jWPPK5wOE

Print Friendly, PDF & Email