Wstęp

Aby mieć pełny obraz uniesienia Chrystusa do nieba, jakie Pan wydał polecenia, z kim się spotkał, jaka była kolejność rzeczy, rozważymy wszystkie dostępne bezpośrednie świadectwa tego wydarzenia. Pod uwagę weźmiemy następujące rozdziały ksiąg:

Na wstępie określić należy gdzie znajdowały się miejsca , o których będzie mowa oraz ich relacje względem siebie:

Góra Oliwna – wzniesienie położone we Wschodniej Jerozolimie w Izraelu. Od Starego Miasta i Ofelu oddziela je Dolina Cedronu. Jest równoległa do Wzgórza Świątynnego. Na jej stokach od strony wschodniej znajdują się arabskie osiedla Al Azarija (Betania) oraz Betfage

.

.

.

.

Betania – tradycyjnie utożsamiana z o becnym zachodnim brzegiem miasta Al-Ajzarija (arab. العيزرية), co oznacza miejsce Łazarza. Znajdował się tam słynny grób Łazarza, około 2,4 km. na wschód od Jerozolimy. Betania leżała na południowo-wschodnim zboczu Góry Oliwnej.

.

.

.

.


Harmonia tekstów

W celu zachowania przejrzystości w poniższej analizie po nazwie księgi Nowego Testamentu będzie podany wers a nie rozdział. Rozdziały zostały określone wcześniej.

W Jerozolimie w niedzielę, w dniu zmartwychwstania

Jan 21 (Po spotkaniu na drodze do Emaus) Jezus znowu powiedział do nich (do Apostołów) : Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam.
.
Jan 22 A to powiedziawszy, tchnął na nich (do Apostołów) i powiedział: Weźcie Ducha Świętego.
.
Dzieje 8 (do zebranych Apostołów) Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
.
Jan 23 (do Apostołów) Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane.

W Galilei 

Mat. 16 Potem jedenastu uczniów (Apostołów) poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił.
.
Mat. 17 A gdy go (Apostołowie) ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpil
.
Mat. 18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich (do Apostołów): Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi
.
Mat. 19 (do Apostołów) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
.
Mat. 20 (do Apostołów) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

W dniu wniebowzięcia

Mar. 14 Na koniec ukazał się jedenastu (Apostołom), gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego.
.
Łuk. 50 I wyprowadził ich (Apostołów) aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich.
.
Mar. 15-16 I powiedział do nich (Apostołów): Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
.
..
Mar. 17-18 (do Apostołów) A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli (czas przeszły dokonany zatem mowa o Apostołach): w moim imieniu (Apostołowie) będą wypędzać demony, (Apostołowie) będą mówić nowymi językami; (Apostołowie) Będą brać węże, a choćby (Apostołowie) wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; (Apostołowie) na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.
.
Łuk. 51 A gdy ich (Apostołów) błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba.
.
Mar. 19 A gdy Pan przestał do nich (Apostołów) mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
.
Dzieje 9 Kiedy to powiedział, a oni (Apostołowie) patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu.
.

Łuk. 52a A oni (Apostołowie) oddali mu pokłon
.
Dzieje 10-11 A gdy się (Apostołowie) wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach; I powiedzieli: Mężowie z Galilei (z Galilei byli Apostołowie), dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.
.
Łuk. 52b i (Apostołowie) wrócili do Jerozolimy z wielką radością.
.
Dzieje 12 Wtedy (Apostołowie) wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.
.
Mar. 20 Oni (Apostołowie) zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi (z Apostołami) i potwierdzał ich (Apostołów) słowa znakami, które im (Apostołom) towarzyszyły. Amen.

Widok na Jerozolimę z drogi do Betani


Wnioski

 • Jezus jest Bogiem Jahwe, posiada wszelką moc i władzę (wszechmoc) jaką może mieć tylko Bóg
  .
 • Pochwycenie Jezusa było fizyczne i widoczne dla oczu Apostołów
  .
 • Podobnie Jezus wróci w postaci fizycznej do Betani, na Górze Oliwnej zstępując z nieba
  .
 • Wszyscy miekszańcy Jerozolimy będą mogli obserwować to spektakularne widowisko (ciemność nad światem, Obj. 8:12, Chrystus przychodzący w chwale czyli w świetle, Tyt. 2:13)
  .
 • Wtedy Żydzi zrozumieją, że Mesjasz Jezus to Bóg Jahwe i nawrócą się jako naród, Zach. 12:10
  .
 • Moc czynienia cudów-znaków była dana wyłącznie Apostołom i dotyczyła czasów Apostolskich (więcej w artykule Koniec znaków i cudów – świadectwo Słowa i historii Kościoła)
  .
 • Nakaz misyjny został wydany bezpośrednio Apostołom, lecz dotyczy także wszystkie generacje Kościoła, Jezus nakazał uczyć narody przestrzegać wszystkiego co zalecił Apostołom, a jednym z zaleceń było głoszenie Słowa wszystkim narodom po krańce ziemi. Nakaz ten zosta przekazywany przez pokolenia 2 Tym. 2:2, 2 Tym. 1:8, Filip. 1:7
  .
 • Chrzest wodny ma siodbywać w imię Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego
  .
 • Przyjęcie ewangelii oznacza zbawienie (odpuszczenie grzechów), odrzucenie jej oznacza potępienie (zatrzymanie grzechów), obowiązkiem misjonarzy jest informowanie słuchaczy o tym fakcie.

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan