Kwestia zbawienia

Przez grzech Adama śmierć przyszła na wszystkich ludzi. To znaczy, że gdyby nie interwencja Boża, wszyscy po śmierci idą na zatracenie. Jednak miłosierny Bóg wysłał Swojego Syna aby każdy, kto jest w Chrystusie był zbawiony od śmierci miał życie wieczne.

Zanim przejdziemy do egzegezy 5 rozdziału Listu do Rzymian, który podawany jest przez Arminian jako dowód uniwersalnego odkupienia całej ludzkości, musimymy zdefiiować dwa pojęcia:

  1. Śmierć w Aadamie
  2. Życie w Chrystusie

 

Rzym. 5:12 Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
.
1 Kor. 15:22 Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.

Według Pisma Świętego (które nie może być naruszone zgodnie z Jana 10:35) grzech i śmierć przyszła na świat przez Adama, co skutkuje, że nieustannie wszyscy umierają w Adamie. Jest to ciągły proces. Tak samo wszyscy zostają ożywieni w Chrystusie, co również jest ciągłym procesem. Zatem są to dwa ciągłe procesy wzajemnie się wykluczające. Wnioskujemy zatem, że wszyscy, którzy są w Chrystusie są w życiu (osoby narodzone z góry) a wszyscy, którzy nie są w Chrystusie są w Adamie czyli są w śmierci (osoby nienarodzone z gory).

Czy zatem według 5 rozdziału Listu do Rzymain Chrystus umarł za wszystkich jak to sugerują Arminianie?


Egzegeza Rzymian 5:14-21

W Adamie W Chrystusie

 

 

Definicja: jeden Adam jeden grzech wszyzscy umarli

Śmierć jest nad wszystkimi w Adamie bez wyjątku z powodu jednego grzechu jednego człowieka Życie jest we wszystkich będących w jednym Chrystusie
.

14 Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.

 Fragment pomocniczy:

1 Kor. 15:22 (będący) w Adamie wszyscy (ciągle) umierają,

.
.
.
.

.
.Fragment pomocniczy:1 Kor. 15:22 tak też (będący) w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
 

Kontrast: jeden Adam jeden grzech wielu umarłych / jeden Chrystus wiele łaski wielu ożywionych (łaska wygrywa z grzechem)

15 Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło

 

·        wielu umarło w

·        jednym Adamie to jest

·        wszyscy, którzy są w Adamie są martwi przez

·        jeden grzech

·        jednego Adama

15 tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.

 

·        wielu, na których spłynęła łaska

·        jednego Chrystusa to

·        wszyscy, którzy są w Chrystusie mają

·        wiele łaski

·        jednego Chrystusa

 

Kontrast: Grzech słabszy od daru łaski

 

Kontrast: Dar łaski silniejszy od grzechu

16 A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył.
 

Kontrast: jeden Adam jedno przestępstwo jeden wyrok / jeden Chrystus wiele przestępstw wiele łaski (łaska wygrywa z grzechem)

Kontrast: jeden grzech /  wiele łaski (łaska wygrywa z grzechem)

16 Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu,

 

·        jeden wyrok z powodu

·        jednego grzechu ku

·        jednemu i całkowitemu potępieniu

16 ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.

 

·        jeden dar łaski usprawiedliwia z

·        wielu grzechów ku

·        jednemu i całkowitemu usprawiedliwieniu

 

Kontrast: jeden grzech jeden Adam wszyscy umarli / wiele łaski jeden Chrystus wszyscy żywi (łaska wygrywa z grzechem)

Grzech jednego Adama dał królestwo śmierci Jedna łaski jednego Chrystusa zapewnia życie
17 Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego,

 

·        jedno przestępstwo przez

·        jednego Adama

·        jeden dar śmierci dla

·        wszystkich w Adamie

tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

 

·        wiele łaski przez

·        jednego Chrzystusa

·        jeden dar życia dla

·        wszystkich w Chrystusie

 

Kontrast: jeden Adam jedno przestępstwo wszyscy martwi / jeden Chrystus pełna sprawiedliwość wszyscy żywi (sprawiedliwość wygrywa z przestępstwem)

Wszyscy w Adamie są martwi z powodu jednego grzechu Wszyscy w Chrystusie są żywi z pwoodu pełni jego sprawiedliwości
18 Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu,

 

 

·        jedno przestępstwo przez

·        jednego Adama sprowadza

·        jedno potępienie na

·        wszystkich w Adamie

tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.

 

·        jedna sprawiedliwość

·        jednego Chrystusa sprowadza

·        jedno usprawiedliwienie na

·        wszystkich którzy są w Chrystusie

 

 

Kontrast: jeden Adam jeden grzech wielu niesprawiedliwych / jeden Chrystus pełne posłuszeństwo wielu sprawiedliwych (sprawiedliwość wygrywa z nieposłuszeństwem)

Wielu to wszyscy w Adamie Wielu to wszyscy w Chrystusie
19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami,

 

·        jedno przestępstwo

·        jednego Adama sprawia że

·        wielu czyli wszyscy w Adamie są grzesznikami

tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.

 

·        jedno całkowite posłuszeństwo

·        jednego Chrysusa sprawia że

·        wielu czyli wszyscy w Chrystusie są sprawiedliwi

 

Kontrast: wiele grzechu / więcej łaski (łaska wygrywa z grzechem)

Grzech nie może pokonać łaski Łaska pokonuje grzech
20 A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech.

 

·        prawo pomnaża grzech

Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała;

 

·        im więcej grzechu tym więcej łaski

 

Kontrast : łaska większa od grzechu (łaska wygrywa z grzechem)

21 Aby, jak grzech królował ku śmierci,

 

·        jedna niesprawiedliwość

·        jednego Adama sprowadził na

·        wszystkich ludzi będących w Adamie

·        jedno nieodwracalne potępienie skutkujące

·        jedną i nieodwracalną śmiercią

tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

·        pełna sprawiedliwość

·        jednego Chrystusa sprowadza na

·        wszystkich ludzi będących w Chrystusie ułaskawienie z

·        wielu grzechów (im więcej grzechów tym więcej łaski) skutkujące

·        jednym i nieodoływalnym życiem wiecznym

Ciężar rozważania Pawła spoczywa na przewadze sprawiedliwośći I łaski Chrystusa nad grzechem. Do zobrazowania podobieństw Paweł używa porównań poukładanych w pary. Jednak nie naucza uniwersalnego odkupienia ponieważ na zatracenie idzie wielu czyli wszyscy, którzy są w Adamie a do życia wiecznego idzie wielu czyli wszyscy w Chrystusie.
.


Potwierdzenie w liście do Koryntian

Teza Arminian nie jest możliwa do podtrzymania. Chrystus nie mógł umrzeć za wszystkich ludzi na świecie jacy kiedykolwiek na nim żyli, ponieważ w takim przypadku wszyscy musieliby zostać przeniesieni do życia wiecznego. Według zbiorczej nauki Pisma Chrystus umarł za wybranych do zbawienia, czyli za tych, którzy umarli w Chrystusie (a nie za tych, którzy umierają w Aadamie)

2 Kor. 5:14-15 14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. 15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.

  • Chrystus umarł za „wszystkich”.
  • „Wszyscy” zostali zdefiniowani jako ci, którzy umarli w Chrystusie.
  • „Wszyscy”, którzy umarli w Chrystusie żyją dla Chrystusa, za których Chrystus umarł i został wskrzeszony.
  • Chrystus umarł za tych, którzy umarli w Nim. Nie za wszystkich ludzi na świecie
Print Friendly, PDF & Email