Bluźnierstwo na niespotykaną skalę

„Prawdziwa wiara przynosi „niezwykłe efekty”: „Prawdziwą pokorę. Szczerą skruchę. Bojaźń na wzór Syna. Powszechne i absolutne poddanie się woli Bożej. Cierpliwość we wszystkich utrapieniach. Biegłość w pobożności. Uspokojenie umysłu. Niewypowiedzianą radość w Duchu”Daniel Featley

Doksologia to pojęcie oznaczające formuły liturgiczne, które głoszą chwałę Boga, Jego wielkość i moc, ujawniającą się w tym, czego dokonał i czego nadal dokonuje dla człowieka. Stąd im większa wiedza o Bogu, tym większe zrozumienie Jego chwały i zarazem większe uwielbienie.

W dobie współczesnej całkowitej degeneracji teologicznej Bóg Duch Święty został zredukowany do emocjonalnej formy ograniczonej subiektywnymi przekonaniami zwiedzionych czcicieli. Zasady przyjęte przez fałszywą religię wymagają, aby Duch Święty był ciekawy, zastosowalny i podniecający. Rezultatem tego są tak powszechne w ruchu zielonoświątkowym, przenikające do coraz szerszych neo-ewangelikalnych kręgów:

  • gdakania,
  • szczekania,
  • padaczki,
  • ekstatyczne i fałszywe zarazem proroctwa,
  • mówienie niezrozumiałym bełotem,
  • wizje, sny, objawienia
  • transe,
  • oraz szereg innych demonicznych manifestacji
  • a w ostateczności idolatria czyli bałwochwalstwo

Artykuł przedstawi biblijną perspektywę na Ducha Świętego, a konkretnie szczególną Jego rolę jako Nauczyciela co pomoże wydobyć prawdę o Trzeciej Osobie Trójjedynego Boga, aby oddać należną Mu za to chwałę.


Czego uczy Słowo o Duchu?

Duch Święty został obiecany wszystkim wierzącym bez wyjątku. Nie jest możliwe aby ktoś był chrześcijaninem i nie posiadał Ducha Świętego.

Przysłów 1:23 Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego Ducha, oznajmię wam moje słowa.

To Duch mądrości i rozumu. Zwróćmy uwagę, że Duch Święty jest nazwany Panem, jest suwerenny (nikt Nim nie kieruje), wie wszystko (nikt nie jest Jego doradzcą) i podejmuje suwerenne decyzje (posiada wszelką roztropność). Jako Bóg jest niezależny od stworzenia.

Izaj. 11:2 I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.
.
Izaj. 40:13-14 13. Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? 14. Kogo się radził, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu? Kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności?.

Duch Święty oświeca wierzących w odpowiedzi na modlitwy. Prosić o Ducha Świętego jest dla chrześcijan jednoznaczne z prośbą o napełnienie Jego mocą (wszyscy chrześcijanie posiadają Ducha Świętego niezależnie od ich modlitw). Tym, których napełnia daje mądrość umożliwiającą zrozumienie świętego Tekstu.

Efez. 1:16-17 16. Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach; 17. Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego;
.
Neh. 9:8 Ponadto dałeś im swego dobrego Ducha, aby ich pouczał;
d
1 Kor. 2:12-13 12. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. 13. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe.

Duch Święty jest niezbędny do rozumienia Słowa, wszystko co o Bogu można wiedzieć zostało objawione Apostołom i Prorokom do końca I wieku (Jan otrzymał ostatnie objawienie ok. 95 roku).

1 Kor. 2:9-10 9. Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 10. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.


Dzieło Ducha Świętego jako nauczyciela

Naucza wierzących prawdy o Bogu według Bożej mądrości, nie ludzkiej

1 Kor. 2:13 A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe.

Naucza wierzących prawdy o Chrystusie. Jezus mówiąc poniższe słowa kierował je w pierwszym rzędzie do Apostołów, którzy stali się później autorami ksiąg Nowego Testamentu, lub też księgi te powstały pod ich nadzorem. Duch przypomniał Apostołom Słowa Chrystusa zaś wszystkich wierzacych prowadzi do wszelkiej prawdy. Implikacją z tego wynikającą jest niemożliwość przeciągającego się trwania w kłamstwie osób zbawionych.

Jan 16:14  On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi.
.
Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
.
Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

Poznanie prawdy prowadzi ku ścieżkom pobożności. Jest to suwerenne dzieło Boga, nieosiągalne dla człowieka martwego duchowo. Nieodrodzeni grzesznicy, niezależnie od swoich starań, Bogu podobać się nie mogą.

Izaj. 30:21 Twoje uszy usłyszą słowo wołające za tobą: To jest droga, chodźcie nią – gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo.
.
Ezech. 36:27 Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.

Duch uczy wierzących jak odpowiadać w czasie prześladowań, co w dobie dramatycznie zbliżających się prześladowań Kościoła stanowi największą pociechę.

Marek 13:11 A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty.
.
Łuk. 12:12 Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić.

Umożliwia kaznodziejom nauczanie. To nie oznacza iż przygotowanie kazania nie wymaga żadnych wcześniejszych wysiłków. Tego typu podejście reprezentują raczej sekty zielonoświątkowe, czego rezultatem są błędy i herezje zatracenia. Mowa raczej o wyposażeniu w odpowiednie dary, które właściwie wykorzystane skutkują naukami pełnymi prawdy.

1 Kor. 12:8 Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha;

Duch prowadzi Kościół w podejmowaniu decyzji, jest zatem Bogiem czuwającym nad Swoim Kościołem.

Dzieje 15:28 Uznał bowiem Duch Święty za słuszne, i my też, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne.

Należy być posłusznym instrukcjom Ducha zawartym w spisanym Słowie

Obj. 2:7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów:

Człowiek martwy duchowo nie przyjmuje rzeczy z Ducha.

1 Kor. 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.


Podsumowanie

Fałszywe zrozumienie Osoby i dzieła Ducha Świętego niechybnie prowadzą do zguby. Nie bez kozery przecież Chrystus ostrzegał przed niewybaczalnym grzechem wobec Ducha.

Jeśli zatem drogi czytelniku mówisz niezrozumiałym bełkotem, wypowiadasz krnąbrności swego serca myśląc że to dar proroctwa, szczekasz, wyjesz, padasz nieprzytomny, itp. wiedz, że idziesz na zatracenie.

„Choć ludzie myślą, że służą Panu, służą diabłu, jeśli cześć, jaką oddają Bogu, nie jest oparta na Jego słowieArthur Hildersham, Dyrektywy Chrystusa dotyczące natury prawdziwego kultu

Czas zaprzestać pogańskich praktyk, czas zaprzestać uwielibienia diabła i nawrócić się do Boga.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan