Łuk. 16:19-26 

19 Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i wystawnie ucztował każdego dnia.

20 Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały;

21 Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.

22 I umarł żebrak, i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany.

23 A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.

24 Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu.

25 I powiedział Abraham: Synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki.

26 I oprócz tego wszystkiego między nami a wami jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani stamtąd przejść do nas

W oczekiwaniu na jezioro ogniste

W Ewangelii Łukasza Chrystus Pan Opowiada nam o dwojgu ludzi, których przypadek znał bardzo dokładnie i osobiście. Jeden z tych ludzi był bogaty, a drugi biedny (Łazarz). Obaj umarli, obaj też zostali zaniesieni do krainy umarłych. Ów żebrak, Łazarz, został zaniesiony przez aniołów do części Krainy Umarłych przeznaczonej dla sprawiedliwych, a bogacz został zaniesiony do części Krainy Umarłych dla bezbożnych, w której teraz przebywają ci którzy umarli w swoich grzechach – i są i będą „w więzieniu”

1 Piotra 3:19 W którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu

…aż do czasu gdy po Tysiącletnim Królestwie nastanie zmartwychwstanie niesprawiedliwych…

Jana 5:29 I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie

…którzy głosem Pana Jezusa zostaną wezwani na sąd białego tronu, czyli sąd nad „umarłymi” …

Obj. 20:11-13 11 I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. 12 I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków

…i potem będą wrzuceni do jeziora ognia i siarki.
.


Za co kara?

Bogacz ten nie poszedł na miejsce męki dlatego, że był bogaty, ani żebrak nie został zaniesiony do miejsca w  którym przebywał sprawiedliwy Abraham dlatego, że był biedny. Pan Jezus Chrystus Pokazuje na tym przykładzie, że rzeczywistość i warunki egzystencji, mogą się zupełnie zmienić, kiedy przejdziemy przez biologiczną śmierć do wieczności, nie łudźmy się, że Bóg nie postąpi z nami surowo po śmierci ciała, tylko dlatego, że nie zrobił tego teraz, w tym ziemskim życiu. Miejsce wiecznego przeznaczenia tych dwojga ludzi było wynikiem stanu ich serc przed Bogiem, za ich życia „pod słońcem”. Jest to pokazane jasno, że bogacz był niewierzący, odrzucał Słowo Boże, które przekazał Bóg przez Mojżesza i proroków.

Jeśli ktoś nie wierzy Biblii Świętej i nie podporządkuje się we wszystkim Chrystusowi Panu, i nie nawróci się do Boga porzucając swoje grzechy i prosząc Pana Jezusa o dar życia wiecznego, wieczność będzie spędzał w jeziorze ognia, czyli drugiej śmierci, śmierci wiecznej i będzie męczony w ogniu i siarce, dniem i nocą, bez jakiegokolwiek wytchnienia, na wieki wieków.

Obj. 2:11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci

 

Obj. 20:6…14 6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. 10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.13 I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. 14 A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć

 

Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć

 

Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu

Pan Jezus wie o sposobie życia i o myślach, zamiarach, pragnieniach, pożądliwościach każdego człowieka, i dla Niego nie ma ograniczeń w czasie. Znał osobiście Łazarza, i wiedział doskonale o wszystkim co dotyczyło bogacza, choć może obaj mieszkali tysiące kilometrów od miejsca, gdzie ich przykładu użył jako materiału do tej przypowieści. Być może żyli oni również w innym czasie, niż Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi, ale jedno jest pewne, Łazarza znał po imieniu. Czy i ciebie Pan Jezus zna po imieniu? Czy też może będzie musiał ci kiedyś powiedzieć, że nigdy cię nie znał?

Mat. 7:23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość

.


Sąd Boży

Przed Świętym Bogiem nie ma żadnych tajemnic, a Pan Jezus Chrystus to nikt inny, jak Bóg objawiony w ciele

1 Jana 4:2-3 2 Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. 3 Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, i już teraz jest na świecie

 

1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym

 

2 Jana 1:7 Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem

To przed Nim, jako przed Jahweh, Jan Chrzciciel mówił: … Gotujcie drogę Jahweh, prostujcie ścieżki Jego

Łuk. 3:4 Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki

Łazarz był prawdziwym mężem Bożym, bogacz nie. Przyjrzyjmy się uważnie temu co Bóg Mówi nam o bogaczu i stanie jego serca, bo z tego wiele się możemy dowiedzieć o losie bezbożnych jakiego doświadczą i będą doświadczać zaraz po śmierci biologicznej. Ewangelia Łukasza 16, wiersze 23-24 wskazują, że bogacz „był w mękach”. Co to oznacza? Oznacza to cierpieć duchowo i cieleśnie. Jak już wspomnieliśmy ludzkie ciała będą dręczone i torturowane dniem i nocą, na wieki wieków w jeziorze ognistym, każda część ciała potępieńców będzie doświadczać bólu od styczności z ogniem.
.


Ogrom cierpienia

Znasz może kogoś, kto ma silne bóle brzucha. Ludzie tacy są w bardzo opłakanym stanie z tego jednego powodu, ale tamten ból zagwarantowany bezbożnym ludziom, będzie o wiele większy. Mówi się, że śmierć spowodowana przez raka powoduje ogromny ból w ciele, ale bóle piekielne będą o wiele gorsze. A gdyby nawet twoje ciało nawiedziło jednocześnie wiele bolesnych chorób, to i tak byłaby to mniej niż namiastka prawdziwych cierpień jakie będą udziałem potępionych w piekle. Bogacz znajdował się w Krainie Umarłych i tam cierpiał męki w płomieniu. Jezioro ognia, do którego trafi on po sądzie nad umarłymi, sądzie białego tronu, będzie o wiele, wiele gorsze niż „więzienie” jakim jest Kraina Umarłych dla bezbożnych. Ludzkie sumienia także będą dręczone w piekle. Sumienie jest, mówiąc obrazowo, tym robakiem, który nie umiera, a o którym Pismo Święte uczy

Marek 9:48 Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie

Izaj. 66:24 I wynijdą a oglądają trupy ludzi tych, którzy wystąpili przeciwko mnie; albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie, a będą obrzydliwością wszelkiemu ciału

Do bogacza Abraham mówi: „Pomnij, że za swego życia”. To obrazowo wskazuje nam na to, że ludzie będą dręczeni ogromnym bólem, ale też będą dręczeni przez własne wspomnienia. Będą przypominać sobie jak słyszeli o Piśmie Świętym i szydzili z niego. Nie ważne czy otwarcie, czy też skrycie. Niektórzy będą sobie przypominali, jak nawet używali Pisma Świętego do krzewienia błędów, i uciekali od niektórych miejsc z Pisma Świętego, a niektóre celowo wykrzywiali, albo nie czytali całych rozdziałów i całych ksiąg, bo nie interesowało ich co ma do Powiedzenia Bóg, tylko co jest akceptowane w ich religijnym gronie, i co ma do powiedzenia ich przywódca religijny. Tak to wszystko stanie i stać będzie jaskrawo w pamięci potępionych.

Torturom ludzi w piekle będzie towarzyszył krańcowo okrutny ból. Będą oni torturowani także przez ich wspomnienia. Będą pamiętać jak za życia na ziemi byli ostrzegani przed piekłem i jak naśmiewali się z tego. Będą pamiętać jak byli nawoływani do bezwzględnego posłuszeństwa Panu Jezusowi Chrystusowi we wszystkim, jak byli nawoływani do pokuty i porzucenia ich grzechów. Ludzie którzy za życia przybierali tylko pozór pobożności, będą cały czas doskonale pamiętali, że ostrzegano ich, że oczekiwanie na błogosławieństwa nieba, bez całkowitego i bezwzględnego posłuszeństwa Chrystusowi jako Jedynemu Panu i Rozkazującemu, nie wystarczy do tego aby być zbawionym. Ci bezbożni ludzie za życia, oszukiwali samych siebie i innych, że „przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela”, lub „znajomość czterech praw duchowego życia”, bez prawdziwej pokuty i nawrócenia owocującego pełnym posłuszeństwem Chrystusowi Jezusowi Panu, wystarczy. Dlatego przez całą wieczność będą cierpieć w ogniu otrzymując sprawiedliwą odpłatę za ich bezbożne czyny i to że miłowali kłamstwo nowoczesnej fałszywej ewangelii „łatwiejszej łaski”, która w rzeczywistości jest rozpustą – zamiast słuchać we wszystkim spisanego Słowa Bożego – Biblii, która jedynie jest prawdą.

Ludzie tacy, będą torturowani widokiem odległej od nich chwały nieba (bogacz także z Krainy Umarłych widział dobrobyt Łazarza i Abrahama). Będą cały czas wiedzieć, że przez całą wieczność będą przeklęci i potępieni. Powodem ich okropnych cierpień, będą także ich niezaspokojone potrzeby i pożądliwości (bogacz w krainie umarłych pragnął otrzymać choćby najmniejszą „kroplę” wody do ochłodzenia jego języka gdyż męki cierpiał w płomieniu, ale mu jej odmówiono). Potępieni będą torturowani przez świadomość faktu, że nigdy nie opuszczą piekła, że zawsze już będą w nieskończoność katowani w wiecznych płomieniach. Na męczarnie potępionych  składać się będą także krzyki, jęki, i przekleństwa, które wydobywać się będą z ust innych potępionych. Będzie ciemno. Jeden nie będzie widział drugiego. Będzie słychać odgłosy innych torturowanych. Cały czas każda najmniejsza cząsteczka ciała będzie odczuwała okropnie intensywny ból. Bez przerwy będzie świadomość swojej własnej głupoty i zmarnowanej szansy bycia szczęśliwym. Na zawsze. Jedyne co będzie widać, to odległe szczęście i radość chwały nieba. Przerażające! Najgorsze w możliwych do zadania tortur jakich człowiek mógłby doświadczyć na ziemi, w porównaniu do męczarni i katuszy doświadczanych w piekle, będą przez potępionych postrzegane jako mało znaczące, prawie jak delikatne muśnięcia skrzydełkiem motyla.

Jonatan Edwards na podstawie Biblii, w swoim kazaniu pod tytułem: „Przyszłe potępienie złych”, opisał ludzi, którzy będą torturowani i nie będą mogli nawet na chwilę znaleźć żadnej chwilowej ulgi:

“Nie będzie możliwe aby znaleźli jakąkolwiek ulgę w mękach piekielnych. Nie znajdą ani jednej chwili w której cierpieliby choćby trochę mniej. Nie będzie dla nich żadnej możliwości schowania się przed torturami i katuszami. Nie będzie ani jednego miejsca gdzie mogliby choćby przez chwilę odetchnąć. Przenigdy nie znajdą najmniejszego choćby ochłodzenia dla swych języków, najmniejszej nawet kropelki wody. Nie znajdą też żadnego towarzystwa w którym mogliby się poczuć choćby przez chwilę mniej paskudnie i mniej podle. Przez całą wieczność, na wieki wieków, ani jednej możliwości chwilowego choćby odpoczynku, żadnej szansy na utratę świadomości, będą cały czas, dzień i noc, dręczeni w ogniu i siarce i będą bez wytchnienia, bez odpoczynku, na zawsze, sekunda po sekundzie, minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień i noc, na zawsze, na wieki wieków. “

The Terrors of Hell is copyrighted 1992 by William C. Nichols

 

Print Friendly, PDF & Email