Kwestia zbawienia

Przez grzech Adama śmierć przyszła na wszystkich ludzi. To znaczy, że gdyby nie interwencja Boża, to stan ludzkości byłby opłakany: wszyscy po śmierci msuieliby iść na zatracenie. Jednak miłosierny Bóg wysłał Swojego Syna aby każdy, kto jest w Chrystusie był zbawiony od śmierci miał życie wieczne.

Zanim przejdziemy do egzegezy 5 rozdziału Listu do Rzymian, który podawany jest przez Arminian jako dowód uniwersalnego odkupienia całej ludzkości, musimymy zdefiiować dwa pojęcia:

  1. Śmierć w Adamie
  2. Życie w Chrystusie

 

Rzym. 5:12 Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
.
1 Kor. 15:22 Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.

Według Pisma Świętego (które nie może być naruszone zgodnie z Jana 10:35) grzech i śmierć przyszła na świat przez Adama, co skutkuje, że nieustannie wszyscy umierają w Adamie. Jest to ciągły proces. Tak samo wszyscy zostają ożywieni w Chrystusie, co również jest ciągłym procesem. Zatem są to dwa ciągłe procesy wzajemnie się wykluczające. Wnioskujemy zatem, że wszyscy, którzy są w Chrystusie są w życiu (osoby narodzone z góry) a wszyscy, którzy nie są w Chrystusie są w Adamie czyli są w śmierci (osoby nienarodzone z gory).

Czy zatem według 5 rozdziału Listu do Rzymain Chrystus umarł za wszystkich jak to sugerują Arminianie?


Egzegeza Rzymian 5:14-21

W Adamie W Chrystusie

 

 

Definicja: jeden Adam jeden grzech wszyzscy umarli

Śmierć jest nad wszystkimi w Adamie bez wyjątku z powodu jednego grzechu jednego człowieka Życie jest we wszystkich będących w jednym Chrystusie
.

14 Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.

 Fragment pomocniczy:

1 Kor. 15:22 (będący) w Adamie wszyscy (ciągle) umierają,

.
.
.
.

.
.Fragment pomocniczy:1 Kor. 15:22 tak też (będący) w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
 

Kontrast: jeden Adam jeden grzech wielu umarłych / jeden Chrystus wiele łaski wielu ożywionych (łaska wygrywa z grzechem)

15 Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło

 

·        wielu umarło w

·        jednym Adamie to jest

·        wszyscy, którzy są w Adamie są martwi przez

·        jeden grzech

·        jednego Adama

15 tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.

 

·        wielu, na których spłynęła łaska

·        jednego Chrystusa to

·        wszyscy, którzy są w Chrystusie mają

·        wiele łaski

·        jednego Chrystusa

 

Kontrast: Grzech słabszy od daru łaski

 

Kontrast: Dar łaski silniejszy od grzechu

16 A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył.
 

Kontrast: jeden Adam jedno przestępstwo jeden wyrok / jeden Chrystus wiele przestępstw wiele łaski (łaska wygrywa z grzechem)

Kontrast: jeden grzech /  wiele łaski (łaska wygrywa z grzechem)

16 Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu,

 

·        jeden wyrok z powodu

·        jednego grzechu ku

·        jednemu i całkowitemu potępieniu

16 ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.

 

·        jeden dar łaski usprawiedliwia z

·        wielu grzechów ku

·        jednemu i całkowitemu usprawiedliwieniu

 

Kontrast: jeden grzech jeden Adam wszyscy umarli / wiele łaski jeden Chrystus wszyscy żywi (łaska wygrywa z grzechem)

Grzech jednego Adama dał królestwo śmierci Jedna łaski jednego Chrystusa zapewnia życie
17 Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego,

 

·        jedno przestępstwo przez

·        jednego Adama

·        jeden dar śmierci dla

·        wszystkich w Adamie

tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

 

·        wiele łaski przez

·        jednego Chrzystusa

·        jeden dar życia dla

·        wszystkich w Chrystusie

 

Kontrast: jeden Adam jedno przestępstwo wszyscy martwi / jeden Chrystus pełna sprawiedliwość wszyscy żywi (sprawiedliwość wygrywa z przestępstwem)

Wszyscy w Adamie są martwi z powodu jednego grzechu Wszyscy w Chrystusie są żywi z pwoodu pełni jego sprawiedliwości
18 Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu,

 

 

·        jedno przestępstwo przez

·        jednego Adama sprowadza

·        jedno potępienie na

·        wszystkich w Adamie

tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.

 

·        jedna sprawiedliwość

·        jednego Chrystusa sprowadza

·        jedno usprawiedliwienie na

·        wszystkich którzy są w Chrystusie

 

 

Kontrast: jeden Adam jeden grzech wielu niesprawiedliwych / jeden Chrystus pełne posłuszeństwo wielu sprawiedliwych (sprawiedliwość wygrywa z nieposłuszeństwem)

Wielu to wszyscy w Adamie Wielu to wszyscy w Chrystusie
19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami,

 

·        jedno przestępstwo

·        jednego Adama sprawia że

·        wielu czyli wszyscy w Adamie są grzesznikami

tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.

 

·        jedno całkowite posłuszeństwo

·        jednego Chrysusa sprawia że

·        wielu czyli wszyscy w Chrystusie są sprawiedliwi

 

Kontrast: wiele grzechu / więcej łaski (łaska wygrywa z grzechem)

Grzech nie może pokonać łaski Łaska pokonuje grzech
20 A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech.

 

·        prawo pomnaża grzech

Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała;

 

·        im więcej grzechu tym więcej łaski

 

Kontrast : łaska większa od grzechu (łaska wygrywa z grzechem)

21 Aby, jak grzech królował ku śmierci,

 

·        jedna niesprawiedliwość

·        jednego Adama sprowadził na

·        wszystkich ludzi będących w Adamie

·        jedno nieodwracalne potępienie skutkujące

·        jedną i nieodwracalną śmiercią

tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

·        pełna sprawiedliwość

·        jednego Chrystusa sprowadza na

·        wszystkich ludzi będących w Chrystusie ułaskawienie z

·        wielu grzechów (im więcej grzechów tym więcej łaski) skutkujące

·        jednym i nieodoływalnym życiem wiecznym

Ciężar rozważania Pawła spoczywa na przewadze sprawiedliwośći I łaski Chrystusa nad grzechem. Do zobrazowania podobieństw Paweł używa porównań poukładanych w pary. Jednak nie naucza uniwersalnego odkupienia ponieważ na zatracenie idzie wielu czyli wszyscy, którzy są w Adamie a do życia wiecznego idzie wielu czyli wszyscy w Chrystusie.
.


Potwierdzenie w liście do Koryntian

Teza Arminian nie jest możliwa do podtrzymania. Chrystus nie mógł umrzeć za wszystkich ludzi na świecie jacy kiedykolwiek na nim żyli, ponieważ w takim przypadku wszyscy musieliby zostać przeniesieni do życia wiecznego. Według zbiorczej nauki Pisma Chrystus umarł za wybranych do zbawienia, czyli za tych, którzy umarli w Chrystusie (a nie za tych, którzy umierają w Adamie)

2 Kor. 5:14-15 14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. 15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.

  • Chrystus umarł za „wszystkich”.
  • „Wszyscy” zostali zdefiniowani jako ci, którzy umarli w Chrystusie.
  • „Wszyscy”, którzy umarli w Chrystusie żyją dla Chrystusa, za których Chrystus umarł i został wskrzeszony.
  • Chrystus umarł za tych, którzy umarli w Nim. Nie za wszystkich ludzi na świecie

Print Friendly, PDF & Email