Uniwersalne odkupienie

Niektórzy sugerowali, że śmierć Chrystusa osiągnęła odkupienie wystarczające dla wszystkich ludzi, jeśli tylko by uwierzyli. Korzystają z tego jednak tylko nieliczni, bo tylko nieliczni wierzą. Mówią oni: Chrystus osiągnął zbawienie, które wystarcza dla wszystkich, ale w rzeczywistości tylko niektórzy będą zbawieni.

Oczywiście zapłacenie ceny za wykup niewolnika nie oznacza jeszcze jego rzeczywistego uwolnienia. Nabycie zbawienia i jego udzielenie nie jest dokładnie tym samym. Ale musimy tu dobrze zrozumieć kilka rzeczy:

Dwa różne akty

Nabycie naszego odkupienia przez Chrystusa i następnie udzielenie go nam, to mogą być dwa różne akty; ale nie można twierdzić, że w takim razie muszą się one odnosić do dwóch różnych grup ludzi. Śmierć Chrystusa nie miała dwóch różnych celów!

Bezwarunkowe zbawienie

Boża wola co do uzyskania zbawienia dla grzeszników przez Chrystusa nie została uwarunkowana tym, że grzesznicy uwierzą. Absolutną wolą Bożą było to, aby zbawienie zostało uzyskane i udzielone.

Rzym. 8:28 wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.
.
Efez. 1:11  W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;
..
Rzym. 8:29-30 29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
.
1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa.
.
Rzym. 9:15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.

Zbawiająca wiara to dar Boży

Przyjęcie przez nas zbawienia zostało uwarunkowane naszą wiarą. Jednak i sama wiara została nam udzielona przez Boga i to, jak mam nadzieję wykazać później, bez żadnych warunków.

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.
.
1 Kor. 1:8- 9 8 On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9 Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Boży cel

Ci, dla których Chrystus uzyskał wszystkie te pożytki płynące z Jego śmierci, muszą je w rzeczywistości przyjąć. A to dlatego, że:

a) jeśli Chrystus uzyskałby tylko zbawienie i nie mógłby go udzielić, Jego śmierć mogłaby nikogo nie zbawić!

b) Czy Bóg wyznaczył Zbawiciela bez wyznaczenia tych, którzy mieli być zbawieni? Czy mógłby wyznaczyć środki bez pewności co do końcowego rezultatu? To byłoby sprzeczne z nauczaniem Pisma!

Izaj. 46:9-10 9 Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; 10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę
.
Izaj. 41:23 Oznajmijcie, co nastąpi w przyszłości, a poznamy, że jesteście bogami. Tak, zróbcie coś dobrego lub złego, abyśmy się zdumiewali i razem to oglądali.
.
Izaj. 42:9 Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe; zanim się zaczną, dam wam o nich słyszeć.
.
Izaj. 14:24 Przysiągł PAN zastępów, mówiąc: Zaprawdę, jak obmyśliłem, tak będzie, a jak postanowiłem, tak się stanie
.
Psalm 33:11 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.

c) jeśli coś zostało uzyskane dla mnie, prawnie do mnie należy. Jeśli zaś do mnie prawnie, należy do mnie faktycznie. Tak więc zbawienie, które uzyskał Chrystus, należy do tych, dla których je zdobył. Mówi się: “Tak, ale należy do nich pod warunkiem, że uwierzą”. Odpowiadam raz jeszcze: „Ale wiara jest także dana od Boga”.

d) Pismo zawsze łączy tych, dla których Chrystus uzyskał zbawienie z tymi do których je odnosi:

– Chrystus uzdrawia tych, za których został zraniony

Izaj. 53:5 Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni

– Chrystus usprawiedliwia tych, których winy poniósł

Izaj. 53:11 Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości

– Chrystus usprawiedliwia tych, za których grzechy został wydany

Rzym. 4:25 Który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia

– Bóg daruje wszystko tym, za których Chrystus umarł. Ci, za których Chrystus umarł nie mogą być potępieni. Chrystus wstawia się teraz za tymi, za których umarł.

Rzym. 8:32-34 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? 33 Któż będzie oskarżał wybranych  Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. 34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.

(Myśl, że Bóg potępia tych, za którymi wstawia się Chrystus – Arcykapłan jest bluźnierstwem i potworną herezją która czyni ofiarę Chrystusa nieskuteczną a Jego urząd Arcykapłana bezużytecznym- przyp. red.)


Podsumowanie

Wszystkie te argumenty pewnie dowodzą, że wszyscy ci, dla których Chrystus uzyskał odkupienie z pewnością je otrzymali. Przez śmierć Chrystusa zbawienie nie stało się możliwe dla wszystkich ludzi, ale stało się rzeczywiste dla wszystkich, którym zostało dane.

 1. Bóg posłał Chrystusa, by umarł z powodu swej wiecznej miłości do wybranych.
  .
 2. Wartość śmierci Chrystusa jest poza wszelką miarą, wystarczająca, by dokonać wszystkiego, co było przez nią zamierzone.
  .
 3. Celem Ojca było przywiedzenie z wszystkich narodów wieli synów chwały, mianowicie swoich wybranych z którymi postanowił zawrzeć nowe przymierze.
  .
 4. Wszystko, co przez swoją śmierć Chrystus uzyskał dla tych ludzi, w odpowiednim czasie, niezawodnie staje się ich własnością. Ponieważ to dla nich zdobył, ma prawo domagać się by tak się stało.
  .

Uwaga dodatkowa

Jeśli trwamy w przekonaniu, że śmierć Chrystusa czyni zbawienie możliwym dla wszystkich, ale w rzeczywistości zbawia tylko tych, którzy uwierzą, to tak naprawdę mówimy:

1. Bóg powinien zbawić wszystkich ludzi. Zaprzeczamy temu. Bóg czyni tylko to, co w swej wolności sam postanawia.

2. Bóg nie może zrobić tego, co chce jeżeli człowiek nie spełni pewnych warunków. Zaprzeczamy temu. Umniejsza to Bożą chwałę.

3. Boża miłość lepiej jest wyrażona przez umiłowanie wszystkich ludzi równo, niż przez umiłowanie tylko niektórych. Zaprzeczamy temu i rozważymy to w części czwartej.

4. Bóg posłał swojego Syna na śmierć, ponieważ tak samo umiłował wszystkich ludzi. Zaprzeczamy temu jako niezgodnemu z Pismem. Wiele fragmentów Pisma traktuje o ludziach, którzy nie są przedmiotem miłości, która posłała Chrystusa, by umarł, np.

Przysłów 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła
.
Dzieje 1:25 Aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby odejść na swoje miejsce.
.
Rzym. 9:11-13 11 Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; 12 Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; 13 Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.
.
1 Tes 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa
.
2 Piotra 2:12 Ale ci, jak nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, toteż zginą w swoim zepsuciu
.
Judy 1:4 Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa

6. Twierdzimy również, że wiara która jest warunkiem przyjęcia zbawienia, nie została dla nas uzyskana przez śmierć Chrystusa. Pismo uczy, że ta wiara jest jedną z korzyści jakie płyną dla nas ze śmierci Chrystusa.

7. Mówimy, że umierając Chrystus stał się ofiarą zastępczą za cały rodzaj ludzki. Zaprzeczamy temu. Jeśli bowiem Chrystus stał się ofiarą zastępczą za wszystkich, to wszyscy są zbawieni.

8. Mówimy, że Chrystus umarł za tych, o których Ojciec wiedział, że nie będą zbawieni. Nie wiem, co można osiągnąć przez tego typu argument!

John Owen, Ograniczone odkupienie

Print Friendly, PDF & Email