Wstęp

Większość tych, którzy szydzą dziś z jeziora ognistego, czyni to prawdopodobnie z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest pragnienie aby podążać ich własnymi grzesznymi drogami, bez obciążania swego sumienia konsekwencjami ich czynów. Nie chcą oni słyszeć, że to co czynią, myślą, zamierzają, chcą – jest złe, jest zawsze i ustawicznie złe.

Nie chcą słyszeć, że za swój grzech poniosą karę.

Często słyszy się: „czy miłosierny i kochający Bóg, może skazać kogokolwiek na wieczne męki w piekle?” Niezrozumienie Bożego charakteru i niezrozumienie natury grzechu łatwo może prowadzić do postawienia takiego błędnego pytania.

 


Dlaczego konieczne jest piekło?

Zwróćmy uwagę na kilka powodów dla których piekło istnieje:
.

Wielkie zło grzechu i Świętość Boga

Trudność jaką ma większość ludzi ze zrozumieniem piekła, wiąże się z niewystarczającym i nie odpowiadającym rzeczywistości wyobrażeniem jak straszny jest grzech, i jak Święty Jest Bóg. Ludzie zazwyczaj nie pojmują jak wiele jest zła w „najmniejszym” grzechu, ani nie rozumieją Świętości Boga, Jego Sprawiedliwości i Jego gniewu.

Jeżeli zrozumiemy, że grzech to największe w świecie zło, i jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że każdy nasz grzech jest odrzuceniem władzy Bożej nad nami, to naśmiewanie się z Niego, to jakby mające na celu obrażenie Go uderzenie Go w twarz, to jakby obrzucenie Go błotem, to dopiero wtedy zaczniemy w zarysie pojmować czym jest dla Boga grzech.

Za każdym razem kiedy grzeszymy, to w swoim sercu czynimy z siebie albo ze swojej pożądliwości Boga, który chce wynosić się nad Boga Prawdziwego. Grzech odrzuca Stworzyciela jako Jedynego Prawdziwego Boga, i w uczynkach grzeszącego stawia w Jego miejsce stworzenie. Gdybyśmy umieli ogarnąć Bożą Świętość, i co to oznacza być czystym, doskonałym, nie skalanym przez choćby cień grzechu, mielibyśmy lepsze wyobrażenie o tym dlaczego Bóg tak bardzo nienawidzi grzechu. Absolutna Świętość nie może znieść najmniejszego grzechu.

Habak. 1:13 Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie

Gdybyśmy mogli pojąć chwalebną Świętość i Czystość Boga, a także obrzydliwą naturę grzechu, wtedy nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, że wieczne piekło w którym każdy kto nie zostanie znaleziony w księdze życia Baranka będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, i w którym ci co się w nim znajdą będą męczeni w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka i nie będą mieli wytchnienia we dnie i w nocy jest absolutnie konieczne.

Jer. 17:9 Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?

Ludzkie serce jest chore, zepsute, podstępne, i to zepsucie zwodzi i oszukuje każdego człowieka tak, że nie zdaje sobie sprawy z okropności grzechu, tak samo jak niedostępne mu są inne rzeczy które należy przyjąć tylko przez wiarę z Pisma Świętego. Serce i umysł każdego człowieka są skażone, i dlatego powinien nie rozumieć więcej niż  napisano w Biblii Świętej

1 Kor. 4:6To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu

.

Boża nieskończona natura

Przyglądając się prawdzie o naszym grzechu, musimy to czynić Bożymi oczyma. Bóg jest istotą Nieskończoną i Wieczną, nie ma początku ani końca. Każdy grzech, jest czynem popełnionym przeciw Nieskończonemu, Świętemu Bogu. Każdym swoim grzesznym czynem, tak jakby „ściągamy” Boga z Jego tronu, i samych siebie stawiamy ponad Niego. Zajmujemy wtedy stanowisko Antychrysta. W każdym grzechu tak jakby zawiera się pytanie:

czyją wolę będę czynić, Bożą czy ludzką?”.

Poprzez grzech człowiek wywyższa swoją wolę ponad wolę Jahweh. I to znieważa bardzo mocno Świętego Boga. Popełniając choćby jeden grzech przeciw Świętemu, Nieskończonemu Bogu, człowiek udowadnia że zasługuje na wieczne potępienie. Jest to nieskończone zło, nawet jeden raz obrazić Nieskończonego Boga.
.

Boża Sprawiedliwość

Choćby jeden grzech przeciw Bogu skłania Go do Okazania Świętości i Sprawiedliwości Swego Imienia, i do potępienia zła, tak jak na to zasługuje. Bóg ma pełne prawo, aby okazać swoją Sprawiedliwość i czyni to. Bóg Obiecał to w Swoim Świętym Słowie

Rzym. 12:19 … pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan

Jeden z największych kaznodziei jaki kiedykolwiek z łaski Bożej żył, oddał to tak:

“Chwała Boża jest największym dobrem, ona też jest celem stworzenia, Chwała Boża jest najważniejsza ze wszystkiego. Istnieje jednak pewna okoliczność, kiedy Bóg uwielbi się Sam, będzie to podczas wymierzania kary bezbożnym ludziom. Gdy przez wieki wieków, w nieskończoność, wylewać na nich będzie Swój zapalczywy gniew. Wtedy Bóg uwielbi Swoją Sprawiedliwość I da się poznać jako Prawdziwy Władca wszechrzeczy. Sprawiedliwość Boża będzie bezbłędna, dokładna, przerażająca, straszna i dlatego chwalebna i wspaniała”
.


Opis piekła

.

Niegasnący piec

Piekło to jakby piec niegasnącego ognia, miejsce wiecznego potępienia, gdzie skazani poddawani są cielesnym i umysłowym torturom, stosownie do ich grzesznej natury, popełnionych grzechów i duchowego światła jakie było im dane, a które odrzucili. Piekło to miejsce gdzie nie ma Bożej Dobroci ani Miłosierdzia, gdzie Boży Gniew objawia się jako Straszny, pochłaniający ogień, w którym ludzie egzystują i trwają w niespełnieniu i w mękach na wieki wieków, bez jakiegokolwiek najmniejszego nawet wytchnienia.

W Ewangelii Mateusza 13 Pan Jezus Chrystus Opowiada przypowieść związaną z sądem. W wierszach 49- 50, Bóg Objawiony w ciele Opisuje los złych:

Mat. 13:49-50 Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów

Rozważając te słowa Pana Jezusa Chrystusa, powinniśmy najpierw zauważyć, że piekło jest opisane jako piec ognisty.

Piec Nebukadnezara był rozpalony siedem razy więcej niż zwykle i opisany jest jako „pałający ogniem piec”

Dan. 3:23 A trzej związani mężowie – Szadrak, Meszak i Abedne, wpadli w środek pieca pałającego ogniem

Jan Chrzciciel mówił o nieugaszonym ogniu:

Mat. 3:10-10 A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was zanurzam w wodzie, ku pokucie, ale Ten, który po mnie idzie, Jest mocniejszy niż ja; Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was zanurzać będzie w Ducha Świętego i w ogień. W ręku Jego jest łopata, by oczyścić klepisko Swoje, i zbierze pszenicę Swoją do spichlerza, lecz plewy będzie palił w ogniu nieugaszonym

Także Objawienie Pana Jezusa opisuje piekło jako „jezioro ogniste gorejące siarką

Obj. 19:20 I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką

.

Zanurzeni w ogniu

Czy w pełni potrafimy poddając się prowadzeniu Słowa Bożego, dać przedstawić sobie grozę, horror i okropność jakie zawierają się w tych słowach? Wyobraź sobie każdą część swojego ciała paloną przez ogień, tak że każde twoje ścięgno, każdy twój narząd, odczuwałyby straszliwe męki i piekący nieskończony ból powodowany przez płomienie ognia. Jak długo wytrzymałbyś taką kaźń? Chrystus Pan, Mówi nam, że będzie tam „płacz i zgrzytanie zębów”, zgubieni będą łkać i zgrzytać zębami czując cały czas ogromny i intensywny ból i cierpienie, jakiego jeszcze nigdy przedtem nigdy nie doświadczyli. Największe cierpienia i męki znane dziś ludziom, są niczym, są prawie przyjemnością i rozkoszą w porównaniu z tym czego doświadczać będą potępieni w piekle już w pierwszej sekundzie pobytu w nim. Będą oni ciągle torturowani, katowani, dręczeni i męczeni dniem i nocą na wieki wieków. Będą cały czas zgodnie z zapowiedzią Jana Chrzciciela

 Mat. 3:11 Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem

 

Łuk. 3:16 Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem

Nie będzie tam ani chwili wytchnienia. Opisując piekło w sposób obrazowy, Jonatan Edwards mówił o ogniu piekielnym w taki sposób:

“Niektórzy z was widzieli płonące budynki, wyobraźcie więc sobie siebie w tych płomieniach, jacy bylibyście nędzni w walce z wielkim buchającym i gorejącym ogniem. Często widzieliście pająka, albo innego owada, który wpada do ognia, jak natychmiast poddaje się sile płomieni. Nie jest to długotrwałe zmaganie, ani bitwa z ogniem, nie ma też żadnej szansy na ucieczkę, ale owad zostaje natychmiast wchłonięty i poddaje się. Ogień ogarnia go, i momentalnie jest całkowicie zanurzony w płomieniach. Jest to niewielkie wyobrażenie tego co będzie działo się z tymi, którzy znajdą się w piekle, jeśli wcześniej, tu jeszcze za życia na ziemi, nie będą pokutować i nie skryją się w Chrystusie Panu. Ten kto pociesza się, że zniesie męki piekielne, podobny jest do robaczka, który mając być wrzuconym do rozpalonego pieca, pyszni się swoją siłą, przygotowując się do walki z płomieniami. ”
.

Wieczne ciemności

Piekło opisane jest także jako miejsce mroczne. Pan Jezus Chrystus opowiada nam o zaproszonym gościu, który nie miał szat weselnych i został wyrzucony do „ciemności zewnętrznych

Mat. 22:13 Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów

Juda pisze o tych którzy mają być w piekle: „dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności

Judy 1:13 Rozhukane fale morskie wypluwające swoją hańbę; błąkające się gwiazdy, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki

Christopher Love, pisze w swojej pracy: „Męki Piekła”:

“Ciemność jest straszna, ludzie zwykle bardziej skłonni są bać się w ciemności, niż wtedy gdy jest jasno. Dlatego  piekło jest przedstawione w tak strasznych słowach, nie tylko: „ciemności”, ale: „najgęstsze ciemności”, aby serca ludzkie drżały.”
.

Buhające ogniem palenisko

W księdze Izajasza piekło porównane jest do paleniska (hebrajskie „tophet”).

Izaj. 30:33 Albowiem dawno już jest nagotowane piekło, i dla samego króla nagotowane jest; które głębokie i szerokie uczynił, podniaty jego ognia i drew siła jest; palenisko Pańskie jako rzeka siarczana zapala je

Było to miejsce, gdzie Żydzi uprawiający bałwochwalstwo, ofiarowywali swoje dzieci bożkowi „Molochowi”, wrzucając je do ognia. Dzień i noc słychać było tam jęki, zawodzenia i krzyki, tak samo jak krzyki, zawodzenia, lament i jęki będą słyszane w piekle. Izajasz mówi, że to „dech Pana jak strumień siarki” rozpala piekło. Pismo Święte mówi o Samym Bogu, np. w Liście do Hebrajczyków 12:29: „Bóg nasz jest ogniem trawiącym”. Bezbożni ludzie na ziemi będąc nieświadomi radośnie tańczą, słysząc o „miłości”, „łasce” i „miłosierdziu” Bożym, ale spadnie na nich coś innego, jeśli się nie nawrócą do Pana Jezusa Chrystusa. Dla nich Bóg Okaże się ogniem trawiącym. W Hebrajczyków 10:30-31 znajduje się ostrzeżenie:

Hebr. 10:30-31 Znamy przecież Tego, Który powiedział: Pomsta do Mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. 31 Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego

Jest to coś przerażającego, coś strasznego wpaść w ręce Boga Żywego! Grzeszniku, nie unikniesz piekła!
.


Wezwanie do upamiętania

Jeśli się nie odwrócisz od grzechu, i nie przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa aby błagać Go o litość i przyjąć od Niego przebaczenie twoich wszystkich grzechów, to Święty i Sprawiedliwy Bóg Będzie źródłem twojego ognia w piekle, Boży gniew będzie pożerać cię i będzie wylewany na ciebie tak długo, jak długo On będzie istnieć, a wiemy że On Jest wieczny

Psalm 90:11 Któż zna moc gniewu Twego?

Jako, że Sam Bóg będzie w piekle źródłem ognia, powyższe słowa nie mogą w pełni wyrazić cierpień jakie będą udziałem potępionych. Nie ma powodu aby spodziewać się, że ci którzy głoszą Bożą naukę o piekle przesadzają, przedstawiając piekło tak strasznie, ani że nie jest tam „aż tak źle”, … mamy raczej powód, aby przypuszczać, że jeśli nawet wyrazilibyśmy się najmocniej i najostrzej jak umiemy, to i tak byłby to tylko słaby cień o wiele straszliwszej rzeczywistości

The Terrors of Hell is copyrighted 1992 by William C. Nichols

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan