Świat się zmienia

Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

Przez lata byłem pastorem, widziałem, jak nasza kultura rozpada się w jej uzależnieniu od korupcji. Ludzie są zniewoleni seksem, odrętwiali wobec przemocy i ostatecznie pochłonięci własnym życiem. Szybkiemu wzrostowi wszechobecności i otwartości grzechu towarzyszy zmniejszająca się wrażliwość na sumienie. I nic dziwnego. Ludzie są szkoleni, aby ignorować swoją winę – a jednak toną w niej.

Nasza kultura wypowiedziała wojnę winie. Sama koncepcja winy jest uważana za średniowieczną, przestarzałą, nieproduktywną. Osoby, które kłopoczą się poczuciem winy, kierowane są zwykle do terapeutów, których zadaniem jest poprawienie ich własnego wizerunku. W końcu nikt nie powinien czuć się winny. Poczucie winy nie sprzyja godności i poczuciu własnej wartości.

Społeczeństwo zachęca do grzechu, ale nie będzie tolerować winy, którą ten grzech powoduje.

Ale odpowiedzią na radzenie sobie z poczuciem winy nie jest ignorowanie go – to najniebezpieczniejsza rzecz, jaką możesz zrobić. Zamiast tego musisz zrozumieć, że Bóg łaskawie zaszczepił w tobie potężnego sojusznika, który pomoże ci w walce z grzechem. Dał ci sumienie, a ten dar jest kluczem do niesienia radości i wolności.

Jeśli zauważysz, że twoje sumienie jest zanieczyszczone przez ten upadły świat, nie jesteś sam. Zgodnie z 1 Koryntian, chrześcijanie tacy jak ty pochodzą z wszelkiego rodzaju grzesznych środowisk, niektórzy są całkiem nieszczęśliwi.

1 Kor. 6:9-11 9. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10. Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11. A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Ale przez krew Chrystusa Bóg łaskawie „oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu” (Hebr. 9:14). Jako chrześcijanin możesz chodzić przed Bogiem z czystym sumieniem. W rzeczywistości jest to twój codzienny przywilej i radość. Paweł powiedział:

Dzieje 24:16 I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi.

To może być trudne zadanie na tym świecie, ale nie martw się – masz wszelkie zasoby, aby zachować zdrowe, wrażliwe i czyste sumienie. Oto kilka prostych zasad do zapamiętania dotyczących spowiedzi, przebaczenia, zadośćuczynienia, zwlekania i edukacji.
.


Wyznanie

Wyznaj i porzuć znany grzech. Zbadaj swoje poczucie winy w świetle Pisma Świętego. Rozpraw się z grzechem, który objawia Słowo Boże. Księga Przysłów mówi:

Przysłów 28:13 Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia.

1 Jana 1 mówi o wyznaniu grzechu jako o stałej charakterystyce życia chrześcijańskiego:

1 Jana 1:9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

Z pewnością powinniśmy wyznać tym, których skrzywdziliśmy:

Jakuba 5:16 Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.

Przede wszystkim jednak spowiadaj się Temu, którego grzech najbardziej obraża. Jak napisał Dawid:

Psalm 32:5 Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Sela.


Przebaczenie

Proś o przebaczenie i pojednaj się z każdym, kogo skrzywdziłeś. Jezus pouczył nas:

Mat. 5:23-24 23. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie; 24. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.

Jezus powiedział również:

Mat. 6:14-15 14. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski.15. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień.


Restytucja

Zadośćuczynij tym, których skrzywdziłeś . Bóg powiedział Mojżeszowi:

4 Mojż. 5:6-7 6. Powiedz synom Izraela: Jeśli mężczyzna lub kobieta popełnią jakikolwiek grzech ludzki, popełniając występek przeciwko PANU, a ta osoba byłaby winna; 7. Wtedy wyzna swój grzech, którego się dopuściła, i zwróci w całości to, czym zawiniła, dodając do tego jedną piątą, i odda temu, wobec kogo zgrzeszyła.

Zasada stojąca za tym prawem obowiązuje również wierzących żyjących w erze Nowego Testamentu

Łuk. 19:8 Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie.
.
Fielm. 1:19 Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie.


Kunktatorstwo

Nie zwlekaj z oczyszczaniem zranionego sumienia . Paweł powiedział, że robił wszystko, co w jego mocy, aby „zawsze zachowywać nienaganne sumienie zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi” (Dzieje 24:16). Niektórzy ludzie odkładają radzenie sobie z winą, myśląc, że ich sumienie z czasem się oczyści. Tak się nie stanie. Prokrastynacja pozwala jątrzyć poczucie winy. To z kolei generuje depresję, niepokój i inne problemy emocjonalne.

Poczucie winy może trwać długo po zapomnieniu o przestępstwie, często przenosząc się na inne dziedziny naszego życia. To jeden z powodów, dla których ludzie często czują się winni i nie wiedzą, dlaczego. Takie zagubione poczucie winy może być symptomem tego, że duchowo dzieje się coś strasznego. Paweł mógł mieć to na uwadze, pisząc:

Tyt. 1:15 Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie.

Natychmiastowe radzenie sobie ze zranionym sumieniem poprzez głęboką modlitwę przed Bogiem to jedyny sposób, aby zachować jasność i wrażliwość. Odkładanie radzenia sobie z poczuciem winy nieuchronnie potęguje problemy.
.


Edukacja

Naucz swoje sumienie. Słabe, łatwo zasmucone sumienie wynika z braku wiedzy duchowej

1 Kor. 8:7 Lecz nie wszyscy mają tę wiedzę. Niektórzy bowiem aż do tej pory, mając sumienie co do bożka, spożywają pokarm jako ofiarowany bożkom, a ich sumienie, będąc słabe, kala się.

Jeśli twoje sumienie jest zbyt łatwo ranione, unikaj tego. Pogwałcenie nawet słabego sumienia oznacza ćwiczenie się w przezwyciężaniu przekonania, a to doprowadzi do przezwyciężenia przekonania o prawdziwym grzechu.

Co więcej, pogwałcenie sumienia jest grzechem samym w sobie przynoszącym uzasadnioną winę za rzeczywistą obrazę Boga.

1 Kor. 8:12 Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi
.
Rzym. 14:23 Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem.

Odpowiadaj więc swojemu sumieniu, nawet jeśli jest słabe, a następnie informuj je dalej Słowem Bożym, aby mogło zacząć funkcjonować na podstawie wiarygodnych danych. Ważnym aspektem wychowania sumienia jest uczenie go skupiania się na właściwym przedmiocie – prawdzie objawionej przez Boga. Jeśli twoje sumienie skupia się tylko na osobistych uczuciach, może cię niesłusznie oskarżyć.

Z pewnością nie możesz uporządkować swojego życia według własnych uczuć. Sumienie skupione na uczuciach staje się zawodne. Jeśli cierpisz na depresję i melancholię, nie powinieneś pozwalać, by twoje sumienie kierowało się uczuciami. Przygnębione uczucia wzbudzą w duszy niepotrzebne wątpliwości i lęki, jeśli nie będą trzymane w ryzach przez przemyślane sumienie. Sumienie musi być przekonane Słowem Bożym, a nie uczuciami.

Co więcej, sumienie błądzi, gdy umysł całkowicie skupia się na twoim zachwianiu w grzechu i ignoruje triumfy łaski Bożej w tobie. Prawdziwi chrześcijanie doświadczają obu rzeczywistości. Trzeba pozwolić sumieniu zważyć owoce Ducha w twoim życiu, a także resztki grzechu w ciele. Musszi widzieć zarówno twoją wiarę, jak i twoje błędy. W przeciwnym razie sumienie stanie się przesadnie oskarżające, podatne na niezdrowe wątpliwości co do twojego stanowiska przed Bogiem.

Naucz się poddawać swoje sumienie prawdzie Bożej i nauczaniu Pisma Świętego. Kiedy to zrobisz, twoje sumienie będzie bardziej skoncentrowane i będzie w stanie lepiej przekazywać ci wiarygodne informacje zwrotne. Mając godne zaufania sumienie, masz potężną pomoc w duchowym rozwoju i stabilności. Z czystym sumieniem żyjesz w pełni wolności i radości.

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email