Fundament Kościoła

Kościół to społeczność wierzących, w którym nie ma lepszych i gorszych członków. W kościele nie liczy się pochodzenie, przynależność etniczna czy kulturowa. Nie ważnym jest przez kogo dana osoba się nawróciła czy też została ochrzczona. Pan Jezus powiedział:

Mat. 23:8Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi
.
Gal. 3:28 “Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie

Zrównując tym samym status każdego wierzącego. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na nepotyzm. Liczy się czystość wiary, oddzielenie od grzechu i sumienność w wykonywaniu powierzonej służby.

Ciekawym zagadnieniem jest chrzest Apostołów. Będący fundamentem Kościoła (tj. nie oni sami lecz doktryna którą przekazali), posiadali najwyższy autorytet wśród chrześcijan.

Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;
.
2 Piotra 3:3 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
.
Judy 1:17 Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa;.

.

Obowiązek chrztu

Wprawdzie zbawienie nie pochodzi od chrztu wodnego jednak chrzest wodny wskazuje na dzieło odrodzenia grzesznika dokonane Ducha Świętego jednak wiemy, że każdy wierzący powinien dać się ochrzcić:

Marek 16:16  Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Powstaje pytanie, kto ochrzcił tych najważniejszych dla kościoła chrześcijańskiego ludzi? Na wstępie rozważania zidentyfikujmy osoby Apostołów od Boga:

Dwunastu Apostołów Izraela Obj. 21:14

 1. Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy
 2. Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy
 3. Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
 4. Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba
 5. Filip z Betsaidy
 6. Bartłomiej – Natanael z Ptolemaidy
 7. Tomasz (zwany Didymos)
 8. Mateusz – Lewi, były poborca podatkowy
 9. Jakub, syn Alfeusza
 10. Juda (Lebeusz / Tadeusz / Judas), syn Alfeusza, brat Jakuba
 11. Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym)
 12. Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa; po jego samobójstwie wybrany został Maciej.
  .
  oraz
  .
 13. Paweł, Apostoł pogan, Rzym. 11:13
  .
Chrzest wodny dwunastu Apostołów

Jan 1:35-40 35 Nazajutrz znowu stał tam Jan i dwóch z jego uczniów. 36 A gdy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział: Oto Baranek Boży. 37 I słyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 A Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za nim, zapytał ich: Czego szukacie? A oni mu odpowiedzieli: Rabbi – co się tłumaczy: Mistrzu – gdzie mieszkasz? 39 Powiedział im: Chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I zostali z nim tego dnia, bo było około godziny dziesiątej. 40 A Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim.

Jest to bezpośrednie świadectwo powołania przez Jezusa dwóch ochrzczonych przez Jana uczniów, którzy stali się Apostołami; pierszym jest Andrzej, brat Szymona, tożsamość drugiego nie jest podana. Inny fragment wskazujący na chrzest dwunastu Apostołów to Dzieje Apostolskie, gdzie jedenastu Apostołów zgromadziło się w celu wybrania zastępcy Judasza.

Dzieje 1:13-23 A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. 21 Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas; 22 Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. 23 I wybrali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.

Znajdziemy w nim bardzo interesujące stwierdzenie Piotra, który mówi, że Jakub, Jan, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub Alfeuszowy, Szymon, Juda i sam Piotr czyli 11 Apostołów, oraz Maciej, zastępca Judasza byli razem od czasu chrztu Janowego, który także jest uznawany za początek służby Jezusa.
.

Jezus nie chrzcił wodą

Apostołowie nie byli ochrzczeni przez Jezusa, sami jednak chrzcili

Jan 4:2 (Chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz jego uczniowie);

Jedną z przyczyn dlaczego Jezus nie chrzcił było uniemożliwienie w ten sposób czynienia podziałów wśród wierzących na tych bardziej godnych czyli ochrzczonych osobiście przez Jezusa oraz wierzących drugiej kategorii, ochrzczonych przez ludzi. Tezę wspiera fakt, że sam Jezus został ochrzczony przez człowieka czyli Jana Chrzciciela.

Mat. 3:14-16 14 Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15 A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego.

.

Jezus chrzci Duchem

Chrzest wodny wykonują słudzy Jezusa, Pan Jezus chrzci Duchem Świętym

Mat. 3:11 (powt. Marek 1:8Łuk. 3:16Jan 1:33 Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.

Jedyny nasuwający się wniosek jest taki, że 11 Apostołów, Maciej oraz Pan Jezus zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela.
.

Chrzest wodny Pawła

Ananiasz osobiście odwiedza Pawła, podczas rozmowy uzdrawia go (Dzieje 9:17) oraz chrzci:

Dzieje 9:18  I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski, i zaraz przejrzał, wstał i został ochrzczony.

Paweł został ochrzczony wodą przez Ananiasza. Duchem Świętym Paweł został ochrzczony nie przez Ananiasza lecz przez Pana Jezusa.


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email