Praktyczne skutki postmodernizmu

Jana 18:38 Piłat powiedział do niego: Cóż to jest prawda?

Jeśli całe wcześniejsze przedstawienie postmodernizmu nadal wydaje się nieco zawiłe, tak że ktoś jest jeszcze skłonny zminimalizować jego zagrożenie, skutki postmodernizmu na życie nas wszystkich w narodach Zachodu szybko wyprowadzą go z błędnego przekonania.

Sondaż Barny przeprowadzony w 1991 roku ujawnił, że 53% wyznających ewangelików nie uważa, że ​​istnieje prawda absolutna.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że morderstwo nienarodzonych jest nie tylko dopuszczalne, ale także słuszne – to prawo wybierającej matki.

Zwróćcie uwagę, jak język tworzy prawdę. To, co w rzeczywistości jest pogwałceniem prawa Bożego zarówno w Piśmie Świętym, jak i w naturze — „morderstwo” — stało się „sprawiedliwością” — dzięki słowu dziewięciu mężczyzn i kobiet reprezentujących Państwo.


Usankcjonowanie morderstwa

Słowa tych dziewięciu sędziów są tak ważne, że w polityce Stanów Zjednoczonych niezwykle ważne stało się napakowanie Sądu Najwyższego sędziami, którzy nie będą zobowiązani do interpretowania i stosowania słów Konstytucji (nie mówiąc już o prawie Boga), ale raczej będą dekretować prawa własnymi słowami.

 • W najlepszym razie ich słowa będą odzwierciedlać sposób myślenia i praktyki społeczeństwa — co samo w sobie stanowi ponurą perspektywę dla pobożnych.
  .
 • W najgorszym razie ich sądownicze słowa narzucą program tym, dla których wola człowieka, czyli postmodernistów, jest sprawiedliwością.

Wyraźnie wskazując na wpływ postmodernizmu na życie na Zachodzie, poprzez skoordynowaną kampanię propagandową – sprytne użycie języka – postmoderniści przekonali wielu w Ameryce Północnej, że zachowania homoseksualne są czymś dobrym, tak samo dobrym jak heteroseksualna aktywność w małżeństwie. Rzeczywiście, postmoderniści przekonali wielu, że homoseksualne „małżeństwo jest dobre i słuszne, tak samo dobre i słuszne jak małżeństwo mężczyzny i kobiety.

3 Mojż. 20:13 Także jeśli mężczyzna obcuje z mężczyzną tak jak z kobietą, to obaj popełnili obrzydliwość. Poniosą śmierć, ich krew spadnie na nich
.
1 Kor. 6:9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;

Jak ważne były słowa w tej udanej kampanii! Gay czyli „wesoły (ang. „gay”) zastępuje „sodomitę”. „Małżeństwo homoseksualne” jest używane w odniesieniu do „kopulacji sodomitów”. A nie jest odległy dzień, w którym postmodernistyczna manipulacja językiem doprowadzi do ukarania kogoś, kto używa słowa „sodomita”, zwłaszcza w kontekście, „ohydy”. Bezpośrednie potępienie perwersji zostanie przemianowane na „przestępstwo z nienawiści”.
.

Zmiana historii

5 Mojż. 5:20 Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw twemu bliźniemu

Postmoderniści przepisują podręczniki historii w Stanach Zjednoczonych. Historie są tworzone na nowo w celu zminimalizowania pozytywnego wkładu białych mężczyzn zamiast tego wychwalana jest rola czarnych, zwłaszcza czarnych kobiet. To, że jest to sprzeczne ze stanem faktycznym nie ma znaczenia ani dla urzędników państwowych nadzorujących pisanie podręczników historii, ani dla autorów. Historia nie ma znaczenia. Ci, którzy mają władzę, nadają temu znaczenie. W rzeczywistości historia nie istnieje. Ci u władzy tworzą historię.

Postmodernizm jest przyczyną kontrowersji związanej z podręcznikami.
.

Eutanazja

5 Mojż. 5:17 Nie będziesz mordował

Skutki postmodernizmu są również odczuwalne w pędzie do tzw. eutanazji. Język toruje tu drogę. Samobójstwo czy też auto morderstwo to „zabijanie z litości”. Kto ośmieli się sprzeciwiać aktom miłosierdzia?

Wkrótce ludzie całkowicie światowi będą postrzegać samobójstwo z pomocą jako akt miłosierdzia. Ci, którzy się temu sprzeciwią będą nieczułymi, niemiłosiernymi brutalami.
.

Fałszywa religia

5 Mojż. 5:7 Nie będziesz miał innych bogów przede mną.

Bezpośrednim produktem postmodernizmu w sferze chrześcijaństwa jest „wschodzący kościół”. Jest to niezorganizowane, chaotyczne zgromadzenie się ludzi religijnych w celu oddawania czci czemuś, bez żadnych zasad.

Ściąganie tłumu i trzymanie go razem przez charyzmatycznego kaznodzieję, który ciepło przemawia do uczuć swojej publiczności jest heretyckie. Nie wiedząc, kogo czczą, jak i dlaczego, ludzie tolerują

 • wszystkich bogów,
 • wszelkie formy kultu,
 • wszelkie doktryny
 • i wszelkiego rodzaju zachowania.

„Wschodzący kościół” jest szalenie popularny. W rzekomo konserwatywnym Grand Rapids w stanie Michigan tysiące niegdysiejszych Reformowanych mężczyzn, kobiet, młodych ludzi i dzieci, dawnych członków wyznaniowych kościołów Reformowanych, zbiera się na spotkaniu, które uchodzi za kult, na zgromadzeniu trafnie nazwanym Wzgórzem Marsowym (czy też Aeropagiem).

Również w tym przypadku język kształtuje rzeczywistość. I tutaj język nie powołuje rzeczywistości do istnienia z niczego, ale z przeciwieństwa rzeczywistości. Teolog postmodernistyczny wypowiada te słowa i oto odstępczy tłum staje się w ten sposób „wschodzącym kościołem”.

3 Mojż. 10:1-2 A Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, włożyli do nich ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed PANEM obcy ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień sprzed PANA i pochłonął ich, i pomarli przed PANEM


Realizacja biblijnych proroctw

Nikt, kto zna Pismo Święte, nie jest zaskoczony postmodernizmem. Postmodernizm jest spełnieniem proroctwa biblijnego dotyczącego dni ostatecznych.
.

Bezprawie

Postmodernizm spełnia proroctwo bezprawia w dniach ostatecznych. Chrystus przepowiedział to bezprawie w Ewangelii według Mateusza

Mat. 24:12 A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie

Dosłownie „nieprawość” to bezprawie. W dniach ostatecznych, na krótko przed przyjściem Chrystusa, będzie obfitować bezprawie.

W 2 Tesaloniczan Antychryst, który stanie na czele światowego królestwa, które sprzeciwia się Chrystusowi, jest nazwany „niegodziwcem”. Znowu „niegodziwiec” to dosłownie „bezprawny [ten]”. Władza Antychrysta nad jego królestwem określa, że ​​bezprawie będzie charakteryzować całe królestwo.

2 Tes. 2:8 Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia

Bezprawie to nie bałagan i chaos. Nie jest to nawet nieposłuszeństwo przestępcy wobec pewnych praw obowiązujących w społeczeństwie, które nawet on uznaje, ale postanawia je złamać. Bezprawie dni ostatecznych jest zniesieniem jakiegokolwiek boskiego prawa i stworzeniem przez człowieka zasad postępowania, które rozmyślnie i rażąco zaprzeczają prawom Bożym i je deptają.

 • .Bezprawie jest żądaniem: czcij człowieka!
  .
 • Bezprawie jest zasadą: zabijaj dzieci w łonie matki!
  .
 • Bezprawie jest dekretem: Szanuj związek seksualny dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet jako świętą i dobrą instytucję małżeństwa!
  .
Deifikacja człowieka

1 Mojż. 3:5-6 I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło.

Postmodernizm spełnia proroctwo biblijne, że na samym końcu dziejów człowiek przebóstwia człowieka, czyli wywyższa i czci człowieka jako Boga. 2 Tesaloniczan przepowiada przyszłego, osobowego Antychrysta – „człowieka grzechu… syna zatracenia” – jako tego, który „sprzeciwia się i wywyższa samego siebie”, nie tylko ponad prawdziwego Boga, ale także „wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci”. W miejsce Boga i wszystkich bogów pokaże siebie „podając się za Boga”.

2 Tes. 2:3-4 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga

Antychryst zaprzeczy, że istnieje jakakolwiek nadprzyrodzona istota, która jest właściwym obiektem kultu i służby rodzaju ludzkiego. Będzie raczej potwierdzał i udowadniał na różne sposoby, że człowiek jest najwyższą istotą – „Bogiem” – i że on, Antychryst, jest apoteozą człowieka, który jest Bogiem.

Zgodnie z nauczaniem 2 Tesaloniczan nadchodzący Antychryst przebóstwia człowieka, a tym samym siebie, jest to proroctwo z Objawienia 13. Ten rozdział prorokuje nadchodzącą bestię (Antychryst) jako światowe królestwo w opozycji do światowego królestwa Chrystusa. Bestia otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu (werset 6). W wersecie ósmym dodano, że „wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon [tj. bestii], ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata”.
.

Królestwo szatana

W tym miejscu przypominamy, że postmodernizm promuje ideę i popiera sprawę, że człowiek jest Bogiem w postaci Państwa. Podczas gdy modernizm był indywidualistyczny, postmodernizm jest etatyzmem. Władza to nazwa gry dla postmodernistów, a władza w końcu tkwi w Państwie.

 • Państwo ma autorytet i moc określania prawdy i rzeczywistości.
  .
 • Państwo musi nadać sens całemu życiu.
  .
 • Państwo jest zbawicielem rodzaju ludzkiego.
  .
 • Jednostka ma istnienie i znaczenie tylko jako członek Państwa.
  .
 • W języku postmodernizmu jednostka jest jedynie „węzłem” w ciele, jakim jest Państwo.

Pismo Święte przepowiada stan świata, który tworzy postmodernizm: bezprawny, zaprzeczający Bogu, wywyższający człowieka. To nadchodzące królestwo deifikowanego człowieka, agresywnie promowane przez postmodernizm, będzie królestwem smoka, zgodnie z Objawieniem 12 i 13, czyli królestwem szatana.

Obj. 13:2 I dał jej [tj. Antychrystowi] smok swoją moc, swój tron i wielką

 • Przez człowieka bezprawia szatan rządzi światem.
  .
 • Przez bluźniącego człowieka szatan bluźni Bogu i Jego imieniu, Jezusowi Chrystusowi.
  .
 • W deifikowanym człowieku czczony jest szatan.

Postmodernizm to współczesny, zaawansowany rozwój grzechu pierworodnego człowieka – naszego podstawowego grzechu – ponieważ królestwo Antychrysta będzie całkowitym rozwojem tego grzechu. Pytanie od początku brzmi:

 • kim jest Bóg?
 • kto określa prawdę i rzeczywistość?
 • kto sam tworzy rzeczywistość?
 • kto nadaje sens wszystkiemu? k
 • to decyduje, co jest dobre i złe, słuszne i niewłaściwe?

W nieposłuszeństwie Adama człowiek odpowiedział: Człowiek!” Człowiek zdecydował, że zjedzenie owocu zakazanego drzewa jest dobre i słuszne dla człowieka.

1 Mojż. 3:6 A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł 

Decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie aborcji, zatwierdzenie w Ameryce Północnej sodomii i zbliżający się kult Państwa Antychrześcijańskiego i jego Führera, premiera, prezydenta, cesarza lub przewodniczącego, są po prostu działaniem wynikającym z decyzji Adama (i naszej) o zjedzeniu owocu, którego Bóg zabronił.

Jest to rozwinięta niegodziwość naszych czasów i świata, w związku z którym Kościół Reformowany i wierzący mają powołanie.
.


Powołanie Kościoła i wierzącego

1 Kor. 1:24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.

Wierzący Reformowani powinni dziękować Bogu, że wybawił ich i ich dzieci od szaleństwa, beznadziejności i bluźnierczej niegodziwości postmodernizmu, czyli od buntu zniesienia prawdy. Krytyk postmodernizmu, który nie jest chrześcijaninem, tak napisał o postmodernizmie:

Postmodernizm jest prawdopodobnie najbardziej przygnębiającą filozofią, jaka kiedykolwiek wyrosła z zachodniego umysłu. Trudno mówić o postmodernizmie, bo nikt tak naprawdę tego nie rozumie. Jest to aluzja do tego stopnia, że jest niemożliwa do wyartykułowania. Ale ta filozofia zasadniczo mówi, że osiągnęliśmy punkt końcowy w historii ludzkości. Że modernistyczna tradycja postępu i nieustannego poszerzania granic innowacji jest już martwa. Oryginalność jest martwa. Awangardowa tradycja artystyczna jest martwa. Wszystkie religie i utopijne wizje są martwe, a opór wobec status quo jest niemożliwy, ponieważ rewolucja również jest martwa. Czy nam się to podoba, czy nie, my, ludzie, tkwimy w permanentnym kryzysie znaczeń, w ciemnym pokoju, z którego nigdy nie możemy uciec. [1]

Wielu postmodernistów to zagorzali nihiliści.Nihilizm” to filozoficzne słowo określające straszne doświadczenie wyrażone w Księdze Koheleta lamentem Marność nad marnościami! Wszystko jest marnością! A to doświadczenie bezsensu i beznadziejności życia postmodernistów jest sądem Bożym nad nimi. Życie bez Boga to śmierć”.
.

Prześladowania

Powołaniem kościoła i chrześcijanina w obliczu postmodernizmu jest również przygotowanie się do prześladowań. To jest powołanie kościoła w Ameryce Północnej, podobnie jak w innych krajach zachodnich, niegdyś uważanych i uważających się za narody chrześcijańskie.

1 Tes. 3:3-4 Aby nikt się nie zachwiał wśród tych utrapień. Sami przecież wiecie, że do tego zostaliśmy wyznaczeni. Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało, jak wiecie.

Dogmatyzm

Postmodernizm opowiada się za tolerancją. To najwyższa cnota postmodernizmu, jeśli nie jedyna cnota – tolerancja różnorodności.

Ale tolerancja nie jest cnotą chrześcijańską. Tolerancja jest cnotą tych, którzy w nic nie wierzą. Chrześcijanin wierzy w coś całym sercem i duszą.

 • Wierzy w Jezusa Chrystusa jako Pana panów i jedynego Zbawiciela.
  .
 • Wierzy we wszystko, co Bóg objawił w swoim Słowie, Piśmie Świętym jako prawdę.

Dlatego chrześcijanin jest nietolerancyjny. Nie toleruje fałszywej doktryny, bezprawnego postępowania, a zwłaszcza kultu jakiegokolwiek innego boga poza Bogiem i Ojcem Jezusa Chrystusa.

Chrześcijanin nie toleruje postmodernizmu.

W stosunku do tych, którzy nie będą tolerować jego bluźnierstw i perwersji, postmodernizm jest notorycznie nietolerancyjny. Wyrażanie tej nietolerancji określa się mianem „przestępstw  nienawiści”. Zbrodnie muszą być karane, a postmodernizm przepasuje biodra i gromadzi autorytet, by wymierzyć karę. Zarzuty będą brzmiały: „Wrogowie boskiego państwa!” „Nienawidzący boskiej ludzkości!” A co gorsza, „Bigoci!”

Gal. 5:12 Bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją.
.
1 Kor. 5:7 Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas

Ostrzeżenie

Marka 8:15 Wtedy przykazał im: Uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i zakwasu Heroda.

Kiedy postmodernistyczne Państwo zniszczy prawdziwy, instytucjonalny kościół, uwięzi i zabije świętych, będzie myślało, że oddaje Bogu przysługę

Jan 16:2 Będą was wyłączać z synagog; owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga.

Pilnym powołaniem Kościoła i wierzących jest, aby strzegli się przed wpływem postmodernizmu na samych siebie. To nie jest bezczynne ostrzeżenie. Postmodernizm wisi w powietrzu w narodach Zachodu. A wierzący mają zepsuty, postmodernistyczny charakter. Dowodem postmodernistycznego myślenia i mówienia jest:

 • orędownictwo na rzecz tolerancji fałszywych doktryn i niegodziwych sposobów życia;
  .
 • wezwanie do poszanowania błędów doktrynalnych i etycznych jako zaledwie odmiennych opinii;
  .
 • dyskredytowanie „prawdy propozycjonalnej”;
  .
 • minimalizowanie znaczenia „wiedzy głowy” na rzecz „wiedzy serca”;
  .
 • przedkładanie rytuału nad nauczanie doktrynalne;
  .
 • nacisk na uczucia, doświadczenie i mistycyzm;
  .
 • oraz określenie członkostwa w kościele nie przez obiektywne cechy prawdziwego kościoła, ale przez subiektywne kryterium tego, co jest dobre dla członka kościoła.

Kościół i wierzący muszą postanowić poznać, utrzymać i bronić wiary chrześcijańskiej na podstawie natchnionego, autorytatywnego i poznawalnego Pisma Świętego.
.


Uświęceni przez prawdę

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Ewangelia Jezusa Chrystusa, objawiona w Biblii i streszczona w zjednoczeniowych i Reformowanych wyznaniach wiary, jest, nie powiem że jedyną metanarracją (ponieważ wtedy pozwoliłbym postmodernizmowi na tworzenie prawdy dotyczącej Biblii i Ewangelii), ale to jedyne prawdziwe, autorytatywne i zbawcze objawienie Boga dotyczące wszystkich rzeczy.

 • Ewangelia głosi, że Bóg jest prawdą i rzeczywistością. Jako Słowo Boże Ewangelia nadaje sens wszechświatowi…
  .
 • Jako Słowo Boże, Ewangelia nadaje sens wszechświatowi, całej historii i życiu każdego człowieka — ostateczne znaczenie dla życia każdego człowieka, czy to jako buntownika przeciwko Bogu, który zginie na wieki, czy też jako przyjaciela Boga, który będzie z Nim żyć na zawsze.
  .
 • I ta Ewangelia, objawiona w Piśmie, łaskawie, potężnie wyzwoliła nas od bezprawia, szaleństwa, buntu, bezsensu i beznadziejnościi winy – naszego naturalnego stanu, ponieważ jest to Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa.

“Cóż to jest prawda?” – spytał Piłat cynicznie i z rozpaczą. Piłat poprosił o to Tego, który powiedział i powiedział prawdziwie: „Ja jestem… Prawdą”, a zatem również „Drogą” i „Życiem”

Jan 14:6  Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Prof. David J. Engelsma

Przypisy

[1] Kalle Lasn, „Filozofia postmodernistyczna”, w Wikipedii.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email