Kim jest chrześcijanin?

Bycie Chrześcijaninem to coś więcej niż utożsamianie się z konkretną religią albo potwierdzenie pewnego systemu wartości. Bycie Chrześcijaninem oznacza że przyjąłeś to, co Biblia mówi o Bogu, ludzkości, i zbawieniu.

Rozważ poniższe prawdy które znajdują się w Piśmie.


Bóg jest Suwerennym Stworzycielem

Współczesna opinia głosi że człowiek jest produktem ewolucji. Ale Biblia mówi, że zostaliśmy stworzeni przez osobowego Boga aby miłować, służyć i cieszyć się nieskończoną społecznością z Nim. Nowy Testament ujawnia, że to Jezus Chrystus stworzył wszystko

Jana 1:3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało


Kol. 1:16
 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone

Dlatego też, On również posiada i rządzi wszystkim

Psalm 103:19 PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi

To oznacza że posiada On autorytet nad naszym życiem i jesteśmy Mu winni absolutną lojalność, posłuszeństwo, i uwielbienie.
.


Bóg jest Święty

Bóg jest absolutnie i doskonale święty

Izaj. 6:3 I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały

Dlatego też nie może On popełnić, ani pochwalić zła

Jakuba 1:13 Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi

Bóg również od nas wymaga świętości.

1 Piotra 1:16 Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

.


Ludzkość jest grzeszna

Według Pisma wszyscy są winni grzechu: “gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył” (1 Krl. 8:46). To nie oznacza że nie jesteśmy w stanie dokonywać uczynków ludzkiej dobroci. Natomiast jesteśmy całkowicie niezdolni do rozumienia, miłowania, albo zadowolenia Boga, na własną rękę

Rzym. 3:10-12 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego

Grzech wymaga kary. Boża świętość i sprawiedliwość wymaga tego, żeby wszelki grzech był ukarany śmiercią:

Ezech. 18:4 Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze

To dlatego zwykła zmiana wzorca naszych zachowań nie może rozwiązać problemu naszego grzechu, ani wyeliminować jego konsekwencji.
.


Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem

Nowy Testament ujawnia że to Sam Jezus, jest Tym który stworzył wszystko

Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone

Dlatego też, On posiada i rządzi wszystkim

Psalm 103:19 PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi

To oznacza że posiada On autorytet nad naszym życiem i jesteśmy Mu winni absolutną lojalność, posłuszeństwo, i uwielbienie.

Rzym. 10:9 mówi, “Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Chociaż Boża sprawiedliwość domaga się śmierci za grzech, to Jego miłość zapewniła Zbawiciela który zapłacił karę i umarł za grzeszników

1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem

Śmierć Chrystusa zaspokoiła wymagania Bożej sprawiedliwości, a doskonałe życie Chrystusa zaspokoiło wymagania Bożej świętości

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą

Umożliwiając Mu tym samym, żeby wybaczył i zbawił tych którzy złożą w Nim swoją wiarę

Rzym. 3:26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa

.


Charakter Zbawiennej Wiary

Prawdziwej wierze zawsze towarzyszy pokutowanie z grzechów. Pokuta jest zgodzeniem się z Bogiem że jesteś grzeszny, wyznanie Mu twoich grzechów, i dokonanie świadomego wyboru aby odwrócić się od grzechu

Łuk. 13:3,5 Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie


1 Tes. 1:9
 Ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu

i podążać za Chrystusem

Mat. 11:28-30  28 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. 30 Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie

 

Jana 17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa

i być Mu posłusznym

1 Jana 2:3 A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania

Nie wystarczy wierzyć w jakieś fakty o Chrystusie. Nawet szatan i jego demony wierzą w prawdziwego Boga

 Jakuba 2:19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą

Ale one Go nie miłują, ani nie są Mu posłuszne. Prawdziwa zbawiająca wiara zawsze odpowiada posłuszeństwem

Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan