Baczcie, abyście nie utracili wiary, bo pomimo iż Boży to dar, od was zależy czy ją zachowacie. A bez wiary nie można podobać się Bogu, kiedy zatem utracicie wiarę, zostaniecie wymazani z księgi żywota. Zatem drżyjcie i bójcie się o swoje zbawienie, bo to od was zależy, czy je utracicie. III List św. Trofima do Laodycean

Ten fikcyjny i całkiem zmyślony tekst nieistniejącego listu wyraża przekonanie i wiarę wielu braci w Chrystusie, którzy swoją nadzieję wprawdzie złożyli w Panu panów i Królu królów, Jedynym i prawdziwym Bogu i zbawicielu Jezusie Chrystusie, lecz żyją w strachu przed utratą zbawienia.

Strach zupełnie zbędny ponieważ…

Zbawienie zależne jest od wiary.

Jest to prawda objawiona. Bez zachowania wiary nie ma osiągnięcia zbawienia.

Hebr. 3:14  Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy.

Jednak tak, jak prawdziwie wierzący nie może utracić wiary, tak też nie może utracić zbawienia.
.

Argumenty o nieutracalności wiary
.


Wiara ma źródło w Bożej mocy

Wierzymy tylko i wyłącznie dzięki Boskiej mocy, która tą wiarę sprawia i jest tej wiary źródłem. Źródłem wiary jest sprawiedliwość Boża, w żadnym wypadku nie jest to akt ludzki.

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.


Twórca i dokończyciel dzieła wiary

W liście do Filipian Paweł informuje, że zbawienie zapoczątkował Bóg i nikt inny, także Bóg i nikt inny dokończy tego dzieła zbawienia. Tak jak początek zbawienia nie jest zależny od człowieka tak i koniec zbawienia w pełni zależny jest nie od dzieł człowieczych lecz jest to suwerenne monergistyczne dzieło Boga. Jest to pewnik a nie zaledwie potencjalna możliwość.

Filip. 1:5-7 5 Za wasz współudział w ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej; 6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. 7 Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu ewangelii wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski.

Twórcą wiary w człowieku jest Chrystus, Chrystus jest też dokończycielem wiary. Tak jak Chrystus suwerennie stworzył wiarę tak i On ją w człowieku dokończy, niezależnie od uczynków człowieka. Aby osiągnąć swój cel zbawienia, Chrystus poniósł na krzyżu karę za wszystkie porażki (czyli grzechy) człowieka stojące na drodze do osiągnięcia zbawienia.

Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Ponieważ autorem wiary w chrześcijaninie jest Bóg, musi ona przetrwać każdą próbę, nie może ona ulec zanikowi. Nie można do tej wiary nic dodać ani nic z niej ująć. Żadne okoliczności zatem nie są w stanie tej wiary zmienić.

…twórcą i dokończycielem wiary…

ρχηγν archegon – twórca, Od slów
ρχω archo– pierwszy i
γέομαι hegomai – przewodnik.

τελειωτν teleioten – dojrzały, rozwinięty, spełniający konieczny proces rozwoju duchowego, kompletny; pochodna słowa τέλος telos –  prawidłowy, osiągający cel, osiągający wszystkie wyniki, końcowy

Pan Jezus jest twórcą, przewodnikiem i dokończycielem wiary. On ją w nas tworzy, On ją w nas sprawuje i On ją w nas i kończy osiągając cel, zbawienie dusz. Zatem nie można wiary utracić.

Kazn. 3:14 Wiem i to, że cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki; i że się do tego nic nie może przydać, ani z tego co ująć; a czyni to Bóg, aby się bali oblicza jego.
.


Wiara Chrystusa miała to samo źródło

Wracając do listu do Hebrajczyków. Po wersie 2 następuje wers 3, gdzie autor zagrzewa zbawionych do boju. Mówi:

widzicie, nie da się wiary zbawczej utracić, dlatego nie zniechęcajcie się trudnościami i nie przestawajcie działać. Tak jak Chrystus nie utracił wiary choć sprzeciwił mu się cały świat, tak i wy nie utracicie. Jest to niemożliwe!

Hebr. 12:3 Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali.
.


Całkowite oczyszczenie

Chrystus pozbawił chrześcijan skazy o jaką przyprawia człowieka ludzkie grzeszne i niezbawione ciało.

Kol. 2:11 W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego;
.


Wskrzeszeni za życia

Apostoł ośmiela się powiedzieć, że jeszcze za życia prawdziwie wierzący zostali wskrzeszeni. Czemu? Ponieważ zbawiająca wiara jaką posiadają ma swoje źródło energetyczne u samego Boga. Energia ta jest nieskończona, jak nieskończony jest dawca energii.

Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem (νεργείας energeias – energia umożliwiąca wykonanie dzieła) Boga, który go wskrzesił z martwych.

Tak jak wskrzeszenie zmarłego jest trudniejsze od utrzymania żywego, lecz podległego chorobom człowieka przy życiu tak wskrzeszenie duchowego trupa jest trudniejsze od utrzymania ożywionego duchowo lecz podległego grzechowi chrześcijanina. Skoro Bóg umiał poradzić sobie z pierwszym problemem, nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że miałby jakąkolwiek trudność z tym drugim. Tak jak nasze duchowe wskrzeszenie było całkowicie niezależne od naszej woli lecz było efektem suwerennej decyzji Boga, tak utrzymanie nas w wierze jest od nas niezależne.
.


Podtrzymywanie przez Boga

Tylko i jedynie Bóg ma moc utrzymać chrześcijanina w zbawieniu, jest to od człowieka niezależne ani od jego uczynków.

Judy 1:24 (Τ δ to de – temu konkretnemu, wcześniej określonemu) zatem, który ma moc (δυναμέν dynameno – potężna moc, siła, jak dynamit) was ustrzec od upadku i przedstawić jako nienagannych, z radością przed obliczem swojej chwały;
.


Duchowa śmierć niemożliwa

Wcześniej wspomniane w liście do Kolosan obrzezanie Chrystusowe jest przebaczeniem wszystkich grzechów jakie prawdziwie wierzący popełnił, popełnia i popełni do końca swojego życia. Przebaczenie wszystkich grzechów implikuje ożywienie bez możliwości zatrzymania procesu życia (skoro przyszłe grzechy również zostały wybaczone, popełnienie tych grzechów nie zmienia stanu ożywienia w stan martwoty duchowej)

Kol. 2:13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
.


Wiara tak silna jak Bóg

Otwórzcie oczy, zrozumcie jaki charakter ma wasza nadzieja, do której zostaliście powołani i chwała Boża jaka objawia się w waszym zbawieniu. Wiara doprowadzi was do samego niegba, a wiara ta ma źródło Boskie a nie ludzkie. Ta wiara jest niezłomna, nie można jej utracić, ponieważ napędza ją potęga siły samego Boga!

Efez. 1:18-19 18 Ażeby (Bóg) oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych; 19 I czym jest przemożna wielkość jego mocy (δυνάμεως dynameos – potężna moc, siła, jak dynamit) wobec nas, którzy wierzymy według dziłania potęgi jego siły.

Siła tej wiary jest proporcjonalna do potęgi Bożej siły. A Ojciec silniejszy jest niż wszyscy.

Jan 10:29 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

To ewangelia, objawione Słowo Boże, jest mocą dającą zbawienie i utrzymującą nas w zbawieniu.

Rzym. 1:16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą (δύναμις dynamis)Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.

Jak niewyobrażalna jest ta działająca w chrześcijaninie siła, podtrzymująca w nim wiarę możemy zrozumieć, gdy zobaczymy skalę Bożej mocy w działaniu.

Hebr. 1:3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy (δυνάμεως dynameos), dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;

Tak jak wszechświat trwa w istnieniu dzięki słowu mocy Boga, tak prawdziwie wierzący trwają w wierze dzięki mocy i obietnicy Słowa Bożego.
..


Nieutracalność wiary

Szczególnie jeden fragment Pisma podkreśla całkowitą i kompletną rolę Boga w zbawieniu.

1 Piorta 1:3-5

3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;

4 Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego (τετηρημένην tetērēmenēn) w niebie dla was;

5 Którzy jesteście strzeżeni (φρουρουμένους phrouroumenous) mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.

τηρέω tereo – zachować, strzec, trzymać mocno
φρουρέω phroureó – strzec, zachowywać, być pod strażą, albo w celu zapobieżenia wrogiej inwazji, albo aby powstrzymać mieszkańców oblężonego miasta przed ucieczką

Powyższy fragment unicestwia szaloną doktrynę zakładającą wysiłki człowieka jako niezbędny element zachowania zbawienia.

  • To Bóg według swego miłosierdzia narodził człowieka na nowo, człowiek nie miał z tym nic wspołnego.
  • To Bóg sprawia, że dziedzictwo jest zachowane dla zbawionego, człowiek nie ma z tym nic wspólnego.
  • To Bóg swoją mocą zachowuje człowieka przez żywą nadzieję i wiarę w taki sposób, że powstrzymuje go przed odejściem od Boga. Serce zbawionego zawsze jest wierzące.
  • Od momentu nowego narodzenia aż do czasu osiągnięcia zbawienia w czasie ostatecznym wierzący zachowywany jest w wierze przez moc Bożą, w ten sposób całkowicie strzeżony i zabezpieczony, nie ma czego się obawiać.
  • Wiara zawsze skutkuje wydawaniem dobrych owoców co umożliwia odróżnienie dzieci Boga od dzieci diabła

Jakub 2:26 Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

1 Jana 3:10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
.

Analogia Scriptura

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.

Judy 1:24-25 A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały,  Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.”

1 Tes. 5:23-24 „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.”

Rzym. 8:28-30, A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”

Jana 10:26-30 „Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Efez. 1:4-5 4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

.


Wnioski

Pismo naucza, że chrześcijanin nie może się wycofać z wiary i umrzeć. Jest to niemożliwe

Hebr. 10:39 My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.

Ci, którzy się wycofują i giną nigdy do Chrystusa nie należeli

1 Jana 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.

Wiara zbawcza ma swoje źródło w Bogu. Od poczatku do końca wiara ta zależna jest wyłącznie od Boga. Grzech nie może doprowadzić do utraty wiary. Energia wiary zbawczej nie może się wyczerpać, ponieważ ma swoje źródło w Bogu wszechmocnym. Ponieważ wiara posiada nieskończone źródło energii, nie ma na świecie siły, która mogłaby doprowadzić wiarę człowieka do wyczerpania. Bóg jest większy i silniejszy od wszystkich. Bóg obiecał nie utracić ani jednego prawdziwie wierzącego.

Osoby, które tracą wiarę nigdy chrześcijanami nie byli. Była to wiara powierzchowna, mająca swoje podłoże w psychologii, tradycji lub ludzkiej woli, a nie w Bogu.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email