Efez. 4:22-24 22 Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze; 23 I odnowić się w duchu waszego umysłu; 24 I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości.

ZRZUĆ – PRZYOBLECZ”
“ZRZUĆ” to co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz. “PRZYOBLECZ” się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcz się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom
Złość Mat.5:22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Koh. 7:9 Nie bądź pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców. Samokontrola
Zły język, obrazliwa mowa Efez. 4:29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, Efez. 4:29 lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Pouczaj
Złe motywy 1 Sam. 16:7 Pan jednak rzekł do Samuela: “Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” Gal. 1:10 A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Szukaj aby sprawić przyjemność Bogu
Gorycz Dzieje 8:28 i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Hebr. 12:15 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, Uważaj na siebie
Przechwalać się / zarozumialstwo / próżność Jakub 4:16 Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Przysł. 27:2 Niech inny cię chwali – nie twe własne usta, ktoś obcy – nie własne twe wargi. Pokora
Uszkodzenie ciała Dzieje 23:12 Kiedy nastał dzień, niektórzy spośród Żydów zebrali się i zobowiązali się przysięgą, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Mat. 5:44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;. Znoszenie upokorzeń
Porównywanie 2 Kor.10:12 Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą. 2 Kor.10:13 Nie będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali według granic wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do was. Uświadomienie sobie, kim jesteś w Chrystusie
Samozadowolenie Jakub 4:17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. 2 Kor 5:15 A właśnie za wszystkich umarł <Chrystus> po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Żyj dla Boga
Narzekanie Tren 3:39 Czemu się skarży człowiek żyjący? Mąż – na [karę za] grzechy? Filip. 2:14 Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, Rób wszystko bez narzekania
Pożadliwość /                 patrzenie z zazdroscią Ezech. 33:31 I przychodzą do ciebie jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają twoich słów; jednakże według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, według nich oni postępują, a serce ich ciągnie ich do zysku. Kol. 3:5 Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w <waszych> członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Umartwiaj ciało
Niezadowolenie Hiob 10:1 Życie obrzydło mojej duszy, przedstawię Jemu swą sprawę, odezwę się w bólu mej duszy! Filip.4:11-13 Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. 12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Satysfakcja
Nieposłuszeństwo 1 Sam. 12:15 Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym przodkom. Hebr. 5:9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, Posłuszeństwo
Watpienie/ niedowierzanie Rzym. 14:23 Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Rzym. 4:20-25 I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.  A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Wiara
Złe myśli Mat. 9:4 A Jezus, znając ich myśli, rzekł: “Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Filip.4:8 W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! Myśl o tych rzeczach
Złe szeptanie/złośliwość Przysł. 16:28 Człowiek podstępny wznieca kłótnie, plotkarz poróżnia przyjaciół. Tyt. 3:2 nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Okazywanie pokory
Strach przed ludźmi Łuk.12:4 Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.

Przysł. 29:25  Strach przed człowiekiem to sidło, kto ufa Panu, bezpieczny.

1 Jan 4:18 W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.

Przysł. 3:26 bo z tobą jest Pan, przed sidłem twą nogę ochroni.

Miłość do Boga i innych
Głupie żartowanie Efez. 5:4 ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. Efez. 5:4 ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. Wdzieczność/ dziekczynienie
Plotka 1 Tym. 5:13 Zarazem uczą się też bezczynności krążąc po domach. I nie tylko są bezczynne, lecz i rozgadane, wścibskie, rozprawiające o rzeczach niepotrzebnych. Rzym. 14:19 Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Rozjemca / Mediator
Nienawiść Mat. 5:21-22 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 1 Kor. 13:3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość i uprzejmość/ życzliwość/ litość
Trzymanie urazów Przyp. 24:29 Nie mów: “Jak mi zrobił, tak ja mu też zrobię, każdemu oddam według jego czynów”. 3 Mojż. 19:18 Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan! Kochaj swego sąsiada
Hipokryzja / obłuda Mat. 23:28 Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Mat. 6:24 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Służ Chrystusowi
Puste słowa Mat. 12:36-37 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony”. Przysł. 21:23 Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami. Powstrzymaj swój język
Niecierpliwość Hebr. 10:36 Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jakub 1:2-3 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Raduj sie w próbie
Rozdrażnienie przez innych Przysł. 25:8 nie podawaj szybko do sądu, bo co zrobisz w końcu, jeżeli zawstydzi cię bliźni? Rzym. 12:18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Pokój
Zazdrość Gal. 5:26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Gal. 1:10 A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Staraj podobać się Bogu
Osądzanie Rzym. 14:10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Rzym. 14:13 Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia Uważaj na własny grzech
Brak miłości 1 Jan 4:7-8 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością; 8. Jeśliby ktoś mówił: “Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 1  Tes. 3:12 A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; Miłość
Nieustanny brak radości Filip. 4:4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 1 Tes.5:16 Zawsze się radujcie Radość
Brak posłuszeństwa / brak szacunku Psalm 78:8 A niech nie będą jak ich ojcowie, pokoleniem opornym, buntowniczym, pokoleniem o chwiejnym usposobieniu, którego duch nie dochowuje Bogu wierności. Psalm 51:17 Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Złamana wola
Niepochamowanie Przysł. 14:17 Człowiek porywczy popełnia głupstwa, a przebiegły jest znienawidzony. Przysł. 16:32 Cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany – od zdobywcy grodu. Samokontrola
Utrata pierwszej miłości Obj. 2:4 Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Psalm 78:7 że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Boga, lecz strzec Jego poleceń. Pamiętaj co Bóg zrobił dla ciebie
Kłamstwo Efez. 4:25 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.  Zach. 8:16 A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! Mów prawdę
Morderstwo 1 Jana 3:15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Przysł. 10:12 Nienawiść wznieca kłótnię, miłość wszelki błąd ukrywa. Milość
Szemranie Jan 6:43 Jezus rzekł im w odpowiedzi: “Nie szemrajcie między sobą! Filip. 2:14 Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań Rób wszystko bez narzekania
Inni bogowie 5 Mojż. 11:16 Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu Efez. 4:6 Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jezus ma pierwsze miejsce
Duma Przysł. 6:16-17 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, Jakub 4:6 Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Pokora
Bluźnierstwo / przeklenstwo/ bezbożność Jakub 3:10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi! Efez. 4:29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Budująca mowa
Buntować się 5 Mojż. 9:24 Opornie postępowaliście względem Pana od dnia, kiedy was poznałem. Joel 2:12-13 “Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Poddanie się
Bezczelny / zuchwały / pyskowaty Przysł. 25:23 Północny wiatr sprowadzi deszcz, a język obmówcy – gniew na twarzach. Efez. 5:21 Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Wzajemny szacunek
Samolubność Filip. 2:21 dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego Mat.16:24-25 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Umarłem dla siebie
Duchowe cudzołóstwo  Rzym. 7:1-6 Czyż nie jest wam wiadomo, bracia – mówię przecież do tych, co Prawo znają – że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Podobnie też i kobieta zamężna, na mocy Prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym – z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Teraz zaś straciło moc nad nami Prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.  Rzym.7:1-8 Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj! 8 Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci. Umarłem dla grzechu, żyję dla Boga
Konflikty / spory Przysł. 26:21 choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu. Filip. 2:3 a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Doceniaj innych
Upartość Marek 11:26 Bo jeśli wy nie darujecie innym, również Ojciec w niebie nie przebaczy wam waszych win. Mat. 6:14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Przebaczający duch
Niewdzięczność  Rzym. 1:21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Efez. 5:20 Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękczynienie
Zmartwienie / Obawy przed okolicznościami Łuk.10:41 A Pan jej odpowiedział: “Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele Filip. 4:6-7 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Modlitwa, dzieękczynienie, ufanie Bogu
Gniew Jakub 1:20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Jakub 1:19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Samokontrola
CHRZESCIJAŃSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wymówki Mat.25:24-25 Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: “Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Luk.14:27 Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Dyscyplina
Pogrzebanie talentów Łuk.12:27 Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Łuk.14:48 Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Doskonalenie umiejętności
Pycha Psalm 89:7 Bo któż na obłokach będzie równy Panu, któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny? Koh. 7:1 Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia. Szacunek
Dwulicowość / Niezdecydowanie Jakub 1:8 bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. Jakub 4:8 Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Zbliż się do Boga
Bezczelność Ozeasz 10:2 Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! On ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Jozue 24:14-15 Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! 15 Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”. Służ Bogu w szczerości i prawdzie
Niegościnność Mat. 25:42-45 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.” Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. 1 Piotra 4:9 Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! Gościnność
Nieodpowiedzialność Jakub 4:17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni,grzeszy. 1  Kor. 4:2 A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Odpowiedzialność
Lenistwo Przysłów 19-24 Leniwy wyciągnie rękę do misy, ale do ust jej nie doprowadzi. Przysłów 13:4 Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają. Pracowitość / gorliwość
Zaniedbywanie studiowania Bibli Mat. 22:29 Jezus im odpowiedział: “Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. 2 Tym. 2:5 co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył przepisowo. Studiowanie Pisma, pobożność
Zaniedbywanie modlitwy 1 Sam. 12:23 Jeśli o mnie chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić: będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Psalm 55:17 A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali Modlitwa
Brak pragnienia zdobywania dusz Przysłów 11:30 Drzewo życia – owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa. Mat. 4:19 I rzekł do nich: “Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Podążaj za przykładem Jezusa
Skąpstwo Mal. 3:8 Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. 2 Kor. 9:6-7 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Szczodrość
Nieróbstwo  Koh.9:10 Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz. Kol. 3:23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, Pracowitość
Zwlekanie, prokrastynacja Przysłów 27:1 Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie.  Koh. 9:10 Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz. Dyscyplina
Niewierność Łuk.16:12 Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 1 Kor. 4:2 A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Wierność
ŚWIATOWY UMYSŁ (ŚWIATOPOGLĄD)
Cudzołóstwo / zdrada Mat. 5:27-28 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 1  Tym. 5:22 Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych. Wewnętrzna czystość
Oszustwo / nieuczciwość / krętactwo Mal. 1:14 Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje [złożyć go na ofiarę], a potem składa Panu zwierzę skażone, gdyż Ja jestem potężnym Królem a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. 1 Tym. 5:22 W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Uczciwość
Podążanie za tłumem Jan 6:66-67 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: “Czyż i wy chcecie odejść? Jan 1:35-37 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: “Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Naśladowanie Chrystusa
Zabawa / tańce 1 Tes. 5:22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 1 Kor. 10:31 Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Chwal Boga
Randkowanie z nieodpowiednimi ludzmi 2 Kor. 6:14 Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 2 Kor. 6:17-18 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący. Seperacja
Pijaństwo Przysłów 20:1 Szydercą jest wino, swarliwą – sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry. Efez. 5:18 A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, Bądź napelniony Duchem
Narkotyki 1 Kor. 3:16-17 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. 1 Kor. 6:19-20 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! Chwal Boga w ciele i  duchu
Chwiejność Judy 1:7-8 7 Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. 8 Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. 2 Piotr 1:5-10 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!Perspektywy rozwoju chrześcijańskiego życia. Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, Zrównoważone życie
Stosunki pozamałżeńskie / cudzołostwo Efez. 5:3 O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym 1 Tes. 4:3-7 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Opanowanie / samo-kontrola
Profanacja Mat. 21:12 A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. Rzym. 12:11 Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Zarządzanie
Hańbienie Boga 1  Kor. 11:14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy 1  Kor. 10:31 Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Chwal Boga
Homoseksualizm  Rzym. 1:26-27 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 1 Piotra 1:22 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Bądź posłuszny Pismu Świętemu
Nieskromny ubiór Przysłów 7:10 A oto spotkała go kobieta w stroju nierządnicy, chytrego serca 1  Tym. 2:9 Podobnie kobiety – w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem Skromność
Niewłaściwe stosunki randkowe 1 Tes. 4:4-7 aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Gal. 5:24-25 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Ukrzyżować cialo
Pożadliwość oczu 1 Jana 2:16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Mat. 6:22-24 Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Służ Panu
Pożadliwość ciała Gal. 5:17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Gal. 5:16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała Chodź w Duchu
Brak pohamowania Przysłów 23:7 jak ktoś, kto dogadza apetytowi, tak samo i on [postępuje]. “Jedz i pij!” – mówi do ciebie, a w sercu ci nie jest przychylny. 1  Tym. 4:12 Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Daj przykład
Bezczeszczenie ciała Rzym. 1:24-25 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 1  Tes. 4:3-7 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Wstrzemięźliwość
Obżarstwo Filip 3:19 ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. 1  Kor. 9:27 lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Samokontrola
Faworyzowanie Jakub 2:1-6 Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: “Usiądź na zaszczytnym miejscu!”, do ubogiego zaś powiecie: “Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego!”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Jan 7:24 Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem. Sprawiedliwość
Domniemanie na temat przyszłość Przysłów 27:1 Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie. Jakub 4:13-14 Teraz wy, którzy mówicie: “Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski”, wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Cierpliwość
Muzyka rokowa Przysłów 23:7 jak ktoś, kto dogadza apetytowi, tak samo i on [postępuje]. “Jedz i pij!” – mówi do ciebie, a w sercu ci nie jest przychylny. Efez. 5:19 przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach Budująca muzyka
Palenie nałogowe 1  Kor. 6:19-20 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! Filip. 1:20 zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Wychwalaj Boga w ciele
Łamanie prawa 1 Piotra 2:13-14 Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę. Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. 1 Piotra 2:13 Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę. Poddaj się władzy / zwierzchnościom
Kradzież Efez. 4:28 Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu Efez. 4:28 Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu Praca
Zgorszenie innych 1 Kor. 8:9-13 Baczcie jednak, aby to wasze prawo [do takiego postępowania] nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego “wiedzą”, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie “wiedza” twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata.  Rzym.14:21 Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi <gorszy albo osłabia>. Kamień milowy / odskocznia
Doczesne skarby Mat. 6:19-21 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Fillip. 3:8 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa Wieczne skarby
Czarna magia / astrologia Izaj. 8:19 Gdy zaś wam powiedzą: “Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych?”

Malach 3:5  Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary I cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają – mówi Pan Zastępów.

Mich. 5:9-14 Odejmę czarodziejstwa z twej ręki i wieszczbiarzy już w tobie nie będzie. Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje i stele i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. Powyrywam spośród ciebie twe aszery i wyniszczę twoje posągi.Odejmę czarodziejstwa z twej ręki i wieszczbiarzy już w tobie nie będzie. Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje i stele Jeden Prawdziwy Bóg

 

Źródło

Print Friendly, PDF & Email