Demoniczne manifestacje w kościołach

Bajdurzenie hinduskich guru o boskości człowieka można zbyć wzruszeniem ramion, ale zdumiewa, że głoszą je także niektórzy znani duchowni chrześcijańscy. Oto czego nauczają zielonoświątkowcy…

„Człowiek został stworzony przez Boga, aby być bogiem tego świata…” – Robert Tilton
.
„Jestem chodzącym po ziemi 'małym mesjaszem'.”
Benny Hinn
.
„Nie, żebyś miał Boga w sobie, ale ty sam nim jesteś!” – Kenneth Copeland
.
„Jestem dokładnym odzwierciedleniem Boga! Kiedy Bóg spogląda w lustro, widzi mnie! Kiedy ja spoglądam w lustro, widzę Boga! O, alleluja!” Casey Treat
.
„Człowiek został stworzony równym Bogu i może stać w Bożej obecności bez poczucia niższości”. Kenneth Hagin


Przekręcając Słowo Boże

1 Mojż. 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga  go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą

Teza, że człowiek jest równy Bogu czasem wspierana jest tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jednakże Biblia mówi też, że Bóg nie jest człowiekiem

Oz. 11:99 Nie wykonam zapalczywości swojego gniewu i nie zniszczę Efraima ponownie, bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem; Święty pośród ciebie. I nie nadciągnę przeciwko miastu.

1 Sam. 15:29 Ponadto Mocarz Izraela nie kłamie i nie będzie żałować, gdyż nie jest człowiekiem, aby miał żałować.

Zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo, ale nie mamy wielu Jego atrybutów. Bóg posiada życie sam w sobie, podczas gdy nasza egzystencja zależy od Boga

Jan 5:26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie.

Dzieje17:28 Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu.

Bóg jest wszechpotężny, człowiek słaby

Hiob 42:2 Wiem, że ty wszystko możesz i że żaden twój zamysł nie może być powstrzymany.
1 Kor. 1:25 Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.

Bóg jest wszechwiedzący a umysł człowieka ograniczony

Izaj. 40:13 Kto kierował Duchem PANA , a kto był jego doradcą, aby go pouczać?

Izaj. 55:8-9 8 Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi PAN; 9 Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.

Bóg jest wszechobecny

Jer.23:23-24 23 Czy jestem tylko Bogiem z bliska? – mówi PAN, a nie Bogiem także z daleka?  24 Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? – mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? – mówi PAN.

Psalm.139:1-12 PANIE, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. 2 Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. 3 Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane. 4 Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz. 5 Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę.    6 Zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza; jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. 7 Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? 8 Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. 9 Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu  morza; 10 I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. 11 Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem.

Bóg jest nieśmiertelny człowiek może być tylko w jednym miejscu i czasie

1 Tym. 6:16 Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Hebr.9:27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd 

Hebr.7:23  A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze.
.


Ludzie nie są bogami

Marek 12:29 A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden.

Jezus powiedział, że Bóg jest jeden. Gdyby byli bogami, Szatan mówiłby prawdę, gdy skłamał obiecując Adamowi i Ewie: „Będziecie jak bogowie”

1 Mojż. 3:5 Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło.

Słowo Boże naucza, że jest tylko jeden Bóg

Izaj. 43:10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi PAN, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie.

Izaj. 44:6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatnia,a oprócz mnie nie ma Boga.

2 Mojż. 9:14 Tym razem bowiem ześlę wszystkie moje plagi na twoje serce, na twoje sługi i na twój lud, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi.

Doktryna o małych bogach jest niebiblijna. Jezus nigdy nie naucza, że ludzie są małymi bogami.

Jan 10:34 Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?

On cytuje słowa z Psalmu 82, odnoszące się do ludzi sprawujących rolę skorumpowanych sędziów w Izraelu, których przeznaczeniem jest upadek i śmierć.

Psalm  82:1-8 1 Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów (אֱלֹהִ֣ים ’ĕ•lō•hîm – wielkich sędziów) sprawuje sąd: 2 Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Sela. 3 Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę, oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu. 4 Wyzwólcie biedaka i nędzarza, ocalcie go z ręki niegodziwych. 5 Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją, ciągle chodzą w ciemności; zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi. 6 Powiedziałem: Jesteście bogami (אֱלֹהִ֣ים ’ĕlōhîm – wielkimi sędziami) i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego. 7 Lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt. 8 Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody.

אֱלֹהִ֣ים ĕlōhîm – Bóg, wielki sędzia, potężny, władca,

Jesteśmy dziećmi Najwyższego przez adopcję, nie jesteśmy równi Chrystusowi.

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu (υοθεσίαν huiothesian – adopcji) przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;

υοθεσία huiothesia – adopcja

Doktryny, jakie głoszą wyżej wymienieni kaznodzieje Biblia nazywa „naukami demonów”

1 Tym. 4:1 A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów
.


Zielonoświątkowy New Age

Intryguje, że wszyscy ci duchowni przynależą do pewnego segmentu ruchu zielonoświątkowego, który jest bardzo otwarty na okultystyczne poglądy i praktyki. Uważny badacz Michael Moriarty w swej pracy The New Charismatics (Nowi charyzmatycy) zauważył:

„Idee i praktyki ruchu New Age są odzwierciedleniem tych, które propagują nowi charyzmatycy”.

Oto kilka z nich:

 • Wyższa świadomość – pogląd, że ludzie są ’oświeceni' za pośrednictwem medytacji, mistycznych doświadczeń, objawień, wizji, modlitwy rzekomymi językami.
  .
 • Prowadzenie przez wyższe inteligencje (aniołowie, istoty pozaziemskie, duchy zmarłych) i wiara, że mogą one przynosić ludziom ukrytą wiedzę.
  .
 • Objawienia duchowe zmierzające do odnowy świata i zjednoczenia ludzi.
  .
 • Media – każdy człowiek może stać się duchowym medium lub prorokiem, aby otrzymywać poselstwa od Boga.
  .
 • Techniki prowadzące do odmiennych stanów świadomości, które poddają umysł pod wpływ wyższej inteligencji (wizualizacja, medytacja, autohipnoza, mantra, modlitwa rzekomymi językami, śpiewanie w kółko tych samych fraz).
  .
 • Złoty wiek ziemi – przygotowanie świata z jego politycznymi i religijnymi strukturami na przywitanie „Chrystusa”, który zapanuje na ziemi.

Sztuka zwodzenia

Moriarty tak pisze o okultystycznych technikach wykorzystywanych w ruchu zielonoświątkowym:

„Pomimo, że ich celem jest przekazywanie posłannictwa od Boga, techniki medytacyjne jakimi się posługują, niewiele przypominają zachowanie proroków biblijnych, natomiast są uderzająco podobne do metod stosowanych przez guru New Age.”

Jeden z najpopularniejszych w USA charyzmatycznych proroków uczy ludzi ćwiczeń połączonych z tzw. modlitwą językami, która spełnia rolę mantry, bardziej niż modlitwy. Ma ona wprowadzić w stan pół-hipnozy, kiedy człowiek może usłyszeć głos Boga w sobie, i bazując na nim… prorokować.

Zachowaj nas Boże od takich proroków!
.


 

Chichot dla Boga

W ostatnich latach kościół Vineyard Airport w Toronto stał się główną atrakcją tego miasta. Ludzie przyjeżdżają tam, aby otrzymać i zabrać do swoich kościołów specjalne błogosławieństwo. Na czym ono polega?

Magazyn Christianity Today sprawozdaje, że podczas nabożeństw ludzie masowo wybuchają sardonicznym śmiechem i w drgawkach tarzają się po podłodze. Niektórzy wiją się jak węże, inni zachowują jak kurczaki, szczekają jak psy czy ryczą jak lwy. Time podał, że atmosfera w tym i podobnych mu kościołach przypomina bardziej koncert rockowy lub mecz rugby, niż nabożeństwo.

Newsweek w artykule zatytułowanym „Chichot dla Boga”, sprawozdał, że powyższe zachowania rozpowszechniły się wśród tysięcy chrześcijańskich kościołów w Europie, Afryce, Azji, Ameryce i Australii za pośrednictwem duchownych i chrześcijan, którzy odwiedzili wspomniany kościół w Toronto.

Wielu twierdzi, że w rezultacie tego, co tam ma miejsce doznali uzdrowienia i pokoju. Niektórzy z nich przestrzegają jednak, że częstą konsekwencją tego „błogosławieństwa” jest „huśtawka emocjonalna, depresja, stres, gniew, irracjonalne wybuchy, popadanie w trans, uczucia alienacji, zagubienia„.

Nie jest przypadkiem, że podobne zachowania są zwykle rezultatem zaangażowania w okultyzm, a zarazem symptomami opętania, szczególnie gdy duchowym manifestacjom towarzyszą konwulsje, drgawki, krzyki, nieskoordynowane ruchy, naśladowanie zwierząt.

W wielu z tych kościołów śpiewanie w kółko tej samej frazy w akompaniamencie muzyki i rytmicznego klaskania spełnia rolę mantry, usypiając umysł. Taki klimat powoduje obniżenie krytycznych procesów myślowych, sprowadzając tzw. odmienne stany świadomości, w czasie których umysł staje się bardziej podatny na demoniczny wpływ. Niektórzy z przywódców charyzmatycznych, tak jak hinduscy guru, wprost apelują do ludzi o opróżnienie umysłu, aby mogli przyjąć ducha i otrzymać błogosławieństwo opisanych wyżej zachowań, które są traktowane, jako szczególna łaska Ducha Świętego.

Rodney Howard-Browne zalicza się do największych charyzmatycznych guru. Prowadzonym przez niego spotkaniom towarzyszą wszędzie epidemie sardonicznego śmiechu i niemała moc. Symptomatyczne, że gdy w czasie spotkania zobaczył on, że pewna kobieta zapadając w odmienny stan świadomości zaczęła wołać do Boga w modlitwie, obcesowo nakazał jej tego zaprzestać:

– Czy ty zaczniesz mnie słuchać, czy nie? Gdyby twoje modlenie miało ci pomóc, pomogłoby ci. Teraz masz zacząć się śmiać.

Ludziom ustawionym w kolejce, aby położył na nich rękę zakazuje się modlić, mówiąc:

– Ci, którzy czekają, abym położył na nich swoje ręce, niech się nie modlą. Ludzie przychodzą tu i próbują być poważni i modlić się. O nie! To nie jest czas na modlitwę. To nie jest spotkanie modlitewne; oddaj się radości; a modlić możesz się w drodze do domu.

W niektórych kościołach biorących udział w tym „ożywieniu” duch udzielany jest nie tylko przez nałożenie rąk, ale kiwnięcie ręki czy dmuchnięcie! Religioznawcy dostrzegają podobieństwa między zielonoświątkowymi fenomenami a sztuczkami hipnotyzerów, spirytystów oraz praktykami hinduskich guru. Na przykład, Bhagwan Shree Rajneesh, potrafił ruchem ręki wzbudzić w naśladowcach niekontrolowane wybuchy śmiechu i drgawki, podobnie, jak amerykański guru Da Free John. Identyczną moc posiadał nad swymi pacjentami francuski lekarz Franz Anton Mesmer (1734-1815), ojciec współczesnej hipnozy i spirytyzmu.

Wspomniany wyżej hinduski guru Rajneesh pomaga swym naśladowcom wejść w trans poprzez śpiewanie na okrągło tych samych słów oraz rytmiczne klaskanie. Wkrótce potem wielu z nich wymachuje rękami, podskakuje w górę i w dół, potrząsa głową w przód i w tył. Towarzyszą im często konwulsje, niekontrolowane wybuchy śmiechu lub płaczu, naśladowanie ruchu i głosu zwierząt.

Te same techniki, przy pomocy których hinduscy guru wprowadzają ludzi w odmienne stany świadomości, niejednokrotnie zaobserwowałem w niektórych zielonoświątkowych kościołach amerykańskich. Niestety większość chrześcijan zainteresowanych wyżej wspomnianym segmentem ruchu charyzmatycznego nie wie o podobieństwach między oferowanymi im przeżyciami i zachowaniami, a tymi które przychodzą za pośrednictwem wschodnich technik medytacyjnych i praktyk okultystycznych, które klarownie inspirowane są przez demoniczne moce.

JR


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email