Istnieje w Słowie Bożym przypadek, gdzie ludzie podążający za Jezusem, będący jego zwolennikami znającymi ewangelię zapragnęli czynić te same cuda co Jezus. Nie posiadając żadnego autorytetu narazili drogę Pańską na pośmiewisko. W rozważaniach zostały wzięte pod uwagę wszystkie świadectwa tego wydarzenia, które zostały uporządkowane chronologicznie na podstawie ewangelii synoptycznych: (Mat. 17:14-21, Marek 9:14-29, Łuk. 9:37-43)


Marek 9 14 A przyszedłszy do uczniów (μαθητς mathetas), zobaczył wielki tłum wokół nich oraz uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.

 • Mowa nie o Apostołach, lecz zwolennikach podążających za Jezusem (μαθητής mathetes– zwolennik, naśladowca, uczeń).
  .
 • Ci prowadzą zażartą dyskusję z faryzeuszami dotyczącą spraw wiary, nieudane wypędzenie nieczystego ducha jest tematem sporu Zgromadzeni wokół zwykli ludzie słyszą całą rozmowę i mają przed oczami dowód porażki w postaci ciągle opętanego chłopca, Marek 9:16-17Łuk. 9:39


Łuk. 9 37 Nazajutrz, gdy zeszli z góry, mnóstwo ludzi wyszło mu naprzeciw.

Marek 9 15-16 Wszyscy ludzie, gdy tylko go zobaczyli, zdumieli się i przybiegłszy, witali go. I zapytał uczonych w Piśmie: O czym rozprawiacie z nimi?

Mat. 17 14-15 A gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek, upadł przed nim na kolana; I powiedział: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkanym i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę.

Marek 9 17 A jeden z tłumu odpowiedział: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mego syna, który ma ducha niemego.

Łuk. 9 38 Nagle jakiś człowiek z tłumu zawołał: Nauczycielu, proszę cię, spójrz na mego syna, bo to mój jedynak.

Marek 9 18a Ten, gdziekolwiek go chwyci, szarpie nim, a on się pieni, zgrzyta zębami i schnie. 

Łuk. 9 39 I oto duch dopada go, a on nagle krzyczy. Szarpie nim tak, że się pieni i potłukłszy go, niechętnie od niego odchodzi

Mat. 17 16 Przyprowadziłem go do twoich uczniów (μαθητας mathētais), ale nie mogli go uzdrowić.

Marek 9 18b  I mówiłem twoim uczniom (μαθητας mathētais), aby go wypędzili, ale nie mogli.

Łuk. 9 40 I prosiłem twoich uczniów (μαθητν mathētōn), aby go wypędzili, ale nie mogli.

μαθητής mathetes – zwolennik, naśladowca, uczeń

 • Nie mógł być to któryś z Apostołów, ci otrzymali wcześniej moc nad wszystkimi złymi duchami,

Łuk. 9:1 A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby.

Mat. 10:1…8 1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości. 8 Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie demony.

Jan 6:66 Od tego czasu wielu jego uczniów (μαθητν matheton – zwolenników) zawróciło i więcej z nim nie chodziło.
.


Mat. 17 17 A Jezus odpowiedział: O pokolenie bez wiary (πιστος apistos) i przewrotne (διεστραμμένη diestrammenē)! Jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj.

Marek 9 19 A on mu odpowiedział: O pokolenie bez wiary(πιστος apistos)! Jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie.

Łuk. 9 41 Wtedy Jezus odpowiedział: O pokolenie bez wiary (πιστος apistos) i przewrotne! Jak długo będę z wami i jak długo mam was znosić? Przyprowadź tu swego syna.

πιστος apistos -niewierzący, też nienawrócony, odrzucający wiarę, nie przekonany
διαστρέφω diastrephó – ten który zboczył, skorumpowany, sprzeciwiający się, zakłócający

 • Jezus nazywa samowolnych zwolenników-egzorcystów narodem skorumpowanym, sprzeciwiającym się zdrowej nauce, zakłócającym ustanowiony przez Boga porządek, to niewierzący uzurpatorzy
  .

Łuk. 9 42a A gdy on jeszcze podchodził, powalił go demon i zaczął nim targać. 

Marek 9 20 I przyprowadzili go do niego. A gdy tylko go zobaczył, zaraz duch nim szarpnął, a on upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. 21 Jezus zapytał jego ojca: Od jak dawna mu się to zdarza? A on odpowiedział: Od dzieciństwa. 22 I często wrzucał go w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Ale jeśli możesz coś zrobić, zlituj się nad nami i pomóż nam. 23 Jezus mu powiedział: Jeśli możesz wierzyć. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. 24 I natychmiast ojciec tego chłopca zawołał ze łzami: Wierzę, Panie! Pomóż mojej niewierze!

Marek 9 25 A Jezus, widząc, że ludzie się zbiegają, zgromił ducha nieczystego, mówiąc: Duchu niemy i głuchy! Rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź.

Łuk. 9 42b Lecz Jezus zgromił ducha nieczystego, 

Mat. 17 18a I zgromił Jezus tego demona, i wyszedł z niego. 

Marek 9 26 Wtedy duch krzyknął i szarpiąc nim gwałtownie, wyszedł. A chłopiec wyglądał jak martwy, tak że wielu mówiło, iż umarł.

Marek 9 27 Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.

Łuk. 9 42c uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu.

Mat. 17 18b Od tej chwili chłopiec był zdrowy.

Łuk. 9 43 I zdumieli się wszyscy potęgą Boga. A gdy się dziwili wszystkiemu, co czynił Jezus, on powiedział do swoich uczniów:

 • Jezus natychmiast wypędza demona
  .
 • Spór zostaje zażegnany
  .
 • Uczniowie-uzurpatorzy, tłum i faryzeusze zostają zadziwieni mocą Bożą
  .

Marek 9 28 A gdy wszedł do domu, jego uczniowie (μαθητα mathētai) pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić?

Mat. 17 19 Wtedy uczniowie (μαθητα mathētai), podszedłszy do Jezusa, zapytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić?

 • Mowa o μαθητής mathetes -zwolennikach Jezusa, nie Apostołach
  .
 • Na osobności pytali różni uczniowie, nie tylko Apostołowie

Marek 4:10-11 10 A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli z dwunastoma, o tę przypowieść. 11 A on im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach;
.


Mat.17 20 A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary (λιγοπιστίαν oligopistian). Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli (άν ean – jeśli, gdy, kiedy) będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe.

λιγόπιστος oligopistos – mała wiara
άν ean – jeśli, kiedy, gdy

 • Jezus mówi do ludzi nieutwierdzonych w wierze, nie mających właściwego poznania i błądzących (17:17, Marek 9:19, Łuk. 9:41)
  .
 • Jezus wiedział, że pomimo tego iż większość z jego μαθητής mathetes – naśladowców – odejdzie od niego (Jan 6:66) niektórzy wrócą i staną się później jego prawdziwymi uczniami.
  .
 • Wiedział też, że zostanie na nich wylany dar Ducha Świętego, czy to w dniu pięćdziesiątnicy (Dzieje 2), czy też później przez nałożenie rąk przez Apostołów (podobnie jak w Dziejach 8:17-19 i Dziejach 19:5-6), dzieki czemu otrzymają zarówno wiarę jak i autorytet niezbędny do tej służby.
  .

Marek 9 29 I odpowiedział im: Ten rodzaj (τοτο τ γένος touto to genosnie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

Mat. 17 21 Lecz ten rodzaj (τ γένος to genosnie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

τοτο τ γένος – ten rodzaj czyli wszystkie demony / Chrysostom, Theophylact, Elsner, Fritzsche, Bleek; Zigabenus: τ γένος τν δαιμόνων πάντων to genos ton daimonon panton – wszystkie demony jako rodzaj

 • Wiara i zrozumienie drogi Pańskiej zwolenników Jezusa były słabe. Nie wiedzieli jak prawidłowo modlić się do Boga, nie trwali z nim w bliskiej społeczności wyrażanej modlitwą postami.

Łukasz 11:1 A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów.

 • Naśladowcy Jezusa nie posiadali daru wypędzania demonów, który jako jeden z darów łaski był udzielany zgodnie z miarą wiary niezależnie od woli człowieka:

Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.

Rzym. 12:6 Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana: jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary;

 • Daru (autorytetu) wypędzania wszystkich demonów o suwerennie udzielał Bóg komu chciał
  .
  Łuk. 9:1-310:1-8– 12 Apostołów otrzymało dar od Boga Jezusa,
  Łuk. 10:1-20 – 70 wysłanników otrzymało dar od Boga Jezusa
  .
 • Ten sam wzorzec zostaje zachowany przez cały okres działania Kościoła
  .
  Hebr. 2:3-4 –Apostołowie (i nikt inny) nakładają ręce, rodzaje darów zależą od Boga
  1 Kor. 12:11 – Rodzaje darów zależne od suwerennej woli Boga Ducha Świętego

 

Print Friendly, PDF & Email