Ciało kierownicze zarządzające wyznawcami Strażnicy Russella nienawidzi Chrystusa objawionego w Piśmie. Dlatego ludzie ci stworzyli sobie własną “biblię” która na potrzeby ich heretyckich doktryn unicestwiła dowody świadczące o Boskiej Istocie wcielonego Syna. W ten sposób zwodzą miliony swoich niewolniczych wyznawców. Drogi czytelniku, jeśli należysz do organizacji ale gdzieś w sercu szukasz jeszcze prawdy, proszę zobacz na niepodważalne dowody Boskości Chrystusa. Jezus nie jest jakimś tam bogiem ale Bogiem Jahwe.

Oto dowody. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym miejscom.

Cielesna pełnia Boskości

Kol. 2:9 Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się (κατοικεῖ katoikei) cała pełnia Boskości (Θεότητος theotetos).

θεότης theotes – Bóstwo, istota Boga, esencja Boga, stan bycia Bogiem,

Tak jak ανθρωπότης anthropotes to

 • człowieczeństwo,
 • człowiek,
 • istota bycia człowiekiem,
 • to co czyni człowieka człowiekiem,
 • to czym człowiek jest

tak θεότης theotes to

 • Boskość, Bóg,
 • istota bycia Bogiem,
 • to, co czyni Boga Bogiem,
 • to czym Bóg jest.

Jak tekst tłumaczą świadkowie Strażnicy Russella? W anglojęzycznych wersjach wypaczenia Nowego Świata tak oto:

ponieważ w nim mieszka cała pełnia bożej jakości – źródło

Tekst sugeruje, że w Panu Jezusie mieszka jakaś pełnia jakości bożej, która równie dobrze może mieszkać w zwykłym człowieku. Tekst zaprzecza, że Jezus w istocie i esencji Bogiem Stworzycielem. Jednak tekst grecki stwierdza dobitnie że po zmartwychwstaniu Jezus nie stał się aniołem Michałem lecz ciągle w Nim cieleśnie mieszka pełnia Boskości. Jezus ciągle posiada ludzką i Boską naturę. Świadczy o tym czasownik κατοικεῖ

κατοικεῖ katoikeizamieszkiwać
Część mowy: czasownik
Tryb: orzekający
Czas: teraźniejszy
Strona: czynna

Czas teraźniejszy wskazuje na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej. List do Kolosan został napisany między 60 a 62 rokiem I wieku, czyli w jakieś 30 lat po wniebowzięciu Chrstusa.

Strona referuje do relacji pomiędzy podmiotem a czasownikiem. W stronie czynnej czasownika podmiot jest wykonawcą czynności, dopełnienie oznacza jej przedmiot, a orzeczenie stanowi osobowa forma czasownika. I tak w rozpatrywanym fragmencie

 • Podmiotem jest Jezus Chrystus a nie archanioł Michał (w Nim, w Chrystusie)
 • Orzeczenie wskazuje podwójną Boską i ludzką naturę wskrzeszonego Chrystusa (zamieszkuje cieleśnie)
 • Dopełnienie (przedmiot) jest osobową formą czasownika (θεότης theotes Istota Boga Jahwe)

I tak albo Apostoł pomylił się, gdyż zapomniał powiedzieć, że Jezus został unicestwiony a do życia powołany spowrotem został archanioł Michał, albo też rzeczywiście miał na myśli, że Jezus żywcem wzięty do nieba ciągle jest i człowiekiem i Bogiem ponieważ Boskość mieszka w Jego wskrzeszonym ciele. I to właśnie na ostatecznym sądzie każdy jeden człowiek będzie musiał na klęczkach wyznać. Jedni, którzy uwierzyli w to za życia ku zbawieniu, inni, zwiedzeni doktryną ciała kierowniczego, wyznają idąc na wieczne zatracenie.
.


Wedug Piotra Jezus Chrystus to Pan, Bóg i zbawiciel

2 Piotra 1:11 W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Żaden świadek Strażnicy Russella nie ma problemu ze zrozumieniem, że Panem i zbawiecielem, o którym mówi Apostoł Piotr jest jeden i ten sam Jezus Chrystus. Królestwo należy do Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. To nie jest tak, że Panem jest Bóg Ojciec a zbawicielem Jezus Chrystus. To ciągle jedna i ta sama osoba.

Zobaczmy jak ten tekst wygląda w grece

τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
tou kuriou hemon kai Soteros isou christou
Przedimek określony w l. poj. (tego konkretnego) Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa

A tak tekst został przetłumaczony przez wypaczoną publikację (Biblią tego nie można nazwać) Nowego Świata

Tak bowiem zostanie wam szczodrze udostępnione wejście do wiecznotrwałego królestwa naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa. – źródło

Jednak gdy identyczna konstrukcja gramatyczna została użyta w pierwszym wersie tego samego rozdziału, została ona przetłumaczona tak, aby pasować do doktryny Russellitów, tzn. Pan Jezus został ograbiony z Boskości. Oto dowód w sprawie, tłumaczenie wypaczenia Nowego Świata:

Szymon Piotr, niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki prawości naszego Boga, a także Wybawcy, Jezusa Chrystusa, dostąpili wiary równie cennej jak nasza źródło

Tekst wskazuje na Boga Ojca, który jest prawy oraz na Wybawcę Jezusa Chrytusa, odrębny podmiot.

Teraz konstrukcja tekstu oryginalnego

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
tou Theou hemon kai Soteros isou christou
Przedimek określony w l. poj. (tego konkretnego) Boga naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa

Widzimy, że jest to identyczna gramatyczna kosntrukcja jak w wersie 11.

Porównajmy teraz wers 1 i 11 tekstu Russellitów

 • wers 1 prawości naszego Boga, a także Wybawcy, Jezusa Chrystusa, dostąpili wiary równie cennej jak nasza
 • wers 11 królestwa naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa.

Porównajmy teksty greckie

Wers 1 τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Wers 11 τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ

Oba greckie teksty mają identyczną gramatyczną konstrukcję, jedyna między nimi różnica to rzeczownik Boga Θεοῦ i Pana Κυρίου. Russellici celowo zniekształcili tłumaczenie Słowa po to aby nie przynznać racji doktrynie Boskości Jezusa Chrystusa, który jest jedną z trzech Boskich Osób.

W zgodzie z grecką gramatyką tekst tłumaczymy następująco:

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza:

Tekst informuje, że Jezus Chrystus jest sprawiedliwym Bogiem i Zbawcą.

Potwierdza to dodanie przedimka okreśonego, który zawsze zawęża ilość desygnatów do tych, które są konkretnie znane i określone nadawcy lub odbiorcy. To tak, jakby po polsku powiedzieć “ten konkretny”

Widzimy także w obu tekstach zastosowania reguły Granville Sharpa.

“Kiedy spójnik kai łączy dwa rzeczowniki w tym samym przypadku, [viz. rzeczowniki (materialne lub przymiotnikowe lub imiesłowy) opisu osobistego, dotyczące urzędu, godności, powinowactwa lub związku, a także atrybuty, właściwości lub cechy, dobre lub chore], jeśli przedimek określony  ho lub którykolwiek z jego przypadków poprzedza pierwszy ze wspomnianych rzeczowników lub imiesłów, a nie jest powtórzony przed drugim rzeczownikiem lub imiesłowem, to ten drugi rzeczownik lub imiesłów odnosi się zawsze do tej samej osoby, która jest wyrażana lub opisywana przez pierwszy rzeczownik lub imiesłów ” (Uwagi dotyczące użycia artykułu ostatecznego, 3)

Praktyczne zastosowanie

Wers 1 τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Wers 11 τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Zasada Granville Sharpa Przedimek określony Rzeczownik określony przez przedimek spójnik Rzeczownik pozbawiony przedimka określonego Osoba. do której oba rzeczowniki się odnoszą.

Grecka gramatyka odnosi

 • Boga i Zbawiciela do Jezusa Chrystusa
 • Pana i Zbawiciela do Jezusa Chrystusa

Wniosek: Jezus Chrystus jest TYM KONKRETNYM Bogiem i TYM KONKRETNYM Panem.
.


Wedug Pawła Jezus Chrystus to Bóg i zbawiciel

Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

Podobnie i w tym tekście zastosowanie ma zasada Granville Sharpa

τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ
tou megalou Theou kai Soteros hemon Christou Isou
Ten konkretny wielki Bóg i Zbawciel nasz Chrystus Jezus
Przedimek określony l.poj. Atrybut określony przez przedimek Rzeczownik określony przez przedimek Spójnik Rzeczownik pozbawiony przedimka okreslonego Osoba. do której oba rzeczowniki się odnoszą

Tekst jasno i wyraźnie, niepodważalnie informuje, że Jezus Chrystus to

 • nasz wielki Bóg
 • nasz wielki Zbawiciel

Jak sobie to ciało kierownicze zniekształciło?

wersja polskojęzyczna: oczekując szczęśliwej nadziei i chwalebnego ujawnienia się wielkiego Boga oraz naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa,- źródło
.
wersja anglojęzyczna: kiedy czekamy na szczęśliwą nadzieję i chwalebną manifestację wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, źródło

Wyznawcy Russella mają oczekiwać objawienia się dwóch odrębnych istot

 1. wielkiego Boga
 2. ich Zbawiciela

Bóg nie jest ich Zbawicielem. Oczywiście jest to celowa zmiana, wprowadzona tylko po to aby potwierdzić doktrynę Brooklynu, gdzie Pan Jezus to stworzenie, Archanioł Michał a nie Bóg Jahwe, Syn współistotny Ojcu i Duchowi Świętemu.
.


Nadzieja Chrześcijan

W przeciwieństwie do nauk Strażnicy oraz do powszechnego dziś odrzucenia doktryny Trójjedyności Boga tak przez szabatarian jak i rozmaite zielonoświątkowe sekty, my, prawowierni chrześcijanie skupieni w różnych chrześcijańskich denominacjach wyznajemy że

1 Jana 5:20  Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Jezus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I to On daje rozum, aby to zrozumieć. A rozpaczliwe zabiegi ciała kierowniczego nigdy nie pokonają prawdy Pisma Świętego.

Soli Deo Gloria. Amen

Na podsatwie nauczań Jamesa White


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan