Bezkrwawa ofiara

Hebr. 9:22 …a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.

Rzymski katolicyzm naucza, że msza jest „Bezkrwawą Ofiarą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa”. Naucza również, że ofiara mszy jest tą samą ofiarą, co ofiara na krzyżu, i ma taką samą wartość. Oba te twierdzenia są sprzeczne z nauczaniem, jakie Bóg zawarł w Biblii. Pismo Święte naucza bowiem, że Ofiara złożona na Golgocie jest jedyną i niepowtarzalną, a więc że nie można i nie wolno jej ponawiać, ani składać jakiejkolwiek innej ofiary za grzechy oraz że jest ona pozbawiona sensu, ponieważ bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.

Oto co czytamy:

Hebr. 9:24-28 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga; 25 I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią; 26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. 27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; 28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
.
Hebr. 10:10-18 10 Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 11 A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. 12 Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; 13 Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. 14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. 15 A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw: 16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; 17 Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. 18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.

Gdyby prawdą było, że Jezus Chrystus jest składany wielokrotnie jako ofiara przez rzymskokatolickich kapłanów – a tak właśnie naucza Kościół rzymsko-katolicki – to powyższe teksty Pisma Świętego byłyby nieprawdziwe.
.


Masowe bluźnierstwo

Dzisiaj na całym świecie codziennie odprawia się ponad trzysta tysięcy mszy. Jezus musiałby cierpieć straszliwą agonię Kalwarii przynajmniej trzysta tysięcy razy w ciągu każdych dwudziestu czterech godzin, i przez okres prawie dwóch tysięcy lat (!), a nie jedynie „raz na zawsze”, jak naucza Pismo.

Mamy do wyboru: albo wierzyć kościołowi rzymsko-katolickiemu, albo Pismu Świętemu! Każdy z nas musi wybierać. Jeżeli naprawdę kochamy Jezusa jako naszego Pana i staramy się postępować zgodnie z Jego Słowem, nie będziemy uznawać nauczania o tym, że chleb i wino przemieniają się (transsubstancjacja) w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa, a potem składane są Bogu jako ofiara, przez którą dokonuje się zadośćuczynienie za grzechy.

“jedna msza jest dla Szkocji bardziej niebezpieczna niż armia złożona z dziesięciu tysięcy wrogów.”John Knox
.


Znaczenie wieczerzy Pańskiej

Gdy Jezus powiedział: „To jest moje ciało” i „To jest moja krew”, nie zmienił ich substancji, ale wyjaśnił, że paschalny chleb i paschalne wino wyobrażają i reprezentują Jego Ofiarę złożoną za grzechy ludzi. Jezus nie powiedział touto gignetai‚to stało się’ lub ‚to zostało przemienione’, lecztouto esti, co jedynie znaczy: ‚to wyobraża, reprezentuje’ lub ‚to oznacza’.

Jest to symbol naszej wspólnoty z Chrystusem

1 Kor. 10:16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?

Podobnie jak Pascha była pamiątką wyjścia z Egiptu, tak Wieczerza Pańska jest Pamiątką Jego Ofiary, i należy ją zachowywać aż do dnia kiedy Chrystus powróci

1 Kor. 11:23-26 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb; 24 A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. 25 Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić,na moją pamiątkę. 26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie.

.


Bezsens bezkrwawych ofiar

Warto także podkreślić, że kościelne nauczanie, iż msza jest „ofiarą bezkrwawą”, dodatkowo wykazuje brak jakiegokolwiek znaczenia takiej ofiary. Pismo Święte naucza bowiem, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów

Hebr. 9:22 I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.

To raz jeszcze dowodzi, że tylko Ofiara Jezusa Chrystusa złożona na Golgocie – Ofiara Krwawa, doskonała – zgładziła grzechy wierzących Weń!
.


Słowo Boże ostrzega przed ponownym krzyżowaniem Chrystusa

Hebr. 6:4-6 4 Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; 5 Zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku; 6 A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę.

Rzymscy katolicy pielęgnując ofiarę mszy świętej idą szeroką drogą na zatracenie ponieważ zamieniają doskonałą, na zawsze zbawiającą ofiarę Chrystusa na niedoskonały, powtarzalny rytuał, który nie zbawia nikogo.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan