Jak potoczyły się losy Apostołów Baranka, ewangelistów i ich najbliższych pomocników? Dzieje Apostolskie opisują tylko część wydarzeń pełnych cierpienia, prześladowań i walki o prawdę Słowa Bożego. Resztę znajdziemy w pismach ojców kościoła i tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I choć nie są to informacje będące podstawą wiary, jednak warto zapoznać się z nimi w celu zbudowania pełnego obrazu wydarzeń.

Jan Marek, ewangelista

 • Siostrzeniec Barnaby

Kol. 4:10 Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby (co do którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie);

 • Dom jego matki był miejscem spotkań dla chrześcijan,

Dzieje 12:12-17 12 Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. 13 I zapukał Piotr do drzwi w bramie, i wyszła dziewczyna imieniem Rode, aby nasłuchiwać: 14 Gdy poznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. 15 A oni powiedzieli do niej: Oszalałaś! Jednak ona twierdziła, że tak jest istotnie. Odpowiedzieli: To jego anioł. 16 Piotr zaś nie przestał pukać. A gdy otworzyli, zobaczyli go i zdumieli się. 17 A dawszy im ręką znak, aby zamilkli, opowiedział im, jak Pan wyprowadził go z więzienia, i powiedział: Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się w inne miejsce.

 • Towarzyszył Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej, później był podmiotem sporu między Pawłem i Barnabą

Dzieje 15:37-40 37 Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego Markiem. 38 Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. 39 I doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozdzielili: Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr; 40 Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył, polecony przez braci łasce Boga.

 • Później przebywając z Piotrem w Rzymie spisuje „wspomnienia Piotra” znane jako Ewangelia Marka (potwierdza to Papias i wielu inny ojców kościoła)

1 Piotra 5:13 Pozdrawia was kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn.

 • Godzi się z Pawłem przed jego śmiercią; zostaje wysłany przez Pawła do Kolosan

Kol. 4:10 Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby (co do którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie);

 • Później usługuje Pawłowi w Rzymie

Filemon 1:24 Marek, Arystarch, Demas, Łukasz – moi współpracownicy.

2 Tym. 4:11 Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby.

 • Po śmierci Pawła usługuje w Pięciogrodzie w Północnej Afryce, następnie w Aleksandrii Egipskiej, gdzie według tradycji tworzy kościół Koptyjski
 • Mieszkańcy Aleksandrii byli urażeni przez Marka, który próbował odwrócić ich od bałwochwalstwa tradycyjnych egipskich idoli; około roku 68 a.d. został przywiązany do koni i rozerwany na ulicach Aleksandrii
  .

Łukasz, ewangelista

 • Grecki lekarz pochodzący z Antiochii

Kol. 4:14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas.

 • Towarzyszył czasowo Pawłowi w jego podróżach misyjnych
 • Był z Pawłem w Rzymie do końca jego życia

2 Tym. 4:11 Tylko Łukasz jest ze mną.

 • Według Prologu Anti-Marcionite do Ewangelii Łukasza (napisana miedzy II a IV wiekiem)

„Łukasz, pochodzący z Antiochii, z zawodu był lekarzem. Został uczniem Apostołów a później podążał za Pawłem aż do jego śmierci. Służył Panu nieustannie, nieżonaty, bezdzietny, pełen Ducha Świętego zmarł w wieku 84 lat” (w Tebach)

.


Apollos, zakonoznawca

 • Według Jeroma, Apollos opuścił Korynt z powodu strasznych podziałów w tamtejszym kościele i udał się służyć na Kretę
 • Kiedy listy Pawła oczyściły atmosferę w Koryncie, Apollos wraca tam aby pełnić funkcję pastora
  .

 Historia Apostołów Baranka

Co się stało z Dwunastoma Apostołami według historii kościoła?

Imię Informacje biblijne Tradycja kościoła

Szymon Piotr (Kefas)

Rzecznik apostolski wczesnego kościoła; to on jest w centrum uwagi pierwszej części Dziejów Apostolskich; autor 2 natchnionych listów

Został ukrzyżowany do góry nogami w Rzymie za cesarza Nerona; późniejsza tradycja sugeruje, że odwiedził Brytanię i Gam

Andrzej, brat Piotra

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy

Prawdopodobnie nauczał w Scythii (tereny ZSRR), Azji Mniejszej i Grecji; ostatecznie ukrzyżowany w Patras w Achai.

Jakub Większy, syn Zebedeusza, brat Jana

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; aż do czasu egzekucji przez Heroda Agrypę (Dzieje 12)

Jan, syn Zebedeusza, brat Jakuba Większego

Towarzyszy Piotrowi na początku Dziejów Apostolskich (w Świątyni w Samarii); wygnany na Patmos pod koniec życia; napisał Ewangelię, trzy listy i Księgę Objawienia.

Przeniesiony z Jeruzalem do Efezu prawdopodobnie w połowie lat 60; wczesny oponent Gnostycyzmu; zmarł w Efezie w roku 100 z przyczyn naturalnych

Filip z Betsaidy

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; to nie ten sam Filip z Dziejów 8, który był diakonem.

Według tradycji dociera do Herapolis w Azji Mniejszej

Batłomiej (Natanael) z Ptolemaidy

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy

Kompan Filipa do Herapolis; ginie męczeńską śmiercią po służbie w Armeni

Tomasz zwany Didymos (Bliźniakiem)

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy;

Zakłada się, że nauczał w Babilonie; nauczał w Indiach gdzie poniósł męczeńską śmierć; Kościół Marthoma do dziś funkcjonuje

Mateusz (Lewi)

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy; napisał ewangelię

Tradycja mówi, że dotarł do Macedonii, Persji, Partii i Etiopii

Jakub, syn Alfeusza

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy;

Często mylony z Jakubem, bratem przyrodnim Jezusa; prawdopodobnie nauczał w Syrii; ukrzyżowany

Juda (Lebeusz, Tadeusz), syn Alfeusza

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy;

Według Hipolita Lebeusz głosił w Edessie i w całej Mezopotamii. Tradycja mówi, że nauczał w Armenii, Syrii i Persii, gdzie został zamordowany. Pochowany w Kara Kalisa, dzisiejszy Iran.

Szymon zwany Zelotą

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy;

Według Hipolita Szymon był drugim pastorem zboru w Jerozolimie.

Maciej, zastępca Judasza

W Jeruzalem podczas pięćdziesiatnicy;

Głosi Słowo w Syrii, zakopany żywcem.

Paweł, Apostoł pogan

Ścięty mieczem przez Nerona 68-69 a.d.

Nathan Busenitz

 

Print Friendly, PDF & Email