Pluralizm tradycji tekstowych

5 Mojż. 12:32 Cokolwiek wam nakazuję, pilnie wypełniajcie. Nic do tego nie dodasz ani od tego nie ujmiesz

Żydowski uczony zgadza się: Żydzi z I wieku przyjęli tekst masorecki i odrzucili Septuagintę. Pytanie brzmi: dlaczego?

Korzenie MT [tekstu masoreckiego] i jego popularność sięgają I wieku naszej ery. Przed tym okresem tylko ruch proto-rabiniczny (faryzejski) posługiwał się Tekstem Masoreckim, podczas gdy inne nurty judaizmu korzystały z innych hebrajskich tradycji tekstowych.  Innymi słowy, przed I wiekiem mamy do czynienia z pluralizmem tekstowym wśród Żydów, z wieloma formami tekstu uważanego za “Biblię” lub Pismo Święte, w tym z hebrajskim źródłem, na którym opierał się starożytny grecki przekład Biblii Hebrajskiej, Septuaginta (LXX).

Tekst masorecki to Biblia hebrajska wraz z uwagami krytycznymi. Oznacza to, że tekst zawiera notatkę, gdy istnieje różnica tekstowa w znanym rękopisie.
.
Septuaginta to tłumaczenie greckie zawierające dodatkowe księgi, które nie są uważane za część Biblii hebrajskiej.


Na styku dwóch religii

Wraz z nadejściem chrześcijaństwa w I wieku n.e. Septuaginta, która powstała jako tekst biblijny dla greckojęzycznych Żydów hellenistycznych, została przyjęta jako Pismo Święte przez tę nową grupę tj. przez pierwszych chrześcijan, a jednocześnie została porzucona przez innych greckojęzycznych Żydów i przestała być przez nich uważana za autorytatywne Pismo Święte. Mniej więcej w tym samym czasie Samarytanie przyjęli wersję Tory znaną jako Pięcioksiąg Samarytański, a wspólnota z Qumran, która gromadziła teksty różnych typów, przestała istnieć.

Dlatego w I wieku różne grupy Żydów korzystały z różnych tekstów, a tendencja ta utrzymywała się z czasem, ale zbiorowości te albo odłączyły się od judaizmu (chrześcijanie i Samarytanie), albo zniknęły (grupa z Qumran), pozostawiając nienawróconych na chrześćijaństwo Żydów jako jedyną grupę, która korzystała z pierwotnego tekstu proto masoreckiego. W ten sposób ich wersja Pisma Świętego stała się jedyną wersją, która pozostała po zburzeniu Drugiej Świątyni w 70 roku I wieku i ta wersja stała się jedyną wersją, która była używana przez wszystkie nurty judaizmu.
.


Profesorski argument

Profesor Emanuel Tov jest emerytowanym profesorem Biblii J.L. Magnesa na Wydziale Biblijnym Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Urodzony w Amsterdamie, Emanuel Tov wyemigrował do Izraela w 1961 r., a w 1973 r. uzyskał doktorat z biblistyki na Uniwersytecie Hebrajskim. Tov specjalizuje się w różnych aspektach krytyki tekstualnej hebrajskiego i greckiego Pisma Świętego, a także w zwojach z Qumran.

Pod jego redakcją ukazały się (1992-2008) 33 tomy serii wydawniczej Dead Sea Scrolls, Discoveries in the Judaean Desert. Wśród jego licznych publikacji znajdują się:

  • Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts Found in the Judean Desert, STDJ 54 (Leiden/Boston: Brill, 2004);
    .
  • Textual Criticism of the Bible, 3rd ed., revised and expanded; (Minneapolis: Fortress Press, 2012); ביקורת נוסח המקרא, פרקי מבוא, The Biblical Encyclopaedia Library 31 (Jerozolima: Bialik Institute, 2013);
    .
  • oraz The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research, 3rd ed. , completely rev. and enl. (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2015)

Według profesora wybór tekstu masoreckiego przez Żydów po zburzeniu Świątyni w Palestynie wydaje się nie mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem i jego użyciem Septuaginty.  Dowody wskazują, że faryzeusze z czasów Jezusa i faryzeusze w wiekach tuż przed Jezusem używali tekstu proto-masoreckiego jako jedynego preferowanego tekstu Pism hebrajskich.  Po zburzeniu Świątyni, faryzeusze (później znani jako “rabini”), stali się dominującym autorytetem w kulturze żydowskiej pozostałej w Palestynie i dlatego ich preferowany tekst,masorecki, stał się preferowanym i jedynym tekstem całej kultury.

Ale dlaczego zhellenizowani Żydzi w diasporze przestali używać Septuaginty?  Czy było to w celu uniknięcia rzekomych “proroctw Jezusa” w Septuagincie, czy było to w celu dostosowania się do preferowanego tekstu większości Żydów w Palestynie, czy też było to z jakiegoś innego powodu?   Czy kiedykolwiek będziemy mogli poznać odpowiedź na to pytanie?

Ale nie odpowiedzieliśmy na nasze pierwotne pytanie:  Który tekst, Masorecki czy Septuaginta, jest dokładniejszy w porównaniu z tekstami oryginalnymi (które już nie istnieją)?


Cytaty ze Starego Testamentu

1) Faktem jest że w czasach Pana Jezusa nie było standaryzowanych tekstów i panował pluralizm tekstowy. LXX w swoim pierwowzorze zawierała tylko Torę później tłumaczono inne księgi i trwało to tak ok 200 lat. W tym czasie dorzucano tzw księgi apokryficzne. Wiec Septuaginta w swojej ostatecznej formie jest zbiorem nie tylko ksiąg kanonicznych ale posiada dodatki literatury hebrajskiej. Wczesny kościół posługiwał się tłumaczeniem Starego Testamentu z LXX co conajmniej do V wieku a kościoły wschodnie po dziś dzień.

Żaden z wczesnochrześcijańskich kanonów nie uznawał ksiąg apokryficznych zawartych w Septuagincie. Apokryfy odrzucone zostały przez

2) Grecka Septuaginta była pismem zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan w czasach Jezusa Chrystusa i Kościoła.

a) Grecka Septuaginta była standardowym wydaniem Biblii Synagogalnej (Tanach) używanej w cotygodniowych czytaniach Tory Sabatu.

b) Kościół przyjął żydowską Septuagintę jako słowo Boże i z czasem dodał do kanonu 27 ksiąg Nowego Testamentu.

3) Chrześcijanie, którzy zostali natchnieni do napisania 27 ksiąg Nowego Testamentu, cytowali bezpośrednio zarówno z Septuaginty, jak i hebrajskich Pism Świętych używanych w Świątyni Jerozolimskiej.

4) Septuaginta cytowana w Nowym Testamencie:

a) Księgami najczęściej cytowanymi w Nowym Testamencie są Psalmy, Izajasz, Wyjścia i Powtórzonego Prawa, czyli najpopularniejsze w tamtym czasie, ponieważ są one również najczęściej cytowane w pismach z Qumran. Każda część Nowego Testamentu jest wystarczającym dowodem znajomości LXX. Cytaty te odbiegają od tekstu masoreckiego w 212 przypadkach, podczas gdy różnią się od tekstu Septuaginty tylko w 185. Można zatem wnioskować, że LXX jest głównym źródłem cytatów pisarzy Nowego Testamentu.

b) W swoim studium na temat tego materiału w Ewangelii Mateusza Gundry dochodzi do wniosku, żew arstwa złożona z formalnych cytatów to prawie wyłącznie LXX , podczas gdy podobieństwa do Mateusza są takie w mniejszym stopniu. pod uwagę aluzje lub cytaty nieformalne. Mateusz i Marek mają 40 aluzji, z których 11 jest takich samych jak w LXX, 12 to nie-Septuagintal, a 8 zawiera mieszankę LXX i nie-LXX.

c) Według opracowania Holtza, tekst użyty przez Łukasza jest najbardziej podobny do grupy aleksandryjskiej, co po raz kolejny dowodzi, jak stare są czytania z tej grupy. Tekst użyty przez Łukasza w jego licznych cytatach ze Starego Testamentu w przemówieniach Piotra i Pawła są w zasadzie tekstem LXX dokładnie takim, jaki został zrekonstruowany we współczesnych wydaniach krytycznych.

d) Paweł cytuje Stary Testament 93 razy: Pięcioksiąg 33 razy, Izajasza 25 i Psalmy 19. Z tych cytatów 51 zgadza się całkowicie lub częściowo z LXX, 22 jest sprzeczna z tekstem masoreckiem; 4 idą za tekstem hebrajskim przeciwko LXX, a 38 różnią się zarówno od tekstu hebrajskiego, jak i LXX. Istnieją przytłaczające dowody na to, że autor Listu do Hebrajczyków na ogół używał starego tekstu LXX.

e) W wielu przypadkach tekst Pawła jest ściśle związany z zastosowaniem tego tekstu do chwili obecnej. Zastosowania te wykorzystują wspólne interpretacje, tradycje ustne lub targumiczne oraz metodę egzegezy Targum. Paweł posługuje się techniką midraš pešer . Wyjaśnienie tekstu determinuje tekstową formę cytatu , co odbywa się na kilka sposobów: 1. mieszając odpowiednie wersety w ramach wyraźnego tekstu dowodowego, 2. dostosowując gramatykę do kontekstu i zastosowania Nowego Testamentu, 3. przez dobór odpowiednich tłumaczeń znanych tekstów lub targumów 4. poprzez tworzenie interpretacji. Ogólnie rzecz biorąc, Paweł był w stanie zastosować Pismo Święte do wymagań każdej szczególnej sytuacji wspólnoty chrześcijańskiej, jak każdy rabin lub mędrzec jego czasów.

f) Spośród 120 odniesień do Starego Testamentu w Apokalipsie aż 53 można uznać za cytaty, a pozostałe to aluzje. W szerokim sensie Trudinger dochodzi do wniosku, że autor Apokalipsy czerpie informacje głównie ze źródeł semickich. greckiego Starego Testamentu mógł się ich nauczyć ze zbiorów świadectw. W 39 cytatach i co najmniej tylu aluzjach czytanie Apokalipsy jest przeciwne LXX w każdej z jej zachowanych wersji. A spora liczba cytatów i aluzji pochodzi z tekstu aramejskich targumów. Zależności od tych Targumów nie da się jednoznacznie wykazać, ale sam fakt istnienia związku z tradycją reprezentowaną przez Targum jest już ciekawym wynikiem, zwłaszcza w obliczu spornego problemu ich datowania. Jednak formy cytowania i aluzji do Starego Testamentu w Apokalipsie są lepiej wyjaśnione, jeśli przyjmie się, że autor znał midraszim poszczególnych cytowanych fragmentów. Istnieją również przesłanki, że autor znał odmienną od masoreckiej hebrajską tradycję tekstową, związaną niekiedy z jednym z tekstów z Qumran.

5) Jak zauwazylismy wczesniej Duch Swięty natchnal autorow NT do wlaściwej interpretacji tekstów ST. Przed ukończeniem kanonu była to podstawowa funkcja urzędu proroka, niezbędna w Kościele do czasu zamknięcia Kanonu. Zamknięcie Kanonu uczyniło Pismo Święte formlanie wystarczającym do interpretacji Słowa Bożego, zbędnymi są tak urzedy proroka jak i kościelna, pozabiblijna tradycja.

I odpowiadając na wstępne pytanie: tekst masorecki nie wyparł LXX. Oba są komplementarne i obecne w postaci cytatów w Nowym Testamencie.

w Ewangelii Mateusza

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Mateusza 1:23 „Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, co oznacza „Bóg z nami” (Mateusza 1:23). „Dlatego sam Pan da wam znak: Spójrz, dziewica zajdzie w ciążę i porodzi syna, któremu nadasz imię Immanuel”. (Izajasza 7:14) „Oczywiście, mój Pan da ci znak z własnej woli! Spójrz, ta młoda kobieta jest w ciąży i niedługo urodzi syna. Niech jej imię Immanuel”. (Izajasza 7:14)
Mateusza 2:6 „A ty, Betlejem, w ziemi judzkiej, nie jesteś najmniejszy wśród władców Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela”. ”” (Mateusz 2:6) A ty, Betlejem, domie Efraty, jesteś bardzo mały, jak na tysiące Judy, z której dla mnie wyjdzie ktoś, by być władcą Izraela, a jego wyjścia są od początku, od dni dawne”” (Micheasza 5:2) „A ty, Betlejem Efraty, najmniej z rodów Judy, z ciebie wyjdziesz, aby rządzić Izraelem dla mnie, ten, którego pochodzenie jest z dawnych czasów, z czasów starożytnych”. (Micheasza 5:1)
Mateusza 2:15 „Został tam aż do śmierci Heroda. W ten sposób spełniło się to, co Pan powiedział przez proroka: „Wezwałem Syna mego z Egiptu” (Mateusza 2,15). „O świcie zostali wyrzuceni; wyrzucono króla Izraela”. „Ponieważ Izrael był niemowlęciem i kochałem go, a z Egiptu wezwałem z powrotem jego dzieci”. (Ozeasza 11:1) „Zakochałem się w Izraelu, gdy był jeszcze dzieckiem. I wołałem mojego syna od czasów Egiptu”. (Ozeasza 11:1)
Mateusza 2:18 „„Głos był słyszany w Rama, płacz i głośne zawodzenie, Rachela opłakiwała swoje dzieci, a nie chciała być pocieszona, bo ich nie było” (Mateusza 2,18) „Oto, co Pan powiedział: „Głos lamentu, płaczu i żałoby rozległ się w Rama. Rachela, opłakując swoich synów, nie chciała zaniechać, ponieważ ich już nie było” (Jeremiasz 38:15). „Tak powiedział PAN : W Rama słychać płacz — Zawodzenie, gorzki płacz — Rachel opłakuje swoje dzieci. (Jeremiasza 31:15)
Mateusza 3:3; Łukasza 3:4-6; Jana 1:23 „Albowiem to o nim mówił prorok Izajasz: „Głos wołającego na pustyni: ‚Przygotuj drogę Panu, prostuj jego ścieżki’. ”” (Mateusza 3:3) „Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie Jego ścieżki. Każda dolina będzie zostaną napełnione, a każda góra i pagórek zrówna się z ziemią, krzywe zostaną wyprostowane, wyboiste drogi gładkie, a cała ludzkość ujrzy zbawienie Boże. ”” (Ew. Łukasza 3:4–6) „Jan powiedział: „Ja jestem głosem wołającego na pustyni: ‘Prostujcie drogę Panu’, jak powiedział prorok Izajasz.” (Jan 1:23) „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu! Wyprostujcie ścieżki naszego Boga!” Każda dolina zostanie wypełniona, a każda góra i pagórek zrównane, wszystkie kręte drogi zostaną wyprostowane, a każde nierówne miejsce równiną, a chwała Pana będzie widoczna i wszelkie ciało ujrzy zbawienie Boże, bo Pan przemówił”. (Izajasza 40:3–5) „Głos rozbrzmiewa: „Czyste na pustyni Droga dla PANA ! Równa pustynia Droga dla naszego Boga! Niech każda dolina zostanie podniesiona, Każde wzgórze i wzgórze zniżone. równina. Obecność PANA ukaże się i wszelkie ciało ujrzy jako jedno, bo sam PAN przemówił” (Izajasz 40:3-5).
Mateusza 4:4; Łukasza 4:4 A on odpowiedział: „Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. ”” (Mateusza 4:4) „Jezus mu odpowiedział: „Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek”. ”” (Łk 4:4) „I niepokoił was i osłabiał głodem, i karmił manną, której wasi ojcowie nie widzieli, aby wam oznajmić, że człowiek nie będzie żył tylko chlebem, ale każdym słowem wychodzącym przez usta Boże człowiek będzie żył. relacja na żywo.” (Pwt 8:3) „Poddał cię trudom głodu, a następnie dał ci mannę do jedzenia, której ani ty, ani twoi ojcowie nigdy nie znaliście, aby cię nauczyć, że człowiek nie samym chlebem żywi się, ale że człowiek może żywić się wszystkim, co PAN dekrety.” (Pwt 8:3)
Mateusza 4:6; Łukasza 4:10-11 i rzekł do niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest bowiem napisane: On rozkaże swoim aniołom co do ciebie” i „podniosą cię swoimi rękami, abyś nie uderzył twoja stopa o kamień. ”” (Mateusza 4, 6) „bo jest napisane: ‘Aniołom swoim rozkaże co do ciebie, aby cię chronili’ i ‘podniosą cię rękoma, abyś nie uderzył nogą o kamień . ”” (Łukasza 4:10-11) „ponieważ rozkaże swoim aniołom, aby cię strzegli na twoich drogach. Na rękach podniosą cię, byś nie uderzył nogami o kamień”. (Psalm 90:11–12) „Bo rozkaże swoim aniołom, aby cię strzegli, gdziekolwiek pójdziesz. Będą cię nosić w swoich rękach, byś nie skaleczył stopy o kamień”. (Psalm 91:11–12)
Mateusza 4:7; Łukasza 4:12 „Jezus rzekł do niego: Jeszcze raz jest napisane: ‚Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twego’. ”” (Mateusz 4:7) „Jezus mu odpowiedział: „Powiedziano: ‘Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego’. ”” (Łukasza 4:12) „„ „Nie będziesz kusić Pana, Boga swego, tak jak kusiłeś Go w pokuszeniu”. (Pwt 6:16) „Nie próbuj PANA , Boga twego, jak w Massa”. (Pwt 6:16)
Mateusza 4:10; Łukasza 4:8 „Wtedy Jezus rzekł do niego: „Idź precz, szatanie! Bo jest napisane: ‚Masz czcić Pana Boga swego i tylko jemu służyć’. ”” (Mateusz 4:10) „Jezus mu odpowiedział: „Jest napisane: ‘Masz czcić Pana Boga swego i tylko jemu służyć’. ”” (Łk 4:8) „Będziecie się bać Pana, Boga swego, i służyć mu, i będziecie się do Niego lgnąć i przysięgać na Jego imię”. (Pwt 6,13) „Baćcie się Pana, Boga swego, służyć Mu będziecie, lgnąć do Niego i przysięgać na Jego imię”. (Pwt 10:20) „Czcij się tylko PANEM , twoim Bogiem i tylko Jemu czcij i przysięgaj tylko na Jego imię”. (Pwt 6,13) „Macie czcić PANA , Boga swego: tylko Jemu czcić będziecie, Go trzymać się będziecie i przysięgać na Jego imię”. (Pwt 10:20)
Mateusza 4:15-16 „Kraina Zabulona i ziemia Neftalego, droga nad morzem, za Jordanem, Galilea pogan — ludzie, którzy siedzą w ciemności, ujrzały wielkie światło, a na tych, którzy siedzą w okolicy i cieniu śmierci, światło wzeszło”” (Mateusza 4:15-16) „Wypij to najpierw; działaj szybko, krainie Zebulona, ​​ziemia Neftalego, a reszta, która jest na wybrzeżu i po drugiej stronie Jordanu, Galilea narodów! Ludzie idący w ciemności ujrzą wielkie światło! Mieszkańcy krainy, cieniu śmierci, zaświeci nad tobą światło!” (Izajasza 9:1–2) „Gdyby miał nadejść jakiś świt dla tego, co jest w cieśninie, tylko pierwsza przyniosłaby poniżenie ziemi Zabulona i ziemi Neftalego – podczas gdy późniejsza przyniosłaby zaszczyt Drodze Morskiej , po drugiej stronie Jordanu i Galilei Narodów. Ludzie, którzy chodzili w ciemności, widzieli jasne światło; Na tych, którzy mieszkali w krainie mroku, zaświtało światło. (Izajasza 8:23 do 9:1)
Mateusza 8:17 „W ten sposób spełniło się to, co powiedział prorok Izajasz: „On wziął nasze słabości i poniósł nasze choroby” (Mateusza 8,17). „Ten nosi nasze grzechy i cierpi za nas, a my uważaliśmy go za tego, który jest w trudnej sytuacji, nieszczęściu i utrapieniu”. (Izajasza 53:4) „Ale to nasza choroba, którą znosił, nasze cierpienie, które znosił. Uważaliśmy go za dręczonego, porażonego i udręczonego przez Boga”; (Izajasza 53:4)
Mateusza 9:13 „Idź i dowiedz się, co oznacza to powiedzenie: ‘Chcę miłosierdzia, a nie ofiary’. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” (Mateusza 9:13) „Bo chcę raczej miłosierdzia niż ofiary i poznania Boga niż całopaleń”. (Ozeasz 6:6) „Pragnę bowiem dobroci, a nie ofiary, posłuszeństwa Bogu, a nie całopaleń”. (Ozeasz 6:6)
Mateusza 10:35-36 „Albowiem przyszedłem postawić człowieka z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, a nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy”. (Mateusza 10:35-36) „Ponieważ syn hańbi ojca, córka powstaje przeciwko matce, oblubienica przeciwko teściowej, wszyscy wrogowie mężczyzny są w jego domu”. (Micheasza 7:6) „Bo syn wzgardzi ojcem, Córka powstaje przeciwko matce, Synowa przeciwko teściowej… Domy męskie są jego wrogami”. (Micheasza 7:6)
Mateusza 11:10; Marka 1:2; Łukasza 7:27 „To jest ten, o którym jest napisane: ‘Oto posyłam przed wami mego posłańca, który przygotuje wam drogę.’” (Mateusza 11:10) „Jak napisano u proroka Izajasza: Oto wysyłam przed wami mego posłańca, który przygotuje wam drogę” (Mk 1, 2) „To jest ten, o którym jest napisane: ‚Oto wysyłam przed wami mego posłańca, który przygotuje twoja droga przed tobą’” (Łk 7:27) „Oto posyłam mojego posłańca, a on będzie strzegł drogi przed moim obliczem. I natychmiast Pan, którego szukacie, wejdzie do swojej własnej świątyni. A posłaniec przymierza, którego pragniecie, oto on nadchodzi”, mówi Pan Wszechmogący”. (Malachiasza 3:1) „Oto posyłam Mojego posłańca, aby utorował mi drogę, a Pan, którego szukacie, przyjdzie nagle do Swojej świątyni. A anioł przymierza, którego pragniecie, już nadchodzi”. (Malachiasza 3:1)
Mateusza 12:18-21 „Oto mój sługa, którego wybrałem, ten, którego kocham, w którym mam upodobanie. Położę na nim mojego Ducha, a on będzie głosił sprawiedliwość narodom. Nie będzie się kłócił ani krzyczał, ani nie będzie każdy usłyszy jego głos na ulicach. Nie złamie złamanej trzciny ani nie zgaśnie tlącego się knota, dopóki nie zaprowadzi sprawiedliwości do zwycięstwa. A w jego imieniu poganie będą mieć nadzieję” (Mateusza 12:18-21). „Jakub jest moim dzieckiem, pomogę mu; Izrael jest moim wybranym, moja dusza go przyjęła. Dałem mu mojego ducha; wyprowadzi sąd na narody. Nie będzie krzyczał ani nie podnosił głosu Ani na zewnątrz nie będzie słychać jego głosu. Nie zmiażdży złamanej trzciny ani nie zgaśnie dymiącego lnu, ale wymierzy sprawiedliwość prawdzie. Zapłonie i nie zostanie złamany, dopóki nie wymierzy sprawiedliwości ziemia, a narody będą pokładać nadzieję w jego imieniu”. (Izajasza 42:1-4) „To jest Mój sługa, którego podtrzymuję, Mój wybrany, w którym mam upodobanie. Położyłem na nim Mojego ducha, On będzie nauczał prawdziwej drogi narodom. słyszany na ulicach. Nie złamie nawet złamanej trzciny, ani nie zgaśnie nawet słabego knota. On wyprowadzi prawdziwą drogę. Nie zgaśnie ani nie zostanie zmiażdżony, dopóki nie ustanowi prawdziwej drogi na ziemi. wybrzeża czekają na jego naukę. (Izajasza 42:1-4)
Mateusza 13:14-15; Marka 4:12; Łukasza 8:10; Jana 12:40; Dz 28:26-27 „I co do nich spełnia się proroctwo Izajasza, które mówi: „Będziecie słuchać uważnie, ale nigdy nie zrozumiecie, przyjrzycie się uważnie, ale nigdy nie zrozumiecie. Bo serce tego ludu stało się przytępione; zamknęli oczy, aby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a Ja bym ich uzdrowił” (Mateusza 13:14-15) „aby chociaż patrzą, mogą patrzeć, ale nie widzieć, i chociaż słyszą, mogą słyszeć, ale nie rozumieją, aby nie pokutowali i nie otrzymali przebaczenia”. królestwa Bożego, ale dla innych są w przypowieściach, aby chociaż widzą, nie widzieli, a chociaż słyszą, nie rozumieją. (Łukasz 8: 10) „„On zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i nie rozumieli sercem, a nawrócili się do mnie, a bym ich uzdrowił” (Jan 12:40) „kiedy powiedział: “Idź do tego ludu i powiedz: “Będziecie słuchali, ale nigdy nie zrozumiecie, i będziecie patrzeć, ale nigdy nie dostrzeżecie. Bo serce tego ludu stało się przytępione, a ich uszy zatwardziały słuchu i zamknęli oczy, aby nie widzieli oczami i nie słyszeli uszami, nie rozumieli sercem i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. „” (Dzieje Apostolskie 28:26-27) „Idź do tego ludu i powiedz: „Będziecie słuchać, ale nigdy nie zrozumiecie, i będziecie patrzeć, ale nigdy nie dostrzeżecie. Bo serce tego ludu stało się przytępione, a ich uszy są niesłyszące, a oni zamknęli oczy, aby oczami nie widzieli i nie słyszeli uszami, a sercem nie rozumieli i nie obracali się, a ja bym uzdrów ich”. „” (Dzieje Apostolskie 28:26-27) „Idź do tego ludu i powiedz: „Będziecie słuchać, ale nigdy nie zrozumiecie, i będziecie patrzeć, ale nigdy nie dostrzeżecie. Bo serce tego ludu stało się przytępione, a ich uszy są niesłyszące, a oni zamknęli oczy, aby oczami nie widzieli i nie słyszeli uszami, a sercem nie rozumieli i nie obracali się, a ja bym uzdrów ich”. „” (Dzieje Apostolskie 28:26-27) „I powiedział: „Idź i powiedz temu ludowi: ‚Usłyszycie słysząc, a nie zrozumiecie; i chociaż będziecie patrzeć, będziecie patrzeć, a nie widzicie’. Bo zgęstniało serce tego ludu, a oni z trudnością słyszeli uszami i zamknęli oczy, aby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja ich uzdrowię. ”” (Izajasza 6:9–10) „I rzekł: „Idź, powiedz temu ludowi: ‘Słuchajcie, ale nie rozumiejcie; Patrzcie zaprawdę, ale nie chwytajcie się’. Otępij umysł tego ludu, Zatkaj jego uszy i zapieczętuj jego oczy, aby patrząc oczami i słysząc uszami, nie chwytał się również swoim umysłem i nie nawracał się i ratował siebie.” (Izajasz 6:9-10)
Mateusza 13:35 „To się spełniło, co zostało powiedziane przez proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, opowiem to, co było ukryte od założenia świata” (Mateusza 13,35). „Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem zagadki od początku. Ile słyszeliśmy i wiedzieliśmy. Opisali je nam także nasi ojcowie”. (Psalm 77:2–3) „Wyłożę temat, będę się opierał na lekcjach z przeszłości, o rzeczach, które słyszeliśmy i poznaliśmy, a które powiedzieli nam nasi ojcowie”. (Psalm 78:2–3)
Mateusza 15:4; Marka 7:10; Efezjan 6:2-3 „Albowiem Bóg powiedział: ‘Czcij swego ojca i matkę’ i ‘Kto znieważa swego ojca lub matkę, musi być skazany na śmierć’” (Mateusz 15:4) „Albowiem Mojżesz powiedział: ‘Czcij swego ojca i swoją matkę’ i: ‘Kto znieważa ojca lub matkę, musi być skazany na śmierć’” (Marka 7:10) „Szanuj ojca i matkę”, które jest pierwszym przykazaniem, któremu towarzyszy obietnica, a mianowicie: „aby ci się dobrze powodziło i żebyś długo żył na ziemi” (Efezjan 6:2-3). „Czcij swego ojca i matkę, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na dobrej ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój”. (Wj 20:12) „„Czcij swego ojca i swoją matkę tak, jak nakazał Pan, Bóg twój, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo przebywał na ziemi, którą daje Pan, Bóg twój Tobie.” (Pwt 5:16) „Czcij swego ojca i swoją matkę, abyś długo wytrwał na ziemi, którą ci przeznaczył PAN , Bóg twój”. (Wj 20:12) „Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał PAN , Bóg twój, abyś długo wytrwał i abyś mógł dobrze sobie radzić na ziemi, którą ci przeznaczył PAN , Bóg twój”. (Pwt 5:16)
Mateusza 15:4; Marka 7:10 „Albowiem Bóg powiedział: ‘Czcij swego ojca i matkę’ i ‘Kto znieważa swego ojca lub matkę, musi być skazany na śmierć’” (Mateusz 15:4) „Albowiem Mojżesz powiedział: ‘Czcij swego ojca i swoją matkę’ i: „Kto znieważa ojca lub matkę, musi być ukarany śmiercią”” (Mk 7:10) „„ „Ten, kto słownie znieważa ojca lub matkę, umrze wyrokiem śmierci”. (Wyjścia 21:16) „Kto uderzy ojca lub matkę, zostanie skazany na śmierć”. (Wyjścia 21:15)
Mateusza 15:8-9; Marka 7:6-7 „‚Ten lud czci mnie ustami, ale serce ich jest daleko ode mnie i czczą mnie na próżno, nauczając jako nauki przykazań ludzkich”. ”” (Mateusza 15:8–9) „Powiedział im: „Izajasz prorokował słusznie o was obłudnikach, jak jest napisane: ‚Lud ten czci mnie wargami, ale sercem jest daleko ode mnie. na próżno nauczając jako nauki przykazań ludzkich” (Mk 7:6–7). „I Pan powiedział: „Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i swoimi wargami oddają mi cześć, ale ich serce pozostaje daleko ode mnie. (Izajasza 29:13) „Mój Pan powiedział: Ponieważ lud ten zbliżał się swoimi ustami i czcił Mnie swoimi wargami, ale trzymał swoje serce z dala ode Mnie, a oddawanie czci Mnie było przykazaniem ludzkim, wyuczonym na pamięć” (Izajasz 29: 13)
Mateusza 18:16; 2 Koryntian 13:1 „A jeśli nie posłucha, weź ze sobą jednego lub dwóch innych, aby na zeznaniu dwóch lub trzech świadków można było ustalić każdą sprawę”. (Ew. Mateusza 18:16) „To już trzeci raz, kiedy przychodzę was odwiedzić. Przez świadectwo dwóch lub trzech świadków każda sprawa zostanie ustalona”. (2 Koryntian 13:1) „Jeden świadek nie może być świadkiem przeciwko człowiekowi, jeśli chodzi o jakąkolwiek niesprawiedliwość, o jakąkolwiek wykroczenie i według jakiegokolwiek grzechu, który mógł zgrzeszyć; na ustach dwóch świadków i na ustach trzech świadków jakiekolwiek słowo stoisko.” (Pwt 19:15) „Pojedynczy świadek nie może uznać wobec osoby żadnej winy lub winy za jakiekolwiek przestępstwo, które może zostać popełnione; sprawa może być ważna tylko na podstawie zeznań dwóch lub więcej świadków”. (Pwt 19:15)
Mateusza 19,5; Marka 10:7-8; 1 Koryntian 6:16; Efezjan 5:31 “i powiedział: ‘Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, a oboje staną się jednym ciałem’?” (Ew. Mateusza 19:5) „Z tego powodu człowiek opuści ojca i matkę i oboje staną się jednym ciałem. Tak więc już nie są dwojgiem, ale jednym ciałem”. (Ew. Marka 10:7–8) „Czy nie wiecie, że każdy, kto łączy się z prostytutką, jest z nią jednym ciałem? Bo jest powiedziane: „Oboje staną się jednym ciałem” (1 Koryntian 6:16) „Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i oboje staną się jednym ciałem”. (Efezjan 5:31) „Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i oboje będą jak jedno ciało”. (Rodzaju 2:24) „Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i przylgnie do swojej żony, aby stali się jednym ciałem”. (Rodzaju 2:24)
Mateusza 21:5; Jana 12:15 „Powiedz ludowi Syjonu: ‚Spójrz, twój król idzie do ciebie, skromny i siedzący na osiołku i na źrebięciu osła. ”” (Mateusz 21:5) „„Nie bójcie się, ludu Syjonu; oto nadchodzi wasz król, siedzący na źrebięciu osła!” (J 12:15) „Raduj się wielce, Córo Syjonu, ogłaszaj, Córo Jeruzalem. Oto król twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zdolny do utrzymania się przy życiu, pokorny i dosiadający muła, jak młody osioł źrebak”. (Zachariasza 9:9) „Raduj się wielce, piękny Syjonie; wznieś okrzyk, piękna Jerozolimo! Oto twój król idzie do ciebie. (Zachariasza 9:9)
Mateusza 21:9; Łukasza 13:35; Łukasza 19:38; Jana 12:13 „Tłumy, które szły przed nim i te, które za nim podążały, krzyczały: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokości!” (Mateusza 21:9) „Spójrz Twój dom jest opuszczony. I powiadam ci, nie ujrzysz mnie, dopóki nie powiesz: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! ”” (Łk 13:35) „„Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!”” (Łk 19:38) „Więc wzięli gałęzie palm i poszli Wyszli mu naprzeciw. Zaczęli krzyczeć: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Błogosławiony król Izraela!” (J 12:13) „Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławiliśmy cię z domu Pańskiego”. (Psalm 117:26) „Niech ten, który wchodzi, będzie błogosławiony w imię PAŃSKIE ; błogosławimy was z Domu PAŃSKIEGO ”. (Psalm 118:26)
Mateusza 21:13; Marka 11:17 „Tłumy, które szły przed nim i te, które za nim podążały, krzyczały: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokości!” (Mateusza 21:9) „Spójrz Twój dom jest opuszczony. I powiadam ci, nie ujrzysz mnie, dopóki nie powiesz: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! ”” (Łk 13:35) „„Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!”” (Łk 19:38) „Więc wzięli gałęzie palm i poszli Wyszli mu naprzeciw. Zaczęli krzyczeć: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Błogosławiony król Izraela!” (J 12:13) „Sprowadzę ich na moją świętą górę i sprawię, że będą się radować w moim domu modlitwy. Całe ich całopalenia i ofiary będą miłe na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów” ( Izajasza 56:7) „Czy mój dom, w którym wzywano mego imienia, jest dla was jaskinią złodziei? Spójrz. Nawet ja to widziałem” – mówi Pan. (Jeremiasza 7:11) „Sprowadzę ich na Moją świętą górę I niech się radują w Moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą mile widziane na Moim ołtarzu. :7) „Czy uważasz ten Dom, który nosi moje imię, za jaskinię złodziei? Ja czuwałem – wypowiada PAN ”. (Jeremiasza 7:11)
Mateusza 21:16 i rzekł do niego: „Słyszysz, co mówią?” Jezus powiedział do nich: „Tak. Czy nigdy nie czytaliście: ‚Z ust dzieci i niemowląt karmicie sobie chwałę”? (Mateusza 21:16) „Z ust niemowląt i karmiących niemowląt stworzyłeś pochwałę ze względu na swoich wrogów, aby zniszczyć wroga i mściciela”. (Psalm 8:3) „Z ust niemowląt i ssących zbudowałeś siłę dla swoich wrogów, aby położyć kres wrogowi i mścicielowi”. (Psalm 8:3)
Mateusza 21:42; Marka 12:10-11; Łukasza 20:17; Dz 4:11; 1 Piotra 2:7 „Jezus rzekł do nich: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: ‚Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. To pochodzi od Pana i jest cudowny w naszych oczach’?” (Ew. Mateusza 21:42) „Czy nie czytaliście tego wersetu: ‘Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. To jest od Pana i jest cudowny w naszych oczach’?” (Mk 12:10-11). „Ale Jezus spojrzał wprost na nich i rzekł: „W takim razie jakie jest znaczenie tego, co jest napisane: ‚Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym’?” (Ew. Łukasza 20:17) „Ten Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym”. (Dz 4,11) „Tak więc wy, którzy wierzycie, widzicie jego wartość, ale dla tych, którzy nie wierzą, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym” (1 Piotra 2:7). „Kamień, który odrzucili ci, którzy budują, stał się głową narożną. Ten pochodzi od Pana i jest cudowny w naszych oczach”. (Psalm 117:22–23) „Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głównym kamieniem węgielnym. To jest DZIEŁO PANA ; to jest cudowne w naszych oczach”. (Psalm 118:22-23)
Mateusza 22:24 „Nauczycielu, Mojżesz powiedział: ‘Jeżeli mężczyzna umrze nie mając dzieci, jego brat musi poślubić wdowę i spłodzić dzieci dla swego brata’” (Mateusza 22:24). „Ale jeśli bracia mieszkają razem i jeden z nich umrze, ale nie ma potomstwa, żona zmarłego nie będzie na zewnątrz, aby mężczyzna się nie zbliżył. Brat jej męża wejdzie do niej i weźmie ją dla siebie jako żonę, a on będzie z nią mieszkał. (Pwt 25:5) „Kiedy bracia mieszkają razem i jeden z nich umrze i nie pozostawi syna, żona zmarłego nie będzie poślubiona obcej osobie spoza rodziny. Brat jej męża połączy się z nią: weźmie ją za żonę i spełni obowiązek lewira”. (Pwt 25:5)
Mateusza 22:32; Marka 12:26; Dz 7:32 „’Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba’? On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych!” (Mateusza 22:32) „A co do zmartwychwstania umarłych Czy nie czytałeś w księdze Mojżesza, we fragmencie o krzaku, jak Bóg powiedział do niego: Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? (Marka 12:26) „Ja jestem Bogiem waszych przodków, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba”. Mojżesz zaczął się trząść i nie odważył się bliżej przyjrzeć”. (Dzieje Apostolskie 7:32) „I powiedział: Jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. I Mojżesz odwrócił swoje oblicze, bo bał się spojrzeć w oblicze Boga”. (Wyjścia 3:6) „Jestem”, powiedział, „Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. A Mojżesz ukrył swoją twarz, bo bał się spojrzeć na Boga”. (Wyjścia 3:6)
Mateusza 22:37; Marka 12:30; Łukasza 10:27 „Jezus rzekł do niego: «Kochaj Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem»” (Mateusza 22:37) „Kochaj Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim swoją duszę, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. (Mk 12:30) „Ekspert odpowiedział: „Kochaj Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym sercem. całym swoim umysłem i kochaj bliźniego jak siebie samego” (Łk 10:27) „I będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim umysłem, całą swoją duszą i całą swoją mocą”. (Pwt 6:5) „A teraz, Izraelu, o co prosił od ciebie Pan, Bóg twój, oprócz bojaźni wobec Pana, Boga swego, i chodzenia wszystkimi Jego drogami, miłowania Go i służenia Panu, Boże z całego twego serca i z całej twojej duszy” (Pwt 10,12) „A Pan oczyści twoje serce i serca twego potomstwa, aby miłować Pana Boga twego z całego serca twego i całego swoją duszę, abyś mógł żyć. (Pwt 30:6) „Będziesz miłował PANA Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą”. (Pwt 6, 5) „A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie PAN , Bóg twój? Tylko tego: czcić PANA Boga swego, kroczyć tylko Jego ścieżkami, miłować Go i służyć PANU swojemu Boże całym twoim sercem i duszą” (Pwt 10,12) „Wtedy PAN , Bóg twój, otworzy twoje serce i serca twojego potomstwa, aby miłować PANA Boga twego całym swoim sercem i duszą, abyście mogli relacja na żywo.” (Pwt 30:6)
Mateusza 22:39; Marka 12:31; Rzymian 13:9; Galacjan 5:14; Jakuba 2:8 „Druga jest taka: ‘Kochaj bliźniego swego jak siebie samego’” (Mateusza 22:39) „Druga brzmi: ‘Kochaj bliźniego swego jak siebie samego’”. Nie ma większego przykazania niż te.” (Mk 12:31) „Dla przykazań: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” (a jeśli jest jakieś inne przykazanie) streszcza się w tym: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (Rzymian 13:9) „Całe prawo można bowiem streścić w jednym przykazaniu, a mianowicie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”” (Galacjan). 5:14) „Ale jeśli wypełniasz królewskie prawo wyrażone w tym fragmencie: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, dobrze czynisz”. (Jakuba 2:8) „A twoja ręka nie będzie się za ciebie zemścić i nie będziesz żywić urazy do dzieci twojego ludu. I będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego; Ja sam jestem Panem”. (Księga Kapłańska 19:18) „Nie będziesz mścić się ani żywić urazy do swoich rodaków. Kochaj bliźniego jak siebie samego: Ja jestem PANEM ”. (Księga Kapłańska 19:18)
Mateusza 22:44; Marka 12:36; Łukasza 20:42-43; Dz 2:34-35; Hebrajczyków 1:13 „’Pan powiedział do mojego pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów pod twoje stopy”’? (Ew. Mateusza 22:44) „Sam Dawid przez Ducha Świętego powiedział: ‚Pan rzekł do mojego pana: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół pod twoje stopy”. ‘” (Mk 12:36) „Bo sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: ‘Pan powiedział do mojego pana: Siądź po mojej prawicy, aż uczynię twoich wrogów podnóżkiem dla twoich stóp. ‘” (Łk 20:42-43) “Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, ale sam mówi: ‘Pan rzekł do mojego pana: Siądź po mojej prawicy, aż uczynię twoich wrogów podnóżkiem dla twoich stóp”. „” (Dzieje Apostolskie 2:34-35) „Ale do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Zasiądź po mojej prawicy, aż uczynię twoich wrogów podnóżkiem dla twoich stóp”?” (Hebrajczyków 1:13) „Pan przemówił do mojego Pana: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich stóp” (Psalm 109:1). „O Dawidzie. Psalm. PAN rzekł do mojego pana: „Zasiądź po mojej prawicy, a nieprzyjaciół twoich uczynię podnóżkiem twoich stóp” (Psalm 110:1)
Mateusza 26:31; Marka 14:27 „Wtedy Jezus rzekł do nich: Tej nocy wszyscy odpadniecie przeze mnie, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a owce stada się rozproszą”. (Mateusza 26:31) „ Wtedy Jezus rzekł do nich: „Wszyscy upadniecie, bo napisano: Uderzę pasterza, a owce się rozproszą” (Mk 14:27) „„Miecz został podniesiony przeciwko moim pasterzom i przeciwko mojemu obywatelowi”, mówi Pan Wszechmogący. „Uderz pasterzy i usuń owce, a położę rękę na maluczkich”. (Zachariasza 13:7) „O MIECZU! POWSTAŃ PRZECIWKO MOJEMU PASTERZOWI, KTÓRY STOI NA STRAŻY MOJEJ TRZODY – MÓWI PAN Zastępów. Powal pasterza i niech trzoda się rozproszy; (Zachariasza 13:7)
Mateusza 27:9 „Wtedy spełniło się słowo proroka Jeremiasza: „Zabrali trzydzieści srebrnych monet za cenę tego, którego cenę ustalili Izraelici” (Mateusza 27:9). „A ja im powiem: Jeśli to dobrze przed wami, dajcie mi moją zapłatę albo zabrońcie”. Ustalili więc moją zapłatę na trzydzieści srebrników.” (Zachariasza 11:12) „Wtedy powiedziałem do nich: „Jeżeli jesteście zadowoleni, zapłaćcie mi moją zapłatę; jeśli nie, nie płaczcie”. Odważyli więc moją zapłatę, trzydzieści syklów srebra” (Zachariasz 11:12)
Mateusza 27:35; Jana 19:24 „Kiedy go ukrzyżowali, podzielili jego szaty rzucając kostką”. (Ew. Mateusza 27:35) „Więc żołnierze mówili do siebie: „Nie rozrywajmy tego, ale rzućmy kostką, aby zobaczyć, kto to dostanie”. Miało to miejsce, aby wypełnić Pismo, które mówi: „Podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucili kostką”. Więc żołnierze zrobili te rzeczy”. (Jana 19:24) „Mogą policzyć wszystkie moje kości; widzieli mnie i patrzyli na mnie”. (Psalm 21:18) “Liczę wszystkie moje kości, kiedy patrzą i napawają się.” (Psalm 22:18)
Mateusza 27:46; Marka 15:34 „Około trzeciej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?” to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mateusza 27:46) „Około trzeciej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?” co oznacza: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mk 15:34) „Psalm Dawida. Boże, mój Boże, zwróć na mnie uwagę. Dlaczego mnie opuściłeś? Daleko od mego zbawienia są słowa moich występków”. (Psalm 21:2) „Psalm Dawida. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemu tak daleko od wyzwolenia mnie i od mojego udręczonego ryku?” (Psalm 22:2)

w Ewangelii Marka

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Marka 9:48 „gdzie ich robak nigdy nie umiera, a ogień nigdy nie gaśnie”. (Marka 9:48) „I wyjdą i ujrzą zwłoki ludzi, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie, bo ich robak nie umiera, a ogień ich nie zgaśnie i staną się widowiskiem dla wszelkiego ciała” (Izajasz 66: 24) „Wyjdą i będą patrzeć na trupy ludzi, którzy zbuntowali się przeciwko Mnie: ich robaki nie umrą, a ich ogień nie zgaśnie; będą okropnością dla wszelkiego ciała. „Wszelkie ciało przyjdzie, aby Mnie czcić – powiedział PAN ”. (Izajasza 66:24)
Marka 10:6 „Ale od początku stworzenia uczynił ich mężczyzną i kobietą”. (Marka 10:6) „I Bóg uczynił człowieka; stworzył go na obraz Boży; stworzył mężczyznę i niewiastę”. (Rodzaju 1:27) „I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę”. (Rodzaju 1:27)
Marka 12:29 „Jezus odpowiedział: „Najważniejsze jest: ‘Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden”. (Marka 12:29) „A są to nakazy i sądy, które Pan nakazał synom Izraela, gdy wychodzili z ziemi egipskiej: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden”. (Pwt 6:4) „Słuchaj, Izraelu! PAN jest naszym Bogiem, tylko PANEM ”. (Pwt 6:4)

w Ewangelii Łukasza

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Łukasza 22:37 „Albowiem powiadam wam, że musi się wypełnić we mnie to Pismo: ‚I został zaliczony do przestępców’. Bo to, co o mnie napisano, spełnia się” (Łk 22:37) „Z tego powodu sprawi, że wielu odziedziczy, i podzieli łupy możnych, ponieważ jego dusza została wydana na śmierć i został zaliczony do bezprawia, a on sam poniósł grzechy wielu i był wydane z powodu ich niegodziwości”. (Izajasza 53:12) „Zaprawdę, oddam mu wielu jako jego udział, tłum przyjmie jako swój łup. Bo naraził się na śmierć I został zaliczony do grzeszników, podczas gdy winę wielu poniósł I wstawiał się za grzesznikami.” (Izajasz 53:12)
Łukasza 1:17 „I pójdzie jako poprzednik przed Panem w duchu i mocy Eliasza, aby nawrócić serca ojców ku ich dzieciom, a nieposłusznych do mądrości sprawiedliwych, aby przygotować dla Pana lud przygotowany dla niego ” (Łukasza 1:17) „A oto posyłam do ciebie Eliasza Tiszbita, zanim nadejdzie wielki i sławny dzień Pański” (Malachiasz 4:4) „Oto wyślę do was proroka Eliasza przed nadejściem strasznego, strasznego dnia PAŃSKIEGO ”. (Mal 3:23)
Łukasza 2:23 „(tak jak jest napisane w prawie Pana: „Każdy pierworodny mężczyzna będzie oddzielony Panu”)” (Łk 2,23) „„Odłóżcie na bok każdego pierworodnego, pierworodnego otwierającego każde łono wśród synów Izraela, od człowieka do bydła należy do mnie” (Wj 13:2). „„Poświęć Mi każdego pierworodnego, człowieka i zwierzę, pierwsze potomstwo każdego łona Izraelitów należy do Mnie” (Wj 13:2)
Łukasza 2:24 „i złożyć ofiarę według tego, co jest określone w zakonie Pańskim, parę gołębi lub dwa młode gołębie”. (Łukasza 2:24) „Ale jeśli nie stać jej na dostateczną darowiznę za baranka, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie, jednego na całopalenie, a drugiego na ofiarę za grzech; a kapłan dokona za nią przebłagania i zostanie oczyszczony”. „” (Księga Kapłańska 12:8) „Jeżeli jednak jej środki nie wystarczają na owcę, weźmie dwie synogarlice albo dwa gołębie, jednego na całopalenie, a drugiego na ofiarę przebłagalną. Kapłan dokona przebłagania w jej imieniu i będzie czysta ”. (Księga Kapłańska 12:8)
Łukasza 4:18-19 „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. aby ogłosić rok łaski Pana” (Łk 4,18-19) „Duch Pański spoczywa na mnie, z powodu którego mnie namaścił; posłał mnie, abym niósł dobrą nowinę ubogim, uzdrawiał zdruzgotanych na sercu, głosił uwolnienie jeńcom i odzyskanie wzroku niewidomym, aby obwieszczać rok łaski Pana i dzień spłaty, aby pocieszać wszystkich, którzy się smucą” (Izajasz 61:1-2). „Duch Pana BOGA jest nade mną, ponieważ PAN mnie namaścił; posłał mnie jako zwiastuna radości do pokornych, aby opatrywać zranione serce, aby głosić uwolnienie jeńcom, uwolnienie uwięzionym Aby obwieścić rok łaski PANA I dzień słuszności przez naszego Boga, Aby pocieszyć wszystkich, którzy się smucą…” (Izajasz 61,1-2)
Łukasza 23:30 „Wtedy zaczną mówić górom: „Padnij na nas!” a na pagórki ‘Okryj nas!’” (Łk 23:30) „I zostaną podniesione ołtarze w Bet-Awen, grzechy Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach i będą mówić górom: Przykryjcie nas, i pagórkom: Padnijcie na nas ”” (Ozeasz 10:8) „Zrujnowane zostaną przybytki aven, tego grzechu Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Będą wołać do gór: „Pogrzeb nas!” Na wzgórza: „Padnij na nas!” (Oz 10:8)
Łukasza 23:46 „Wtedy Jezus, wołając donośnym głosem, powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego!” A kiedy to powiedział, wydał ostatnie tchnienie”. (Łukasza 23:46) „W Twoje ręce złożę mego ducha. Wybaw mnie Panie, Boże prawdy”. (Psalm 30:6) „W Twoje ręce powierzam ducha mego; Ty mnie wybawiasz, PANIE , Boże wierny”. (Psalm 31:6)

w Ewangelii Jana

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Jana 2:17; Rzymian 15:3 „Jego uczniowie przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pożre mnie” (Jan 2:17). spadły na mnie” (Rzymian 15:3) „ponieważ gorliwość domu twego pożera mnie, a hańba tych, którzy ci urągają, spadła na mnie”. (Psalm 68:10) „Moja gorliwość o Twój dom była moją zgubą; spadły na mnie hańby tych, którzy bluźnią Tobie”. (Psalm 69:10)
Jana 6:45 „Jest napisane u proroków: ‘I wszyscy będą nauczani przez Boga’. Każdy, kto słucha i uczy się od Ojca, przychodzi do Mnie”. (Jana 6:45) „I wszyscy twoi synowie będą pouczeni przez Boga, a twoje dzieci będą żyć w wielkim pokoju”. (Izajasza 54:13) „I wszystkie wasze dzieci będą uczniami PANA , I wielkie będzie szczęście waszych dzieci”; (Izajasza 54:13)
Jana 10:34 „Jezus odpowiedział: „Czyż nie jest napisane w waszym prawie: ‚Powiedziałem, że jesteście bogami’?” (Jana 10:34) „Powiedziałem: „Wy jesteście bogami, a wszyscy jesteście dziećmi Najwyższego” (Psalm 81:6) „Wziąłem was za istoty boskie, synów Najwyższego, was wszystkich”; (Psalm 82:6)
Jana 12:38; Rzymian 10:16 „aby wypełniło się słowo proroka Izajasza. Powiedział: „Panie, kto uwierzył naszemu orędziu i komu zostało objawione ramię Pańskie?” (Jan 12:38) „Ale nie wszyscy był posłuszny dobrej nowinie, bo Izajasz mówi: „Panie, któż uwierzył naszej wieści?” (Rzymian 10:16) „O Panie, któż uwierzył naszej wieści? A komu zostało objawione ramię Pana?” (Księga Izajasza 53:1). „Któż może uwierzyć w to, co słyszeliśmy? Na kogo ramię PAŃSKIE zostało objawione?” (Księga Izajasza 53:1).
Jana 13:18 „„To, co mówię, nie odnosi się do was wszystkich. Znam tych, których wybrałem. Ale to jest wypełnienie Pisma: ‘Kto spożywa mój chleb, zwrócił się przeciwko mnie’” (Jan 13:18) „Bo nawet osoba mojego pokoju, na której pokładałem ufność, która spożywa mój chleb, uczynił wielką zdradę przeciwko mnie”. (Psalm 40:10)  „Mój sprzymierzeniec, któremu ufałem, nawet ten, który dzieli mój chleb, był wobec mnie całkowicie fałszywy”. (Psalm 41:10)
Jana 15:25 „A tak się stało, że wypełniło się słowo, które jest zapisane w ich prawie: ‘Nienawidzili mnie bez powodu’” (J 15:25) „Ci, którzy mnie nienawidzą za nic, powiększyli się bardziej niż włosy na mojej głowie; moi wrogowie, którzy niesprawiedliwie mnie prześladują, zostali wzmocnieni. (Psalm 68:5) „Więcej niż włosy na mojej głowie są ci, którzy nienawidzą mnie bez powodu; wielu jest tych, którzy mnie zniszczą, moi zdradzieckie wrogowie. Czy muszę przywrócić to, czego nie ukradłem?” (Psalm 69:5)
Jana 19:36 „Albowiem stało się to, aby się wypełniło Pismo: „Kość jego woli nie zostanie złamana.” (Jan 19:36) „Pan strzeże wszystkich ich kości. Żaden z nich nie zostanie zmiażdżony”. (Psalm 33:21) „W jednym domu będzie jedzona, a poza domem nie będziecie jeść mięsa ani kości z niego nie złamiecie”. (Wyjścia 12:46) „Nie zostawią niczego aż do rana i nie złamią z niego kości; będą go przestrzegać zgodnie z przepisami Paschy”. (Liczb 9:12) „Trzymając wszystkie kości w nienaruszonym stanie, żadna z nich nie została złamana”. (Psalm 34:21) „W jednym domu będzie spożywane; mięsa nie będziecie brać poza dom, ani kości z niego nie będziecie łamać”. (Wyjścia 12:46) „i nie zostawią nic z tego aż do rana. Nie złamią z niego kości. Złożą to zgodnie z prawem ofiary paschalnej”. (Liczb 9:12)
Jana 19:37 „I znowu inne Pismo mówi: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (Jan 19:37). „ I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i miłosierdzia, a będą patrzeć na mnie uważnie, bo triumfalnie tańczyli/przebili ; i będą opłakiwać to z żałoba jak po umiłowanym przyjacielu, a będą zasmuceni jak po pierworodnym. (Zachariasza 12:10)1: LXX, czytanie רקדוdla _przez błędną transpozycję רi _, ma ciekawy κατωρχήσαντο , „obraźliwie tańczyli”, zamiast ἐξεκέντησαν , „przebili”, co jest naturalnym tłumaczeniem hebrajskiego, po którym następują Teodotion i Akwila, Symmachus ma ἐπεξεκέντησαν . To samo tłumaczenie znajduje się w Obj 1:7, gdzie proroctwo ma inny obrót i odnosi się do Drugiego Adwentu „I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i błagania, a oni spoglądają na mnie, ponieważ go przebili , i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jego jedynego syna i będzie w goryczy dla niego, jak ten, który jest w goryczy dla swojego pierworodnego”. (Zachariasz 12:10, JPS 1917 AD) „Ale Ja napełnię Dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy duchem litości i współczucia, a oni będą Mnie lamentować nad tymi, którzy zostali zabici , lamentując nad nimi jak nad ulubionego syna i okazywanie gorzkiego żalu jak nad pierworodnym. (Zachariasz 12:10, JPS 1985 AD)

w Dziejach Apostolskich

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Dzieje 1:20 „Albowiem jest napisane w Księdze Psalmów: ‘Niech opustosza dom jego i niech nie będzie w nim mieszkał’ i ‘Niech inny weźmie na siebie odpowiedzialność’” (Dzieje Apostolskie 1:20). „Niech ogołoci się ich mieszkanie i niech nikt nie mieszka w ich namiotach, ponieważ prześladowali tego, którego powaliłeś, i dodali do bólu mojej rany”. (Psalm 68:26-27) „Niech jego dni będą krótkie, a niech inny zabierze jego nawiedzenie”. (Psalm 108:8) „Niech ich obozowiska zostaną opuszczone; niech ich namioty staną puste. Prześladują bowiem tych, których uderzyłeś; mówią o bólu tych, których powaliłeś”. (Psalm 69:26-27) „Niech jego dni będą krótkie; niech inny przejmie jego stanowisko. Niech jego dzieci będą sierotami, jego żona wdową”. (Psalm 109:8–9)
Dzieje 2:17-21; Rzymian 10:13 „A w dniach ostatecznych”, mówi Bóg, „wyleję mojego Ducha na wszystkich ludzi, a wasi synowie i córki będą prorokować, wasi młodzieńcy będą mieli wizje i wasi starcy będą śnić sny. Nawet na moje sługi, mężczyzn i kobiety, wyleję w owe dni mojego Ducha i będą prorokować, i uczynię cuda na niebie w górze i cudowne znaki na ziemi w dole, krew i ogień i obłoki dym. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i chwalebny dzień Pana. A wtedy każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony’” (Dzieje 2,17-21) „Albowiem każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony”. (Rzymian 10:13) „A po tych rzeczach wyleję mego ducha na wszelkie ciało, a wasi synowie i córki będą prorokować, a starsi wasi będą śnić sny, a wasi młodzieńcy będą widzieć wizje i moich niewolników płci męskiej a na niewolnice wyleję w owych dniach mego ducha, i dam znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i opary dymu, słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i dostojny dzień Pana, a każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony, ponieważ na górze Syjonu i w Jerozolimie będzie ratowany, jak Pan powiedział i głoszących dobrą nowinę, których Pan wezwał” (Joel 2:28-32) „Potem wyleję Mojego ducha na wszelkie ciało; Twoi synowie i córki będą prorokować; Twoi starcy będą śnić sny, a twoi młodzieńcy będą widzieć wizje. dni. Zanim nadejdzie wielki i straszny dzień PAŃSKI , ustanowię znaki na niebie i na ziemi: Krew i ogień i słupy dymu, Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, ale każdy, kto wzywa imienia Pana ucieknie, bo będzie resztka na górze Syjon i w Jerozolimie, jak obiecał PAN . Każdy, kto wzywa PANA , ZNAJDZIE się wśród ocalałych. (Joela 3:1–5)
Dzieje 2:25-28; 13:35 Dawid bowiem mówi o nim: „Widziałem Pana zawsze przede mną, bo jest po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język; i moje ciało będzie żyło nadzieją bo nie zostawisz mojej duszy w Hadesie, ani nie pozwolisz, aby Twój Święty zaznał zepsucia. Dałeś mi poznać ścieżki życia, sprawisz, że będę pełen radości swoją obecnością’” (Dzieje 2,25- 28) „Dlatego też mówi w innym psalmie: ‘Nie dopuścisz, aby Twój Święty zaznał gnicia’” (Dzieje 13:35) „Widziałam Pana przede mną, we wszystkim, ponieważ jest z mojej prawej strony, abym nie został zachwiany. Z tego powodu moje serce było uradowane, a mój język niezmiernie się radował. Co więcej, moje ciało będzie mieszkać w nadziei, że nie zostawisz mojej duszy w Hadesie, ani nie oddasz świętego Twego, aby oglądał zagładę. Objawiłeś mi drogi życia. Swoją obecnością sprawisz, że będę pełen radości. Po Twojej prawicy są rozkosze stronę całkowicie.” (Psalm 15:8-11) „Zawsze pamiętam o obecności PANA , On jest po mojej prawicy, nigdy się nie zachwieję. Dlatego raduje się moje serce, raduje się cała moja istota, a moje ciało spoczywa bezpiecznie. Bo nie zostawisz mnie w Szeolu, Albo niech Twój wierny ujrzy dół. Nauczysz mnie drogi życia. W Twojej obecności jest doskonała radość, rozkosze są zawsze w Twojej prawicy. (Psalm 16:8-11)
Dzieje 3:22-23; 7:37 Mojżesz powiedział: „Pan, twój Bóg, powoła dla ciebie proroka takiego jak ja spośród twoich braci. Musicie być mu posłuszni we wszystkim, co wam powie. Każda osoba, która nie będzie posłuszna temu prorokowi, zostanie zniszczona i w ten sposób usunięta z ludu .'” (Dzieje Apostolskie 3:22-23) “To jest Mojżesz, który powiedział Izraelitom: ‘Bóg wzbudzi wam proroka, takiego jak ja, spośród waszych braci'” (Dzieje 7:37) „Pan, twój Bóg, wzbudzi ci proroka spośród twoich braci takich jak ja; będziesz go słuchać”. (Pwt 18:15) „Ustanowię dla nich proroka spośród ich braci, takich jak ty, i włożę moje słowa w jego usta, a on będzie im mówił, cokolwiek bym mu rozkazał. cokolwiek ten prorok powie w moim imieniu, wywrócę na nim pomstę”. (Pwt 18:18-19) „ PAN , twój Bóg, wzbudzi ci proroka spośród twego ludu, takiego jak ja, którego będziesz słuchać”. (Pwt 18,15) „Ustanowię im proroka spośród ich własnego ludu, takiego jak ty: włożę moje słowa w jego usta, a on opowie im wszystko, co mu nakażę, a jeśli ktoś nie zważa słowa, które wypowiada w moim imieniu, sam go pociągnę do rachunku. (Pwt 18:18-19)
Dzieje 3:25; Galacjan 3:8 „Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi przodkami, mówiąc do Abrahama: ‘W potomstwie waszym będą błogosławione wszystkie narody ziemi’” (Dzieje Apostolskie 3:25) „A Pismo Święte Przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan z wiary, przedwcześnie ogłosił Abrahamowi ewangelię, mówiąc: „Wszystkie narody będą w tobie błogosławione ”. (Gal. 3:8) „A w twoim potomstwie wszystkie narody będą błogosławione, ponieważ usłuchałeś mojego głosu” (Rodzaju 22:18) „I rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i dam twojemu potomstwu całą tę ziemię, i wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez twoje potomstwo” (Rodzaju 26:4) „A twoje potomstwo będzie jak piasek morski i rozszerzy się do morza i na południe i na północ i na wschód, a wszystkie plemiona ziemi będą błogosławione w tobie i w twoim potomstwie”. (Rodzaju 28:14) „Wszystkie narody ziemi będą sobie błogosławić przez wasze potomstwo, ponieważ posłuchaliście Mojego polecenia” (Rodzaju 22:18) „Uczynię waszych dziedziców licznymi jak gwiazdy na niebie i wyznaczę waszym spadkobiercom to wszystko ziemie, aby wszystkie narody ziemi błogosławiły sobie przez dziedziców waszych…” (Rodzaju 26:4) „Twoje potomstwo będzie jak proch ziemi; rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na na północy i na południu. Wszystkie narody ziemi będą sobie błogosławić przez ciebie i twoje potomstwo. (Rodzaju 28:14)
Dzieje 4:25 „Kto powiedział przez Ducha Świętego przez twego sługę Dawida, naszego praojca: ‚Dlaczego szaleją narody, a narody knują głupie rzeczy? (Dzieje Apostolskie 4:25) „Dlaczego narody są niesforne, a lud spiskuje na próżno? Królowie ziemi są obecni, a władcy zbierają się razem przeciwko Panu i przeciwko Jego pomazańcowi”. (Psalm 2:1–2) „Dlaczego zbierają się narody, a narody knują próżne rzeczy; królowie ziemi zajmują stanowisko, a regentowie razem intrygują przeciwko PANU i przeciwko Jego pomazańcowi?” (Psalm 2:1–2)
Dzieje 7:3 „i rzekł do niego: ‘Wyjdź ze swojej ziemi i od swoich krewnych i przyjdź do kraju, który ci ukażę’” (Dzieje 7,3). „I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi, z twojej rodziny i z domu twego ojca do tego, który ci ukażę”. (Rodzaju 12:1) „ PAN rzekł do Abrama: Wyjdź ze swojej ojczyzny iz domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”. (Rodzaju 12:1)
Dzieje 7:7 „Ale ukarzę naród, któremu służą jako niewolnicy”, powiedział Bóg, „a potem wyjdą stamtąd i oddadzą mi cześć na tym miejscu” (Dzieje Apostolskie 7:7). „Będę sądził naród, komukolwiek służą; po tym przyjdą tu z wielkim bagażem”. (Rodzaju 15:14) „I przemówił Bóg do Mojżesza, mówiąc: „Będę z tobą i to jest dla ciebie znak, że Ja sam pozwolę ci odejść: Kiedy wyprowadzisz mój lud z Egiptu, oddaj cześć Bogu na tej górze” (Wyjścia 3:12) „ale wykonam sąd nad narodem, któremu będą służyć, a na końcu wyjdą z wielkim bogactwem”. (Rodzaju 15:14) „I rzekł: „Ja będę z wami; to będzie wasz znak, że to Ja was posłałem. A kiedy uwolnicie lud z Egiptu, będziecie czcić Boga na tej górze”. (Wyjścia 3:12)
Dzieje 7:27-28 „Ale człowiek, który niesprawiedliwie krzywdził swojego sąsiada, odepchnął Mojżesza na bok, mówiąc: ‘Kto cię ustanowił władcą i sędzią nad nami? Nie chcesz mnie zabić tak, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina, prawda? 7:27–28) „Ale ten powiedział: Kto cię ustanowił wodzem i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić w ten sam sposób, w jaki zabiłeś wczoraj Egipcjanina?” A Mojżesz przestraszył się i powiedział: „Jeśli tak jest, ta sprawa jest znana” (Wj 2,14). „Odpowiedział: „Kto uczynił cię wodzem i władcą nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina?” Mojżesz przestraszył się i pomyślał: A więc sprawa jest znana!” (Wyjścia 2:14)
Dzieje 7:33 „Ale Pan rzekł do niego: ‘Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. (Dzieje Apostolskie 7:33) „I powiedział: „Nie zbliżaj się tutaj! Zdejmij sandały z nóg, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą!” (Wj 3:5) „I powiedział: „Nie podchodź bliżej. Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. (Wyjścia 3:5)
Dzieje 7:34 „Z pewnością widziałem cierpienie mojego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem jego jęki, i zstąpiłem na ratunek. Teraz przyjdź, poślę cię do Egiptu” (Dzieje 7,34). „Pan rzekł do Mojżesza: „Zauważywszy, naprawdę znam cierpienie mojego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem ich krzyki z powodu ich nadzorców. Rzeczywiście, znam ich smutek. wybaw ich z rąk Egipcjan i wyprowadź ich z tej ziemi i poprowadź ich do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, do obecnego miejsca występowania Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów i Gergezytów i Chiwwici i Jebusyci. Słuchajcie teraz! Doszło do mnie wołanie synów Izraela i widziałem ucisk, jaki na nich nękają Egipcjanie. A teraz idźcie! Posyłam was przed faraona, króla Egiptu, a wyprowadzisz mój lud, synów Izraela, z ziemi egipskiej” (Wj 3:7–10) „I PAN kontynuował: „Dobrze zaznaczyłem położenie Mojego ludu w Egipcie i wysłuchałem ich krzyku z powodu ich nadzorców; tak, pamiętam ich cierpienia. ich z tej ziemi do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, do krainy Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów. Ja zresztą widziałem, jak Egipcjanie ich gnębią. Chodźcie więc, poślę was do faraona, a wyzwolicie mój lud Izraelitów z Egiptu” (Wj 3:7–10).
Dzieje 7:40 „Mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy wyjdą naprzeciw nas, dla tego Mojżesza, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej — nie wiemy, co się z nim stało!” (Dzieje 7,40) „A gdy lud zobaczył, że Mojżesz nadal ociąga się ze schodzeniem z góry, przycisnął Aarona i powiedział do niego: „Wstań i uczyń nam bogów, którzy będą chodzić przed nami! z Egiptu, nie wiemy, co się z nim stało” (Wj 32:1). Egiptu, nie wiemy, co się z nim stało’” (Wj 32:23) „Kiedy lud zobaczył, że Mojżesz tak długo schodzi z góry, zebrał się przeciwko Aaronowi i powiedział do niego: „Chodź, uczyń nam boga, który będzie szedł przed nami, dla tego męża Mojżesza, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej — nie wiemy, co się z nim stało” (Wj 32:1). — nie wiemy, co się z nim stało’” (Wj 32:23)
Dzieje 7:42-43 „Ale Bóg odwrócił się od nich i oddał ich, aby czcili wojska niebieskie, jak jest napisane w księdze proroków: „Czyż to nie mnie składaliście zabite zwierzęta i ofiary czterdzieści lat na pustyni, , domu Izraela? Ale ty wziąłeś ze sobą przybytek Molocha i gwiazdę boga Refana, wizerunki, które zrobiłeś, aby czcić, ale wywiem cię poza Babilon’” (Dzieje Apostolskie 7:42–43) „Czy przyniosłeś mi ofiary i ofiary na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela? I zabrałeś ze sobą namiot Molocha i gwiazdę twego boga Kaiwana, ich wizerunki, które sobie zrobiłeś. poza Damaszkiem”, mówi Pan, Bóg Wszechmogący jest jego imieniem”. (Amosa 5:25–27) „Czy złożyliście Mi ofiarę i ofiarę przez te czterdzieści lat na pustyni, Domu Izraela? I porwiecie swojego „króla” – Sikkutha i Kiyyuna, Wizerunki, które sobie zrobiliście, Waszego astralnego bóstwa – Kiedy jadę na wygnanie poza Damaszek — powiedział PAN , którego imię jest Bóg Zastępów”. (Amosa 5:25–27)
Dzieje 7:49-50 „‚Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jaki dom zbudujesz dla mnie, mówi Pan, albo jakie jest moje miejsce spoczynku? Czy moja ręka nie uczyniła tego wszystkiego? 7:49-50) „Oto, co mówi Pan: „Niebo jest moim tronem, a ziemia jest podnóżkiem moich stóp; jaki dom zbudujesz dla mnie? A jakie miejsce zbudujesz jako miejsce mojego spoczynku? Dla mojej ręki uczynił to wszystko i wszystko to jest moje”, mówi Pan, „a na kogo będę patrzeć oprócz tego, który jest pokorny i cichy i który drży na moje słowa?” (Izajasza 66:1–2) „Tak powiedział PAN : Niebo jest moim tronem, a ziemia jest moim podnóżkiem. Gdzie mógłbyś zbudować dla mnie dom, jakie miejsce mogłoby służyć jako moja siedziba? — wyrocznia PAN . A jednak patrzę na takiego: na ubogiego i złamanego serca, który troszczy się o Moje słowo. (Izajasza 66:1–2)
Dzieje 8:32-33 „Teraz ten fragment Pisma Świętego, który czytał ten człowiek, brzmiał: „On był prowadzony jak owca na rzeź i jak baranek przed milczeniem, które go strzygło, tak że nie otworzył swoich ust. W upokorzeniu odebrano mu sprawiedliwość. może opisać jego potomstwo? Bo jego życie zostało zabrane z ziemi” (Dzieje Apostolskie 8:32-33) „A ponieważ był strapiony, nie otwiera ust; jak owca jest prowadzona na rzeź i jak baranek jest bezdźwięczny wobec tego, który ją strzyże, tak nie otwiera swoich ust. Jego sąd został odebrany w upokorzeniu Kto opisze jego rodzinę? Bo jego życie zostało zabrane z ziemi, został doprowadzony na śmierć z powodu bezprawnych czynów mojego ludu. (Izajasza 53:7–8) Był maltretowany, ale był uległy, Nie otworzył ust swoich, Jak owca prowadzona na rzeź, Jak owca niema wobec tych, którzy ją strzygą, Nie otworzył ust swoich. Któż mógłby opisać jego siedzibę? Bo został odcięty od ziemi żyjących przez grzech ludu mego, który zasłużył na karę. (Izajasza 53:7–8)
Dzieje 13:22 „Po usunięciu go Bóg wzbudził Dawida, ich króla. Świadczył o nim: ‘Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który spełni wszystko, czego od niego chcę’” (Dzieje 13: 22) „ale teraz twoje królestwo nie ostoi się, a Pan będzie szukał dla siebie człowieka według własnego serca, a Pan rozkaże mu panować nad swoim ludem, ponieważ nie zachowałeś pewnych rzeczy, które ci nakazał Pan”. (1 Królestw 13:14) „Wtedy przemówiłeś w wizji do swoich dzieci i powiedziałeś: „Umieściłem pomoc dla silnego. Wywyższyłem wybranego spośród mojego ludu”. (Psalm 88:20) „Ale teraz twoja dynastia nie przetrwa. PAN będzie szukał człowieka według swego serca i PAN ustanowi go władcą nad swoim ludem, ponieważ nie przestrzegałeś tego, co ci nakazał PAN ” (1 Samuela). 13:14) „Znalazłem Dawida, mojego sługę; namaściłem go Moim świętym olejem”. (Psalm 89:21)
Dzieje 13:33; Hebrajczyków 1:5; 5:5 „że tę obietnicę Bóg wypełnił nam, ich dzieciom, wskrzeszając Jezusa, jak jest napisane w drugim psalmie: ‘Tyś jest moim Synem, dziś cię ojcem” (Dzieje 13,33). którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: „Ty jesteś moim synem! Dzisiaj cię spłodziłem”? A w innym miejscu mówi: „Ja będę jego ojcem, a on będzie moim synem”” (Hebrajczyków 1,5) „Tak też i Chrystus nie uwielbił samego siebie, stając się arcykapłanem, ale tym, który go uwielbił, był Bóg, który powiedział do niego: „Tyś jest moim Synem, dzisiaj cię ojcem” (Hebrajczyków 5:5) „ogłaszając obrządek Pana. Pan powiedział do mnie: ‚Ty jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem cię”. (Psalm 2:7) „Pozwól, że opowiem o postanowieniu: PAN rzekł do mnie: „Ty jesteś moim synem, dziś cię spłodziłem”. (Psalm 2:7)
Dzieje 13:34 „A co do tego, że wskrzesił Jezusa z martwych, aby nigdy więcej nie popadł w stan upadku, Bóg powiedział w ten sposób: ‘Dam ci święte i godne zaufania obietnice dane Dawidowi’” (Dzieje 13). :34) „Zważaj na to, co słyszysz, i pilnuj moich dróg. Posłuchaj mnie, a twoja dusza będzie żyła wśród dobrych rzeczy, a ja zawrę z tobą wieczne przymierze; święte rzeczy Dawida są pewne”. (Izajasza 55:3) „Nakłoń ucha i przyjdź do Mnie. Słuchaj, a zostaniesz wskrzeszony. I zawrę z tobą przymierze wieczne, trwałą lojalność obiecaną Dawidowi”. (Izajasza 55:3)
Dzieje 13:41 „Spójrzcie, szydercy, bądźcie zdumieni i zgińcie! Za waszych dni wykonuję pracę, w którą nigdy byście nie uwierzyli, nawet gdyby ktoś wam powiedział”. ”” (Dzieje Apostolskie 13:41) „Spójrzcie wy, którzy gardzicie, i patrzcie! Podziwiajcie cuda i bądźcie zniszczeni! Bo za waszych dni wykonuję pracę, w którą nie uwierzylibyście, gdyby ktoś wam powiedział”. (Habakuka 1:5) „Spójrzcie między narodami, obserwujcie się dobrze i zdumiejcie się, gdyż za waszych dni dokonuje się dzieło, w które nie uwierzylibyście, gdyby mu powiedziano”. (Habakuka 1:5)
Dzieje 13:47 „Albowiem tak nam nakazał Pan: ‘Postanowiłem cię, abyś był światłem dla pogan, abyś niósł zbawienie aż po krańce ziemi’. ”” (Dzieje Apostolskie 13:47) „Ja, Pan Bóg, wezwałem cię w sprawiedliwości i chwycę cię mocno za rękę, wzmocnię cię i zawrę przymierze z narodem” (Izajasz 42:6) „I rzekł do mnie: „To jest Wielką rzeczą dla ciebie jest nazwanie cię moim dzieckiem, abyś ustanowił plemiona Jakuba i odwrócił rozproszenie Izraela. Oto dałem ci przymierze dla narodu, jako światło dla narodów, abyś mógł przynieść zbawienie aż do jak koniec ziemi” (Izajasza 49:6) „Ja , PAN , w mojej łasce wezwałem cię i chwyciłem cię za rękę. Stworzyłem cię i ustanowiłem ludem przymierza, światłością narodów” (Izajasz 42:6) „Bo On powiedział : „To za mało, abyś był Moim sługą w tym, że wzbudzam plemiona Jakuba i przywracam ocalałych z Izraela. Uczynię cię także światłem narodów, aby moje zbawienie dotarło do krańców ziemi”. (Izajasza 49:6)
Dzieje 15:16-17 „Po tym powrócę i odbuduję upadły namiot Dawida; odbuduję jego ruiny i odbuduję go, aby reszta ludzkości mogła szukać Pana, a mianowicie wszyscy poganie, których powołałem do siebie „, mówi Pan, który to czyni” (Dzieje 15,16-17) „W owym dniu podniosę namiot Dawida, który upadł, i odbuduję jego upadłe rzeczy, podniosę jego zniszczone i odbuduję go jak za dni tego wieku aby ostatek ludu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mnie, szukały mnie” – mówi Pan, który to czyni. (Am 9:11-12) W owym dniu odbuduję upadły szałas Dawida, naprawię jego wyłomy i odbuduję jego ruiny. Odbuduję go tak, jak za dawnych czasów, aby resztę Edomu posiedli. wszystkie narody przywiązały się kiedyś do Mojego imienia — wypowiada PAN , który to urzeczywistni”. (Am 9:11-12)
Dzieje 23:5 „Paweł odpowiedział: „Nie wiedziałem, bracia, że ​​jest on arcykapłanem, gdyż jest napisane: ‚Nie wolno wam mówić źle o władcy swojego ludu’. ”” (Dzieje 23:5) „„ „Nie będziesz drwić z bogom i nie będziesz mówić źle o przywódcach swojego ludu”. (Wyjścia 22:28) „Nie będziesz bluźnił Bogu ani nie rzucał klątwy na wodza pośród twojego ludu”. (Wyjścia 22:27)

w Liście do Rzymian

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Rzymian 1:17; Galacjan 3:11; Hebrajczyków 10:37-38 „Albowiem sprawiedliwość Boża objawia się w ewangelii od wiary do wiary, tak jak jest napisane: „Sprawiedliwi z wiary żyć będą” (Rzymian 1:17) „Teraz jest jasne, że nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem przez zakon, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. (List do Galacjan 3,11) „Jeszcze tylko trochę, a ten, który nadchodzi, przybędzie i nie zwleka. Ale mój sprawiedliwy będzie żył wiarą, a jeśli się cofnie, nie mam w nim upodobania”. (List do Hebrajczyków 10:37–38) „Ponieważ jest jeszcze wizja na czas i pojawi się u kresu, a nie na próżno; jeśli się spóźni, poczekaj na niego, ponieważ jeden nadejdzie będzie obecny i nie zwleka. Jeśli się cofnie moje życie nie znajduje w tym upodobania, ale sprawiedliwy będzie żył z mojej wiary”. (Habakuka 2:3–4) „Albowiem jest jeszcze proroctwo na czas określony, Prawdziwe świadectwo czasu, który nadejdzie. Nawet jeśli się ociąga, czekaj na to jeszcze; Bo na pewno nadejdzie, bez zwłoki: Oto jego duch w nim jest nadęty , a nie prostolinijny, ale sprawiedliwy zostaje nagrodzony życiem za swoją wierność.” (Habakuka 2:3–4)
Rzymian 2:6 „On wynagrodzi każdemu według jego uczynków” (Rzymian 2:6) „a w Tobie, Panie, jest miłosierdzie, bo odpłacisz każdemu według jego uczynków”. (Psalm 61:13) „A jeśli powiesz: „Nie wiedziałem tego”, wiedz, że Pan zna serce wszystkich, a Ten, który stworzył tchnienie dla wszystkich, zna wszystko, Ten, który każdemu oddaje według jego czyny.” (Przypowieści Salomona 24:12) „Twoja jest wierność, Panie, aby wynagradzać każdego według jego uczynków”. (Psalm 62:13) „Jeżeli powiesz: „Nic o tym nie wiedzieliśmy”, z pewnością Ten, który zgłębia serca, rozpozna, Ten, który czuwa nad twoim życiem, będzie o tym wiedział i zapłaci każdemu, jak na to zasłużył”. (Przypowieści Salomona 24:12)
Rzymian 2:24 „Bo tak, jak jest napisane, „imię Boże jest przez was bluźnione wśród pogan” (Rzymian 2:24). „a teraz dlaczego tu jesteś?” Oto, co mówi Pan: „Ponieważ mój lud został zabrany za nic, bądź pod wrażeniem i lamentuj”. Oto, co mówi Pan: „Z twojego powodu moje imię jest zawsze bluźnione wśród narodów”. (Izajasza 52:5) „Co ja tu zyskam? — wypowiada PAN — Bo mój lud został uprowadzony bez powodu, Ich szydercy wyją — oświadcza PAN — I nieustannie, bez przerwy, znieważa się Moje imię”. (Izajasza 52:5)
Rzymian 3:4 „Absolutnie nie! Niech Bóg okaże się prawdą, a każdy człowiek okaże się kłamcą, tak jak jest napisane: „abyście byli usprawiedliwieni w swoich słowach i zwyciężyli, gdy zostaną osądzeni” (Rzymian 3). 4) „Zgrzeszyłem tylko przeciwko tobie i uczyniłem zły czyn przed tobą, abyście zostali potwierdzeni w swoich słowach i zwyciężyli podczas osądzania”. (Psalm 50:6) „Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w Twoich oczach, więc jesteś sprawiedliwy w swoim wyroku i słuszny w swoim sądzie”. (Psalm 51:6)
Rzymian 3:10-18 „tak jak jest napisane: „Nie ma nikogo sprawiedliwego, ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy się odwrócili, razem stali się bezwartościowi; nie ma nikogo, kto by się ukazywał życzliwość, nawet jedna.” „Ich gardła to otwarte groby, zwodzą językami, trucizna boleni jest pod ich ustami”. „Ich usta pełne są przekleństw i goryczy”. „Ich stopy prędko przelewają krew, na ich ścieżkach są ruina i nędza, a droga pokoju, której nie znali”. „Nie ma bojaźni Bożej na ich oczach” (Rzymian 3:10-18) „Głupi powiedział w swoim sercu: „Nie ma Boga”. Niszczą i brzydzą się swoimi praktykami. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, ani jednego nie ma. Pan spojrzał z nieba na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś, kto rozumie, czy ten, kto szuka Boga. Wszyscy Odwrócili się razem. Stali się bezużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Ich gardło jest otwartym grobem. Swoimi językami zdradzili się wzajemnie. Trucizna żmii jest pod ich ustami, których usta jest pełen przekleństw i goryczy. Ich stopy prędko wylewają krew. Na ich drogach jest zniszczenie i nędza, a nie znają drogi pokoju. Nie ma bojaźni Bożej na ich oczach”. (Psalm 13:1–3) „ponieważ nie ma prawdy w ich ustach. Ich serce jest puste. Ich gardło jest otwartym grobem. Swoim językiem postępują zdradziecko” (Psalm 5:10) „Wyostrzyli swój język jak wąż; trucizna boleni jest pod ich ustami. Muzyczne przerywnik” (Psalm 139:4) „Ten, którego przekleństwo, gorycz i podstęp wypełnia jego usta, pod jego językiem jest ucisk i udręka” (Psalm 9:28). nie ma bojaźni Bożej przed Jego oczyma” (Psalm 35:2) „Ich nogi biegną prędko do złego, aby wylać krew, a ich myśli są od morderstwa; na ich ścieżkach są cierpienia i nędza. I nie znają drogi pokoju i nie ma sądu na ich drogach, bo ich ścieżki są kręte i nie znają pokoju” (Izajasz 59:7-8). trucizna boleni jest pod ich ustami. Muzyczne przerywnik” (Psalm 139:4) „Ten, którego przekleństwo, gorycz i podstęp wypełnia jego usta, pod jego językiem jest ucisk i udręka” (Psalm 9:28). nie ma bojaźni Bożej przed Jego oczyma” (Psalm 35:2) „Ich nogi biegną prędko do złego, aby wylać krew, a ich myśli są od morderstwa; na ich ścieżkach są cierpienia i nędza. I nie znają drogi pokoju i nie ma sądu na ich drogach, bo ich ścieżki są kręte i nie znają pokoju” (Izajasz 59:7-8). trucizna boleni jest pod ich ustami. Muzyczne przerywnik” (Psalm 139:4) „Ten, którego przekleństwo, gorycz i podstęp wypełnia jego usta, pod jego językiem jest ucisk i udręka” (Psalm 9:28). nie ma bojaźni Bożej przed Jego oczyma” (Psalm 35:2) „Ich nogi biegną prędko do złego, aby wylać krew, a ich myśli są od morderstwa; na ich ścieżkach są cierpienia i nędza. I nie znają drogi pokoju i nie ma sądu na ich drogach, bo ich ścieżki są kręte i nie znają pokoju” (Izajasz 59:7-8). do grzechu, mówi w sobie, że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczami” (Psalm 35:2) „Ich nogi prędko biegną do złego, aby wylać krew, a ich myśli są od morderstwa; na ich ścieżkach są cierpienia i nędza. I nie znają drogi pokoju i nie ma sądu na ich drogach, bo ich ścieżki są kręte i nie znają pokoju” (Izajasz 59:7-8). do grzechu, mówi w sobie, że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczami” (Psalm 35:2) „Ich nogi prędko biegną do złego, aby wylać krew, a ich myśli są od morderstwa; na ich ścieżkach są cierpienia i nędza. I nie znają drogi pokoju i nie ma sądu na ich drogach, bo ich ścieżki są kręte i nie znają pokoju” (Izajasz 59:7-8). „Dla przywódcy. Dawida. Mroczny człowiek myśli: „Boga to nie obchodzi”. Czyny człowieka są zepsute i obrzydliwe, nikt nie czyni DOBRZEspogląda z nieba na ludzkość, aby znaleźć człowieka wyrozumiałego, świadomego Boga. Wszyscy stali się źli, całkowicie źli; nie ma nikogo, kto by czynił dobrze, ani jednego” (Psalm 14:1–3) „Albowiem nie ma szczerości na ich ustach; ich serce przepełnia złość; ich gardło jest otwartym grobem; ich język jest śliski” (Psalm 5:10) „Wyostrzają swoje języki jak węże; trucizna pająków jest na ich ustach. Selach” (Psalm 140:4) „Jego usta pełne są przekleństw, oszustw i oszustw; zgorszenie i zło są pod jego językiem” (Psalm 10:7) „Wiem, co mówi występek do niegodziwych; nie ma poczucia bojaźni Bożej” (Psalm 36:2) „Ich nogi gonią za złem, śpieszą się, aby przelać krew niewinnych. Ich plany są planami psot, na ich drogach czają się Niszczycielstwo i obrażenia. Nie dbają o drogę prawości, na ich drogach nie ma sprawiedliwości. Sprawiają, że ich drogi są krzywe, nikt, kto nimi chodzi, nie dba o uczciwość” (Izajasza 59:7-8).
Rzymian 4:3; 4:22; Galacjan 3:6; Jakuba 2:23 „Bo co mówi Pismo? „Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to przypisane jako sprawiedliwość” (Rzymian 4:3) „Zaprawdę, Abrahamowi zostało to przypisane jako sprawiedliwość”. (List do Rzymian 4:22) „Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to uznane za sprawiedliwość” (List do Galacjan 3:6) „I wypełniło się Pismo, które mówi: „Teraz Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość” i został nazwany przyjacielem Boga”. (Jakuba 2:23) „A Abram zaufał Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość”. (Rodzaju 15:6) „A ponieważ zaufał PANU , uznał to za swoją zasługę”. (Rodzaju 15:6)
Rzymian 4:7-8 „Błogosławieni ci, którym odpuszczone są czyny bezprawia i których grzechy zostały zakryte; Błogosławiony ten, przeciwko któremu Pan grzechu nie policzy” (Rzymian 4:7-8). „Błogosławieni ci, którym przebaczono czyny bezprawia i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony człowiek, którego grzechu Pan nigdy nie policzy ani nie ma zdrady w jego ustach”. (Psalm 31:1–2) „Dla wodza. Psalm Dawida. Szukam schronienia w Tobie, PANIE , abym się nigdy nie zawiódł; bo Ty jesteś sprawiedliwy, ratuj mnie”. (Psalm 31:1–2)
Rzymian 4:17 „(jak jest napisane: „Uczyniłem cię ojcem wielu narodów”). chociaż już to robią.” (Rzymian 4:17) „A twoje imię nie będzie się już nazywać Abram, ale twoje imię będzie Abraham, ponieważ uczyniłem cię ojcem wielu narodów”. (Rodzaju 17:5) „I nie będziesz już nazywał się Abram, ale imię twoje będzie Abraham, bo uczynię cię ojcem mnóstwa narodów”. (Rodzaju 17:5)
Rzymian 4:18 „Wbrew nadziei Abraham uwierzył w nadzieję, w wyniku czego stał się ojcem wielu narodów zgodnie z zapowiedzią: „tak będzie wasze potomstwo” (Rzymian 4:18). „Wyprowadził go na zewnątrz i powiedział do niego: „Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli potrafisz je policzyć”. I powiedział: „Twoje potomstwo będzie takie” (Rodzaju 15:5) „Zabrał go na zewnątrz i powiedział: „Spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć”. I dodał: „Tak będzie twoje potomstwo” (Rodzaju 15:5)
Rzymian 8:36 „Jak jest napisane: „Z twojego powodu przez cały dzień spotykamy śmierć; uważano nas za owce na rzeź” (Rzymian 8:36) „Czy Bóg nie szukałby tych rzeczy? On zna tajemnice serca”. (Psalm 43:22) „Bóg na pewno by to wyszukał, bo zna tajemnice serca”. (Psalm 44:22)
Rzymian 9:7; Hebrajczyków 11:18 „ani wszystkie dzieci nie są prawdziwymi potomkami Abrahama; raczej „przez Izaaka będą policzone wasze potomstwo” (Rzymian 9:7) „Bóg mu powiedział: „Przez Izaaka potomkowie będą nosić twoje imię” (Hebrajczyków 11: 18) „Bóg rzekł do Abrahama: Niech się nie stanie przed tobą sroga sprawa o dziecko i o młodą kobietę. Wszystko, cokolwiek powie ci Sara, słuchaj jej głosu, bo w Izaaku potomstwo będzie nazwane dla ciebie”. (Rodzaju 21:12) „Ale Bóg rzekł do Abrahama: „Nie martw się tym chłopcem ani swoim niewolnikiem. Cokolwiek powie ci Sara, czyń tak, jak mówi, bo to przez Izaaka potomstwo pozostanie dla ciebie”. (Rodzaju 21:12)
Rzymian 9:9 „Bo tak głosiła obietnica: „Za około rok powrócę i Sara będzie miała syna” (Rzymian 9:9). „Powiedział: „Kiedy zawracam, przyjdę do ciebie korespondując o tej porze w przyszłym roku, a twoja żona Sara będzie miała syna”. Sara usłyszała w drzwiach namiotu, będąc za nimi. (Rodzaju 18:10) „Czy niemożliwe jest słowo u Boga? W tym czasie powrócę do was w przyszłym roku, a Sara będzie miała syna” (Rodzaju 18:14) „Wtedy jeden powiedział: „Wrócę do ciebie w przyszłym roku, a twoja żona Sara będzie miała syna!” Sara nasłuchiwała przy wejściu do namiotu, który był za nim.” (Rodzaju 18:10) „Czy jest coś zbyt cudownego dla PANA ? Wrócę do was o tej porze w przyszłym roku, a Sara będzie miała syna” (Rodzaju 18:14)
Rzymian 9:12 powiedziano jej: „Starszy będzie służył młodszemu” (Rzymian 9:12) „I rzekł do niej Pan: „Dwa narody są w twoim brzuchu i dwa narody zostaną oddzielone od twojego łona, a lud będzie lepszy od ludu, a większy będzie służył młodszemu” (Rodzaju 25: 23) „A PAN jej odpowiedział: „Dwa narody są w twoim łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twojego ciała; jeden naród będzie potężniejszy od drugiego, a starszy będzie służył młodszemu” (Rodzaju 25:23)
Rzymian 9:13 „tak jak jest napisane: „Jakuba umiłowałem, a Ezawa nienawidziłem” (Rzymian 9:13) „Umiłowałem cię”, mówi Pan. Ale ty powiedziałeś: „W jaki sposób nas umiłowałeś?” „Czy Ezaw nie był bratem Jakuba?” powiedział Pan: „Kochałem Jakuba, ale nienawidziłem Ezawa i wyznaczyłem jego granice ku zniszczeniu, a jego dziedzictwo w dary spustoszenia” (Malach. 1:2–3). „Okazałem ci miłość, powiedział PAN . Ale ty pytasz: „Jak okazałeś nam miłość?” Przecież — wyrocznia PANA — Ezaw jest bratem Jakuba, a jednak przyjąłem Jakuba, a odrzuciłem Ezawa. Jego wzgórza obróciłem w pustynię, a jego terytorium na dom dla dzikich zwierząt”. (Malachiasza 1:2–3)
Rzymian 9:15 „On mówi do Mojżesza: „Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję” (Rzymian 9:15) „I rzekł Bóg: „Ja sam przejdę przed tobą w mojej chwale i wezwę przed tobą Pana, i zlituję się nad tym, komu się zlituję, i zlituję się nad kim będę miał współczucie” (Wj 33:19) „A On odpowiedział: „Przeprowadzę przed wami całą moją dobroć i będę głosił przed wami imię PAN i łaskę, której udzielam, i współczucie, które okazuję”. (Wyjścia 33:19)
Rzymian 9:17 „Albowiem Pismo mówi do faraona: „W tym celu cię wzbudziłem, abym mógł okazać w tobie moją moc i aby moje imię było rozgłaszane po całej ziemi” (Rzymian 9:17). „I w tym celu zostaliście zachowani, abym mógł okazać w tobie moją moc i aby moje imię było rozgłaszane po całej ziemi”. (Wyjścia 9:16) „Mimo to oszczędziłem cię w tym celu: aby pokazać ci moją moc i aby moja sława rozeszła się po całym świecie”. (Wyjścia 9:16)
Rzymian 9:20 „Ale kim naprawdę jesteś — zwykłym człowiekiem — aby odpowiedzieć Bogu? Czy to, co zostało ukształtowane, mówi twórcy: „Dlaczego mnie takim uczyniłeś?” (Rzymian 9:20) „Czy nie będziesz uważany za glinę garncarza? Z pewnością kształt nie powie temu, który go kształtuje: „Nie ukształtowałeś mnie”. Albo o rzecz uczynioną temu, kto ją czyni: „Nie uczyniłeś mnie mądrze” (Izajasza 29:16) „Cóż lepszego przygotowałem jak glinę garncarską? Czy ten, kto ora ziemię przez cały dzień Czy glina powie garncarzowi: „Co robisz, skoro nie pracujesz i nie masz rąk?” (Izajasza 45:9) „Jakże przewrotni z twojej strony! Czy garncarz powinien być uważany za glinę? Czy to, co mówi się o jego Stwórcy: „On mnie nie uczynił”, a co się mówi o Tym, który go ulepił: „Nie rozumiał?” (Izajasza 29:16) „Wstydź się temu, kto kłóci się ze swoim Stwórcą, Choć tylko skorupą ziemi! Czy glina powie garncarzowi: „Co robisz? Twoja praca nie ma uchwytów”?” (Izajasza 45:9)
Rzymian 9:25-26 „Jak mówi również w Ozeaszu: „Będę nazywał tych, którzy nie byli moim ludem, ‘Moim ludem’, a niekochaną będę nazywał ‘Moja ukochana’. „A tam, gdzie im powiedziano: ‚Nie jesteście moim ludem’, tam będą nazywani ‘synami Boga żywego’. ”” (Rzymian 9:25–26) „A liczba synów Izraela była jak piasek morski, którego nie można mierzyć ani liczyć. I stanie się w miejscu, gdzie im powiedziano: „Nie jesteście moim ludem”, będą też będą nazywani „Synami Boga żywego” (Ozeasza 1:10) „i posieję ją dla siebie na tej ziemi i będę kochał tę, która nie była umiłowana, i powiem tym, którzy nie są moimi ludzie: „Wy jesteście moim ludem”, a on powie: „Ty jesteś Panem, moim Bogiem”. ”” (Ozeasza 2:23) „Liczba ludu Izraela będzie jak liczba piasków morskich, których nie można zmierzyć ani policzyć; i zamiast powiedzenia: „Nie jesteście moim ludem”, będą nazywani dziećmi… Żywego Boga”. (Ozeasza 2:1) „Zasieję ją w tej ziemi jako Moją własną; I wezmę Lo-Ruhamah (niekochaną) z powrotem do łask; I powiem Lo-ammi: „Wy jesteście moim ludem”, a on odpowie „Ty jesteś moim Bogiem” (Ozeasza 2:25)
Rzymian 9:27-28 „I Izajasz woła w imieniu Izraela: „Chociaż liczba synów Izraela jest jak piasek morski, tylko resztka będzie zbawiona, bo Pan wykona swój wyrok na ziemi całkowicie i szybko”. (Rzymian 9:27–28) „A jeśli lud izraelski stanie się jak piasek morski, resztka z nich będzie zbawiona, ponieważ dopełnią rachunku i ograniczą go w sprawiedliwości, bo Pan ograniczy rachunek z całą zamieszkaną ziemią”. (Izajasza 10:22–23) „Nawet gdyby twój lud, o Izraelu, był jak piasek morski, tylko jego resztka powróci. Dekret o zniszczeniu; Odpłata przychodzi jak powódź! Bo mój Pan , BÓG Zastępów, dokonuje dekretu zniszczenia na cała ziemia”. (Izajasza 10:22–23)
Rzymian 9:29 „Tak jak przepowiedział Izajasz: „Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam potomstwa, stalibyśmy się podobni do Sodomy i podobni bylibyśmy do Gomory” (Rzymian 9:29) „A gdyby Pan Sabaoth nie zostawił nam nasienia, stalibyśmy się jak Sodoma i stalibyśmy się jak Gomora”. (Izajasza 1:9) „Gdyby PAN Zastępów nie zostawił nam ocalałych, bylibyśmy jak Sodoma, kolejna Gomora”. (Izajasza 1:9)
Rzymian 9:33; 10:11; 1 Piotra 2:6; 2:8 „tak jak jest napisane: „Oto kładę na Syjonie kamień, który sprawi, że ludzie się potkną, i skałę, która ich upadnie, ale kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony” (Rzymian). 9:33) „Bo Pismo mówi: „Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.” (Rzymian 10:11) „Bo mówi Pismo: „Oto kładę na Syjonie kamień wybrany i bezcenny kamień węgielny, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony”. do zrobienia.” (1 Piotra 2:8) „A jeśli mu zaufacie, stanie się dla was sanktuarium, a nie spotkacie go jako kamiennej przeszkody ani jak upadek ze skały. Ale domy Jakuba są w sidłach, a ci, którzy siedzą w Jerozolimie są w dole.” (Izajasza 8:14) „Z tego powodu Pan Bóg mówi: „Oto rzucam w fundamenty Syjonu drogocenny kamień szlachetny, cenny kamień węgielny w jego fundamenty, a kto ufa, na pewno nie zhańbić się”. (Izajasza 28:16) „Będzie dla sanktuarium, kamień, w który uderzają, opoka, o którą potykają się ludzie, dla dwóch domów izraelskich, a pułapka i sidło dla mieszkańców Jerozolimy”. (Izajasza 8:14) „Zaprawdę, tak powiedział Pan BÓG : „Oto znajdę na Syjonie kamień po kamieniu, wieżę drogocennych kamieni węgielnych, niezmiernie mocną; kto ufa, nie musi się bać”. (Izajasza 28:16)
Rzymian 10:5; Galacjan 3:12 „Mojżesz bowiem pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu: „Kto czyni te rzeczy, będzie z nich żyć” (Rzymian 10:5) „Ale prawo nie opiera się na wierze, ale na tym, kto dokonuje uczynków Prawa będzie żyć według nich. (List do Galacjan 3:12) “I będziecie pilnie przestrzegać wszystkich moich przykazań i zarządzeń, wszystkich moich sądów i nakazów, i będziecie je wykonywać; kto je wykonał, człowiek będzie żyć według nich; Ja jestem Pan, wasz Bóg”. (Księga Kapłańska 18:5) „Będziecie zachowywać Moje prawa i Moje zasady, w dążeniu do których będzie żył człowiek: Ja jestem PAN ”. (Księga Kapłańska 18:5)
Rzymian 10:6-8 „Ale sprawiedliwość, która jest przez wiarę, mówi: „Nie mów w swoim sercu: ‘Kto wstąpi do nieba’? ” (czyli sprowadzenie Chrystusa) lub „Kto zstąpi do otchłani?” (to znaczy wzbudzić Chrystusa z martwych). Ale co to mówi? „Słowo jest blisko ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu” (to znaczy słowo wiary, które głosimy)” (Rzymian 10:6–8) „To nie jest na niebie w górze, mówiące: ‘Kto wzniesie się dla nas do nieba i zabierze to dla nas, a gdy to usłyszymy, czy to zrobimy?’ Nie jest też za morzem, mówiąc: „Kto przejdzie dla nas na drugą stronę morza, zabierze to dla nas i sprawi, że będzie dla nas słyszalne, a my to zrobimy?” Słowo jest bardzo blisko ciebie, w twoich ustach, w twoim sercu i w twoich rękach, aby to uczynić.” (Pwt 30:12-14) „Nie jest w niebiosach, aby można było powiedzieć: Któż z nas może wstąpić do niebios, zdobyć to dla nas i udzielić nam, abyśmy mogli to zachowywać?” Ani za morzem, aby można było powiedzieć: „Któż z nas może przejść na drugą stronę morza, zdobyć je dla nas i udzielić nam, abyśmy mogli to zachować?” Nie, ta rzecz jest bardzo blisko ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu, aby ją obserwować”. (Pwt 30:12-14)
Rzymian 10:15 „A jak mają głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: „W jakim czasie przybyli głosiciele dobrej nowiny” (Rzymian 10:15) Jak godzina na górach, jak nogi zwiastuna pokoju, jak zwiastun o dobrych rzeczach, bo sprawię, że twoje zbawienie zostanie usłyszane, mówiąc: Syjonie, twój Bóg królować!’ ”” (Izajasza 52:7) „Jak mile widziane są na górze ślady herolda Ogłaszające szczęście, Ogłaszające szczęście, Ogłaszające zwycięstwo, Opowiadające Syjonowi: „Twój Bóg jest królem!” (Izajasz 52:7)
Rzymian 10:18 „Ale pytam, czy nie słyszeli? Tak, słyszeli: ich głos rozszedł się na całą ziemię, a ich słowa na krańce świata”. (Rzymian 10:18) „Nie ma przemówień ani słów, w których nie słychać ich głosu”. (Psalm 18:4) „Wszelka chwała! Wzywałem PANA i zostałem uwolniony od moich wrogów”. (Psalm 18:4)
Rzymian 10:19 „Ale znowu pytam, czy Izrael nie zrozumiał? Najpierw Mojżesz mówi: „Sprawię, że będziesz zazdrosny o tych, którzy nie są narodem; z narodem bezrozumnym doprowadzę cię do gniewu.” (Rzymian 10:19) „Sprawili, że jestem zazdrosny o to, co nie jest Bogiem; drażnili mnie swoimi bożkami, i sprawię, że będą zazdrośni o to, co nie jest narodem; pobudzę ich do gniewu przeciwko narodowi głupiemu”. (Pwt 32:21) „Drażnili Mnie brakiem bogów, drażnili Mnie swoją bezsensownością; (Pwt 32:21)
Rzymian 10:20 „I Izajasz jest nawet na tyle odważny, by powiedzieć: „Znaleźli mnie ci, którzy mnie nie szukali. Stałem się dobrze znany tym, którzy o mnie nie pytali” (Rzymian 10:20). „Stałem się oczywisty dla tych, którzy nie radzili się mnie; zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Powiedziałem: „Oto jestem” do ludu, który nie wzywał mojego imienia”. (Księga Izajasza 65:1). „Odpowiadałem tym, którzy nie prosili, byłem blisko tych, którzy Mnie nie szukali; powiedziałem: „Oto jestem, oto jestem”, do narodu, który nie wzywał Mojego imienia”. (Księga Izajasza 65:1).
Rzymian 10:21 „Ale o Izraelu mówi: „Cały dzień wyciągałem ręce do tego nieposłusznego i upartego ludu!” (Rzymian 10:21) „Cały dzień wyciągałem ręce do ludzi, którzy łamali wiarę i sprzeciwiali się, do tych, którzy kroczyli w sposób niedobry, ale podążali za własnymi grzechami”. (Izajasza 65:2) „Nieustannie wyciągam ręce Do ludzi nielojalnych, którzy kroczą niewłaściwą drogą, podążając za własnymi zamiarami”; (Izajasza 65:2)
Rzymian 11:3 „Panie, zabili Twoich proroków, zburzyli Twoje ołtarze; ja sam zostałem, a oni szukają mojego życia!” (Rzymian 11:3) Eliasz powiedział: „Gorliwy jestem dla Pana Wszechmogącego, ponieważ dzieci Izraela odrzuciły cię, zburzyły twoje ołtarze, zabiły twoich proroków mieczem, a ja sam pozostaję. I szukają mojego życia wziąć go.” (3 Królestwa 19:10) „Eliasz powiedział: „Jako gorliwy, jestem gorliwy dla Pana Wszechmogącego, ponieważ synowie Izraela odrzucili cię; twoje przymierze i twój ołtarz zburzyli i zabijali waszych proroków mieczem. Ja sam pozostaję, a oni szukają mojego życia, aby je odebrać” (3 Królestwa 19:14) Odpowiedział: „Jestem poruszony gorliwością o PANA , Boga Zastępów, bo Izraelici porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i rzucili mieczem Twoich proroków. zabierz moje życie”. (1 Król. 19:10) „Odpowiedział: „Jestem poruszony gorliwością o PANA , Boga Zastępów, bo Izraelici porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i postawili Twoich proroków do miecza. Zostałem sam, a oni chcą odebrać mi życie” (1 Król. 19:14)
Rzymian 11:4 „Ale jaka była dla niego Boska odpowiedź? „Zatrzymałem dla siebie siedem tysięcy ludzi, którzy nie zgięli kolana przed Baalem” (Rzymian 11:4) „Zostawisz w Izraelu siedem tysięcy mężczyzn, wszystkie kolana, które nie uklękła przed Baalem, i wszystkie usta, które nie oddały mu pokłonu” (3 Królestwa 19:18). „Zostawię w Izraelu tylko siedem tysięcy — każde kolano, które nie uklękła przed Baalem, i każde usta, które go nie ucałowały” (1 Król. 19:18).
Rzymian 11:8 „jak jest napisane: „Bóg dał im ducha otępienia, oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego” (Rzymian 11:8). „Wielkie próby, które widziały wasze oczy, znaki i te wielkie cuda. ​​A Pan Bóg nie dał wam serca do poznania i oczu do widzenia i uszu do słuchania aż do dnia dzisiejszego”. (Pwt 29:3–4) „Ale do dnia dzisiejszego PAN nie dał wam umysłu do zrozumienia ani oczu do patrzenia, ani uszu do słuchania. Czterdzieści lat prowadziłem was przez pustynię, nie zniszczyły się szaty na plecach ani sandały na nogach ;” (Pwt 29:3–4)
Rzymian 11:9 „A Dawid mówi: „Niech ich stół stanie się dla nich pułapką, przeszkodą i karą”. (Rzymian 11:9) „I dali żółć na moje jedzenie i dali mi ocet do picia. Niech ich stół stanie się przed nimi pułapką, zapłatą i przeszkodą”. (Psalm 68:22–23) „Dają mi żółć na jedzenie, ocet, żeby ugasić moje pragnienie. Niech ich stół będzie dla nich pułapką, pułapką dla ich sojuszników”. (Psalm 69:22-23)
Rzymian 11:26-27 „I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: „Wybawiciel wyjdzie z Syjonu, usunie bezbożność z Jakuba. A to jest moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy” (Rzymian 11 :26–27) „Wybawiciel przyjdzie ze względu na Syjon i odwróci bezbożność od Jakuba. „A to jest moje przymierze z nimi”, mówi Pan. „Mój duch, który jest nad tobą, i moje słowa, które wkładam w twoje usta nie ustaną z ust twoich ani z ust twego potomstwa”. Bo Pan przemówił od chwili obecnej do końca”. (Izajasza 59:20-21) „PRZYJDZIE JAKO ODKUPICIEL NA SYJON, DO TYCH W JAKUBIE , którzy odwracają się od grzechu – wyrocznia Pana ” . w twoich ustach nie zabraknie w twoich ustach, ani w ustach twoich dzieci, ani w ustach twoich dzieci – powiedział PAN – od teraz na zawsze. (Izajasza 59:20-21)
Rzymian 11:34-35; 1 Koryntian 2:16 „Któż bowiem poznał zamysł Pana, kto był jego doradcą? Albo kto pierwszy dał Bogu, że Bóg musi mu odpłacić?” (List do Rzymian 11,34-35) „Któż bowiem poznał zamysł Pana, aby mu doradzić? Ale my mamy zamysł Chrystusowy”. (1 Koryntian 2:16) „Kto poznał zamysł Pana i kto został jego doradcą? Kto mu doradzi? Z kim się konsultował i kto mu doradził? Kto mu kiedykolwiek wyjaśnił decyzję? ?” (Izajasza 40:13–14) „Kto zgłębił umysł PANA , jaki człowiek mógł mu opowiedzieć o Jego planie? Do kogo się radził i kto Go uczył, prowadził go drogą prawości? Kto prowadził go w wiedzy i pokazał mu ścieżkę mądrości?” (Izajasza 40:13–14)
Rzymian 12:19; Hebrajczyków 10:30 „Nie mścijcie się, drodzy przyjaciele, ale dajcie miejsce gniewowi Bożemu, bo jest napisane: Do mnie należy pomsta, odpłacę” – mówi Pan. (Rzymian 12:19) „Bo znamy tego, który powiedział: „Pomsta jest moja, ja odpłacę” i ponownie: „Pan będzie sądził swój lud” (Hebrajczyków 10:30) „W dniu pomsty odpłacę, gdy ześlizgnie się im noga, bo zbliża się dla nich dzień zagłady, a ich los jest dla was niebawem przygotowany” (Pwt 32:35). „Aby być Moją zemstą i zapłatą, W czasie, gdy ich stopa się chwieje. Tak, ich dzień nieszczęścia jest bliski, a przeznaczenie ich naciera”. (Pwt 32:35)
Rzymian 12:20 „Raczej, jeśli twój wróg jest głodny, nakarm go; jeśli jest spragniony, napij się go, bo czyniąc to, będziesz nasypywał rozżarzone węgle na jego głowę”. (Rzymian 12:20) „Jeśli twój wróg jest głodny, nakarm go; jeśli jest spragniony, napij się go; bo kto to czyni, nasypie na głowę węgle ogniste, a Pan odpłaci ci dobre rzeczy”. (Przysłów 25:21–22) „Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, daj mu chleba do jedzenia; Jeśli jest spragniony, daj mu wody do picia. Będziesz sypał węglem żywym na jego głowę, a PAN ci wynagrodzi”. (Przysłów 25:21–22)
Rzymian 14:11 „Albowiem jest napisane: „Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano, a wszelki język będzie chwalił Boga” (Rzymian 14:11). „Przysięgam na samego siebie: Jeśli sprawiedliwość nie wyjdzie z moich ust, moje słowa się nie cofną, ponieważ każde kolano ugnie się przede mną i każdy język przysięgnie na Boga, mówiąc: „Przyjdzie sprawiedliwość i chwała z nim, a wszyscy, którzy ich rozdzielą, będą zawstydzeni. (Izajasza 45:23-24) „Przysiągłem na samego Siebie, Z ust Moich wyszła prawda, Słowo, które się nie cofnie: Ugnie się przede Mną wszelkie kolano, Przysięga wierność każdy język. Powiedzą: „Tylko w PANU mogę znaleźć zwycięstwo i moc. Kiedy ludzie Mu ufają, zawstydzają się wszyscy ich przeciwnicy.” (Izajasza 45:23-24)
Rzymian 15:9 „i w ten sposób poganie wielbią Boga za Jego miłosierdzie. Jak jest napisane: „Przez to wyznam cię wśród pogan i będę śpiewał twemu imieniu” (Rzymian 15:9). „Z tego powodu uznam Cię, Panie, wśród narodów i w Twoim imieniu będę muzykował” (2 Królestw 22:50) „Za to będę Ci dziękował wśród narodów, O Panie, będę śpiewał psalmy Twojemu imieniu”. (Psalm 17:50) „Dlatego śpiewam Twoją chwałę wśród narodów i hymnuję Twoje imię” (2 Sm 22:50) „Dlatego śpiewam Twoją chwałę wśród narodów, PANIE , i hymnuję Twoje imię” (Ps 18:50)
Rzymian 15:10; Hebrajczyków 1:6 „I znowu mówi: „Radujcie się, poganie, z jego ludem”” (Rzymian 15:10) „A kiedy znowu wydaje na świat swego pierworodnego, mówi: „Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!” (List do Hebrajczyków 1:6) Zobacz Zwój znad Morza Martwego 4Q44 „Rozkoszuj się nim, niebiosa, i czcij go, synowie Boży. Rozraduj się, narody, z jego ludem i zwyciężaj z nim, wszyscy aniołowie Boży . On bowiem pomści krew swoich synów i pomści się i odpłaci nieprzyjaciołom zemstą, odpłaci tym, którzy nienawidzą, a Pan oczyści ziemię ze swojego ludu. ”” (Pwt 32:43) Zobacz Zwój znad Morza Martwego 4Q44 „O narody, witajcie Jego lud! Albowiem On pomści krew Swoich sług, Sieje pomstę na Jego wrogach i oczyści ziemię Jego ludu”. (Pwt 32:43)
Rzymian 15:11 „I znowu: „Chwalcie Pana wszyscy poganie, a niech wszystkie narody chwalą Go” (Rzymian 15:11) „Chwalcie Pana wszystkie narody! Wysławiajcie Go wszystkie narody!” (Psalm 116:1) „Kocham PANA , bo On słyszy mój głos, moje prośby”; (Psalm 116:1)
Rzymian 15:12 „I znowu Izajasz mówi: „Przyjdzie korzeń Jessego, a kto powstanie, aby panować nad poganami, w nim poganie pokładają nadzieję” (Rzymian 15:12). „A w owym dniu będzie korzeń Jessego i tego, który powstanie, aby rządzić narodami; narody pokładają w nim nadzieję, a jego odpoczynek będzie czcią”. (Izajasza 11:10) „W owym dniu stado Jessego, które pozostało, stanie się sztandarem dla narodów — narody będą szukać jego rady, a jego siedziba będzie uhonorowana”. (Izajasza 11:10)
Rzymian 15:21 „ale jak jest napisane: „Ci, którym nie powiedziano o nim, zobaczą, a ci, którzy nie słyszeli, zrozumieją” (Rzymian 15:21). „W ten sposób wiele narodów będzie na nim pod wrażeniem, a królowie zamkną usta, ponieważ ci, którym nie powiedziano o nim, zobaczą, a ci, którzy nie słyszeli, zrozumieją”. (Izajasza 52:15) „Tak właśnie przestraszy wiele narodów. Królowie zamilkną z jego powodu, bo zobaczą to, czego im nie powiedziano, zobaczą to, czego nigdy nie słyszeli” (Izajasz 52:15).

w 1 Liście do Koryntian

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
1 Koryntian 1:19 „Albowiem jest napisane: „Zniszczę mądrość mądrych, a spryt rozumnych pokrzyżuję” (1 Koryntian 1:19) „Z tego powodu oto będę przemieniać ten lud i przemieniam go, i zniszczę mądrość mądrych, a rozum rozumnych ukryję” (Izajasza 29:14). „Zaprawdę, jeszcze bardziej wprawię w zdumienie tego ludu zdumienie za zdumieniem; a mądrość jego mądrych zawiedzie, a roztropność jego roztropnego zniknie”. (Izajasza 29:14)
1 Koryntian 1:31; 2 Koryntian 10:17 „aby, jak jest napisane: „Kto się chlubi niech chlubi się w Panu” (1 Koryntian 1:31). „A kto się chlubi, niech chlubi się w Panu”. (2 Koryntian 10:17) „Lecz ten, kto się chlubi, niech się tym chlubi, że rozumie i wie, że Ja jestem Panem, który czynię miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. Bo w tym jest moja wola” – mówi Pan. (Jeremiasza 9:24) „Oto nadchodzą dni — wyrocznia PANA — kiedy zauważę każdego obrzezanego w napletku” (Jeremiasz 9:24)
1 Koryntian 2:9 „Ale tak jak jest napisane: „Rzeczy, których żadne oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani umysł nie wyobrażał sobie, są tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują” (1 Koryntian 2:9). „Nigdy nie słyszeliśmy i nasze oczy nie widziały żadnego boga oprócz ciebie i twoich uczynków, które uczynisz dla tych, którzy czekają na miłosierdzie”. (Izajasza 64:4) „Takich rzeczy nigdy nie słyszano ani nie zauważano. Żadne oko nie widziało ich, o Boże, tylko Ty, który działasz dla tych, którzy ufają Tobie”. (Izajasza 64:3)
1 Koryntian 3:19 „Albowiem mądrość tego wieku jest głupstwem u Boga. Jak jest napisane: „łapie mądrych w ich przebiegłości” (1 Koryntian 3:19) „która bierze mądrego w ich mądrość i myli radę intrygantów”. (Hioba 5:13) „Który łapie sprytnych w ich własnych podstępach; Plany przebiegłych psują się”. (Hioba 5:13)
1 Koryntian 3:20 „I znowu: „Pan wie, że myśli mądrych są daremne” (1 Koryntian 3:20) „Pan zna myśli ludzi, że są próżne”. (Psalm 93:11) „ PAN wie, że zamiary ludzi są daremne”. (Psalm 94:11)
1 Koryntian 5:13 „Ale Bóg osądzi tych na zewnątrz. Usuń złego człowieka spośród siebie”. (1 Koryntian 5:13) „I ręka świadków będzie na nich pierwsi, aby ich zabić, a ręka ludu będzie na nich ostatnia, i usuniecie zło od siebie” (Pwt 17:7). „Niech ręce świadków będą pierwszymi przeciwko niemu, aby go zabić, a ręce reszty ludu później. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie”. (Pwt 17:7)
1 Koryntian 9:9; 1 Tymoteusza 5:18 „Gdyż jest napisane w Prawie Mojżesza: „Nie zatykaj wołu pyska, gdy młóci zboże”. Bóg nie interesuje się tutaj wołami, prawda? (1 List do Koryntian 9:9) „Pismo bowiem mówi: „Nie zatykaj wołu młócącego zboża” i „Zasługuje robotnik na swoją zapłatę” (1 Tymoteusza 5:18). „Nie zawiążesz pyska wołu młócącego” (Pwt 25:4) „Nie zatykaj wołu podczas młócenia”. (Pwt 25:4)
1 Koryntian 10:7 „Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak jest napisane: „Lud zasiadł do jedzenia i picia i wstał, aby się bawić” (1 Koryntian 10:7). „Wstając więc następnego dnia wcześnie rano, zesłali całopalenia i przynieśli ofiary pomyślności, a ludzie usiedli, aby jeść i pić, i powstali, aby tańczyć i śpiewać”. (Wyjścia 32:6) „Wcześniej następnego dnia ludzie składali całopalenia i składali ofiary pomyślności; zasiedli do jedzenia i picia, a potem wstali do tańca”. (Wyjścia 32:6)
1 Koryntian 10:25–28 „Jedz wszystko, co jest sprzedawane na targu, bez wyrzutów sumienia, bo ziemia i jej obfitość należy do Pana. Jeśli niewierzący zaprasza cię na obiad, a chcesz iść, jedz to, co jest podawane, bez zadawania pytań sumienia. mówi do ciebie: „To jest z ofiary”, nie jedz ze względu na Tego, który ci powiedział, i ze względu na sumienie” (1 Koryntian 10:25-28) „Jeżeli jestem głodny, nigdy bym ci tego nie powiedział, bo zamieszkały świat i jego pełnia są moje. Nie będę jadł mięsa byków ani pił krwi kozłów, prawda? Złóż Bogu ofiarę chwały i odpłać najwyższemu twoje śluby. (Psalm 49:12-14) „Ziemia należy do Pana i jej pełnia, zamieszkały świat i wszyscy, którzy na nim mieszkają”. (Ps 23,1) „Oto teraz Pan, twój Bóg, jest niebo i niebo niebios, ziemia i wszystko, co na niej jest”. (Pwt 10:14) „Gdybym był głodny, nie powiedziałbym ci, bo Mój jest świat i wszystko, co zawiera. Czy jem mięso byków, czy piję krew kozłów? Złóż Bogu dziękczynienie i dotrzymaj ślubów Najwyższy”. (Psalm 50:12-14) „O Dawidzie. Psalm. Ziemia należy do PANA i wszystko, co posiada, świat i jego mieszkańcy”. (Psalm 24:1 ) . (Pwt 10:14)
1 Koryntian 14:21 „W zakonie jest napisane: „Przez ludzi obcymi językami i ustami obcych będę mówił do tego ludu, ale nawet w ten sposób nie będą mnie słuchać” – mówi Pan. (1 Koryntian 14:21) „z powodu wzgardy warg innym językiem, bo będą mówić do tego ludu, mówiąc do niego: „To jest odpoczynek głodnych, a to jest ruina”. I nie chcieli tego słuchać”. (Izajasza 28:11–12) „Zaprawdę, jak ten, kto przemawia do tego ludu jąkającym się żargonem i obcym językiem, jest tym, który oświadcza im: „To jest miejsce spoczynku, niech odpoczywają znużeni; to jest miejsce odpoczynku”. Nie chcą słuchać”. (Izajasza 28:11–12)
1 Koryntian 15:27; Hebrajczyków 2:6-8 „Albowiem wszystko poddał pod jego stopy. Ale kiedy mówi, że „wszystko” zostało podporządkowane, jasne jest, że nie dotyczy to tego, który wszystko mu poddał”. (1 Koryntian 15:27) „Zamiast tego ktoś gdzieś zeznał: „Czym jest człowiek, że myślisz o nim, czy o synu człowieczym, że się o niego troszczysz? Uczyniłeś go niższym od aniołów na krótką chwilę. Ukoronowałeś go chwałą i honorem, wszystko oddajesz pod jego kontrolę”. Bo gdy oddał wszystko pod swoją kontrolę, nie pozostawił niczego poza jego kontrolą. Obecnie nie widzimy jeszcze wszystkiego pod jego kontrolą” (Hebrajczyków 2,6-8). „Uczyniłeś go trochę mniej niż aniołowie; ukoronowałeś go chwałą i czcią”. (Psalm 8:6) „że uczyniłeś go niewiele mniej niż boskim i ozdobiłeś go chwałą i majestatem”; (Psalm 8:6)
1 Koryntian 15:32 „Jeżeli z ludzkiego punktu widzenia walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, cóż mi to dało? Jeśli umarli nie zmartwychwstaną, jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy”. (1 Koryntian 15:32) „Ale postępowali z radością i radością, zabijając cielęta i składając w ofierze owce, aby jeść mięso i pić wino: „Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!” (Izajasz 22:13) „Zamiast tego była radość i radość, Zabijanie bydła i rzeź owiec, Jedzenie mięsa i picie wina: „Jedz i pij, bo jutro pomrzemy!” (Izajasz 22:13)
1 List do Koryntian 15:45 „Tak też jest napisane: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się żywą osobą”, a ostatni Adam stał się duchem ożywiającym”. (1 Koryntian 15:45) „I Bóg ukształtował człowieka z ziemi z ziemi i tchnął w jego twarz tchnienie życia, a człowiek powstał jako dusza żyjąca”. (Rodzaju 2:7) „ PAN Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się istotą żywą”. (Rodzaju 2:7)
1 Koryntian 15:54 „Teraz, gdy to, co przemijalne, przyodzieje niezniszczalne, a ten śmiertelnik, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy spełni się napisane powiedzenie: „Śmierć została pochłonięta w zwycięstwie” (1 Koryntian 15:54). „Śmierć mając moc połknęła, i znowu Pan Bóg usunął wszelką łzę z każdej twarzy, zdjął hańbę ludu z całej ziemi, bo usta Pana przemówiły”. (Izajasza 25:8) „On zniszczy śmierć na zawsze. Mój Pan BÓG otrze łzy ze wszystkich twarzy i położy kres hańbie swojego ludu na całej ziemi, bo to PAN przemówił”. (Izajasza 25:8)
1 Koryntian 15:55 „Gdzie, o śmierć, twoje zwycięstwo? Gdzie, o śmierć, twoje żądło?” (1 Koryntian 15:55) „Z ręki Hadesu wybawię, a od śmierci wykupię ich. Gdzie jest twoja kara, o śmierć? Gdzie jest twoje żądło, Hadesie? Pociecha jest ukryta przed moimi oczami”. (Ozeasza 13:14) „Od samego Szeolu wybawię ich, wybawię ich od samej Śmierci. Gdzie, o Śmierć, są twoje plagi? Gdzie twoja zaraza, o Szeolu? Zemsta będzie daleko od moich myśli”. (Ozeasza 13:14)

w 2 Liście do Koryntian

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
2 Koryntian 4:13 „Ale ponieważ mamy tego samego ducha wiary, który jest pokazany w tym, co zostało napisane: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”, my także wierzymy, dlatego też mówimy”. (2 Koryntian 4:13) „Ufałem, dlatego przemówiłem. Ale zostałem niezmiernie upokorzony”. (Psalm 115:1) „Ufam PANU ; z wielkiego cierpienia przemówiłem i powiedziałem pochopnie: „Wszyscy ludzie są fałszywi” (Psalm 116:10-11).
2 Koryntian 6:2 Mówi bowiem: „Usłyszałem cię w czasie upragnionym, a w dniu zbawienia pomogłem ci”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia!” (2 Koryntian 6:2) „Oto, co mówi Pan: Wysłuchałem cię w czasie upragnionym i pomogłem ci w dniu zbawienia. rozdzielić opuszczone losy” (Izajasz 49:8) „Tak rzekł PAN : W godzinie łaski odpowiadam wam, a w dniu zbawienia pomagam wam — stworzyłem was i ustanowiłem ludem przymierza — Odnawiam ziemię, przydzielam na nowo spustoszone posiadłości” (Izajasz 49: 8)
2 Koryntian 6:16 „A jaką wzajemną umowę ma świątynia Boża z bożkami? Jesteśmy bowiem świątynią Boga żywego, tak jak powiedział Bóg: „Będę w nich żył i chodzić pośród nich, i będę ich Bogiem, a oni będzie moim ludem” (2 Koryntian 6:16) „I będę wzywany przez synów Izraela i będę ich Bogiem”. (Wyjścia 29:45) „Wtedy będę chodzić między wami i będę waszym Bogiem, a wy sami będziecie moim ludem”. (Księga Kapłańska 26:12) Jeremiasz 30:22 – nie w LXX „W tym czasie” Pan powiedział: „Stanę się Bogiem dla rasy Izraela, a oni staną się dla mnie ludem” (Jeremiasz). 38:1) „I staną się dla mnie ludem, a ja stanę się dla nich Bogiem”. (Jeremiasz 39:38) „I poprowadzę ich i osiedlę w środku Jerozolimy, i będą dla mnie ludem, a Ja będę im Bogiem w prawdzie i sprawiedliwości” (Zachariasz 8). :8) “I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.” (Księga Ezechiela 36:28)” aby już nigdy więcej nie byli skalani przez swoich bożków. I wybawię ich od wszystkich ich występków, którymi zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i będą dla mnie ludem, a Ja, Pan, będę dla nich Bogiem” (Ezechiela 37:23). bądź wśród nich, a będę dla nich Bogiem, a oni będą moim ludem” (Ezech. 37:27) „Będę mieszkał wśród Izraelitów i będę ich Bogiem”. (Wj 29:45) „Będę zawsze obecny pośród was: będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem”. (Księga Kapłańska 26:12) „Wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem”. (Jeremiasz 30:22) „W tym czasie — wypowiada PAN ”Będę Bogiem dla wszystkich rodów Izraela, a oni będą moim ludem” (Jeremiasz 31:1) „Będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem” (Jeremiasz 32:38) „i ja przyprowadzi ich do domu, aby zamieszkali w Jerozolimie. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem — w prawdzie i szczerości” (Zachariasz 8:8) „Wtedy zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a ja będę twój Bóg.” (Ezechiela 36:28) „Ani nigdy więcej nie będą kalać się swoimi fetyszami i odrażającymi rzeczami, ani innymi swoimi występkami. Uratuję ich we wszystkich ich osadach, w których zgrzeszyli, i oczyszczę ich. Wtedy będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.” (Ezechiela 37:23) „Moja Obecność spocznie nad nimi; Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”.
2 Koryntian 6:17-18 „Dlatego „wyjdźcie spośród nich i oddzielcie się”, mówi Pan, „i nie dotykajcie się nieczystego, a przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami” mówi Wszechmocny Pan.” (2 Koryntian 6:17-18) „Odejdźcie! Wyjdźcie, wyjdźcie stamtąd i nie dotykajcie się nieczystości! Wyjdźcie spośród niej, odłączcie się wy, którzy nosicie naczynia Pana” (Izajasz 52:11) „Bądźcie oddaleni od Babilonu i od ziemi Chaldejczyków i wyjdźcie i staniecie się jak smoki przed owcami; (Jeremiasz 27:8) „Uciekajcie z pośrodku Babilonu, a każdy z was ratuje swoje życie! I nie dajcie się odrzucić w jego niesprawiedliwości, ponieważ czas jej zemsty jest od Pana. On jej odpłaca jej zapłatę ”. (Jeremiasza 28:6) „Leczyliśmy Babilon, a on nie został uzdrowiony. Opuśćmy go i niech każdy odejdzie do jego ziemi. Ponieważ jego sąd przybliżył się do nieba. (Jer. 28:9) Jer. 51:45 – brak w LXX „Odwróć się, odwróć się, nie dotykaj niczego nieczystego Gdy stamtąd odchodzisz. Zachowaj czystość, gdy stamtąd wychodzisz, Ty, który nosisz naczynia PANA !” (Izajasza 52:11) „Uciekajcie z Babilonu, opuśćcie ziemię Chaldejczyków i bądźcie jak kozły prowadzące trzodę!” (Jeremiasz 50:8) „Uciekajcie z pośrodku Babilonu i ratujcie swoje życie, każdy z was! Nie gińcie z powodu jego winy, bo to jest czas zemsty dla PANA , On wymierzy jej karę”. (Jeremiasz 51:6) „Próbowaliśmy uzdrowić Babilon, ale on był nieuleczalny. Zostawmy ją i idźmy, każdy do swojej ziemi, bo jej kara sięga nieba, jest tak wysoka jak niebo”. (Jeremiasz 51:9) „Odejdźcie stamtąd, ludu mój, ratujcie wasze życie, każdy z was, od wściekłego gniewu PANA .
2 Koryntian 8:15 „jak jest napisane: „Kto dużo zebrał, nie miał za dużo, a kto zebrał mało, nie miał za mało” (2 Koryntian 8:15). „A gdy mierzyli omerem, ten z wieloma nie miał nadwyżki, a ten z małym nie miał niedoboru. Zbierali każdego dla tych, które mu odpowiadały”. (Wyjścia 16:18) „Ale kiedy zmierzyli go omerem, ten, który zebrał dużo, nie miał nadmiaru, a ten, kto zebrał mało, nie miał niedoboru: zebrali tyle, ile potrzebowali do jedzenia”. (Wyjścia 16:18)
2 Koryntian 9:9 „Tak jak jest napisane: „Rozproszył się szeroko, rozdał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki” (2 Koryntian 9:9) „Rozproszył się. Dał ubogim. Jego sprawiedliwość trwa na wieki wieków. Jego róg będzie wywyższony w chwale”. (Psalm 111:9) „Daje darmo ubogim; jego dobroczynność trwa na wieki; jego róg jest wywyższony w honorze”. (Psalm 112:9)

w Liście do Galacjan

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Galacjan 3:10 „Albowiem wszyscy, którzy polegają na wykonywaniu uczynków Prawa, są pod przekleństwem, ponieważ jest napisane: „Przeklęty każdy, kto nie czyni wszystkiego, co jest napisane w księdze Prawa” (Galacjan 3:10). „„ „Przeklęty każdy, kto nie wytrwa mocno we wszystkich słowach tego prawa, aby je wypełnić”. A cały lud powie: „Niech tak się stanie”” (Pwt 27:26) „Przeklęty ten, kto nie będzie przestrzegał warunków tej nauki i ich nie przestrzegał. A cały lud powie: Amen”. (Pwt 27:26)
Galacjan 3:13 „Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa, stając się dla nas przekleństwem (ponieważ jest napisane: „ Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie ”)” (Galacjan 3:13) „Ale jeśli w kimś jest grzech, będzie wyrok śmierci i on umrze, a ty powiesisz go na drzewie . Jego ciało nie będzie spać na drzewie ; raczej na pogrzebie będziesz go w owym dniu, bo wszyscy, którzy wiszą na drzewie, będą przeklęci przez Boga . I nie będziesz splugawić ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój, jako część” (Pwt 21:22-23). „Jeżeli mężczyzna dopuścił się poważnego przestępstwa i zostanie skazany na śmierć, a ty wbijesz go na pal , nie możesz pozwolić, by jego zwłoki pozostały na palu przez noc, ale musisz go pochować tego samego dnia. znieważaj Boga : nie będziesz plugawić ziemi, którą PAN , Bóg twój, daje ci w posiadanie. (Pwt 21:22–23) Zwój znad Morza Martwego: 4Q36 Pwt i: Frgs. 3 Kol. I, 4, 5 Kol. I, Pwt 21:23–22:9 brzmi „zawieś się na drzewie”, a nie na pal. Zobacz Joz 8:29; 10:26-27 dla przykładów z 1406 pne współcześnie z Mojżeszem, kiedy napisał to w 1446 pne.
Galacjan 4:27 „Bo jest napisane: „Raduj się, niepłodna nierodzicielko, która nie rodzi dzieci; wyrwij się i wołaj, która nie masz boleści porodowych, bo dzieci kobiety opuszczonej są liczniejsze niż dzieci kobiety, która ma męża . ” (List do Galacjan 4,27) Raduj się, niepłodna, która nie rodzi! Wyrwij się i wołaj głośno wy, którzy nie rodzicie, bo dzieci kobiety opuszczonej będą większe niż dzieci kobiety, która ma męża, bo Pan tak powiedział ”. (Izajasza 54:1) „Wołaj, niepłodna, która nie urodziłaś dziecka! Wołaj głośno z radości, która nie rodziłaś! Albowiem dzieci opuszczonej żony będą przewyższać liczebnie dzieci małżonków — powiedział PAN ”. (Izajasza 54:1)
Galacjan 4:30 „Ale co mówi Pismo? „Wyrzuć niewolnicę i jej syna, bo syn niewolnicy nie będzie dzielić dziedzictwa z synem” wolnej kobiety”. (List do Galacjan 4:30) „Wtedy rzekła do Abrahama: „Wyrzuć tę dziewczynę i jej syna, bo syn tej dziewczyny na pewno nie odziedziczy z moim synem Izaakiem” (Rodzaju 21:10). „Rzekła do Abrahama: „Wypędź tę niewolnicę i jej syna, bo syn tej niewolnicy nie będzie miał udziału w dziedzictwie z moim synem Izaakiem” (Rodzaju 21:10).

w Liście do Efezjan

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Efezjan 4:8 „Dlatego jest napisane: „Gdy wstąpił na wysokość, pojmał jeńców, dawał ludziom dary” (Efezjan 4:8). „Rydwany Boga są dziesięć tysięcy razy, tysiące kwitną. Pan jest pośród nich na Synaju, w miejscu świętym. Wspiąwszy się na wyżynę, wziąłeś do niewoli ciało jeńców. Otrzymaliście dary w ludziach, tak, w tych, którzy są nieposłuszni, aby ich tam zamieszkać” (Psalm 67:18-19). „Rydwany Boże to miriady za miriadami, tysiące za tysiącami; Pan jest pośród nich jak na Synaju w świętości. Wy wstąpiliście na wyżyny, biorąc jeńców, otrzymawszy daninę od ludzi, nawet tych, którzy buntują się przeciwko przebywaniu PANA Boga tam.” (Psalm 68:18-19)
Efezjan 4:25 „Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, każdy z was mówi prawdę ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy dla siebie członkami”. (Efezjan 4:25) „Oto słowa, które powinieneś czynić: mów prawdę, każdy do swojego bliźniego; osądzaj prawdę i podejmuj pokojowe decyzje w swoich bramach”; (Zachariasza 8:16) „’Oto rzeczy, które powinniście czynić: mówcie sobie prawdę; sądźcie z prawdą i osądem dla pokoju w waszych bramach”. (Zachariasza 8:16)
Efezjan 4:26 „Gniewajcie się i nie grzeszcie; nie pozwólcie, by słońce zachodziło na przyczynę waszej złości”. (Efezjan 4:26) „Bądź zły i nie grzesz. Za to, co mówisz w swoim sercu, niech twoje sumienie będzie boleć na twoich łóżkach”. (Psalm 4:5) „Więc drżyj i nie grzesz więcej; rozważ to na swoim łóżku i wzdychaj”. (Psalm 4:5)
Efezjan 5:14 „Wszystko bowiem ukazane jest lekkie i dlatego mówi: „Obudź się, śpiący! Powstań z martwych, a Chrystus ci zajaśnieje!” (Efezjan 5,14) „Świeć! Świeć, Jeruzalem, gdyż nadeszło twoje światło i chwała Pańska wzeszła nad tobą”. (Izajasza 60:1) „Wstań, zajaśnij, bo zaświtało twoje światło; Obecność PANA oświeciła cię!” (Izajasza 60:1)

w Liście do Filipian

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Filipian 2:10-11 „aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano — na niebie i na ziemi, i pod ziemią — i wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”. (Filipian 2:10-11) „Przysięgam na samego siebie: jeśli sprawiedliwość nie wyjdzie z moich ust, moje słowa nie odwrócą się, ponieważ każde kolano nade mną ugnie się, a każdy język przysięgnie na Boga” (Izajasz 45:23) „Przysiągłem na samego siebie, z ust moich wyszła prawda, słowo, które się nie cofnie, zegnie mi się każde kolano, każdy język przysięga wierność”. (Izajasza 45:23)

w Liście do Hebrajczyków

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Hebrajczyków 1:5 „Bo któremu z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: „Ty jesteś moim synem! Dzisiaj cię spłodziłem”? A w innym miejscu mówi: „Ja będę jego ojcem, a on będzie moim synem” (Hebrajczyków 1). :5) „ogłaszając obrządek Pana. Pan powiedział do mnie: ‚Ty jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem cię”. (Psalm 2:7) „Będę dla niego jak ojciec, a on będzie dla mnie jak syn. śmiertelników”. (2 Królestwa 7:14) „Pozwól, że opowiem o postanowieniu: PAN rzekł do mnie: „Ty jesteś moim synem, dziś cię spłodziłem”. (Psalm 2:7) „Będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy będzie źle postępował, ukarzę go rózgą ludzką i uciskiem śmiertelnym”; (2 Samuela 7:14)
Hebrajczyków 1:6 „Ale gdy znowu wydaje na świat swego pierworodnego, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży !” (Hebrajczyków 1:6) Cieszcie się nim, niebiosa, i czcijcie go, synowie Boży. Radujcie się, narody, z jego ludem i zwyciężajcie z nim, wszyscy aniołowie Boży. On bowiem pomści krew swoich synów i pomści się i odpłaci nieprzyjaciołom zemstą, odpłaci tym, którzy nienawidzą, a Pan oczyści ziemię ze swojego ludu. ”” (Księga Powtórzonego Prawa 32:43) „Radujcie się, narody, z Jego ludem; [ usunięty w 106 rne przez Żydów w Zippori ] Albowiem On pomści krew Swoich sług i zemści się na Swoich przeciwnikach i odpokutuje za Swoją ziemię i Swój lud”. (Księga Powtórzonego Prawa 32:43)
Hebrajczyków 1:7 „I mówi o aniołach: „On czyni swoich aniołów duchami, a swoich sług płomieniem ognia” (Hebrajczyków 1:7) „Ten, który czyni swoich aniołów duchami, a jego słudzy publiczni płoną ogniem”. (Psalm 103:4) „On czyni wiatry Swoimi posłańcami, ogniste płomienie Swoimi sługami”. (Psalm 104:4)
Hebrajczyków 1:8-9 „ale o Synu mówi: Tron Twój, o Boże, jest na wieki wieków, a berło sprawiedliwe jest berłem Twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Tak więc Bóg, twój Bóg, namaścił cię nad twoim towarzyszy olejkiem radości” (Hebrajczyków 1:8–9) „Twoje strzały są zaostrzone, o potężny, — narody upadną pod tobą — w sercach wrogów Króla. Twój tron, o Boże, jest na wieki wieków. Laska Twego królestwa jest laską prawości. kochał sprawiedliwość i nienawidził bezprawia. Z tego powodu Bóg, twój Bóg, namaścił cię oliwą z oliwek wielkiej radości poza twoimi towarzyszami”. (Psalm 44:6–8) „Twoje strzały, zaostrzone, przebijają pierś nieprzyjaciół króla; narody padają do twoich stóp. Twój boski tron ​​jest wieczny; twoje berło królewskie jest berłem słusznym. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz niegodziwości; by namaścić cię olejkiem wesela nad wszystkimi twoimi rówieśnikami. (Psalm 45:6–8)
Hebrajczyków 1:10-12 „I: „Założyłeś ziemię na początku, Panie, a niebiosa są dziełem twoich rąk. Zginą, ale ty będziesz trwał. i jak szata zostaną przemienione, ale wy jesteście tacy sami, a wasze lata nigdy się nie skończą” (Hebrajczyków 1:10-12) Nie bierz mnie w środku moich dni; w pokoleniach i pokoleniach są twoje lata. Ty, Panie, na początku założyłeś ziemię, a niebiosa są dziełem twoich rąk. One zginą. Ale ty pozostajesz, a wszystko jak szata się zużyje i jak okrycie zwiniesz je i zostaną odmienione. Ale ty jesteś ten sam, a twoje lata nie skończą się.” (Psalm 101:25–28) „Mówię: „O mój Boże, nie zabieraj mnie w środku moich dni, Ty, którego lata trwają od pokoleń. Dawno temu ugruntowałeś ziemię; niebiosa są dziełem Twoich rąk. One zginą , ale Ty wytrwasz, wszystkie zużyją się jak szata, Ty je zmienisz jak szaty i przeminą. Ale Ty jesteś ten sam, a Twoje lata nigdy się nie kończą. (Psalm 102:25–28)
Hebrajczyków 2:12 „mówiąc: „Będę głosił Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Cię chwalił” (Hebrajczyków 2:12). „Podam szczegółowo twoje imię moim braciom. W środku zgromadzenia zaśpiewam o tobie”. (Psalm 21:23) „Wtedy będę głosił Twoją sławę moim braciom, chwalę Cię w zborze”. (Psalm 22:23)
Hebrajczyków 2:13 „Znowu mówi: „Będę w nim ufny” i ponownie: „Oto jestem z dziećmi, które mi dał Bóg” (Hebrajczyków 2:13). „Oto mój Bóg jest moim Zbawicielem; będę mu ufał i nie będę się bał, bo Pan jest moją chwałą i moją chwałą, i stał się dla mnie zbawieniem” (Izajasza 12:2) „mój Bóg będzie moim strażnikiem, będę polegał na nim, moim obrońcą i rogiem mego wyzwolenia, moim obrońcą i ucieczką dla mojego wyzwolenia od zła, ty mnie ocalisz. (2 Królestwa 22:3) „I powie: „Będę czekać na Boga, który odwrócił swoje oblicze od domu Jakuba, i zaufam mu. Spójrz, oto jestem wraz z dziećmi, które dał mi Bóg , a w domu Izraela staną się znakami i cudami od Pana Sabaota, który mieszka na górze Syjon” (Izajasz 8:17-18). „Oto Bóg, który daje mi triumf! Jestem pewny siebie, nie boję się, bo Jah PAN jest moją siłą i mocą, a On był moim wybawieniem” (Izajasza 12:2) „Mój Boże, moja skała, w której jestem Schronij się, moja tarczo i róg mojego zbawienia, moja warownia i moja ucieczka, mój Zbawicielu, ratujesz mnie od przemocy. (2 Samuela 22:3) „Będę czekał na PANA , który skrywa swoje oblicze przed domem Jakuba; będę Go nawet gorliwie szukał. Oto ja i dzieci, które mi dał PAN , jesteśmy na znaki i cuda w Izraelu od PANA Zastępów, który mieszka na górze Syjon”. (Izajasza 8:17-18)
Hebrajczyków 3:7-11; 3:15; 4:3; 4:5; 4:7 „Dlatego, jak mówi Duch Święty: „Ach, abyście dzisiaj słuchali, jak mówi! „Nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, w dniu próby na pustyni. , i widzieli moje dzieła przez czterdzieści lat. „Dlatego zostałem sprowokowany przez to pokolenie i powiedziałem: ‘Serca ich zawsze błądzą i nie znają moich dróg’. „Jak przysiągłem w gniewie: ‘Nigdy nie wejdą do mojego odpoczynku!’ ”” (Hebrajczyków 3:7–11) „Jak mówi: „Ach, abyście dzisiaj słuchali, jak mówi! Nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie.” (Hebrajczyków 3:15) „Dla nas, którzy mamy uwierzyli, że wejdą do tego odpoczynku, jak powiedział: „Jak przysiągłem w moim gniewie, ‘Oni nigdy nie wejdą do mojego odpoczynku!’ „A jednak dzieła Boże zostały wykonane od założenia świata”. (List do Hebrajczyków 4,3)” ale powtórzyć cytowany wcześniej tekst: „Nie wejdą nigdy do mego odpoczynku!” (Hebrajczyków 4:5) „Tak więc Bóg ponownie wyznacza pewien dzień, „Dzisiaj”, przemawiając przez Dawida po tak długim czasie, jak w słowach cytowany wcześniej: „O, żebyście dzisiaj słuchali, jak on mówi! Nie zatwardzajcie serc waszych” (Hebrajczyków 4:7) bo On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego ręki. Dziś, jeśli słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie, według dnia pokusy na pustyni, Kiedy wasi ojcowie próbowali, badali i widzieli moje uczynki. Przez czterdzieści lat byłem zirytowany tym pokoleniem i powiedziałem: „Zawsze błądzą w swoich sercach i nie rozumieją moich dróg”. Jak przysiągłem w swoim gniewie: „Na pewno nie wejdą do mego odpoczynku” (Psalm 94:7-11) „Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludźmi, którymi się opiekuje, trzodą pod Jego opieką. O, gdybyś dziś tylko posłuchał Jego nakazu: Nie bądź uparty jak w Meriba, jak w dniu Massa, w pustyni, kiedy wasi ojcowie wystawiali Mnie na próbę, doświadczali Mnie, chociaż widzieli Moje uczynki. Czterdzieści lat byłem dręczony przez to pokolenie, myślałem: „To ludzie nierozumni, nie znają Moich dróg”. W związku z nimi przysiągłem w gniewie: „Nigdy nie przyjdą do mego miejsca spoczynku!” (Psalm 95:7-11)
Hebrajczyków 4:4 „Albowiem mówił gdzieś o siódmym dniu w ten sposób: „A Bóg odpoczął dnia siódmego od wszystkich swoich uczynków” (Hebrajczyków 4:4) „Bóg dokonał szóstego dnia swoich dzieł, które uczynił, a siódmego dnia zaprzestał wszystkich swoich dzieł, które uczynił”. (Rodzaju 2:2) „W siódmym dniu Bóg zakończył swoje dzieło, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego po całym swoim dziele, którego dokonał”. (Rodzaju 2:2)
Hebrajczyków 5:6; 5:10; 7:17; 7:21 „jak też w innym miejscu Bóg mówi: „Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka” (Hebrajczyków 5:6) „i został wyznaczony przez Boga na arcykapłana według porządku Melchizedeka”. (List do Hebrajczyków 5,10) „Albowiem oto świadectwo o nim: „Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka”” (Hebrajczyków 7:17) „ale Jezus uczynił to z przysięgą przez tego, który powiedział: go: „Pan przysiągł i nie zmieni zdania: ‘Tyś kapłanem na wieki’” –” (Hebrajczyków 7:21) „Pan przysiągł i nie będzie żałował: „Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka” (Psalm 109:4) „ PAN przysiągł i nie ulituje się: „Tyś kapłanem na wieki, prawowitym królem [Melchizedekiem] z mojego postanowienia” (Psalm 110:4).
Hebrajczyków 6:14 „mówiąc: „Będę ci bardzo błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo” (Hebrajczyków 6:14) „Zaprawdę błogosławię, będę ci błogosławił, a wzrastając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek z brzegu morza, a twoje potomstwo odziedziczy miasta swoich wrogów”. (Rodzaju 22:17) „Zaprawdę, będę wam wielce błogosławił i rozmnożę wasze potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek, który jest na brzegu morskim, a wasze potomstwo posiądzie bramę swoich nieprzyjaciół”. (Rodzaju 22:17)
Hebrajczyków 8:5 „Miejsce, w którym służą, jest szkicem i cieniem niebiańskiej świątyni, tak jak Mojżesz został ostrzeżony przez Boga, gdy miał ukończyć przybytek. Mówi bowiem: „Uważaj, abyś uczynił wszystko zgodnie z planem, który ci pokazano na góra.” (Hebrajczyków 8:5) „Uważaj, abyś wszystko uczynił według wzoru, który ci pokazano na górze” (Wj 25:40). „Uważaj, abyś uczynił je według wzoru dla nich, który został ci pokazany na górze”. (Wyjścia 25:40)
Hebrajczyków 8:8-12; 10:16-17 „Albowiem będę miłosierny dla ich złych uczynków, a ich grzechów już nie wspomnę”” (Hebrajczyków 8:8–12) „„To jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je w ich umysłach”, po czym mówi: „Ich grzechów i bezprawnych czynów już nie będę pamiętał” (Hebrajczyków 10:16-17). „Oto nadchodzą dni” — wyrocznia Pana — „i zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy, a nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym zawarłem ich rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, bo nie pozostali w moim przymierzu i zaniedbałem ich” — wyrocznia Pana. mówi Pan: “Z pewnością włożę moje prawa w ich umysł i wypiszę je na ich sercach. I stanę się dla nich Bogiem, a oni staną się dla mnie ludem. I każdy nie będzie nauczał swego bliźniego. Obywatel lub każdy ze swoich braci, mówiąc: „Poznaj Pana!” bo wszyscy mnie poznają, od najmniejszego do największego z nich, bo zmiłuję się nad ich niesprawiedliwością. „Oto idą dni”, mówi PAN , „kiedy zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy, a nie jak przymierze, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym ich wziąłem rękę, która wyprowadzi ich z ziemi egipskiej, Moje przymierze, które złamali, chociaż byłem dla nich mężem” — mówi PAN . „Ale to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, – mówi PAN – włożę w nich Moje Prawo i wypiszę je na ich sercu, i będę ich Bogiem, a oni będą Moim ludem. jego brat, mówiąc: „Poznaj PANA !”„Albowiem wszyscy Mnie poznają, od najmniejszego do największego z nich”, mówi PAN , „bo przebaczę im nieprawość, a grzechu ich już więcej nie wspomnę” (Jeremiasz 31:31 – 34)
Hebrajczyków 9:19-20 Gdy Mojżesz przekazał wszystkie nakazy zgodnie z Prawem całemu ludowi, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, szkarłatną wełną i hizopem, pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, i rzekł: „To jest krew przymierza, które Bóg nakazał ci zachowywać” (Hebrajczyków 9:19-20) „A Mojżesz wziął krew, pokropił nią lud i rzekł: „Oto krew przymierza, które Pan ustanowił z wami w związku ze wszystkimi tymi słowami” (Wj 24:8). „Więc Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: „Oto krew przymierza, które PAN zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów” (Wj 24:8).
Hebrajczyków 10:5-9 „Kiedy więc przyszedł na świat, powiedział: „Ofiary i ofiary nie chciałeś, ale przygotowałeś dla mnie ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały ci się. Jestem: przyszedłem — napisano o mnie w zwoju księgi — aby pełnić Twoją wolę, Boże”. Kiedy mówi powyżej: „Ofiary i ofiary, i całopalenia i ofiary za grzech, których nie chciałeś ani nie miałeś w nich upodobania” (które są składane zgodnie z prawem), wtedy mówi: „Oto jestem: ja przyszli pełnić Twoją wolę”. Pozbywa się pierwszego, aby ustanowić drugi. (List do Hebrajczyków 10:5–9) „Nie chciałeś ofiary i ofiary, ale ciało, które mi przywróciłeś . Nie prosiłeś o całopalenie i ofiarę za grzech. Wtedy powiedziałem: „Oto przybyłem. W zwoju księgi to napisano o mnie”. (Psalm 39:7–8) „Dałeś mi zrozumieć, że nie pragniesz ofiary i ofiary śniednej; 1 [ skreślono słowa] Nie prosisz o całopalenie i ofiarę za grzech. Wtedy powiedziałem: „Oto przyniosę zwój, który opowiada o tym, co mnie spotkało”. (Psalm 40:7–8) 1: MT brzmi „wykopałeś dla mnie uszy”.
Hebrajczyków 10:30 „Bo znamy tego, który powiedział: „Pomsta jest moja, odpłacę” i ponownie: „Pan będzie sądził swój lud” (Hebrajczyków 10:30). „W dniu pomsty odpłacę, gdy ześlizgnie się im noga, gdyż zbliża się dla nich dzień zagłady, a ich los jest już dla ciebie przygotowany”. Albowiem Pan osądzi swój lud i ulituje się nad swoimi niewolnikami. Bo widział ich wyczerpanych, upadających w nędzy i osłabionych”. (Pwt 32:35-36) „Aby być Moją zemstą i zapłatą, W czasie, gdy ich stopa się chwieje. Tak, ich dzień nieszczęścia jest bliski, i los ich naciera . moc odeszła, a nie pozostała ani więź, ani wolność.” (Pwt 32:35-36)
Hebrajczyków 11:5 „Przez wiarę Henoch został wzięty, aby nie ujrzał śmierci, i nie można go było znaleźć, ponieważ Bóg go zabrał. Bo przed jego usunięciem był chwalony, że podobał się Bogu”. (List do Hebrajczyków 11:5) „A Henoch był bardzo miły Bogu i nie został znaleziony, ponieważ Bóg go przeniósł”. (Rodzaju 5:24) „Enoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał”. (Rodzaju 5:24)
Hebrajczyków 12:5-6 „A czy zapomnieliście napomnienie skierowane do was jako do synów? „Synu mój, nie pogardzaj karceniem Pana ani nie poddawaj się, gdy cię napomina. „Albowiem Pan karci tego, kogo kocha i karze każdego syna, którego przyjmuje” ( Hebrajczyków 12:5–6) „Synu, nie gardź dyscypliną Pana ani nie słabnij, gdy jest przez Niego upomniany, bo Pan upomina kogo miłuje i karze każdego syna, którego przyjmuje”. (Przysłów 3:11–12) „Nie odrzucaj dyscypliny PANA , mój synu; Nie brzydź się Jego naganą. Bo kogo PAN miłuje, napomina, Jak ojca syna, któremu sprzyja”. (Przysłów 3:11–12)
Hebrajczyków 12:12 „Dlatego wzmacniajcie swoje gnuśne ręce i słabe kolana” (Hebrajczyków 12:12) “Bądź silna, ręce swobodnie i słabe kolana!” (Izajasza 35:3) „Wzmocnij ręce, które są zwiotczałe; Umocnij chwiejące się kolana!” (Izajasza 35:3)
Hebrajczyków 12:20 „Nie mogli bowiem znieść tego, co było nakazane: „Jeśli nawet zwierzę dotknie góry, trzeba ją ukamienować” (Hebrajczyków 12:20). „Ani ręka go nie dotknie, ale zostanie ukamienowany przez kamienie, albo zostanie przestrzelony strzałą; czy zwierzę, czy człowiek, nie będzie żył”. Ilekroć grzmoty, trąby i obłoki oddalą się od góry, osoby te wejdą na górę” (Wj 19:13). „Żadna ręka go nie dotknie, ale zostanie ukamienowany lub zastrzelony; zwierzę lub człowiek nie będzie żył”. Gdy róg barana zabrzmi długo, mogą wejść na górę” (Wj 19:13)
Hebrajczyków 12:21 „W rzeczywistości scena była tak przerażająca, że ​​Mojżesz powiedział: „Drżę ze strachu” (Hebrajczyków 12:21). „I bałem się gniewu i gniewu, bo Pan był pobudzony przeciwko tobie, aby cię zniszczyć, ale Pan wysłuchał i mnie w tym czasie”. (Pwt 9:19) „ Bałem się bowiem zaciekłego gniewu PANA na ciebie, który skłonił Go do zgładzenia cię. I w tym czasie PAN mnie wysłuchał” (Pwt 9,19) .
Hebrajczyków 12:26 „Wtedy jego głos wstrząsnął ziemią, a teraz obiecał: „Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem” (Hebrajczyków 12:26). „I wstrząsnę wszystkimi narodami, a wybrani ludzie ze wszystkich narodów przyjdą i napełnią ten dom chwałą” – mówi Pan Zastępów. (Aggeusza 2:7) „Poruszę wszystkie narody. Przyjdą drogocenne rzeczy wszystkich narodów i napełnię ten Dom chwałą” – powiedział PAN Zastępów. (Aggeusza 2:7)
Hebrajczyków 12:29 „Albowiem nasz Bóg jest rzeczywiście ogniem pożerającym”. (List do Hebrajczyków 12:29) „Albowiem Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym”. (Pwt 4:24) „Albowiem PAN , twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem żarliwym”. (Pwt 4:24)
Hebrajczyków 13:5 „Twoje postępowanie musi być wolne od umiłowania pieniędzy i musisz być zadowolony z tego, co masz, ponieważ powiedział: „Nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie opuszczę” (Hebrajczyków 13:5) „Postępuj jak człowiek i bądź silny; nie bój się, nie lękaj ani nie bój się przed nimi, bo Pan, Bóg twój, który idzie z wami nawet wśród was, nie opuści was ani nie porzuci”. Mojżesz wezwał Jozuego i rzekł do niego przed całym Izraelem: Postępuj jak człowiek i bądź silny, bo pójdziesz przed tym ludem do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać naszym ojcom, i posiądziesz ich w posiadanie. A Pan, który idzie z tobą, nie opuści cię ani nie porzuci, nie bój się ani nie lękaj” (Pwt 31:6–8) „Nikt nie ostoi się przed tobą przez wszystkie dni twojego życia. jak byłem z Mojżeszem, tak też będę z tobą. Nie opuszczę cię ani nie zaniedbam”. (Jozuego 1:5) Bądźcie mocni i stanowczy, nie bójcie się ani nie lękajcie ich, bo sam PAN , Bóg wasz, kroczy z wami, nie zawiedzie was ani nie opuści. Wtedy Mojżesz wezwał Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela: „Bądźcie mocni i stanowczy, bo to wy pójdziecie z tym ludem do ziemi, którą PAN poprzysiągł dać ich ojcom, i to wy im przydzielicie, a sam PAN pójdzie przed wami. On będzie z tobą; nie zawiedzie cię ani cię nie opuści. Nie bój się i nie lękaj się!” (Pwt 31:6–8) „Nikt nie będzie mógł ci się oprzeć, póki będziesz żył. z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani nie opuszczę. (Jozuego 1:5)
Hebrajczyków 13:6 „Możemy więc z ufnością powiedzieć: „Pan jest moim wspomożycielem i nie będę się lękał. Co może mi zrobić człowiek?” (Hebrajczyków 13:6) „Pan jest moim światłem i moim Zbawicielem. Kogo mam się bać? Pan jest obrońcą mojego życia. Od kogo mam się bać?” (Ps 26,1) „Pan jest dla mnie wspomożycielem. Nie będę się bał. (Psalm 117:6) Psalmy 26:1; 117:6 „Dla Dawida. PAN jest moim światłem i moją pomocą; kogo mam się bać? PAN jest twierdzą mego życia, kogo mam się bać?” (Ps 27,1) „ PAN jest po mojej stronie, nie lękam się, cóż może mi zrobić człowiek?” (Psalm 118:6)

w Liście Jakuba

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Jakuba 4:6; 1 Piotra 5:5 „Ale On daje większą łaskę. Dlatego mówi: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”” (Jakuba 4:6) „Tak samo wy, którzy jesteście młodsi, bądźcie poddani starszym. A wy wszyscy przyodziejcie się wzajemnie w pokorę, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. (1 Piotra 5:5) „Pan przeciwstawia się aroganckim, ale daje pokorną łaskę”. (Przysłów 3:34) „Z szyderców szydzi, ale pokornym okazuje łaskę”. (Przysłów 3:34)

w 1 Liście Piotra

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
1 Piotra 1:16 „Albowiem jest napisane: „Święci będziecie, bo Ja jestem święty” (1 Piotra 1:16) „Ponieważ Ja jestem Panem waszym Bogiem i uświęcicie się i będziecie święci, bo Ja sam Pan Bóg wasz jestem święty. ziemia, bo ja sam jestem Panem, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, abyś był twoim Bogiem, a ty będziesz święty, bo Ja, Pan, jestem święty”. (Księga Kapłańska 11:44-45) „Mówcie w zgromadzeniu synów Izraela i mówcie im: ‘Będziecie święci, ponieważ Ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty”. (Księga Kapłańska 19:2) „Zaprawdę, będziecie święci, bo Ja sam, Pan, Bóg wasz, jestem święty”. (Księga Kapłańska 20:7) „Albowiem Ja PAN , Bóg wasz, uświęcajcie się i bądźcie święci, bo Ja jestem święty. Nie będziecie się nieczyści przez żadną rój, co się porusza na ziemi. Bo Ja PAN jestem Tym, który was wyprowadził z ziemia egipska, aby być twoim Bogiem: będziesz święty, bo ja jestem święty. (Księga Kapłańska 11:44-45) „Mów do całej społeczności izraelskiej i mów do niej: Będziecie święci, bo Ja, PAN , Bóg wasz, jestem święty”. (Księga Kapłańska 19:2) „Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo Ja, PAN , jestem waszym Bogiem”. (Księga Kapłańska 20:7)
1 Piotra 1:24-25 „Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy; trawa usycha, a kwiat opada, ale słowo Pana trwa na wieki. I to jest słowo, które wam zwiastowano”. (1 Piotra 1:24–25) „Głos kogoś, kto mówi: „Wołaj”, a ja powiedziałem: „Co mam wołać?” Wszelkie ciało jest trawą, a wszelka chwała ludzkości jest jak kwiat trawy: trawa usycha, a kwiat opada, ale słowo Boga naszego trwa na wieki”. (Izajasza 40:6–8) „Rozlega się głos: „Proklamuj!” Inny pyta: „Co mam głosić?” “Wszelkie ciało jest trawą, Cała jego dobroć jak kwiaty polne: Trawa więdnie, kwiaty więdną Gdy tchnienie PANA wieje na nich. Rzeczywiście, człowiek jest tylko trawą: Trawa więdnie, kwiaty więdną – Ale słowo naszego Boga jest zawsze spełnione!” (Izajasz 40:6–8)
1 Piotra 2:22 „Nie popełnił grzechu ani nie znaleziono podstępu w jego ustach”. (1 Piotra 2:22) „I dam bezbożnych w miejsce jego grobu, a bogatych w miejsce śmierci, bo nie popełnił bezprawia i nie było podstępu w jego ustach”. (Izajasza 53:9) „I grób jego został złożony wśród bezbożnych i wśród bogatych, w jego śmierci, chociaż nie popełnił niesprawiedliwości i nie powiedział fałszu”. (Izajasza 53:9)
1 Piotra 2:24 „On sam poniósł nasze grzechy na swoim ciele na drzewo, abyśmy przestali grzeszyć i żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uzdrowieni”. (1 Piotra 2:24) „Ale został zraniony z powodu naszych grzechów i zachorował z powodu naszych bezprawnych czynów. Na nim spoczywała dyscyplina naszego pokoju; jego siniak zostaliśmy uzdrowieni”. (Izajasza 53:5) „Ale został zraniony z powodu naszych grzechów, zmiażdżony z powodu naszych nieprawości. Poniósł karę, która nas uzdrowiła, a jego siniaki zostaliśmy uzdrowieni”. (Izajasza 53:5)
1 Piotra 3:10-12 „Albowiem ten, kto chce kochać życie i widzieć dobre dni, musi trzymać język od zła, a usta od kłamstwa. I odwrócić się od zła i czynić dobro; musi szukać pokoju i dążyć do niego. Dla oczu ludzi Pan jest nad sprawiedliwymi, a Jego uszy są otwarte na ich modlitwę, ale oblicze Pana jest przeciwko tym, którzy czynią zło”. (1 Piotra 3:10–12) „Chodźcie, dzieci. Posłuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni Bożej. Która jest osoba, która pragnie życia i lubi widzieć dobre dni? Zatrzymaj swój język od zła, a swoje usta, aby nie mówiły podstępu. Odwróć się od zła i czyńcie dobrze. Szukajcie pokoju i dążcie do niego. Bo oczy Pana są zwrócone ku sprawiedliwym, a Jego uszy słuchają ich błagań. Ale oblicze Pana jest przeciwko tym, którzy czynią zło, aby całkowicie wymazać pamięć o nich. Ziemia.” (Psalm 33:12-17) „Pójdźcie, moi synowie, posłuchajcie mnie; nauczę was, co to jest bać się PANA . Kim jest człowiek, który pragnie życia, który pragnie lat pomyślności? (…) Wystrzegajcie się zła i czyńcie dobro, szukajcie przyjaźni i ścigajcie ją. Oczy PANA są zwrócone ku sprawiedliwym, Jego uszy są uważne na ich wołanie. Oblicze PANA skierowane jest przeciwko złoczyńcom, aby wymazać ich imiona z ziemi.” (Psalm 34:12-17)
1 Piotra 3:14 „Ale w rzeczywistości, jeśli zdarzy ci się cierpieć za to, co słuszne, jesteś błogosławiony. Ale nie bój się ich ani nie daj się poruszyć”. (1 Piotra 3:14) „Niech nie mówią: „To trudne”. „Bo wszystko, co ten lud może powiedzieć, jest trudne, ale nie lękaj się jego strachu, ani się nie trwoż”” (Izajasz 8:12) „„Nie możesz powiedzieć: ‘To spisek!’ Co się tyczy tego wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem, i nie powinieneś się bać tego, czego się boją, ani się tego bać. (Izajasza 8:12)
1 Piotra 4:8 „Przede wszystkim miej gorliwą miłość do siebie, bo miłość zakrywa wiele grzechów”. (1 Piotra 4:8) „Nienawiść budzi kłótnię, ale miłość ogarnia wszystkich, którzy nie są sporni”; (Przypowieści Salomona 10:12) „Nienawiść wznieca kłótnie, ale miłość zakrywa wszelkie występki”. (Przypowieści Salomona 10:12)
1 Piotra 4:18 „A jeśli sprawiedliwi ledwie są zbawieni, co stanie się z bezbożnymi i grzesznikami?” (1 Piotra 4:18) „Jeżeli rzeczywiście sprawiedliwi ledwie są zbawieni, gdzie pojawią się bezbożni i grzeszni?” (Przypowieści Salomona 11:31) „Jeżeli sprawiedliwi zostaną nagrodzeni na ziemi, o ileż bardziej bezbożni i grzesznicy!” (Przypowieści Salomona 11:31)
1 Piotra 5:7 „przerzucając na niego wszystkie swoje troski, ponieważ on troszczy się o ciebie”. (1 Piotra 5:7) „Zrzuć swoją troskę na Pana, a On będzie cię nieustannie wspierał. (Psalm 54:23) „Zrzuć swoje brzemię na PANA , a On cię wesprze; On nigdy nie pozwoli, by sprawiedliwy człowiek upadł”. (Psalm 55:23)

w 2 Liście Piotra

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
2 Piotra 2:22 „Są ilustracją tego prawdziwego przysłowia: „Pies wraca do swoich wymiocin” i „Locha po umyciu się tarza się w błocie” (2 Piotra 2:22). „Jak pies, gdy sam się wymiotuje i staje się obrzydliwy, tak głupiec, który w swojej niegodziwości powraca do własnego grzechu”. (Przysłów 26:11) „Jak pies, który wraca do wymiocin, jest głupcem, który powtarza swoje szaleństwo”. (Przysłów 26:11)

w Objawieniu

Cytat referencyjny NT Nowy Testament: Nowe tłumaczenie na język angielski (NET) Septuaginta LXX Tekst Masorecki MT
Kodeks Watykański 325 rne Biblia żydowska JPS
Objawienie 1:17 „Kiedy go ujrzałem, upadłem do jego stóp, jakbym był martwy, ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: „Nie bój się! Jestem pierwszy i ostatni” (Ap 1,17) „Kto stworzył i stworzył te rzeczy? Ten, który ją powołał od początku pokoleń, wezwał ją. Ja, Bóg, jestem pierwszy, a ja jestem w przyszłości”. (Izajasza 41:4) „To jest to, co król Izraela i ten, który go ratuje, Bóg Sabaoth, mówi: „Ja jestem pierwszy i jestem za tymi rzeczami; oprócz mnie nie ma Boga”. (Izajasza 44:6) „Kto to uczynił i osiągnął? Ten, który od początku zwiastował pokolenia – Ja PAN , który byłem pierwszy I będę z ostatnim”. (Księga Izajasza 41:4) „Tak powiedział PAN , Król Izraela, Ich Odkupiciel, PAN Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni, i nie ma boga prócz Mnie”. (Izajasza 44:6)
Objawienie 2:23 „Ponadto dotknę jej wyznawców śmiertelną chorobą i wtedy wszystkie kościoły dowiedzą się, że to ja badam umysły i serca. Odpłacę każdemu z was to, na co zasługują wasze czyny”. (Objawienie 2:23) „Ja, Pan, który nawiedzam serca i badam nerki, aby dać każdemu według jego dróg i według owoców jego dążeń”. (Jeremiasza 17:10) „Ja, PAN , badam serce, badam umysł — aby odpłacić każdemu według jego dróg, właściwymi owocami jego uczynków”. (Jeremiasza 17:10)
Objawienie 2:27 „będzie rządził nimi żelaznym prętem i jak gliniane dzbany rozbije ich na kawałki” (Objawienie 2:27) „Będziesz rządził nimi stalowym prętem. Rozbijesz je jak naczynie garncarza”. ”” (Psalm 2:9) „Możesz je zmiażdżyć żelazną maczugą, roztrzaskać je jak naczynie garncarskie” (Psalm 2:9)
Objawienie 3:7 „„Do anioła kościoła w Filadelfii napisz: „To jest uroczyste oświadczenie Świętego, Prawdziwego, który dzierży klucz Dawida, który otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć i zamyka drzwi, których nikt nie może otwarte:” (Objawienie 3:7) „I dam mu chwałę Dawida, a on będzie rządził i nie będzie nikogo, kto by mu się sprzeciwił. A on zamknie i nie będzie nikogo, kto by otworzył. I ustanowię go jako przywódcę w bezpieczne miejsce, a stanie się tronem chwały domu jego ojca. I każdy szanowany człowiek w domu jego ojca, od małego do wielkiego, będzie mu ufał i będzie od niego zależny” (Izajasza 22:22 – 24) „Włożę klucze do pałacu Dawida na jego ramiona, a tego, co otworzy, nikt nie może zamknąć, a tego, co zamyka, nikt nie otworzy. stabilne miejsce, na którym będzie zawieszona cała dobytek domu jego ojca: kiełki i liście – wszystkie małe naczynia, od misek po wszelkiego rodzaju słoiki”. (Izajasza 22:22-24)
Objawienie 7:16 „Nigdy już nie będą głodni ani spragnieni, ani słońce ich nie dobije, ani żaden palący upał” (Objawienie 7:16) „Nie będą łaknąć ani pragnąć, a palący żar i słońce ich nie dotknie, ale ten, kto okazuje miłosierdzie, pocieszy ich i poprowadzi ich przez źródła wód”. (Izajasza 49:10) „Nie będą łaknąć ani pragnąć, Gorący wiatr i słońce nie dotkną ich; Bo ten, kto ich kocha, poprowadzi ich, On ich poprowadzi do źródeł wód”. (Izajasza 49:10)
Objawienie 21:23 „Miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby je oświetlić, bo oświetla je chwała Boża, a jego lampą jest Baranek”. (Objawienie 21:23) „Albowiem słońce nie zajdzie nad tobą, a księżyc nie ustanie dla ciebie, bo Pan będzie dla ciebie wiecznym światłem, a dni twojego smutku dopełnią się. Cały twój lud będzie sprawiedliwy; odziedzicz ziemię, strzegąc sadzenia, dzieł jego rąk, ku chwale”. (Izajasza 60:20-21) „Twoje słońce już nie zajdzie, twój księżyc już się nie cofnie, bo PAN będzie dla ciebie światłem na wieki, a twoje dni żałoby skończą się. A twój lud, wszyscy sprawiedliwi, posiądzie tę ziemię na zawsze To jest pęd, który zasadziłem, Moje dzieło, z którego się chlubię. (Izajasza 60:20-21)

Na podstawie:

– Jewish Scholar Agrees …źródło
– Lista 300 cytatów ST w NT, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan