εἰδωλολατρεία eidoloatriaoddawanie czci obrazowi, od słów:
εἴδωλον eidolon – w greckich pismach od Homera: obraz, podobieństwo, cokolwiek reprezentujące formę obiektu, rzeczywistego lub urojonego;
λατρεία latreiasłużba należna Bogu

Czas retrospekcji

Szanowny czytelniku, czy pamiętasz jeszcze czasy odseparowania ewangelików od katolików? Jakieś 25 lat temu było nie do pomyślenia aby jedni i drudzy odprawiali wspólne msze i nabożeństwa, nikomu nawet nie śniło się o spożywaniu eucharystii a wzajemne uznawanie chrztów wodnych trąciło o absurd. Przyczyną tego była głoszona przez katolików inna ewangelia, oparta o łaskę oraz uczynki jako źródło zbawienia.

Dzisiaj, niestety, możemy obserwować analogię do czasów pierwszego chrześcijaństwa. Pierwsze 400 lat istnienia kościoła to okres rozkwitu prawdy, zwalczania herezji, życia w wierze, męczeńskiej śmierci. W marcu 313 r. Cesarz Konstantyn wydał słynny edykt mediolański, który dał każdej osobie prawo do praktykowania dowolnej religii według własnego wyboru. Wraz z edyktem Konstantyn formalnie uznał chrześcijaństwo i położył kres prześladowaniom. I od tej pory rozpoczął się dramatyczny upadek teologiczny chrześcijaństwa. Już pod koniec V wieku w Kościele widzimy współistnienie ortodoksji i herezji. To był ciągle jeden Kościół, jedna instytucja, jednak obok prawowiernych biskupów byli i heretycy, którzy ostatecznie wspierani politycznie przez Cesarzy wygrali wojnę o prawdę. To oni popierali cielesnych i grzesznych władców, przez co mogli liczyć na przywilieje. Z drugiej strony nauczyciele poddający biblijnej krytyce władzę byli konsekwentnie spychani na margines.

Identyczny proces ma miejsce i dziś. Pierwsze 300 lat reformacji naznaczone prześladowaniami skutecznie odstraszało fałszywych braci od przyłączania się do wspólnot. Kiedy ustały prześladowania za puplity coraz śmielej wkraczali zwodziciele i odstępcy, którym milsza była sakiewka i tytuły od prawdy Pisma. Pod pozorem pobożności oblicze reformowanego chrześcijaństwa w ciągu 100 lat zmieniło się tak, że dziś Luter i Kalwin nawoływaliby do ponownej reformacji, a to ponieważ stan współczesnego “kościoła” jest gorszy, niż Rzymskiego katolicyzmu za ich czasów.

Jeśli spytać publicznie ewangelików, czy katolicy to bracia większość odpowie twierdząco. Doktryna już nie stanowi problemu, ponieważ u protestantów nie ma już teologii. Zastąpiły ją cielesny emocjonalizm oraz fałszywa potrzeba jedności. Nie w Duchu Świętym, nie tej opartej o prawdy wiary lecz potrzeba kamractwa idącego w zgodzie z hasłem Rewolucji Francuskiej “wolność, równość, braterstwo“. A możliwe, że już niedługo dodana zostanie ostatnia jego część “…albo śmierć“.

Czy rzeczywiście, drogi czytelniku uważasz katolików, za braci? Jak zatem przejdziesz obok bałwochwalstwa, jakiego codziennie dopuszczają się papiści? Mowa oczywiście o kulcie obrazów.
.


Jan Kalwin

Instytuty, Księga I rozdział 11 sekcja 9

“Mówi się, że obrazy nie są uważane za bogów.

Żydzi: nie byli tak całkowicie bezmyślni, aby nie pamiętać, że był Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu, zanim uczynili cielę. W rzeczy samej,  jak Aaron powiedział, że to byli bogowie, którzy wyprowadzili ich z Egiptu, w sposób niejednoznaczny oznajmił, że chcą zachować Boga, ich wybawiciela, pod warunkiem, że będą widzieli go idącego przed nimi w postaci cielca.

Poganie: również nie są tak głupi, aby nie zrozumieć, że Bóg jest czymś innym niż drewno i kamień. Ponieważ wymieniali obrazy z przyjemności, ale zawsze zachowywali w swoich umysłach tych samych bogów, codziennie poświęcali nowe obrazy, nie myśląc, że robili nowych bogów. …

Wulgarni, gdy byli oskarżeni, odpowiedzieli, że nie czcili widocznego przedmiotu, ale bóstwo, które w nim mieszkało niewidzialnie. Ci, którzy mieli to, co nazwałbym bardziej wyrafinowaną religią, powiedzieli, że ani nie wielbili obrazu, ani żadnego zamieszkującego bóstwa, ale za pomocą cielesnego obrazu widzieli symbol tego, co było ich obowiązkiem czcić.

Cóż zatem? Wszyscy bałwochwalcy, zarówno żydowscy, jak i pogańscy, zostali pobudzeni w opisany sposób. Niezadowoleni z duchowego zrozumienia, sądzili, że obrazy dadzą im pewniejsze i bliższe wrażenie. Kiedy raz przyjęto tę niedorzeczną reprezentację Boga, nie było żadnego ograniczenia. Zwiedzeni tak wtedy jak i teraz coraz to nowszymi posturami, zaczęli myśleć, że Bóg wywierał swą moc na obrazach.

Żydzi byli przekonani, że pod takimi obrazami czczą wiecznego Boga, jedynego prawdziwego Pana nieba i ziemi;

Poganie także, oddając cześć swoim fałszywym bogom, przypuszczali, że zamieszkają w niebie.”
.


Watykańska apologetyka

Argumentacje podawane przez heretyków na Drugim Synodzie Niceańskim z 787 roku w obronie kultu obrazów:

 • Jan, reprezentant Kościołów wschodnich, powiedział: “Bóg stworzył człowieka na swój obraz” i stąd wywnioskował, że należy używać obrazów.
  .
 • Sądził także, że w następującym fragmencie jest zalecenie kultu obrazów: “PNP 2:14 Pokaż mi swoją twarz, bo jest piękna“.
  .
 • Aby udowodnić, że obrazy powinny być umieszczone na ołtarzach, cytowano fragment: “Łuk. 11:33 Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod naczyniem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło“.
  .
 • Aby pokazać użyteczność czczenia obrazów, cytowano werset Psalmów:”Psalm 4:6 PANIE, wznieś nad nami światło twego oblicza.”
  .
 • Odwoływano się do podobieństwa: Patriarchowie wykorzystali ofiary pogan, więc chrześcijanie powinni używać wizerunków świętych zamiast bożków pogan.
  ..
 • W ten sam sposób przekręcono znaczenie słów: “Psalm 28:6 Panie, ja umiłowałem piękno twojego domu“.
  .
 • Jednak najbardziej pomysłowa interpretacja była następująca: “1 Jana 1:1 co słyszeliśmy, tak i co widzieliśmy“, dlatego Bóg jest znany nie tylko przez słuchanie słowa, ale także przez widzenie obrazów.
  .
 • Biskup Teodor był równie bystry: Boga – powiada – “należy podziwiać w Jego świętych;” i gdzie indziej powiedzał: “Chodzi o świętych, którzy są na ziemi“, dlatego to musi odnosić się do obrazów.
  .
 • Biskup Teodozjusz z Mira potwierdzał słuszność oddawania czci obrazom powołując się na sny swego arcydiakona, które przywodził z taką siłą, jak gdyby był w posiadaniu odpowiedzi prosto z nieba.
  .
 • Doszli tam do wniosku, że skoro posąg cesarza okadza się zapachami i kadzidłem, o wiele bardziej zasługują na to wizerunki świętych.
  .
 • Ponownie Jan, delegat wschodu, zadeklarował, że lepiej byłoby, gdyby miasto wypełniono burdelami, niż by odmówiono mu kultu obrazów.
  .
 • Uznano, że Samarytanie są najgorszymi ze wszystkich heretyków, a wrogowie obrazów są gorszymi od Samarytan.

W skrócie, absurdy apologetyki watykańskiej idolatrii są tak ekstremalne, że bolesne jest nawet je cytować…
.


Nauka Pisma Świętego

Nie pozostawia złudzeń. Nie tylko nie wolno czcić rzeźb i obrazów Boga, ale zabronione jest tworzyć jakiejkolwiek reprezentacji niewidzialnego Pana zastępów.

2 Mojż. 20:1-6 1 I mówił Bóg wszystkie te słowa a rzekł: 2 Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał bogów innych przede mną. 4 Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą; 6 A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.
.
1 Sam. 15:22 Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom
.
Rzym. 1:18-25 18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. 21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. 24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. 25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
.
1 Jana 5:21 Dzieci, wystrzegajcie się bałwanów. Amen.

Bóg Jahwe jest Duchem i nie wolno Go czcić pod postacią fizycznej reprezentacji jak obraz czy rzeźba. Pan przestrzegał Żydów: nie czyńcie tego ponieważ nie widzieliście mojej postaci. Identyczna zasada obowiązuje i chrześcijan!

5 Mojż. 5:9-19

9 Tylko miej się na baczności  i strzeż swej duszy pilnie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które twoje oczy widziały, i aby nie odstępowały one od twego serca po wszystkie dni twego życia. Ale ucz ich swoich synów i synów swoich synów

10 Nie zapominaj o dniu, w którym stałeś przed PANEM, swoim Bogiem, na Horebie, gdy PAN powiedział do mnie: Zgromadź mi lud, abym im przekazał swoje słowa, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni swego życia na ziemi i żeby uczyli tego swoich synów.

11 Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła ogniem aż po samo niebo, okryta ciemnością, obłokiem i mrokiem.

12 I PAN przemówił do was spośród ognia. Usłyszeliście dźwięk słów, lecz nie widzieliście żadnej postaci, tylko głos usłyszeliście.

13 Wówczas oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam wypełniać, dziesięć przykazańh, które napisał na dwóch kamiennych tablicach.

14 W tym czasie PAN rozkazał mi nauczać was nakazów i praw, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, aby ją wziąć w posiadanie.

15 Strzeżcie więc pilnie swoich dusz, gdyż nie widzieliście żadnej postacii w dniu, w którym PAN przemówił do was na Horebie spośród ognia;

16 Abyście się nie zepsuli i nie czynili sobie rzeźbionego posągu, podobizny wszelkiej postaci w kształcie mężczyzny lub kobiety

17 W kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, w kształcie wszelkiego ptaka skrzydlatego, który lata w powietrzu;

18 W kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, w kształcie wszelkiej ryby, która jest w wodach pod ziemią.

19 I abyś – gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebios – nie dał się zwieść, by oddać im pokłon i im służyć, ponieważ PAN, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

Bałwochwalstwo jest bluźnierstwem Bogu ponieważ

 • ograbia Boga z chwały
  Izaj. 42:8 Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu, ani sławy mojej bałwanom rytym
  .
 • tworzy fałszywy obraz Boga
  Jana 1:18 Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział
  .
 • Chrystus, jedyny prawdziwy obraz Boga zostaje zastąpiony przez fałszywą reprezentację
  Kol. 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
  .
 • to pogańska praktyka prowadząca zawsze do czci innego boga

I jeśli nie ma upamiętania z bałwochwalstwa, jest ono karane wiecznym zatraceniem

Gal. 5:19-2119 A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; 20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; 21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Przed bałwochwalstwem ostrzegał Apostoł Jan pisząc

1 Jana 5:21 Dzieci, wystrzegajcie (φυλάξατε fulaksate) się bożków (εἰδώλων eidolon). Amen.
.

φυλάσσω fulasso – podkreśla niezbędną czujność, aby utrzymać to, co zostało powierzone. oznacza “osobiście mieć się na baczności“, podkreśla stały, osobisty interes związany ze strażą podobną do wojskowej, co zapewnia bezpieczeństwo.
.
εἴδωλον eidolon – tutaj: obraz, podobieństwo, cokolwiek reprezentujące rzeczywistego Boga Jahwe, Ojca, Syna i Ducha Świętego

Katoliku czas na upamiętanie z grzechu bałwochwalstwa

Szanowny ewangeliku, czas na pokutę z akceptacji bałwochwalstwa i ekumenii

Soli Deo Gloria


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan