Charakter Boga

Podstawą religii chrześcijańskiej jest charakter Boga, widziany w Jego atrybutach. Bóg posiada w Sobie całą chwałę i świętość, demonstrując swoją najwyższą godność bycia czczonym za to, kim jest. Bóg zobowiązuje stworzenie, które zostało umieszczone bezpośrednio pod swoim Stwórcą, aby czciło i służyło Bogu oraz poświęciło Mu całe swoje życie.

Zatem nasz czas prywatnych „nabożeństw” i publicznego kultu powinien zaczynać się i kończyć oddaniem chwały Bogu, któremu należy się taki cześć. Charakter Boga wiecznie zobowiązuje stworzenie, gdzie forma (lub istota) religii składa się z wiedzy człowieka, do uznania i gorliwego popierania tego zobowiązania zawartego w przymierzu. Człowiek ma żyć dla Boga przez cały czas i we wszystkim w tym wszystkim, czym jest i w czym jest w stanie czynić dla chwały Bożej – nawet jeśli po prostu je i pije

1 Kor. 10:31 Tak więc czy jecieczy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.

Bóg, ze względu na swoją naturę, zasługuje na uwielbiające Go posłuszeństwo. Dlatego człowiek ma poświęcić się Bogu jako duchowa ofiara poddając się służbie Bogu we wszystkim

Rzym. 12: 1-2 1. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. 2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
.
Hebr. 12:28 Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią.

Człowiek robi to, ponieważ Bóg jest jego Bogiem, a jego wieczne szczęście zależy od tego jako obowiązku.

Psalm 119:38 Utwierdź swoje słowo względem twego sługi, który się oddał twojej bojaźni.


Reguła uwielbienia

Niezbędne do właściwego zbliżenia się do Boga i uhonorowania Jego świętego i chwalebnego imienia jest objawienie woli Bożej w Jego regulującej zasadzie. Tylko Bóg określa sposób, w jaki zbliżają się do niego grzesznicy. Nie pozostawiono człowiekowi określenia sposobu, w jaki będzie służył Bogu. Każdy, kto angażuje się w prywatne lub publiczne sposoby kultu, które nie zostały wyznaczone przez Boga, wywyższa się ponad Boga i nie podoba się Panu we wszystkich swoich działaniach, przynosząc hańbę w Jego funkcji w świetle charakteru Bożej świętości.

Mat. 15:9  Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi.

Kierując własnym życiem jako przemienionego chrześcijanina pod krwią Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha, chrześcijanin ma ofiarować Bogu to, co mu się należy, zgodnie z Jego słowem i w świetle chwały Jego charakteru.

2 Mojż. 15:11 Któż jest podobny do ciebie wśród bogów, PANIE? Któż jest jak ty, wspaniały w świętości, straszliwy w chwale, czyniący cuda?

W ten sposób atrybuty Boga zawarte w Piśmie Świętym pomagają zobowiązanemu do tego czcicielowi zrozumieć Boga, któremu służy.

Rozważmy poniższą tabelę, która zawiera cytaty z

  • Pisma Świętego,
  • Westminsterskiego Wyznania Wiary z 1647 r.,
  • “Esencji Teologii” Williama Amesa
  • oraz książki Teologia Systematyczna autorstwa Louisa Berkhofa

Materiały te pomogą lepiej widzieć Boga co jest obowiązkiem wyznaniowym w Jego służbie każdego uczestnika Nowego Przymiarza i członka Jego ciała, czyli Kościoła.

C. Matthew McMahon, źródło

Wierność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… nagrodą dla tych, którzy gorliwie Go szukają. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… niezmienny,… wszędzie obecny… wszechmocny, wszechwiedzący najmądrzejszy… najbardziej sprawiedliwy… obfitujący w dobro i prawdę. WLK Q7)

Wierność jest tym, przez co dokonuje On to, co postanowił, tak jak postanowił. Izaj. 46:10: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. (1:7:6) Wierność jest tą prawdą Bożą, na mocy której zawsze pamięta o swoim przymierzu i wypełnia wszystkie obietnice, które złożył swojemu ludowi. Ta wierność Boża ma dla ludu Bożego najwyższe praktyczne znaczenie. Jest podstawą zaufania, fundamentem nadziei i powodem radości. (70)

5 Mojż. 7:9 Uznaj więc, że PAN, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który zachowuje przymierze i miłosierdzie do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań;

.

Psalm 89:8 PANIE, Boże zastępów, któż jest jak ty, PAN mocny? Twoja wierność bowiem cię otacza.

.

Treny 3:23 Każdego poranka się odnawia, wielka jest twoja wierność.

.

1 Kor. 1:9 Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

.

1 Kor. 10:13 Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść.

.

1 Tes. 5:323-24 23. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. 24. Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona.

.

Hebr. 2:17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.

.

1 Piotra 4:19 Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc.

.

Obj. 3:14 A do anioła kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

.

Obj. 22:6 I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce.

Dobro

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… obfity w dobro. (WWW 2: 1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… niezmienny,… wszędzie obecny… wszechmocny, wiedzący wszystko, najmądrzejszy… najbardziej sprawiedliwy… obfitujący w dobro i prawdę. (WWK P7)

Dobroczynność Boga polega na tym, że będąc bogaty w dobro, wylewa wiele dobrych rzeczy, nawet na grzeszników. (1:12:27) Podstawową ideą jest to, że jest On pod każdym względem tym wszystkim, czym powinien być jako Bóg, a zatem doskonale odpowiada na ideał wyrażony w słowie „Bóg”. Jest dobry w metafizycznym znaczeniu tego słowa, absolutną doskonałością i doskonałą błogością w Sobie. W tym sensie Jezus powiedział do młodego władcy: „Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg” (Marek 10:18).

1 Mojż. 1:31 I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty.

.

2 Mojż. 34:6 6. Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę;  7. Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.

.

Ezdr. 3:11 I śpiewali jedni po drugich, chwaląc PANA i dziękując mu za to, że jest dobryże jego miłosierdzie nad Izraelem trwa na wieki. Cały lud wznosił głośny okrzyk, gdy chwalił PANA za to, że zostały położone fundamenty domu PANA.

.

Psalm 52:1 Czemu chlubisz się złem, mocarzu? Miłosierdzie Boże trwa nieustannie.

.

Psalm 68:10 Twoje zastępy mieszkają w nim; ty, Boże,w swojej dobroci przygotowałeś je dla ubogiego.

.

Psalm 73:1 Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela; dla tych, którzy są czystego serca.

.

Psalm 107:1 Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

.

Rzym. 2:4 Czy gardzisz bogactwemjego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?

.

Rzym. 11:22 Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty.

.

2 Tes. 1:11 Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy;

Miłość

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej kochający. (WWW 2:1)

Pytanie 20. Czy Bóg pozostawił całą ludzkość na śmierć w stanie grzechu i nędzy? Odpowiedź: Bóg, z powodu swego zwykłego upodobania, na całą wieczność wybrał niektórych do życia wiecznego, zawarł przymierze łaski, aby wybawić ich z posiadłości grzechu i nędzy i wprowadzić ich do stanu zbawienie przez Odkupiciela. WMK Q20)

Bóg również darzy nas miłością Hbr 13,16. Ale jego upodobanie jest w tych dobrych rzeczach, które nam przekazuje, ale nasze upodobanie jest w tej dobroci i Bożej  doskonałości, która w żaden sposób nie zależy od nas. (2: 7: 12) Gdy dobroć Boża jest przejawiana w stosunku do Jego rozumnych stworzeń, przyjmuje ona wyższy charakter miłości i tę miłość można ponownie rozróżnić według przedmiotów, na których się kończy. W odróżnieniu od ogólnej dobroci Boga, można ją zdefiniować jako tę doskonałość Boga, przez którą jest On wiecznie pobudzany do samokomunikacji. (71)

5 Mojż. 7:13 I będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. I pobłogosławi owoc twego łona i owoc twojej ziemi: twoje zboże, twoje wino i twoją oliwę, przyrost twoich krów i trzody twoich owiec na ziemi, którą poprzysiągł twoim ojcom dać tobie.

.

Przysłów 8:17 Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy szukają mnie pilnie, znajdą mnie.

.

Jan 4:19 My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.

.

Przysłów 8:21 Aby tym, którzy mnie miłują, dać w dziedzictwo majątek wieczny i napełnić ich skarbce.

.

PNP 2:4 Wprowadził mnie do komnaty biesiadnej, a jego chorągwią nade mną jest miłość.

.

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (wiara zaś jest darem Bożym dla wybranych, 2 Piotra 1:1; Filip. 1:29; Dzieje 18:27;  Efez. 2:8-10; Efez. 6:23;  1 Kor. 3:5; Rzym. 12:3; Jan 6:29 )

.

Rzym. 5:5 A nadzieja nie przynosi wstydu (gr. καταισχύνει  kataiochunei – nie zawodzi), ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.

.

Rzym. 8:39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

.

2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

.

2 Tes. 3:5 Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.

.

1 Jana 2:5 Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

Łaska

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej… łaskawy. (WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… łaskawy. WWK P7)

Przywrócenie człowieka to podniesienie go ze stanu grzechu i śmierci do stanu łaski i życia. 2. Przyczyną tego przywrócenia było miłosierne zamierzenie Boże. Efez. 1:9. Zgodnie ze swoją wolną wolą, którą w sobie zamierzył. Albowiem nie było w człowieku nic, co mogłoby dać jakąkolwiek siłę, aby doprowadzić do tego przywrócenia; ale raczej przeciwnie, jak na przykład grzech, było wiele przeciwnych, w których istniała wrogość wobec Boga, która w tym względzie pochwala tę Bożą miłość do nas. Rzym. 5:8, Ale Bóg powierza swoją miłość do nas przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (1:18: 1-2) Biblia generalnie używa tego słowa do oznaczenia niezasłużonej dobroci lub miłości Boga do tych, którzy ją utracili, i z natury są pod wyrokiem potępienia. Łaska Boża jest źródłem wszystkich duchowych błogosławieństw, które są udzielane grzesznikom. (71)

2 Mojż. 34:6 Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę;

.

4 Mojż. 6:25 Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy;

.

2 Kron. 30:9 Jeśli bowiem powrócicie do PANA, wasi bracia i synowie otrzymają miłosierdzie u tych, którzy uprowadzili ich w niewolę, tak że powrócą do tej ziemi, bo PAN, wasz Bóg, jest łaskawy i miłosierny i nie odwróci od was swojego oblicza, jeśli powrócicie do niego.

.

Neh. 9:17 Odmówili posłuszeństwa i nie pamiętali o twoich cudach, które dla nich czyniłeś, ale uczynili twardym swój kark i w swoim buncie ustanowili sobie wodza, aby wrócić do swojej niewoli. Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia – łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci – i nie opuściłeś ich.

.

Psalm 103:8 Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia.

.

1 Kor. 15:10 Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.

.

Efez. 3:7 Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy.

.

Tyt. 2:11 Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom (starszym, młodszym, kobietom, mężczyznom, młodzieńcom, panom, sługom, itp. – a nie tylko jednej grupie, wersy 1-10);

.

Hebr. 2:9 Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. (wielu czyli wszystkich tych, którzy zostają przez to uświęceni, wersy 10-11)

.

1 Piotra 2:3 Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest łaskawy.

Miłosierdzie

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… miłosierny. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… miłosierny. WWK P7)

Miłosierdzie, które jaśnieje tutaj, jest tym, przez które On karze grzech mniej niż godny jest tego występek 22. To miłosierdzie jest łaskawością lub dobroczynnością. 23. Łaskawość jest tym, przez co łagodzi należne kary. Treny 3:22, Wielka dobroć Pana polega na tym, że nie jesteśmy pochłonięci. 24. Łaskawość przejawia się w cierpliwości i długim znoszeniu. (1:12: 22-24) Miłosierdzie można zdefiniować jako dobroć lub miłość Boga okazywaną tym, którzy są w nędzy lub niedoli, niezależnie od ich występków. W swoim miłosierdziu Bóg objawia się jako Bóg współczujący, który lituje się nad tymi, którzy są w nędzy i jest zawsze gotowy ulżyć ich cierpieniom. (72)

5 Mojż. 7:9 Uznaj więc, że PAN, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który zachowuje przymierze i miłosierdzie do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań;

.

1 Król. 8:23 I powiedział: PANIE, Boże Izraela, nie ma Boga w górze na niebie ani w dole na ziemi podobnego tobie, który przestrzegałby przymierza i miłosierdzia wobec swoich sług, którzy postępują przed tobą całym swoim sercem.

.

Ezdr. 9:9 Chociaż bowiem byliśmy niewolnikami, nasz Bóg nie opuścił nas w naszej niewoli, lecz okazał nam łaskę wobec królów Persji, aby dać nam wytchnienie, abyśmy wznieśli dom naszego Boga i naprawili jego spustoszenie, i aby dać nam mur ochrony w Judzie i Jerozolimie.

.

Psalm 86:15 Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy.

.

Psalm 136:26 Wysławiajcie Boga niebios, bo na wieki jego miłosierdzie.

.

Łuk. 1:78 Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka;

.

Rzym. 9:16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.

.

Gal. 6:16 A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego.

.

Efez. 2:4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;

.

1 Tym. 1:2 Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

.

1 Piotra 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;

Cierpliwość

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który… jest  cierpliwy. (WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim est Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… cierpliwy. (WWK P7)

25. Cierpliwość polega na tym, że on wyrozumiale dopuszcza grzech i oszczędza grzeszników. 26. Cierpliwość  polega na tym, że długo wstrzymuje zemstę. (1: 1225-26) Cierpliwość Boga jest tym aspektem dobroci lub miłości Boga, na mocy której znosi On przewrotność i zło, pomimo ich długiego nieposłuszeństwa. (72)

2 Mojż. 34:6 Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę;

.

4 Mojż 14:18 PAN nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, który nie uniewinnia winnego, lecz nawiedza nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia.

.

Psalm 86:15 Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy.

.

Jer. 15:15 Ty mnie znasz, PANIE, wspomnij i wejrzyj na mnie, a pomścij mnie wobec moich prześladowców. Nie porywaj mnie w swojej pobłażliwości wobec nich. Wiedz, że dla ciebie znoszę hańbę.

..

Rzym. 2:4 Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?

.

Rzym. 9:22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie;

.

1 Tym. 1:16 Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w niego uwierzyć ku życiu wiecznemu.

.

1 Piotra 3:20 Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

.

2 Piotra 3:9 Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.

.

2 Piotra 3:15 A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was;

Świętość

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najświętszy. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… najświętszy. (WWK Q7)

Świętość Boga w najszerszym znaczeniu tego słowa to ta, przez którą jest on wolny i jakby oddzielony od wszelkich niedoskonałości, Izaj. 6:3; Obj. 4:8. Ale ta świętość Boga, która tam właściwie jaśnieje, jest tym, przez który – będąc czysty od jakiegokolwiek miejsca grzechu – nie może obcować z żadnym grzechem. (1:12:18) Tę etyczną świętość Boga można zdefiniować jako tę doskonałość Boga, na mocy której On wiecznie chce i utrzymuje swoją moralną doskonałość, brzydzi się grzechem i domaga się czystości moralnej w moralnych. (73)

2 Mojż. 28:36 Uczynisz też blaszkę ze szczerego złota, a na niej wyryjesz jak na pieczęci: Świętość PANU.

.

2 Mojż. 39:30 Zrobili też blaszkę do świętej korony ze szczerego złota i wyryli na niej napis jak na pieczęci: Świętość PANU.

.

3 Mojż. 11:44-45 44. Gdyż ja jestem PAN, wasz Bóg. Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi. 45. Gdyż ja jestem PAN, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty.

.

5 Mojż. 4:24 Bo PAN, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym.

.

Psalm 99:9 Wywyższajcie PANA, naszego Boga, i oddajcie pokłon na jego świętej górze, bo PAN, nasz Bóg, jest święty.

.

Izaj. 6:1-4 1. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. 2. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. 3. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. 4. I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.

.

Izaj. 62:9 Ale ci, którzy je zgromadzą, będą je spożywać i chwalić PANA; a ci, którzy je zbierają, będą je pić w dziedzińcach mojej świętości.

.

1 Tes. 1:7 Tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

.

Hebr. 12:14 Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.

.

Hebr. 12:29 Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.

.

1 Piotra 1:16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.

Prawość

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej prawy i straszny w swoich sądach; w nienawiści do wszelkiego grzechu i który w żaden sposób nie oczyści winnego. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… najbardziej sprawiedliwy. (WWK P7)

Patrz sprawiedliwość Prawość dotyczy boskiej natury, na mocy której Bóg jest sam w sobie nieskończenie sprawiedliwy, i jest tą doskonałością Boga, przez którą utrzymuje się przed wszelkim naruszeniem Jego świętości i pokazuje pod każdym względem, że jest Świętym . (74).

Ezdr.9:15 PANIE, Boże Izraela, ty jesteś sprawiedliwy, bo pozostajemy ocaleni, jak się to dziś okazuje. Oto stoimy przed tobą w naszym przewinieniu, choć z tego powodu nie godzi się stać przed tobą.

.

Psalm 7:9 Niech skończy się zło niegodziwych, a umocnij sprawiedliwego, Boże sprawiedliwy, ty, który badasz serca i nerki.

.

Psalm 116:5 Łaskawy jest PAN i sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny.

.

Dan. 9:14 Dlatego czuwał PAN nad tym nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo PAN, nasz Bóg, jest sprawiedliwy we wszystkich swoich dziełach, których dokonuje. My zaś nie usłuchaliśmy jego głosu.

.

Rzym. 1:17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

.

Rzym. 2:5 Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;

.

Rzym. 3:5 Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? (Mówię po ludzku).

.

Rzym. 3:21 Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.

.

2 Tes. 1:5-6 5. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. 6. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają;

.

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Sprawiedliwość

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej sprawiedliwy i straszny w swoich sądach; w nienawiści do wszelkiego grzechu i który w żaden sposób nie oczyści winnego. (WWW 2:1) Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… najbardziej sprawiedliwy. (WWK P7) Mściwa sprawiedliwość Boga, która tutaj jaśnieje, jest tą, przez którą On wyrządza zło tym, którzy źle czynią. (1:12:19) Sprawiedliwość zwykle służy określeniu prawości Boga w wykonywaniu prawa i dotyczy podziału nagród i kar; widziane na dwa sposoby, wynagradzające i odwetowe. (75)

5 Mojż. 33:21 Upatrzył sobie najlepszą część, gdyż tam został mu wyznaczony dział przez prawodawcę; przyszedł z naczelnikami ludu i wykonał sprawiedliwość PANA i jego sądy z Izraelem.

.

Hiob 8:3 Czy Bóg wypacza sąd? Czy Wszechmocny wypacza sprawiedliwość?

.

Hiob 37:23 On jest Wszechmocny, nie możemy go doścignąć. On jest wielki w potędze i sądzie i bogaty w sprawiedliwość. Nie uciska nikogo.

.

Psalm 89:14 Sprawiedliwość i sąd są podstawą twego tronu, miłosierdzie i prawda idą przed twoim obliczem.

.

Izaj. 45:21 Oznajmijcie i przyprowadźcie ich, niech naradzają się razem: Kto to od dawna przepowiadał? Kto od tamtego czasu to ogłaszał? Czy nie ja, PAN? A nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga sprawiedliwego ani innego Zbawiciela oprócz mnie.

.

Jer. 50:7 Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówią: Nie jesteśmy nic winni, bo to oni zgrzeszyli przeciwko PANU, przybytkowi sprawiedliwości, przeciwko PANU, nadziei ich ojców.

.

Sof. 3:5 PAN sprawiedliwy jest pośród niego, nie czyni nieprawości; każdego poranka wystawia swój sąd na światłość i nie zawodzi; lecz złośnik nie zna wstydu.

.

Dzieje 22:14 A on powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, żebyś poznał jego wolę, oglądał Sprawiedliwego i słuchał głosu z jego ust.

.

1 Jana 1:9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

.

Obj. 15:3 I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka: Wielkie i zadziwiające są twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są twoje drogi, o Królu świętych;

Gniew

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej sprawiedliwy i straszny w swoich sądach; w nienawiści do wszelkiego grzechu i który w żaden sposób nie oczyści winnego. WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… najbardziej sprawiedliwy. WWK Q7)

Ta sprawiedliwość, gdy wyraźnie płonie przeciwko grzechowi, nazywa się gniewem, Rzym. 1:18; Efez 5:6. W miarę jego wzrostu nazywa się zapalczywością, 5 Mojż. 29:28. Gdy ogłasza wyrok, który ma zostać wykonany na grzeszniku, nazywa się to sądem, Rzym. 2:5. Wykonując wydany wyrok, słusznie nazywa się to pomstą [lub zemstą], Hebr. 10:30. (1:12:20) Sprawiedliwość odwetowa jest wyrazem Bożego gniewu. (75)

Psalm 78:31 Spadł na nich gniew Boży i zabił ich tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił.

.

Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.

.

Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

.

Efez. 5:6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa.

.

Kol. 3:6 Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.

.

1 Tes. 1:10 I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu.

.

Obj. 14:10 Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem.

.

Obj. 14:19 I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię, i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga.

.

Obj. 15:1 Potem zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający: siedmiu aniołów, którzy mieli siedem plag ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boga.

.

Obj. 15:7 A jedno z czterech stworzeń dało siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków.

.

Obj. 16:1 I usłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię.

Suwerenność

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej wolny i absolutny, działający we wszystkim zgodnie z radą swojej własnej niezmiennej i najbardziej sprawiedliwej woli, dla własnej chwały. (WWW 2:1) Głównym tytułem Boga, dzięki któremu odróżnia się go od wszystkich bożków, jest to, że jest on żywym Bogiem, 5 Mojż. 32:40; Psalmy 84:2; Jer. 5:2. (1:4:37) Suwerenność jest tą doskonałością Jego  Istoty, przez którą On, w najprostszym akcie, wychodzi ku sobie jako najwyższe dobro (tj. Rozkoszuje się sobą jako takim) i ku swoim stworzeniom ze względu na swoje własne imię, a zatem jest podstawą ich istnienia. i dalsze istnienie. (77)

1 Mojż. 14:19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi.

.

2 Mojż. 18:11 Teraz wiem, że PAN jest większy od wszystkich bogów, bo gdy oni zuchwale powstawali przeciwko niemu, to od tego poginęli.

.

5 Mojż. 10:14-17 14. Oto do PANA, twego Boga, należą niebiosa, niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co jest na niej. 15. Jednak PAN upodobał sobie twoich ojców i umiłował ich, i wybrał ich potomstwo po nich, czyli was, ze wszystkich narodów, jak to jest dzisiaj. 16. Obrzeżcie więc nieobrzezanie swojego serca i nie zatwardzajcie już swojego karku. 17. Gdyż PAN, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i PANEM panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów.

.

Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

.

Izaj. 41:4 Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? Ja, PAN – pierwszy i ostatni – ja sam.

.

Izaj. 43:13 Zanim powstał dzień, ja jestem, a nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Gdy coś uczynię, któż to odwróci?

.

Izaj. 46:10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.

.

Jer. 27:5 Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem, i daję temu, który w moich oczach ma upodobanie.

.

Dan. 4:17 Ta sprawa jest według dekretu stróżów i to żądanie jest według słowa świętych po to, aby wszyscy żyjący poznali, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce, a najniższych z ludzi ustanawia nad nim.

.

Dan. 4:35 Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?

.

Dzieje 17:24-26 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. 25. Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 26. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania;

.

Rzym. 9:19-21 19. Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? 20. Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? 21. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego?

.

Obj. 9:6 I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.

Wszechmoc

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… wszechmocny. WWW 2:1) Moc Boga, uważana za wyraźnie potężną, jest w swojej sumie taka sama, jak Jego wystarczalność i właściwie odnosi się do natury Boga, ponieważ rozważa się ją z poszanowaniem istoty; i tak jest przed poznaniem i wolą Boga. (1:6:6) Moc w Bogu można nazwać efektywną energią Jego natury lub doskonałością Jego. Istoty, dzięki której jest On absolutną i najwyższą przyczynowością. (79)

1 Mojż. 17:1 Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, PAN ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały.

.

Rut 1:20 Lecz ona powiedziała do nich: Nie nazywajcie mnie Noemi, lecz nazywajcie mnie Mara, ponieważ Wszechmogący napełnił mnie wielką goryczą.

.

Hiob 33:4 Duch Boży stworzył mnie, tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.

.

Psalm 91:1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie.

.

Rzym. 1:16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.

.

1 Kor. 2:5 Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.

.

2 Kor. 6:18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący.

.

2 Tym. 1:8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;

.

1 Piotra 1:5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.

.

Obj. 4:8 Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść.

.

Obj. 11:17 Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo.

Zazdrość

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku Esencja Teologii Williama Amesa Teologia Systematyczna Louisa Berkhofa
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej wolny i absolutny, działający we wszystkim zgodnie z radą swojej własnej niezmiennej i najbardziej sprawiedliwej woli, dla własnej chwały. (WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… najświętszy… najbardziej sprawiedliwy. (WWK P7)

Bezpośrednim przedmiotem, do którego przenosi się religia, jest Bóg. I to jest tak adekwatne, że żaden obowiązek religii nie może być odniesiony do żadnego innego przedmiotu bez największej szkody dla Boga. Odnosi się to do tego tytułu Boga, zgodnie z którym mówi się o nim, że jest Zelotą, Zelotypem, gorliwym lub zazdrosnym. (2:4:19) Bóg jest zazdrosny o jakiekolwiek użycie przez człowieka niedozwolonych metod kultu lub służby. Jednolicie nalega na ten właśnie punkt swojego suwerennego prawa do dyktowania metod kultu i służby, a także warunków akceptacji. (361)

2 Mojż. 20:5 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;

.

2 Mojż. 34:14 Nie będziesz oddawał pokłonu innemu bogu, bo PAN, którego imię jest Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym;

.

5 Mojż. 4:24 Bo PAN, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym.

.

5 Mojż. 5:9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, gdyż ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;

.

5 Mojż. 6:15 (PAN bowiem, twój Bóg, znajdujący się pośród ciebie, jest Bogiem zazdrosnym), by nie rozpalił się gniew PANA, twego Boga, przeciw tobie i aby nie wytępił cię z powierzchni ziemi.

.

Jozue 24:19 Wtedy Jozue powiedział do ludu: Nie możecie służyć PANU, gdyż on jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie przebaczy waszych przestępstw ani waszych grzechów.

.

Nah. 1:2 PAN jest Bogiem zazdrosnym i mściwym; PAN jest mściwy i pełen gniewu; PAN mści się nad swoimi przeciwnikami i zachowuje gniew wobec swoich wrogów.

.

Zach. 8:2 Tak mówi PAN zastępów: Byłem zazdrosny o Syjon w wielkiej gorliwości, byłem zazdrosny w wielkim gniewie.

.

Jan 2:17 I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie.

.

2 Kor. 11:2 Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę.

Piękno

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku
Pytanie 7: Kim jest Bóg?

Odpowiedź: Bóg jest… doskonałością. (WWW P7)

Pytanie 104: Jakie obowiązki są wymagane w pierwszym przykazaniu?

Odpowiedź: Obowiązki wymagane w pierwszym przykazaniu to poznanie i uznanie Boga za jedynego prawdziwego Boga i naszego Boga; i odpowiednio go czcić i wychwalać. (WWK108)

1 Kronik 16:29 Oddajcie PANU chwałę jego imienia. Przynoście dary i przychodźcie przed jego oblicze. Oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości.

.

2 Kronik 20:21 Potem naradził się z ludem i ustanowił śpiewaków dla PANA, by go chwalili w ozdobie świętobliwości i szli przed wojskiem, mówiąc: Wysławiajcie PANA, bo na wieki trwa jego miłosierdzie.

.

Psalm 27:4 O jedno proszę PANA i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni.

.

Psalm 29:2 Oddajcie PANU chwałę należną jego imieniu, oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości.

.

Psalm 45:11 A król zapragnie twojego piękna, bo on jest twoim Panem; oddaj mu pokłon.

.

Psalm 90:17 Niech dobroć PANA, naszego Boga, będzie z nami; i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk; utwierdź dzieło naszych rąk!

.

Psalm 96:9 Oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości, niech cała ziemia drży przed nim.

.

Izaj. 61:3 Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia; i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem PANA, aby był uwielbiony.

.

1 Kor. 13:12 Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany.

.

Obj. 22:4 I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach.

Chwała

Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 roku
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg, który jest… najbardziej wolny i absolutny, działający we wszystkim zgodnie z radą swojej własnej niezmiennej i najbardziej sprawiedliwej woli, dla własnej chwały. (WWW 2:1)

Pytanie 7: Kim jest Bóg? Odpowiedź: Bóg jest… nieskończony w bycie i chwale. WWK P7)

Psalm 19:1 Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.

.

Przysłów 25:2 Chwałą Boga jest sprawę taić, ale chwałą królów – dociekać sprawy.

.

Izaj. 42:8 Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci – rzeźbionym posągom.

.

Jan 11:4 A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży.

.

Dzieje 7:55 A on, pełen Ducha Świętego, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga.

.

Rzym. 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;

.

1 Kor. 10:31 Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.

.

Filip.  2:11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

.

Obj. 21:11 Mające chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ.

.

Obj. 21:23 A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek.

Miecz Słowa

2 Tym. 3:8 Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni jeśli chodzi o wiarę.

Drogi czytelniku, oddajemy w twoje ręce materiały, które umożliwiają podjęcie zwycięskiej walki przeciw wszelkim naukom, które się sprzeciwiają prawdzie. Walkę to śledzimy od samego początku upadku szatana, gdy ciemność stanęła do wojny z Bogiem, który jest przecież światłością.

Boża wierność jest mieczem na herezję Arminianizmu oraz jej matczynej doktryny Rzymskiego katolicyzmu, która zakłada, że zbawienie można utracić, ponieważ zbawienie zależne jest od wierności Bożej, nie ludzkiej. Jest to także skała, na której opiera się wytrwanie człowieka w każdym pokuszeniu i próbie.

Boża dobroć niweluje skutki herezji Marcjonizmu, promowanej obecnie przez sekty typu Jezus bez religii, gdzie Stary Testament jest dziełem Boga złego lu sprawiedliwego, (lecz nie dobrego) zaś Nowy Testament Boga dobrego. Boża dobroć również wskazuje na wieczne miłosierdzie względem zbawionego grzesznika, co jest podstawą doktryny o wytrwaniu świętych czyli pewności zbawienia.

Boża miłość umożliwia odrzucenie herezji perfekcjonizmu gdzie Bóg zbawia w ostateczności tylko tych, którzy osiągają odpowiedni stopień uświęcenia, jest to zatem młot na Arminianizm, Rzymski katolicyzm, Świadków Jehowy czy też Adwentyzm Dnia Siódmego oraz wszelkie legalistyczne sekty judaizujące. Boża miłość pozwala też na identyfikację czy dana osoba jest zbawiona (będzie ona bowiem przejawiać to uczucie, które ma źróło nie w niej samej lecz w Bogu Duchu Świętym).

Boża łaska jednoznacznie potępia ruchy dodające uczynki do zbawienia czy też akty ludzkiej woli.

Boże miłosierdzie przeciwstawia się nauce o potrzebie dodatkowych ofiar, zasług czy dobrych uczynków, które miałyby w jakiś sposób uśmierzyć Boży gniew. Również zielonoświątkowa herezja o grzechu pokoleniowym zostaje tutaj unicestwiona.

Boża cierpliwość pomaga zrozumieć Bożą absolutną suwerenność co stanowi doskonałe narzędzie w walce z herezją Arminianizmu, gdzie Bóg nie ma kontroli nad każdym aspektem rzeczywistości, w tym nad grzechem, szatanem i jego sługami oraz ludzką rzekomą wolną wolą. Z drugiej strony jako wierzący mamy wszelką pociechę widząc otaczające nas zło natychmiast nie karane. W tym wszystkim Bóg odbiera sobie chwałę na dwa sposoby: poprzez wytrwanie świętych w trudach (którego On jest przyczyną) oraz wyrywanie z królestwa ciemności do Królestwa Jego Syna tych, którzy są w planie Bożym z jednej strony, oraz na sądzie ostatecznym przez aplikację adekwatnej kary dla złoczyńców. A to już doskonałe narzędzie do walki z herezją anihilacji duszy i braku wiecznotrwałości tortur jeziora ognistego.

Boża świętość ustrzeże nas przed antynomianizmem tak bardzo rozpowszechnionym wśród odszczepień ruchu zielonoświąkowego oraz samosprawiedliwością ruchów uświęceniowych takich jak metodyzm. Boża świętość prowadzi do pokory ponieważ człowiek widzi jak głęboko odbiega od Bożego standardu doskonałości moralnej i jednocześnie jest pobudzony do poszukiwania jej w swoim życiu ze świadomością niemożliwości osiągnięcia celu.

Boża prawość ponownie atakuje antynomianizm i wszelkie “protestanckie” kulty, gdzie mowa o zbawieniu z szerszej łaski (tę herezję głosił np. Billy Graham). Natomiast wierzący mają całkowitą pewność i zaufanie ku Bogu, że On udzielił zbawionym sprawiedliwości Chrystusa, co jest w pełni wystarczającym środkiem umożliwiającym akceptację grzesznika w oczach Bożych.

Boża sprawiedliwość unicestwia doktryny ukazujące Boga jako miłość lecz nie sprawiedliwosć, który kocha wszystkich ludzi jak Swojego Syna a jednak wysyła ich na zatracenie. Jest to doskonała broń przeciwko herezji uniwersalizmu głoszącej, że zbawieni ostatecznie będą wszyscy ludzie.

Boży gniew skierowany jest ewidentnie przeciw nieupamiętanym grzesznikom, którzy na dodatek oddają cześć wyobrażeniom Boga zamiast samego Bogu. Tak więc jest to wspaniała broń przeciw bałwochwalstwu rzymskokatolickiemu i zielonoświątkowemu (fałszywy Duch Święty), także sektom nieuznającym Boskości Chrystusa.

Apologeta wiary powinien być gotowy do poczwórnej służby

1. Twardo, skutecznie i publicznie obalać twierdzenia fałszywych nauczycieli co ułatwia działanie pozostałych chrześcijan

Dzieje 18:27-28  27. … (Apollos zakonoznawca) bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej. 28. gdyż (Apollos) skutecznie i całkowicie obalał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Chrystusem

2. Wyrywać z doiktrynalnych sideł diabła szeregowych członków zwiedzionych przez rozmaite sekty

Judy 1:23 Innych zaś ratujcie w bojaźni, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało.

3. Dawać świadectwo prawdzie wobec nienawróconych, w pokorze uświęcając imię Pańskie przykładnym życiem

1 Piotra 3:15 Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.

4. Pocieszać i wzmacniać w wierze prawowiernych słuchaczy

Dzieje 11:22-24 22. I wieść o nich dotarła do kościoła, który był w Jerozolimie. I posłano Barnabę aż do Antiochii. 23. Gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. 24. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I przybyło Panu mnóstwo ludzi.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email