Nadchodzące cierpienie

Mat. 24:21-22 21. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. 22. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.

Pismo Święte ostrzega Kościół Jezusa Chrystusa, że w nadchodzących dniach będzie cierpiał wielki ucisk. Ucisk to cierpienie, które człowiek znosi, ponieważ wyznaje Jezusa Chrystusa słowem i życiem. To cierpienie zadawane członkom Kościoła Jezusa przez bezbożnych, niewierzących ludzi, którzy ich prześladują.


Królestwo Antychrysta

W przyszłości powstanie wielkie królestwo na czele z potężnym przywódcą, którego Pismo Święte nazywa Antychrystem

Obj. 13:4 I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć?
.
2 Tes. 2:3-4 3. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; 4. Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.
.
1 Jana 2:18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.

Ten człowiek i jego królestwo zdobędą na pewien czas lojalność wszystkich narodów świata. Ponieważ ta światowa moc jest motywowana nienawiścią do Boga i Bożego Chrystusa, będzie prześladować Kościół Boży. Nadchodzące prześladowania będą najgorsze, jakich lud Boży kiedykolwiek doświadczył w całej historii świata. To prześladowanie będzie „Wielkim Uciskiem”.
.


Zapowiedź Chrystusa

Sam Jezus przepowiedział to wszystko w Ewangelii Mateusza 24, odpowiadając uczniom na pytanie: „kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? (werset 3). W wersecie 21 powiedział:Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.”.

Ogólnie rzecz biorąc, to, co Jezus mówi w tym rozdziale, odnosi się po pierwsze do zniszczenia miasta Jerozolimy w 70 r. n.e. przez Rzymian i cierpienia, jakie sprowadziło na mieszkańców Jerozolimy. Ale jednocześnie Jezus odnosi się do wydarzenia, którego typem było zniszczenie Jerozolimy, a mianowicie do udręki Kościoła w dniach, które bezpośrednio poprzedzają powrót Jezusa z nieba i koniec świata w chwili Jego przyjścia. Charakterystyczną cechą proroctwa jest to, że prorok przepowiada jedno wielkie wydarzenie, które jednak składa się z figury i rzeczywistości, typowego wypełnienia proroctwa i ostatecznego „rzeczywistego” wypełnienia. To, że Jezus w Ewangelii Mateusza 24 przepowiada wielki ucisk na samym końcu historii świata, jest oczywiste z faktu, że odpowiada na pytanie uczniów: „Jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata?” Wynika to również z faktu, że w wersetach 29-30 Jezus stwierdza, że ​​zaraz po ucisku nastąpią zdumiewające katastrofy na niebie i dosłowny, osobisty powrót Jezusa Chrystusa na obłokach nieba.

Mat. 24:29-30 29. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. 30. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.

Dlatego jednym ze znaków rychłego przyjścia Jezusa Chrystusa i końca świata będzie przyszły „Wielki Ucisk”.
.


Kościół w czasie ucisku

Ludzie, którzy zniosą cierpienie w Wielkim Ucisku, będą wierzącymi, prawdziwymi i wiernymi członkami Kościoła Jezusa Chrystusa. Jezus nazywa ich „wybranymi” w Ewangelii Mateusza

Mat 24:22 ze względu na wybranych dni te będą skrócone

Wybrańcami są te osoby, które Bóg odwiecznie wybrał w Jezusie Chrystusie spośród wszystkich narodów, Żydów i pogan, aby stały się członkami Kościoła Jezusa i cieszyły się łaskawym Bożym darem zbawienia. Ukazują się w świecie jako ci, którzy świadczą o Jezusie Chrystusie i przestrzegają przykazań Bożych

Obj. 12:17 I rozgniewał się smok na kobietę, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.

Pismo Święte nie pociesza prawdziwego Kościoła, wybranych dzieci Bożych, obiecując nam, że nie będziemy musieli przechodzić przez udrękę dni ostatecznych. To, co Pan powiedział do wczesnego chrześcijańskiego Kościoła w Smyrnie, odnosi się do Kościoła również pod koniec wieków. Chrystus powiedział Kościołowi, że zbliżają się prześladowania. Prześladowania, wszczęte przez samego Diabła, będą surowe, ponieważ wierzący trafią do więzienia, a niektórzy zginą. „Doznacie ucisku” — powiedział Chrystus do Kościoła.

Obj. 2:10 Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.

Ich pocieszeniem nie było to, że unikną ucisku, ale to, że suwerenny Chrystus jest również Panem prześladowań i że nagradza swój lud życiem i chwałą nieba, gdy wiernie znoszą ucisk. Słowo Chrystusa skierowane do Kościoła na świecie, wtedy i teraz, jest zapowiedzią, że będzie miał ucisk i uroczystym wezwaniem do bycia wiernym w tym ucisku aż do śmierci
.


Przyczyna Wielkiego Ucisku

Nic dziwnego, że Kościół pod koniec wieków przejdzie przez Wielki Ucisk. Lud Boży cierpiał prześladowania ze względu na Chrystusa we wszystkich wiekach. List do Hebrajczyków mówi o Mojżeszu, że jego wybór sprzymierzenia się z ludem Bożym był z tego powodu wyborem „cierpienia nieszczęścia”.

Hebr. 11:23-26 23. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe, i nie ulękli się rozkazu króla. 24. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona; 25. Wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. 26. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty.

Już w Starym Testamencie było prawdą, że przyznanie się do bycia dzieckiem Bożym oznaczało znoszenie „hańby Chrystusowej”. List do Hebrajczyków 11 kontynuuje opis ucisku wierzących Starego Testamentu:

Hebr. 11:36-38 36. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. 37. Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie; 38. (Których świat nie był godny). Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.

To samo dotyczy kościoła Nowego Testamentu. Jezus opisuje wieczny los Kościoła na świecie w Ewangelii Jana

Jan 16:33 Na świecie będziecie mieć ucisk

Paweł głosił nowo powstałym kościołom, że „przez wiele utrapień musimy wejść do królestwa Bożego” (Dzieje 14:22). Paweł napisał do Tymoteusza: „wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani” (2 Tym. 3:12). Wielki ucisk Kościoła na końcu nie będzie niczym nowym. Jego jedyną wyjątkową cechą będzie surowość, ogrom.
.


Współczesny ucisk

Niektórzy mogą przypuszczać, że Kościół w naszych czasach nie przeżywa ucisku, przynajmniej nie Kościół w Stanach Zjednoczonych. Ale to błędny pogląd. Jeśli Kościół wyłącznie głosi Ewangelię łaskawego zbawienia Bożego w samym Jezusie Chrystusie i potępia każdą formę ludzkich prób zbawienia samego siebie, czy to przez własnych zbawicieli, czy przez własne dobre uczynki, czy też przez jego rzekomą wolną wolę, Kościół będzie dziś znienawidzony.

Jeśli Kościół uporczywie wzywa ludzi do świętego życia i potępia wszelką niegodziwość, tak jak czyni to Bóg w Biblii, dziś będzie mu to wyrzucane. […] Kościół doświadczy wielkiego ucisku w roku 2000, podobnie jak w 70 roku I wieku.
.


Konieczność Wielkiego Ucisku

Dzieje 14:22 Umacniając dusze uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do królestwa Bożego.

Dlaczego lud Boży, Kościół, musi znosić wielki ucisk przy końcu świata? Równie dobrze można postawić pytanie w ten sposób: Dlaczego wierzący kościół musi zawsze wchodzić do królestwa przez wiele ucisków? On musi! Ale dlaczego?
.

Nienawiść diabła

Po pierwsze cierpienie jest koniecznością, dlatego, że nienawiść diabła do Boga jest zawsze skierowana przeciwko tym, którzy Boga kochają i oddają Mu cześć. Diabeł, do spółki z tymi ludźmi, których zaślepił toczy wojnę z prawdziwym Kościołem.

2 Kor. 4:3-4 3. A jeśli nasza ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną; 4. W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Ta wojna osiągnie punkt kulminacyjny pod koniec świata w Wielkim Ucisku (zob. Obj. 12). We wszystkich czasach, a także na końcu, jedynym sposobem, w jaki Kościół może uniknąć prześladowań, jest zaparcie się Chrystusa i oddawanie czci Diabłu

Obj. 13:4 I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć?
.
Obj. 13:15I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.

Boża suwerenność

Po drugie cierpienie jest koniecznością, ze względu na suwerenną wolę Boga. Bóg prowadzi kościół przez ucisk. Czyni to dla dobra Kościoła. Przez ucisk Bóg karze swoje umiłowane dzieci

Hebr. 12:7-8 7. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? 8. A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami.

Próbuje Kościół, aby został oczyszczony i przygotowany do wiecznej z Nim społeczności

1 Piotra 1:7 Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa;

Tak więc ucisk kościoła służy uwielbieniu Boga. Kościół jest wierny w ucisku, pieczętując krwią wyznanie Bożej chwały i łaski. Dlatego kościół nie może desperacko pragnąć uniknięcia ucisku. Cierpienie dla Chrystusa powinien uważać za przywilej i dar od Boga

Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;


Pocieszenie

Chociaż wiemy, że będziemy cierpieć w zbliżającym się ucisku, nie jesteśmy przerażeni. Małe stadko Chrystusa jest pocieszone zapewnieniem, że Wielki Pasterz będzie z nim w najgłębszych głębinach doliny cienia śmierci

Psalm 23:4 Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie.

Ufa suwerennej łasce Boga w Chrystusie, że zachowa je w wierności w godzinie próby. I przez cały ten czas ma nadzieję na powrót Chrystusa oraz życie i chwałę, którymi będzie się wtedy cieszyć na zawsze. Ponadto Pan obiecał skrócić dni ucisku ze względu na nas

Mat. 24:22  A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.

On, a nie diabeł, będzie rządził w tym czasie i On skróci ucisk swego ludu przez Swoje osobiste, cielesne przyjście na obłokach nieba

Mat. 24:29-30 29. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. 30. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
.
2 Tes 1:4-10 4. Tak że i my sami chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. 6. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają; 7. A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; 8. W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy; 10. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu.

Kiedy Wielki Ucisk spadnie na Kościół, będzie wiedział, że nadchodzi jego odkupienie.

Ważne jest, aby Kościół żył teraz w świadomości nadchodzącego ucisku i jego powagi. Nie może spaść na niego niespodziewanie. Kościół musi być przygotowany. Praktycznym celem objawienia przez Ducha Świętego Wielkiego Ucisku Kościołowi w Piśmie Świętym jest to, że możemy się przygotować. Robimy to, coraz bardziej zważając na Słowo Boże, Pismo Święte; będąc pilnym i żarliwym w modlitwie do Boga o Jego Ducha Świętego i łaskę; i usuwając naszą nadzieję ze wszystkiego, co ziemskie, i pokładając ją w naszym Panu Jezusie Chrystusie i Jego przyjściu.
.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email