Przygotowanie osobiste

Jest to pierwszy krok w ekspozycji Słowa Bożego. Wydaje się to oczywistym ale jest bardzo często pomijanym elementem studium. W niniejszym rozważaniu wskażemy na istotne czynniki przygotowania jak

 • odrodzenie
 • pokuta
 • modlitwa
 • oraz ciężka praca,

To skieruje studium na właściwe tory prawidłowego zrozumienia Świętego Tekstu.

A. Ekspozytor musi być człowiekiem odrodzonym

Jan 8:43 Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego że nie możecie (δύνασθε dynasthe) słuchać mojego słowa.
.
δύναμαι dynomaimoc, zdolność, możliwość

Oczywiście Pismo może być powierzchownie zrozumiane przez osoby nieodrodzone, istnieją techniczne / językowe komentarze biblijne napisane przez niewierzących. Chodzi raczej o brak zdolności objęcia przekazu w sposób, który zmienia życie czytelnika. Można dojść do znaczenia całkowicie gubiąc po drodze wpływ tekstu.

Niektóre rzeczy, których nie mogą czynić ludzie przez Boga niezregenerowani, lista umożliwia zidentyfikowanie i oddzielenie prawdziwych chrześcijan od samozwiedzionych oszustów:

 • Służyć Bogu: Nie możecie (δύνασθε dynasthe) służyć Bogu i mamonie (Mat. 6:24)
  .
 • Rozpoznać znaków Bożych: Obłudnicy, wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków tych czasów nie możecie (δύνασθε  dynasthe)? (Mat. 16:3)
  .
 • Podobać się Bogu: Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą (δύνανται  dynantai) podobać się Bogu. (Rzym. 8:8)
  .
 • Uwierzyć Bogu: Dlatego nie mogli (ἠδύναντο edynanto) uwierzyć, (Jan 12:39)
  .
 • Zrozumieć Słowo Boże: cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może (δύναται dynatai) ich poznać (1 Kor. 2:14)+
  .
 • Przyjść do Boga: Nikt nie może (δύναται dynatai) przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec (Jan 6:44)

Wierzący nie tylko znają i rozumieją Słowo Boże ale także wykonują jego zalecenia tym samym naśladując Chrystusa. Cały proces ekspozycji będzie całkowicie bezużyteczny dla osoby pozbawionej Ducha Świętego i odrodzonego serca.

Jan 10:27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną

.


Β. Pokuta z grzechów

2 Tym. 2:5 Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo.

Serce ekspozytora musi trwać w upamiętaniu. Jednym z największych zagrożeń służby jest zbrukanie grzechem. Ze względu na chrześcijańską odpowiedzialność wobec Tekstu Pisma Świętego Wszelka nieprawość, niegodziwość i jakakolwiek forma zła, nasze poprzednie zachowanie, cała zła moralność, pozostałości nieogdziwości muszą zostać odrzucone. Nie chodzi o bycie doskonałym lecz o postawę i wolę opuszczenia tych rzeczy. Potrzebne jest pokutujące serce odrzucające grzeszne myśli, postawy czy też doktrynalne błędy.

Jakuba 1:19-22 19. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. 20. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21. Odrzućcie (ἀποθέμενοι apothemenoi odłożywszy) więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. 22. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

Kontekst całego rozdziału wskazuje na to aby jak najwięcej słuchać tego co Pismo naucza stosując naukę w życiu osobistym i nie być pochopnym w jego interpretacji, szczególnie będąc pod wpływem gniewu. Nikt nie powinien się spodziewać, że Duch Święty będzie otwierał umysły oświecając je osobom, które gloryfikują jakąś formę grzechu. Przyjęcie Słowa musi poprzedzać upamiętanie z grzechu.

 • Pokuta: odłożywszy więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła
 • Pokora: z łagodnością
 • Oświecenie: przyjmijcie zaszczepione w was słowo

Zasada uprzedniego odwrócenia się od grzechu co umożliwi właściwe rozeznanie Słowa powtórzona jest przez Apostoła Piotra

1 Piotra 2:1-2 1. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy;2.Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli;

Praktyka pokazuje, że te teoretyczne założenia nie są łatwe do wykonania w pracy pastorskiej i łatwo zatracić się w pracy przygotowując się z jednego spotkania na kolejne przy jednoczesnym zaniedbaniu badania własnego serca w celu pokuty. Dlatego warto wyrobić w sobie nawyk wyznawania i umartwiania grzechów.
.


C. Modlitwa o oświecenie

Mając postawę pokory i zależności od Boga należy modlić się o oświecenie. Biblia pozostaje Księgą zamkniętą do osób mających do niej nieprawidłowy stosunek.

„Jedną z wielu boskich cech Biblii jest to, że nie oddaje ona swoich tajemnic pogardliwym i cenzurującym”J. I. Packer

Przykład takiej modlitwy znajdziemy w Psalmach, gdzie widzimy prośbę o otworzenie duchowych oczu (jest oczywistym, że nie chodzi o fizyczne) co ma umożliwić zrozumienie Świętego Tekstu. Jest to prośba o zrozumienie.

Psalm 119:18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa

W innym miejscu Psalmista odwołuje się do Boga jako osobistego Stworzyciela, który tak jak miał moc uczynić go żywym fizycznie ma też moc umożliwić zrozumienie Słowa. Tak jak jedynie Bóg jest dawcą życia tak też jedynie On jest sprawcą zrozumienia.

Psalm 119:173 Twoje ręce mnie uczyniły i ukształtowały; daj mi rozum, abym się nauczył twoich przykazań

Dalej widzimy modlitwę Bożego sługi proszącego o rozum umożliwiający poznanie Bożych świadectw czyli Pisma.

Psalm 1119:125 Jestem twoim sługą, daj mi rozum, abym poznał twoje świadectwa

Nauka potwierdzona przez Nowy Testament, gdzie Paweł modli się o to aby oświecenie Ducha zstąpiło na Efezjan dając zrozumienie doktryny nadziei, powołania oraz Bożej doksologii

Efez. 1:18 [Modlę się] Ażeby [Duch Święty] oświecił oczy waszego umysłu (διανοιας dianoias – umysłu – TR / καρδίας kardias – serca – P46 01 02 03), abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych

Oświecenie jest działaniem Ducha Świętego umożliwiającym poznanie rzeczywistej woli Bożej spisanej w Słowie Bożym wyrażonej w Bożej mądrości, którą należy rozumieć w sposób duchowy co powoduje duchowy wzrost.

Kol. 1:9-10 9. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu; 10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga;

W ostateczności prawdziwi wierzący są prowadzeni przez Ducha Świętego w zrozumieniu wszekiej prawdy. Jest to stale rezydujące namaszczenie, umożliwiające wyciąganie właściwych wniosków ze zgromadzonych w procesie egzegezy danych.

1 Jana 2:27 Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie.

Można czytać Słowo dowolnie długo, jednakże bez prowadzenia Ducha Świętego dusza nigdy nie pojmie znaczenae Świętego Tekstu. Można dobrze odczytać dany fragment, jednakże ciągle potrzebne jest dzieło Ducha Bożego oświecenia tak aby Słowo stało się mocą Bożą w człowieku.

„Jednym z osobliwych urzędów Ducha Świętego jest oświecenie Jego ludu. Dokonuje się tego, przekazując nam swoje natchnione słowo, ale ta Księga nigdy nie jest duchowo zrozumiana przez nikogo poza osobistym nauczaniem jego wielkiego autora.”  Ch. H. Spurgeon

W rzeczywistości modlimy się o objęcie Bożej prawdy w sposób, który zmienia życie. Ponieważ jesteśmy duchowymi ignorantami potrzebujemy przeowdnika pozwalającego na zrozumienie znaczenia czytanego Słowa Bożego.
.


D. Oddanie ciężkiej pracy

2 Tym. 2:15 Staraj się (σπούδασον spoudason – bądź gorliwy, chętny, pospieszaj), abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy

Greckie słowo σπουδάζω spoudazo zostało zdefiniowane następująco: być szczególnie sumiennym w wywiązywaniu się z obowiązku, gorliwie podejmować wysiłki aż do bólu, dołożyć wszelkich starań. Stąd wierny nauczyciel Słowa musi być jego poważnym studentem, jest to praca wymagająca poświęcenia całego życia. Przygotowanie dwóch kazań tygodniowo jest równoznaczne z napisaniem dwóch dziesięciostronicowych prac naukowych i nie jest to łatwe zadanie.

2 Tym. 2:3-4 3. Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa 4.  Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza.

Należy zachować całkowite skupienie a jednym z głównych wrogów służby jest rozproszenie uwagi przez sprawy życia nie tylko doczesnego ale i eklezjalnego (Dzieje 6:1-4). Również oprócz rozważania kolejnych fragmentów Pisma, których mamy zamiar nauczać należy nie zaniedbywać osobistego studium Słowa, które również nalezy czynić w odpowiednich warunkach dostarczających spokoju i umożliwiających medytację.

Należy odseparować się od

 • wiadomości sms
 • facebooka
 • internetu
 • telewizji
 • gier
 • itp.

Wyzwanie jakie rzuca John MacArthur nauzcycielom Słowa to 30 godzin studium tygodniowo przy założeniu, że będą oni nauczać 2 kazań. Kluczem do sukcesu w służbie nauczycielskiej jest ciężka praca wymagająca dużej ilości czasu, należy siedzieć dotąd, aż praca zostanie dokończona.

„Zawodzimy w naszym obowiązku w stosunku do Słowa Bożego,  nie dlatego że jest ono trudne do zrozumienia, nie dlatego że jest ono płytkie i nudne, ale ponieważ to wymaga pracy. Naszym problemem nie jest brak inteligencji czy też brak pasji, naszym problemem jest lenistwo. Łatwiej czytać gazetę niż wziąć się za studiowanie Słowa”R. C. Sproul

Na podstawie nauczania Toma Penningtona, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email