Wiara jest niezbędna do zbawienia. Wynika to jasno z Pisma i większość ludzi uznaje ten fakt. Ale jak już powiedzieliśmy, wszystko co jest konieczne do zbawienia zostało zdobyte dla nas przez Chrystusa.

Hebr. 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają

Jeśli więc ta niezbędna wiara została zdobyta przez Chrystusa dla wszystkich, to należy ona do nas albo na jakichś warunkach albo bez żadnych warunków. Ale to pozostaje w sprzeczności z doświadczeniem i z Pismem

2 Tes. 3:2 I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi; nie wszyscy bowiem mają wiarę.

Jeśli wiara bywa udzielana na jakichś warunkach to pytam: na jakich?

Niektórzy mówią, że wiara jest udzielana pod warunkiem, że nie sprzeciwiamy się łasce Bożej! Jednakże, nie sprzeciwiać się, w rzeczywistości oznacza być posłusznym. Być posłusznym oznacza wierzyć. Nasi przyjaciele w rzeczywistości mówią więc:

„Wiara udzielana jest tym, którzy wierzą” (tj. tym którzy mają wiarę).

To jest oczywisty absurd.

Z drugiej strony, niektórzy twierdzą, że wiara nie została dla nas zdobyta przez śmierć Chrystusa. Czy wara jest więc aktem naszej własnej woli? Ale to pozostaje w zupełnej sprzeczności z nauczaniem wielu biblijnych wersetów i pomija fakt, że niewierzący pozostają martwi w swoim grzechu, niezdolni do jakiegokolwiek duchowego aktu

1 Kor. 2:14  Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.
.
Rzym. 8:8-9 8. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. 9. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.

Wrócę więc do twierdzenia, że wiara została zdobyta dla nas przez Chrystusa.

Wiara jest niezbędnym czynnikiem uświęcenia. W argumencie 7 wykazałem, że uświęcenie zostało zdobyte dla nas przez śmierć Chrystusa. Stąd wynika, że zdobył On dla nas także wiarę. Przeczenie temu oznaczałoby mówienie, że zdobył On dla nas tylko częściowe uświęcenie, tj. takie, w którym brakuje wiary. Nikt nie może poważnie twierdzić czegoś takiego.

Ponadto, Bóg wybrał swój lud, by jak powiedziano, mógł być święty. Bóg „wybrał nas… abyśmy byli święci” (Efez. 1:4). Raz jeszcze, wiara jest niezbędnym czynnikiem uświęcenia. Wybierając swój lud aby był święty, Bóg musi udzielić mu wiary.

To była część przymierza pomiędzy Bogiem Ojcem a Bogiem Synem, że wszyscy, za których Chrystus umarł, otrzymają od Ojca błogosławieństwa, które dla nich przeznaczył. Jednym z tych błogosławieństw jest wiara

Hebr. 8:10-11 10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. 11. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich.

Pismo wyraźnie mówi, że wiara została dla nas zdobyta przez Jezusa Chrystusa, który jest „sprawcą i dokończycielem naszej wiary” (Hebr. 12:2). Takie stwierdzenia i te, które właśnie przeczytałeś w poprzednich trzech akapitach potwierdzają to, że Chrystus zdobył wiarę dla swojego ludu. Skoro nie wszyscy ludzie mają wiarę, Chrystus nie mógł umrzeć za wszystkich.

John Owen, Ograniczone odkupienie

Cytaty godne uwagi

2 Piotra 2:1Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa
.
1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email