Ustanowienie

1. Chrzest i Wieczerza Pańska są obrzędami, które wyraźnie i suwerennie ustanowił Pan Jezus, jedyny prawodawca, i nakazał ich przestrzegania w Kościele aż do końca świata.

Mat. 28:19-20 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.
.
1 Kor 11:26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie.


Administracja

2. Owe święte obrzędy mają być udzielane tylko przez tych, którzy się do tego przygotowali i są powołani, aby to czynić zgodnie z poleceniem Chrystusa.

Mat 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
.
1 Kor 4:1 Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga.

Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 r.

Notka redakcyjna: Administracją chrztu wodnego zajmowali się a) Jan Chrzciciel, prorok głoszący Ewangelię (Jan 1:23-25) b) Apostołowie głoszący Słowo Boże (Mat. 28:19; Jan 4:2; 1 Kor. 1:16), c) Prorocy, np. Ananiasz (Dzieje 9:10, 17-18) d) Ewangeliści, np. Filip (Dzieje 8:12).

Wniosek: Chrztu wodnego udzielały osoby odpowiedzialne za proklamację Słowa Bożego.

Praktyczna aplikacja: Ponieważ urzędy Apostoła i Proroka miały charakter fundamentalny i nie ma ich obecnie w Kościele (Efez. 2:20; 3:5), sakramentu chrztu mogą udzielać wyłącznie ordynowani Ewangeliści i Pastorzy-nauczyciele (Efez. 4:11-12).


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email