Dobre pytanie

W zeszłym tygodniu otrzymałem maila i uznałem że najlepiej będzie podzielić się treścią mojej odpowiedzi na blogu.

“Drogi Mr. White, jakie pytania zadałby pan komuś, kto rozważa nawrócenie się na katolicyzm, żeby mógł on rozpoznać czy rzeczywiście odpowiednio rozważył swoją sytuację?”

Kiedy umieściłem to pytanie na naszym czacie, sporo ludzi skomentowało, że w rzeczy samej jest to ważne pytanie i zaczęliśmy wymieniać kilka możliwych odpowiedzi. Oto moja “Lista Top 10” w odpowiedzi na to dobre pytanie.

Zastanów się:

Czy wysłuchałeś obu stron?

To znaczy, czy zrobiłeś coś więcej ponad przeczytanie książki “Rome sweet home / W domu najlepiej”, i wysłuchanie kilku emocjonalnie poruszających świadectw nawrócenia? Czy naprawdę poświęciłeś czas żeby znaleźć solidne, poważne odpowiedzi na twierdzenia Rzymu, z tych które są oferowane przez pisarzy od czasów Reformacji, takich jak Goode, Whitaker, Salmon, i współczesnych autorów? W szczególności wyłączam z tej listy wszystko autorstwa Jacka Chicka i Dave’a Hunta.
.

Czy przeczytałeś obiektywną historię wczesnego kościoła?

Odwołuję się do takiej historii, która wyjaśniałaby dużą różnorodność poglądów zawartych w pismach z pierwszych wieków, i która trafnie wyjaśniłaby kontrowersje, zmagania, sukcesy i porażki tych wczesno-chrześcijańskich wierzących.
.

Czy starannie sprawdziłeś twierdzenia Rzymu w świetle historii?

A w szczególności, czy przebadałeś twierdzenia Rzymu odnośnie “jednomyślnej zgody” Ojców kościoła i wszystkie istniejące dowody, które stoją w opozycji, nie tylko wobec uniwersalnego twierdzenia papiestwa, ale w szczególności wobec konceptu papieskiej nieomylności?

W jaki sposób wyjaśnisz, w spójny sposób, historię wczesnego kościoła w świetle współczesnych twierdzeń uczynionych przez Rzym? W jaki sposób wyjaśnisz takie rzeczy jak ‘Saeculum obscurum’, czy ‘Babilońska niewola kościoła’, bez zakładania prawdziwości tego właśnie systemu który przyjmujesz.

Saeculum obscurum (łac . Mroczny wiek ) to nazwa nadana okresowi w historii papiestwa w pierwszej połowie X wieku, poczynając od instalacji papieża Sergiusza III w 904 roku i trwającej sześćdziesiąt lat aż do śmierci Papież Jan XII w 964 r. W tym okresie papieże byli pod silnym wpływem potężnej i skorumpowanej rodziny arystokratycznej, Teofylacti i ich krewnych.

Niewola babilońska Kościoła, napisana wspólnie z Filipem Melanchtonem – obaj autorzy odrzucili sakramenty kościelne, odrzucili mszę rozumianą jako ofiarę Chrystusa, zażądali dla wszystkich wiernych chleba i wina przy Pamiątce Wieczerzy Pańskiej – w ogóle odwołali się do Biblii jako jedynej normy wiary, kwestionując wszystko, co jest dziełem ludzkim i wykracza poza biblijną naukę.„Niewola babilońska” przez tak konsekwentne zaprzeczenie dogmatom Kościoła stała się czymś absolutnie nie do przyjęcia dla stronników starego porządku. Gdy na sejmie Rzeszy w Wormacji usiłowano – daremnie zresztą – skłonić Lutra do pojednania, reformatorsko nastawieni katolicy namawiali Lutra, by wyparł się tego dzieła i ogłosił, że mu je fałszywie przypisano.
.

Czy zastosowałeś te same standardy?

Testując ostateczne twierdzenia Rzymu odnośnie swojego autorytetu, co Rzymsko katoliccy apologeci gdy atakują ‘Sola Scriptura’?

Jak wytłumaczysz fakt że odpowiedzi Rzymu na jego własne obiekcje, są błędnym kołem? Na przykład, jeśli Rzym twierdzi, że potrzebujesz Kościoła żeby ustanowić nieomylny kanon, to jak to w zasadzie odpowiada na pytanie, jeżeli musisz teraz zapytać: w jaki sposób Rzym zaczął mieć tą nieomylną wiedzę?

Albo jeżeli jest argumentowane że Sola Scriptura powoduje anarchi€, to dlaczego magisterium Rzymu nie stwarza jednomyślności i harmonii?

A jeśli ktoś twierdzi, że istnieje 33,000 denominacji powstałych wskutek Sola Scriptura (ta szokująca liczba została wielokrotnie obalona: odwiedź Erica Svendsena ‘Na tej śliskiej skale’ po pełną dokumentacje), to czy zapytałeś tą osobę dlaczego jest tak nieuczciwa i niedbała w swojej pracy badawczej?

Czy przeczytałeś

Czy ktokolwiek może czytać opis łaski, jaki znajduje się w tym drugim dokumencie i udawać choćby przez moment, że jest to doktryna łaski Pawła która jest nauczana w Liście do Rzymian?

Czy poważnie rozważyłeś konsekwencje Rzymskiej doktryny?

Oo grzechu, przebaczeniu, wiecznej i tymczasowej karze, czyśćca, skarbca zasług, transsubstancjacji, sakramentalnego kapłaństwa, i odpustów? Czy na poważnie zająłeś się istotnymi i odnoszącymi się do tego tematu biblijnymi tekstami, takimi jak Efezjan 2, Rzymian 3-5, Galacjan 1-2, Hebrajczyków 7-10 i Ew. Jana 6, w świetle nauczania Rzymu?
.

Czy rozmyślałeś co to znaczy przyjąć ich system?

Który naucza podchodzenia do ofiary Chrystusa tysiące razy w ciągu całego twojego życia, a nawet wtedy możesz umrzeć jako nieczysty, a w zasadzie, możesz umrzeć jako nieprzyjaciel Boga, mimo że przychodziłeś do krzyża bezustannie?

I czy zastanawiałeś się, co to oznacza, że historyczne nauczanie Rzymu które w tych zagadnieniach jest bardzo łatwe do zdefiniowania, sprawiło że przeważająca większość Rzymskich Katolików w dzisiejszych czasach, włączając w to księży, biskupów, i uczonych, już dłużej nie wierzy w te rzeczy?
.

Czy rozważyłeś co oznacza nazywanie ludzkiej istoty – Ojcem Świętym?

Terminem który jest boskim określeniem, używanym przez Jezusa tylko wobec Jego Ojca. Oraz nazywanie go Zastępcą Chrystusa (to jest Duch Świętym)?

Czy naprawdę możesz w ogóle znaleźć cokolwiek w Piśmie, co by sprawiło żebyś uwierzył, że było to wolą Chrystusa, żeby biskup w oddalonym o setki kilometrów Rzymie, był nie tylko głową Jego kościoła, ale żeby był też traktowany jak król na ziemi, któremu będzie się kłaniało i traktowano go tak jak się traktuje Rzymskiego biskupa (Papieża) obecnie?
.

Czy wziąłeś pod uwagę, jak zupełnie niebiblijnym i ahistorycznym jest cały zespół doktryn i dogmatów które są związane z Marią?

Czy poważnie wierzysz, że Apostołowie nauczali, że Maria została niepokalanie poczęta i że była zawsze dziewicą, tak że podróżowała ona po terenie Palestyny z grupą młodych mężczyzn, którzy nie byli jej synami, ale byli kuzynami Jezusa, albo przyrodnimi braćmi (dziećmi z poprzedniego małżeństwa Józefa)?

Czy naprawdę wierzysz że dogmaty zdefiniowane blisko 2 000 lat po narodzinach Chrystusa, reprezentują faktyczne nauczanie Apostołów?

Czy jesteś świadomy że, takie doktryny jak „O Maryi zawsze dziewicy”, czy wniebowzięciu Marii, mają swoje źródło w gnostycyzmie, nie w Chrześcijaństwie, i nie posiadają żadnych podstaw w apostolskiej doktrynie i praktyce?

Jak wyjaśnisz to, że musisz wierzyć w te rzeczy ‘de fide’, przez  wiarę, podczas gdy pokolenia Chrześcijan żyły i umierały bez jakiegokolwiek nawet słyszenia o takich rzeczach?
/

Pytanie numer 1 jakie bym zadał tej osobie jest takie

Jeśli twierdzisz, że kiedyś przyjąłeś Ewangelię łaski, zgodnie z którą wyznałeś, że

  • twoje jedyne stanowisko przed Trójjedynym, świętym Bogiem opiera się na nieskalanym okryciu sprawiedliwości Chrystusa,
  • tak żebyś nie mógł przypisać sobie swoich własnych zasług,
  • ani połączyć innych zasług z doskonałą sprawiedliwością Chrystusa,
  • ale znajdować się w pełni i całkowicie w Nim, i tylko w Nim, w prawdziwym pokoju z Bogiem,
  • ponieważ nie istnieje żadne bezpieczniejsze miejsce we wszechświecie chroniące od Bożego gniewu, jak tylko Chrystus.

To na jakim ewentualnie gruncie, mógłbyś przyjąć system, który w samym rdzeniu zaprzecza pokojowi, który znajduje się w doskonałym Zbawicielu, który wypełnił wolę Ojca, i w Duchu który nie może zawieść, ale sprawi że to dzieło zaowocuje w życiu Bożych wybranych?

Czy naprawdę wierzysz że niekończący się cykl sakramentalnego przebaczenia, któremu się teraz powierzyłeś, może zapewnić Ci pokój, którego doskonała sprawiedliwość Chrystusa nie jest w stanie?

James White

Oryginał, Przeredagowany, z odstępami i pogrubieniami


Rzymski katolicyzm a inne religie

KKK 841 Relacje Kościoła z muzułmanami. “Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. dekret Nostra aetate, 3.
.
KKK 842Więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego: Istotnie, wszystkie narody stanowią jedną społeczność; jeden mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi; jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną zjednoczeni w Mieście Świętym (Sobór Watykański II, dekret Nostra aetate, 1)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email