Jakie jest życie chrześcijańskie?

Rzym. 12:2 A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Dodając przymiotnik chrześcijanin do rzeczownika życie ogłaszamy coś ogromnego: zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa określa teraz, jak powinniśmy żyć. Oznacza to, że wiara w Jezusa Chrystusa, wywołana przez Ducha Świętego (Efez. 1:13; Gal. 5:22), zmienia nasze czyny. Ale kiedy Chrystus nas wzywa, nie jest łatwo zrozumieć, jak dokładnie ma się zmienić nasze życie.

Jak więc powinniśmy żyć?


Chrześcijański mandat etyczny

Co mamy na myśli, mówiąc „mandat etyczny”? Etyka to refleksja nad tym, jak należy żyć. Jeśli istnieje nakaz etyczny, istnieje przykazanie, które mówi nam, co to znaczy dobrze żyć. Jeśli istnieje polecenie, oznacza to, że istnieje dawca polecenia. To proste wyznanie przeciwstawia się nowoczesności, która wyznaje, że dobra moralne nie są rzeczywiste, ale konstruowane społecznie.

Jednak chrześcijanie wiedzą, że Trójjedyny Bóg jest tym, który daje przykazania. We wcieleniu (Jan 1:18; Filip. 2:6-8; Hebr. 2:16; Kol. 2:9) Bóg przychodzi na świat i pokazuje nam naprawdę dobre życie. Patrząc na życie Chrystusa w Ewangeliach, nietrudno jest dokładnie określić, czego Bóg od nas wymaga. Jezus potwierdził słowa prawnika w Ewangelii Łukasza

Łuk. 10:27 Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie.

Dalej w Ewangelii Jana Daje „nowe przykazanie”

Jan 13:34 Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali

Etycznym nakazem życia skoncentrowanego na Chrystusie jest kochanie Boga i kochanie innych caym sobą samym. Zwróćmy jednak uwagę, że to nowe przykazanie przymierza nie jest całkowicie nowe. Bóg wypowiedział to polecenie w Księdze zPowtórzonego Prawa i Księdze Kapłańskiej

5 Mojż. 6:5 Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły;
.
3 Mojż. 19:18 Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem PAN.

W rzeczywistości nakaz kochania Boga całym sobą i kochania ludzi jest nie tylko biblijny, ale objawia się także w powszechnym objawieniu się Boga światu. Być człowiekiem to być stworzeniem stworzonym przez Boga i powołanym przez Boga do doskonałego życia w miłości. Bóg wypowiada to polecenie każdemu człowiekowi na sumieniu, przez które wszyscy jesteśmy oskarżani. Jest to część tego, co Jan Kalwin nazwał zmysłem boskości.
.


Nowy aspekt przykazania

Jednak chociaż to przykazanie jest bardzo stare, jest w nim coś nowego w świetle przyjścia Chrystusa. To jest etyka chrześcijańska. Jak stwierdza Oliver O’Donovan:

„Wiara w etykę chrześcijańską to przekonanie, że pewne sądy etyczne i moralne należą do samej Ewangelii”.

Co jest „nowego” w tym starym poleceniu? Nowość przykazania polega na tym, że samo istnienie i działanie Jezusa Chrystusa, Jego osoba i dzieło ujawniają definicję tej miłości. Ta miłość jest agape. Biblijnie agape to miłość wyrażana ludziom, którzy na nią nie zasługują:

Rzym. 5:8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość (ἀγάπην agapen) przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Agape płaci cenę:

Jan 15:13Nikt nie ma większej miłości (ἀγάπην agapen) od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.

Agape kocha aż do końca:

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował (ἠγάπησεν egapesen) świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Agape zawiera w sobie wszystkie cnoty:

1 Kor. 13:4 Miłość (ἀγάπη agape) jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;

Tylko serce przemienione przez Ducha może praktykować tę określoną przez Chrystusa miłość, ponieważ Chrystus pojednał nas z Bogiem i bliźnim, a nawet złożył z powrotem połamane kawałki nas samych. Mandat etyczny polega na tym, by przyodziać się w agape Chrystusa, ponieważ Chrystus nas umiłował aż do końca.

Jan 13:1 umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.


Chrześcijańska służba

Możemy być bardziej precyzyjni, jeśli chodzi o nasze wezwanie do miłowiania Boga i bliźniego. Chrześcijanin jest powołany, aby być świadkiem: świadczyć o Królestwie Bożym w Jerozolimie, Judei, Samarii i na krańcach ziemi.

Dzieje 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

Cuda Jezusa wskazują na przyszły świat, życie bez ślepoty, głuchoty, głodu i śmierci.

My też mamy powołanie. Nasze świadectwo nie jest skierowane przeciw naturalnemu losowi świata, ale jest przeciwne stylowi życia i konsekwencjom świata przesiąkniętego grzechem. Kochać Boga i bliźniego całym sobą, oznacza najpierw zarządzanie samą Ewangelią. W naszym etycznym powołaniu do głoszenia Ewangelii innym jest pierwszeństwo. Nasza etyka obejmuje również świadectwo czynem.

Miłować Boga i bliźniego całym sobą, oznacza najpierw zarządzanie samą Ewangelią. Istnieje pierwszeństwo w naszym etycznym powołaniu do głoszenia Ewangelii innym. Nasza etyka obejmuje również świadectwo czynem.

1 Piotra 2:12 Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email