Boży atrybut

Słowo łaska w Piśmie Świętym ma różne znaczenia

1. Łaska jako przymiot Boga ma podstawowe znaczenie jako przyjemność, atrakcyjność i wdzięk. Bóg jest doskonałością wszelkiego piękna, atrakcyjności i wdzięku, ponieważ jest implikacją wszelkiej nieskończonej doskonałości dobra w sensie etycznym. Bóg jest cudowny i piękny.

Neh. 9:17 Odmówili posłuszeństwa i nie pamiętali o twoich cudach, które dla nich czyniłeś, ale uczynili twardym swój kark i w swoim buncie ustanowili sobie wodza, aby wrócić do swojej niewoli. Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia – łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci – i nie opuściłeś ich


Boże usposobienie

2. Łaska w Piśmie Świętym oznacza postawę łaskawości lub uprzejmości, łaskawe usposobienie Boga wobec stworzenia. Takie jest niewątpliwie znaczenie wyrażenia „znaleźć łaskę w oczach Pana

1 Mojż. 6:8 Ale Noe znalazł łaskę w oczach PANA.
.
1 Mojż. 19:19 Oto twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach i pomnożyłeś swoje miłosierdzie, które mi wyświadczyłeś, ratując mi życie; ale ja nie mogę uciec na tę górę, bo może dosięgnie mnie jakieś nieszczęście i zginę.


Łaska w opozycji do obowiązku

3. W ścisłym związku z powyższym słowo łaska oznacza niezasłużoną łaskę. W tym przypadku korzystna postawa Boga jest uwydatniona i wzmocniona przez stan poddanych, którzy otrzymują łaskę Bożą. Słowo Boże używa terminu łaska jako przeciwstawienie się obowiązkowi, a zatem przeciwstawienie się uczynkom.

Efez. 2:5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
.
Rzym. 11:5-6 5. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. 6. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.


Moc Boża

4. Słowo łaska jest często używane w Piśmie Świętym na oznaczenie mocy Bożej, dzięki której grzesznik jest rzeczywiście zbawiony i uwolniony z niewoli grzechu i zepsucia, przez co zostaje odrodzony i uświęcony, a przez to upodobany w oczach Boga. Obejmuje również wszystkie duchowe błogosławieństwa i cnoty, które są udzielane obiektom Bożej łaski.

Dzieje 4:33 Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi.
.
Efez. 3:7 Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy..


Dziękczynienie

5. Łaska jest używana w znaczeniu dziękczynienia, jak czytamy w oryginale

1 Kor. 15:57Lecz dzięki (χάρις charis – łaska) niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Chodzi najprawdopodobniej o to, że łaska przypisywana jest Bogu przez tych, którzy są przedmiotami i odbiorcami mocy łaski Bożej, aby mógł On otrzymać uwielbienie i adorację jako jedyny Bóg całej łaski.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email