Pozycja biblijna

Zbiorcza nauka Pisma Świętego jest taka, że nikt z upadłych ludzi, czyli wszystkich, nie jest w stanie poszukiwać Boga. Ani zewnętnrze objawienie, czyli stworzony świat, ani wewnętrzne objawienie, czyli ludzkie sumienie nie mogą przyprowadzić do Boga, choć nieustannie na Niego wskazują, tak, że wszyscy są bez wymówki. Sprawa jest beznadziejna do takiego stopnia, że nawet lektura Biblii, czyli spisanego objawienia, na nic się nie zda upadłemu umysłowi, ponieważ uzna treść albo za głupstwo albo za zgorszenie.

Tylko Boża interwencja, będąca wyłącznym i monergistycznym dziełem Trójjedynego Jahwe umożliwia zmianę tej sytuacji. Prawda Pisma, ewangelia, może zbawić tylko tych, którzy zostaną narodzeni na nowo. Tylko narodzona na nowo osoba jest w stanie rozumieć naukę spisanego Słowa i uwierzyć w dzieło Chrystusa.

“Człowiek na dnie studni nie żyje. Nie żyje od dawna. Zaszło już stężenie mięśni, mech rośnie na nim, a ty możesz rzucić wszystkie liny, jakie tylko chcesz, a to nie będzie miało znaczenia, ponieważ gość jest sztywny. On należy do kostnicy. On jest martwy. Reformowana koncepcja polega na tym, że Bóg Ojciec trzyma drabinkę linową, a Pan Jezus schodzi po drabinie, wybiera człowieka, wskrzesza go do życia duchowego i wyciąga go ze studni. I że robi to dla określonych wybranych ludzi.” – James White


Opozycja arminian

Przytłaczająca większość tzw. chrześcijan ignoruje powyższą prawdę wierząc, że decyzja pójścia za Bogiem poprzedzała ich nowonarodzenie. Głosząc, że to oni zdecydowali i wybrali Boga, tym samym dokonują reinterpretacji słów Pisma o “śmierci w grzechach“. Śmierć to nie stan martwoty lecz choroby. W tym systemie umarły człowiek jest zdolny do właściwych i podobających się Bogu decyzji duchowych, w tym do najważniejszej, do uwierzenia i naśladowania Chyrstusa. Czyn ten rozumiany jest jako suwerenny akt wolnej woli człowieka.

A jako graniczny argument pada następujące stwierdzenie:

Bóg byłby mordercą, gdyby wzywał do upamietania ludzi, którzy bez Jego pomocy nie mogą tego uczynić.

.


Najpierw odrodzenie, potem wiara

“W sercu reformowanej teologii rozbrzmiewa aksjomat: ODRODZENIE poprzedza WIARĘ.”  – R.C. Sproul

Jeśli człowiek sam mógłby poszukiwać i odnaleźć Boga Jahwe objawionego w Piśmie (a nie idola, którego potrzebuje jego upadły umysł) i mógłby tego dokonać bez interwencji Bożej, stałoby to w sprzeczności z nauką Pisma. O braku możliwości dojścia do poznania Boga świadczą:
.

Ślepota człowieka na objawienie zewnętrzne

Rzymian 1
.
19 Ponieważ to, co można wiedzieć (γνωστὸν gnoston) o Bogu, jest dla nich jawne (φανερόν faneron), gdyż Bóg im to objawił (ἐφανέρωσεν efanerosen). 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
.

γνωστὸν gnostonto czego można się dowiedzieć doświadczalnie z pierwszej ręki
φανερός faneros jasno ukazać, manifestować w sposób oczywisty, uczynić ewidentnie znanym
φανερόω faneroomanifestuję, czynię widocznym, metaforycznie: czynię możliwym do dotknięcia

Grecki tekst mówi dosłownie: to co doświadczalnie umożliwia rozpoznanie Boskiej manifestacji jest widoczne przed ich oczami w postaci stworzenia i to uniemożliwia komukolwiek wymówkę że nie mógł poznać Boga i jest tak od początku śwaita.

Kim są oni, o których mowa? Wers 21 i dalsze definiują zakres znaczeniowy jako wszyscy, którzy nie czczą Boga Jahwe

21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.

Mowa oczywiście o każdej formie religii innej niż ta objawiona w Piśmie. Na świecie nie pojawiła się samorodnie ani jedna forma kultu samorodnie oddająca cześć Bogu Jahwe. Każda z nich zawiera element zepsucia wskazujący na upadek umysłu. Pomimo tego, że otaczające stworzenie wskazuje na konieczność istnienia Boga Stwórcy (co uznaje przynajmniej część pogańskich religii) to jednak żadna z nich nie odpowiada na pytanie kim jest Bóg. Zawsze bóg jest tam obrazem zniekształconym i przyjmuje cechy

 1. animalistyczne (istota boga jest podobna do istoty zwierzęcą, np egipska bast)
 2. atropologiczne (istota boga jest podobna do istoty ludzkiej, np allah)
 3. antropomorficzne – pośrednie, (istota boga jest hybrydą istoty człowieka i zwierzęcia, np. egipski ra)

Dla odróżnienia Bóg Pisma jest niewidzialnym duchem, jedną istotą, lecz trzema osobami. Takiego Boga nie czci żadna religia ani żaden człowiek nie dochodzi do wniosku o istnieniu takiego Boga na podstawie naturalnego objawienia. Prawda ta jest przez każdego tłumiona wewnętrznie. Wszyscy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości ponieważ wszyscy są niesprawiedliwi. Jedynie sprawiedliwi (a takich nie ma) byiiby w stanie dojść do prawidłowej konkluzji na podstawie zewnętrznego objawienia, a takich ludzi nie ma na świecie ponieważ Nie ma sprawiedliwego, ani jednego (Rzym. 3:10)

Pismo wyklucza możliwość znalezienia Boga na własną rękę tym sposobem.
.

Ślepota człowieka na objawienie wewnętrzne

Rzymian 2
.
14 Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. 15 Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za  poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających); 16 W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej ewangelii.

Ludzkie sumienie to mechanizm którego zadaniem jest trzymanie człowieka z dala od grzechu, działa podobnie jak zmysł bólu trzymający osobę z dala od tego, co może zranić fizycznie. Istnienie tego wbudowanego systemu wskazuje na Boga jako moralnego sędziego. Myśli, jakie każdy człowiek posiada, choć pozbawiony prawdy objawionej w Piśmie, powinny każdemu uzmysłowić naturę Boga jako sprawiedliwego, bezgrzesznego i świętego, oddzielonego od tego świata. Niestety i ta prawda jest przez człowieka tłumiona. Każdy grzeszy a grzech jest złamaniem Bożego Prawa. Kolejny grzech tylko ułatwia głębsze przekraczanie bariery tak, że w ostateczności sumienie przestaje ostrzegać przed tym, co sparwia duchowy ból.

Żaden naturalny człowiek nigdy, na podstawie sumienia, nie domyślił się istnienia Boga tak świetego jak Jahwe, w którym nie ma odrobiny ciemności. Próby dojścia do poznania kończą się wytworzeniem boga i mają tragiczne skutki. Powstaje mniej lub bardziej zanieczyszczona forma bóstwa, a to ponieważ ludzie potrzebują boga, który będzie dla nich jakoś dostępny, choćby w sposób ekstremalnie trudny ale zawsze. To będzie w najlepszym wypadku bóg, który przymyka oko na grzech na podstawie oceny (i przewagi) dobrych uczynków wykonanych przez człowieka. Jednak Bóg Jahwe jest inny

Bóg Pisma jest zarówno dobry i miłosierny jak i nie przebacza grzechu, nie usprawiedliwia winnego i karający przez pokolenia

2 Mojż. 34:6-7  Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg

– miłosierny
– i litościwy,
– nieskory do gniewu,
– a bogaty w miłosierdzie i prawdę;
– Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami,
– przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech,
– lecz nieusprawiedliwiający winnego,
– nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. 

Upadły umysł, choć posiada sumienie, które go oskarża i bierze w obronę, nie może ujrzeć prawdziwego Boga Jahwe. Żadna religia nie przedstawia prawdziwego Boga, ani żadna osoba nie doszła do właściwej konkluzji, w której Bóg jest zarówno dobry jak i sprawiedliwy, oraz ratuje wybranych przez siebie ludzi oddając za nich swoje własne życie, co było możliwe przez przyjęcie na siebie przez Drugą osobę Boga ludzkiej natury. Nie ma na świecie takiej religii ani koncepcji powstałej samorodnie.
.

Ślepota człowieka na spisane objawienie

1 Kor. 1
.
18 Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. 19 Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz. 20 Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? 21 Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. 22 Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. 23 My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;

Szczytem głupoty dla pogan jest wiara w Boga, który miałby przyjąć na siebie drugą, ludzką naturę i umrzeć na krzyżu za wybranych.

To, w jaki sposób upadły umysł postrzega wiarę w Jezusa Chrystusa, Boga Jahwe, który stał się człowiekiem, podsumowuje pochodzące z przełomu I i II wieku graffiti wyryte na murze Pałacu Cezarów na Palatynie w Rzymie, uważane za najstarsze znane wyobrażenie Boga Mesjasza.

Przedstawia ono ukrzyżowanego, nagiego człowieka z głową osła oraz podpis
.

ΑΛΕξΑΜΕΝΟϹ ϹΕΒΕΤΕ ΘΕΟΝ
Alexamenos sevete theon
Aleksamenos czczący boga
.

Ludzki umysł gardzi Bogiem składającym się w ofierze za swoje dzieci i jest to naturalny odruch człowieka, który pragnie swej upadłej i grzesznej naturze przywrócić tyle chwały, ile tylko jest to możliwe a przez to wyobraża sobie boga, który nie może ogołocić się dobrowolnie z chwały.

Pismo Święte jest zamknięte dla upadłego umysłu. Czytanie Słowa Bożego nie pomogło Żydom w rozpoznaniu Mesjasza. Stało się wręcz rzecz odwrotna, czyli to, co Pismo przewidziało. I choć Pismo było czytane tydzień w tydzień w synagogach, prawda była zakryta przed uczonymi w Piśmie! Oni czytali i nie rozumieli, poneiważ człowiek cielesny, zatem niezbawiony, nie pojmuje mądrości Bożej!

Dzieje 13:27 Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni, nie znając tego Jezusa ani głosów proroków, które są czytane w każdy szabat, wypełnili je,

Jest to stan permanentnego zaciemnienia, przynależny domenie świata nienarodzonych z góry, z którego nie ma możliwości wyjścia o własnych siłach. Człowiek czyta Pismo i nie rozumie. Jego serce pozostaje martwe i nieczułe na ewangelię.

2 Kor. 3:15 I aż po dzień dzisiejszy, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu.

I teraz najważniejsze. Zasłona uniemożliwiająca zrozumienie tekstu i przesłania ewangelii zostaje zdjęta po narodzeniu z góry.

2 Kor. 3:16 Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta.

Jest to logiczna konieczność. Gdyby to człowiek sam z siebie mógł nawrócić się do Jezusa ten tekst nie miałby najmniejszego sensu i zamiast tego powinien brzmieć: gdy spojrzą poprzez zasłonę i zrozumieją sens przekazany przez objawienie, wtedy nawracają się do Pana. Tak powinna wyglądać biblia arminian.

Chwała Bogu, że tak nie jest.
.


Na cmentarzysku ludzkich istnień

„Głosimy Ewangelię na cmentarzu. Cały świat jest jednym, wielkim duchowym cmentarzem. Bez suwerennej łaski Bożej, nasza ewangelizacja odniosłaby ten sam skutek co nauczanie na cmentarzu. Ewangelizacja ma sens tylko w świetle doktryn łaski. Tylko Bóg może wzbudzać umarłych.”  – Adam Rogulski

Wcześniej zostało dowiedzione na podstawie Pisma, że jeśli chodzi o naturalnego człowieka w jego upadłym stanie

 • Objawienie zewnęrzne nie może przyprowadzić go do Boga
 • Objawienie wewnętrzne nie może przyprowadzić go do Boga
 • Objawienie Pisma nie może przyprowadzić go do Boga

Jest to wina grzechu, który zabija duchowo i uniemożliwia poszukiwanie Boga. Nikt martwy duchowo nie może zrozumieć kim jest Bóg ponieważ jest martwy. Aby tego dowieść wystarczy zrobić prosty eksperyment. Iść na cmentarz, wygrzebać truchło i poprosić o powstanie z martwych. Owszem, ciało może wykazywać pewne oznaki, np. poruszyć się, ale będzie to spowodowane raczej wyziewami gazów czy też toczącym je robactwem niż aktem woli. Tak samo jest w świecie duchowym. Trup duchowy może śmierdzieć, może być poruszany przez grzech, jednak nigdy z własnej woli nie powstanie z martwych ani nie zbliży się do Boga, ponieważ nie ma takiej woli.

Rzym. 3:9-11 9 przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

Jakim cudem rzekome poszukiwanie Boga przez martwą duchowo osobę mogłoby podobać się Bogu? Wiemy, że Bóg dzieli ludzi na cielesnych (grzesznych, niezbawionych, martwych duchowo) i duchowych (posiadających Ducha Świętego, zbawionych, świętych).

Rzym. 8:8 Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.

Poszukiwanie z ciała (nie z Ducha) to zamysł śmierci, ponieważ dąży nie do Boga lecz idola, do wytworu ludzkiego, upadłego umysłu niezdolnego do zrozumienia kim jest Bóg Jahwe. Takie poszukiwanie nie wyciąga poszukującego z objęć martwoty, lecz tym bardziej w niej go utwierdza poprzez grzech bałwochwalstwa. Również powody poszukiwania Boga upadłej osoby są egoistyczne. Owszem można znaleźć ludzi, którzy szukają jakiegoś boga, pod warunkiem, że ten zachowa ich od piekła (może być to jakiś eucharystyczny idol, a może jakaś zawsze-dziewica). Jednak nikt sam z siebie nie poszukuje Boga wyłącznie dla Jego chwały i społeczności z Nim. Tylko Duch może obdarzyć człowieka takim zamysłem.

Rzym. 8:5-6 5 Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe. 6 Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój;

Zaaplikujmy powyższy tekst w kontekście poszukiwania Boga

 • zamysł ciała to śmierć wobec Boga
 • zamysł Ducha to życie i pokój z Bogiem

Tymczasem Bóg czyni i jedno i drugie, poszukuje nas i zawsze znajdue dla swojej chwały i abyśmy mieli z Nim społeczność. I tylko w taki sposób może być w pełni uwielbiona Jego łaska: gdy to On nas znajduje a nie my Jego.

Efez. 1:5-6 5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6 Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;
.
Gal. 4:9 Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani,

.


Niezdolni

Jan 15:5 beze mnie nic nie możecie zrobić.

Jakim cudem chrześcijanie (jeśli o duchowe sprawy chodzi) nie mogą uczynić NIC bez Jezusa ale za to już niewierzący mogą uczynić NAJWAŻNIEJSZĄ DUCHOWO rzecz czyli znależć Boga? Jeśli Chrystus stwierdził w kategoriach absolutu, że nic nie jest możliwe bez Niego, jak martwy duchowo człowiek miałby być w stanie dokonać czegoś?

Rozważmy dwa praktyczne przykłady:

Przypadek Lidii

Dzieje 16

14 Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to SERCE OTWORZYŁ PAN, (PO CO?) aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.
/
Skutek: wiara i chrzest wodny
.
15 A gdy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła: Jeśli uznaliście mnie za wierną Panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas.

Gdyby nie aktywne dzieło Pana, gdyby nie narodzenie na nowo oraz dar nowego serca Lidia nawet by nie słuchała słów Apostoła, czego skutkiem była wiara oraz owoc wiary: chrzest wodny czyli publiczne ogłoszenie swojej śmierci w Chrystusie i nowego w Nim życia.
.

Przypadek całej nacji

Jozue 24
.
1 Potem Jozue zebrał wszystkie pokolenia Izraela w Sychem i zwołał starszych Izraela, jego naczelników, jego sędziów i jego przełożonych, a ci stawili się przed Bogiem. 2 I Jozue powiedział do całego ludu:

Cały Izrael usłyszy za chwilę bardzo ważne słowa, a mowa o paru milionach osób

15 A jeśli wam się zdaje, że źle jest służyć Jahwe, wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Lecz ja i mój dom będziemy służyli Jahwe.

Wybór postawiony przed ludem był prosty. Albo Jahwe, albo pogaństwo.

16 I lud odpowiedział: Nie daj Boże, byśmy mieli opuścić Jahwe, a służyć cudzym bogom…. 18 Tak więc będziemy służyli Jahwe, bo on jest naszym Bogiem.

Wybór dokonany przez aklamację był jednoznaczny: lud wybrał służbę Jahwe nazywając Go ich Bogiem

19 Wtedy Jozue powiedział do ludu: Nie możecie służyć Jahwe, gdyż on jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie przebaczy waszych przestępstw ani waszych grzechów. 20 Jeśli opuścicie Jahwe, a będziecie służyli cudzym bogom, odwróci się od was, ześle na was nieszczęście i zniszczy was, choć przedtem dobrze wam czynił.

Bóg ustami Jozuego ostrzega Izrael. Przed czym? Przed dwoma rzeczami

 • Bóg jest zbyt święty aby Izrael, złożony z nieodrodzonych ludzi mógł Mu służyć
 • Konsekwencją cielesnej służby Bogu jest fałszywa reiigia prowadząca do odstępstwa

21 I lud odpowiedział Jozuemu: Nie tak, ale PANU będziemy służyć.

W swoich własnych oczach Izraelici uznali się za godnych służby. Ich poszukiwania Boga dobiegły, w ich mniemaniu, końca. Oto Bóg i Jego naród wybrany. Cóż może pójść źle?

22 Wtedy Jozue powiedział do ludu: Sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że wybraliście sobie Jahwe, aby mu służyć. A oni powiedzieli: Jesteśmy świadkami.

Zniszczenie Izraela jako narodu jest nieuniknione. Bóg nie będzie tolerował grzechu i powierzchownej religijności. Dowodem na to jest ostatni wers, w którym zobaczymy Izrael jako w rzeczywistości naród bałwochwalczy, czczący Boga Jahwe wyłącznie ustami ale nigdy nie będący w intymnej z Nim jedności, ponieważ jako duchowi cudzołożnicy Bogu podobać się nie mogli

23 I powiedział: Teraz więc usuńcie cudzych bogów, którzy są pośród was, i zwróćcie wasze serca ku Jahwe, Bogu Izraela.

Cieleśni i nienarodzeni na nowo Żydzi wybrali sobie Boga Jahwe o którym usłyszeli, tak przyjamniej rozumieli swoje postępowanie. To, co czekało na nich to zniszczenie, ponieważ nie było to dzieło Ducha.
.

Tekst normatywny

Nauka, że to człowiek sam z siebie jest w stanie przyjąć Słowo jest ludzką filozofią. Boża interwencja to jest ta jedyna opcja dostępna ludziom, która umożliwia przeniesienie z królestwa ciemności do Królestwa światłości.

Jana 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie (jeśli co?) jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

“Sęk w tym, że wszyscy ci, którzy zostaną pociągnięci przez Ojca, zostaną także wskrzeszeni do życia wiecznego przez Syna. Także jeśli ktoś chce utrzymywać, że Bóg pociąga wszystkich, musi być uniwersalistą.” – Damian Dziedzic

Nie wszyscy przychodzą do Boga, pomimo usłyszenia ewangelii. Tekst Pisma naucza:

Mat. 22:14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.

Bóg wzywa wszystkich do upamiętania a środkiem ku temu jest proroctwo Pisma powszechnie głoszone każdemu. Jednak nie wszyscy odpowiadają na to wezwanie, tylko wybrani. Wszyscy którzy nie odpowiadają nie są przez Boga pociągnięci.
..


Błędna interpretacja Jana 3:16

Część arminian rozumie i cytuje Jana w sposób następujący

Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodznego Syna, aby każdy kto w niego uwierzy nie zginął ale miał życie wieczne

Interpretacja tak przedstawionego fragmentu będzie zakładać wiarę jako poprzedzającą narodzenie z góry i zakłada następującą kolejność porządku zbawienia:

1. Śmierć krzyżowa Chrystusa
2. Uwierzenie w Chrystusa
3. Domniemane narodzenie na nowo
4. Uzyskanie życia wiecznego

Ta nauka jest fałszywa a dowodem jest rozważenie fragmentu z zastosowaniem greckiej gramatyki

14 tak musi być wywyższony Syn Człowieczy;
15 Aby każdy, kto w niego wierzy (πιστευων pisteon – jest wierzący) nie zginął, ale miał życie wieczne.
16  bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy (πιστευων pisteon – jest wierzący) nie zginął, ale miał życie wieczne
17 Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył (πεπιστευκεν pepisteuken) w imię jednorodzonego Syna Bożego.

πιστευων pisteon:
Część mowy: Imiesłów przymiotnikowy
Czas: teraźniejszy
Strona: czynna
 

O czym informuje imiesłów przymiotnikowy czynny? Że czynność już trwa a nie, że ma się wydarzyć. I czego możemy się dzięki temu nauczyć? Że człowiek musi uwierzyć w Chrystusa aby być narodzonym na nowo? Czy też może raczej, że człowiek narodzony na nowo już trwa w wierze? Zobaczmy jak przedstawia się to w kontekści.

 • Chrystus został ukrzyżowany, wers 14
 • aby każdy kto trwa w wierze żył wiecznie, wers 15
 • przyczyną zbawienia jest Bóg, wers 16
 • celem Boga jest zbawienie szersze niż tylko Izraela, wers 17
 • kto jest wierzący jest zbawiony, wers 18
 • kto nie uwierzył idzie na potępnienie, wers 18

I tu warto zwrócić uwagę na czasownik teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego jest nim πεπιστευκεν pepisteuken czyli ten który nie wierzy bo nie wierzył od początku. Definiuje on tym samym naturalny stan człowieka. Jest nim niewiara.

Jan stwierdza o trwaniu w wierze zbawionych a nie o źródle wiary w człowieku. Tekst ten nie naucza, że człowiek ma wzbudzić sam w sobie wiarę. I rzeczywiście, bez Jezusa Chrystusa nic uczynić nie możemy. Nawet takiej drobnostki jak przyjście do Boga.
.


Bóg nie jest mordercą

Człowiek sam jest winy swojego stanu. Teologia chrześcijańska naucza, że Bóg wybrał pewnych ludzi do zbawienia oraz wybrał niektórych na potępnienie. Wierzymy, że o ile Bóg aktywnie wybrał niektórych ludzi do zbawienia, nie zważając na ich zasługi, czy jakiekolwiek cechy, o tyle co do reszty ludzi Bóg zdecydował się na ich zatracenie z powodu grzechu, którego nie jest autorem.

Gdyby użyć ilustracji opisującej postrzeganie naszej rasy przez Boga śmiało moglibyśmy opisać to w sposób następujący: dokonaliśmy świętokradztwa w Bożym domu, znieważyliśmy Gospodarza, podpaliliśmy dom i zabiliśmy Syna Gospodarza jednocześnie ginąc w płomieniach i w orgii grzechu. Wszyscy bez wyjątku. Czy komukolwiek z nas należy się litość? Raczej wymierzenie kary czyli sprawiedliwość. Gdyby Bóg zdecydował się unicestwić całą ludzką rasę miałby nie tylko do tego święte prawo ale byłby to dobry i sprawiedliwy czyn.

Jednak mimo to łaskawy Bóg aktywnie wkracza i daje wiarę tym, których wybrał do zbawienia spośród tego złego pokolenia. A człowiek NIE MOŻE WIARY W SOBIE WIARY WZBUDZIĆ ani przyjść do Boga ponieważ jego truchło leży na środku spalonego domu w stosie innych, równie martwych ciał.

Sola Gratia

Print Friendly, PDF & Email