Czym jest Ewangelia?

Rzym. 1:16-17 .

16. Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka

17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary. 

Termin Ewangelia oznacza:

1) Radosne przesłanie lub dobrą nowinę.
2) Ofiara składana Bogu za tę dobrą nowinę.
3) Nagroda, która jest dana temu, kto ogłasza te radosne nowiny.

Tutaj oznacza doktrynę, czyli radosną nowinę o Chrystusie objawionym w ciele;

Łuk. 2:10-11 10. I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. 11. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.


Ewangelia to doktryna

Słowa ἐπαγγελία epangelia i εὐαγγέλιον ewangelion mają nieco inne znaczenie. To pierwsze oznacza obietnicę pośrednika, który miał przyjść; to drugie jest zapowiedzią mediatora, który już przyszedł. Jednak to rozróżnienie nie zawsze jest przestrzegane i jest raczej w słowach niż w samej rzeczy.

Albowiem oba oznaczają te same dobrodziejstwa Mesjasza, tak że rozróżnienie dotyczy tylko okoliczności czasu i sposobu. Jak i jego wyglądu, jak wynika z następujących deklaracji Pisma Świętego

Jan 8:56 Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się
.
Jan 14:6 Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.
.
Jan 10:9 Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony;
.
Efez. 1:22 …a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; 
.
Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 

Ewangelia jest zatem doktryną, którą Syn Boży, nasz Pośrednik, objawił z nieba w Raju, zaraz po upadku i którą przyniósł z łona Ojca Przedwiecznego. To doktryna, która obiecuje i ogłasza, ze względu na darmową łaskę i miłosierdzie Boże, wszystkim, którzy upamiętują się i uwierzą, wyzwolenie od grzechu, śmierci, potępienia i gniewu Bożego.

Co jest tym samym, co stwierdzenie, że obiecuje i głosi odpuszczenie grzechów, zbawienie i życie wieczne przez i ze względu na Syna Bożego, Pośrednika;
.


Ewangelia określona w Katechizmie Heidelberskim

I jest tym, przez co Duch Święty skutecznie działa w sercach wiernych, rozpalając i wzbudzając w nich wiarę, upamiętanie i początek życia wiecznego. Albo, zgodnie z osiemnastym, dziewiętnastym i dwudziestym pytaniem Katechizmu, możemy zdefiniować Ewangelię jako doktrynę, którą Bóg objawił najpierw w Raju, a następnie opublikował przez patriarchów i proroków, którą zechciał przedstawić za pomocą cieni ofiar i innych ceremonii zakonnych, i którą wypełnił swoim Jednorodzony Syn.

Nauczając, że Syn Boży, Pan nasz Jezus Chrystus, stał się dla nas mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem; to znaczy, że jest On doskonałym Pośrednikiem, zadośćuczyniącym za grzechy rodzaju ludzkiego, przywracającym sprawiedliwość i życie wieczne wszystkim tym, którzy przez prawdziwą wiarę są w Niego wszczepieni i przyjmują Jego dobrodziejstwa.

Pytanie 18: Kto jest tym Pośrednikiem – prawdziwym Bogiem i w pełni sprawiedliwym człowiekiem?
.
Jezus Chrystus, nasz Pan „który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor.1:30). 1 Tym. 2:5-6; Jan 14:6; 1 Jana 5:20; Mat. 1:21-23; Łuk. 2:11; 1 Tym. 2:5;
.
Pytanie 19: Skąd o tym wiesz?
.
Z Ewangelii świętej, która Bóg najpierw sam objawił w raju, potem nakazał głosić ją patriarchom i prorokom, ukazał obrazowo w ofiarach i innych obrzędach Prawa Mojżeszowego i wreszcie wypełnił przez swego jedynego Syna Umiłowanego. Rzym. 1:2; Dzieje 10:43; Rzym. 10:4; Gal. 4:4; 1 Mojż. 3:15; 1 Mojż. 22:18; 49:10; Jer. 23:5-6; Mich. 7:18-20; Heb. 1:1-2; Jan 5:46; Heb. 10:1-10;
.
Pytanie 20: Czy wszyscy ludzie zostali ocaleni przez Chrystusa, tak jak zostali zgubieni przez Adama?
.
Nie wszyscy, lecz tylko ci, którzy prawdziwą wiarę łączą z Chrystusem i przyjmują wszystkie jego dobrodziejstwa. Izaj. 53:11; Jan 1:12; Jan 3:36; Hebr.4:2

Poniższe fragmenty Pisma Świętego potwierdzają tę definicję, którą podaliśmy na temat Ewangelii:

Jan 6:40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
.
Łuk. 24:47 I w jego imieniu ma być głoszone upamiętanie i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy
.
Jan 1:17 Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.


Czy Ewangelia była zawsze znana w Kościele, czy też jest nową doktryną?

Obj. 14:6 I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom

Ewangelia czasami oznacza doktrynę dotyczącą obietnicy łaski i odpuszczenia grzechów, które mają być udzielone za darmo, ze względu na ofiarę Mesjasza, który jeszcze nie przyszedł w ciele. A następnie ponownie oznacza doktrynę Mesjasza, który już przyszedł. W tym drugim sensie nie zawsze tak było, ale zaczęło się od Nowego Testamentu. Jednak w pierwszym sensie Ewangelia zawsze istniała w Kościele.

Albowiem natychmiast po upadku została ona objawiona w raju naszym pierwszym rodzicom – potem została opublikowana przez patriarchów i proroków, a w końcu została całkowicie wypełniona i objawiona przez samego Chrystusa.
.


Dowody

1) Świadectwo Apostołów. Piotr mówi:

Dzieje 10:43 Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. 
.
1 Piotra 1:10 O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. 

Paweł mówi o Ewangelii:

Rzym. 1:2 (Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych); 

Sam Chrystus mówi:

Jan 5:46 Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. 

2) Obietnice i proroctwa, które odnoszą się do Mesjasza, ustanawiają to samo.

Trzeba to więc dokładnie zauważyć, ponieważ Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że była i jest od początku do końca świata tylko jedna nauka i droga zbawienia przez Chrystusa, zgodnie z tym, co jest powiedziane:

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 
.
Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. 
.
Jan 5:46 Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie

Gdy ktoś pyta: Jak Mojżesz pisał o Chrystusie? Odpowiadamy:

a) wyliczając obietnice odnoszące się do Mesjasza.

1 Mojż. 12:3 …W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. 
.
5 Mojż. 18:15 …Bóg, wzbudzi ci proroka
.
3 Mojż. 24:17 … gwiazda wzejdzie z Jakuba, 
.
1 Mojż. 49:10 Nie będzie odjęte berło od Judy ani prawodawca spomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody. 

b) ograniczył te obietnice do pewnej rodziny, z której miał się narodzić Mesjasz i do którego obietnica była później częściej odnoszona i mówiono o niej.

c) całe lewickie kapłaństwo i ceremonialne nabożeństwa, takie jak ofiary, obmycia, ołtarz, świątynia i inne rzeczy, które opisał Mojżesz, wszystkie wyczekiwały Chrystusa. Królowie i królestwo narodu żydowskiego były typami Chrystusa i Jego królestwa.

Dlatego Mojżesz napisał wiele rzeczy o Chrystusie. Królowie i królestwo narodu żydowskiego były typami Chrystusa i Jego królestwa.
.


Odparcie zarzutów

Zarzut 1. Paweł oświadcza, że Ewangelia była obiecana przez proroków; a Piotr mówi, że prorocy prorokowali o łasce, która ma do nas przyjść. Dlatego Ewangelia nie zawsze była.

Odpowiedź: Przyznajemy, że Ewangelia nie zawsze była, jeśli rozumiemy przez nią doktrynę o obietnicy łaski, która została wypełniona przez objawienie się Chrystusa w ciele, i jeśli szanuje ona jasność i dowody tej doktryny; bo w starożytności Ewangelia nie istniała, ale była tylko obiecana przez proroków:

1) Co do wypełnienia się tych rzeczy, które w Starym Testamencie były przepowiedziane o Mesjaszu.

2) W odniesieniu do jaśniejszego poznania obietnicy łaski.

3) W odniesieniu do obfitszego wylania darów Ducha Świętego; to znaczy, że Ewangelia nie była wtedy zapowiedzią Chrystusa, który już przyszedł, umarł, zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca, tak jak teraz; ale było to głoszenie Chrystusa, który miał przyjść w przyszłości i dokonać wszystkich tych rzeczy. Niemniej jednak istniała Ewangelia, to znaczy radosna zapowiedź dobrodziejstw Mesjasza, który miał nadejść, wystarczających do zbawienia starożytnych ojców, jak jest powiedziane:

Jan 8:56 Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się
.
Dzieje 10:43 Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo,
.
Rzym. 10:4 Końcem bowiem prawa jest Chrystus

Zarzut 2. Apostoł Paweł mówi, że Ewangelia była tajemnicą, która była utrzymywana w tajemnicy od początku świata i że w innych wiekach nie została objawiona synom ludzkim.

Rzym. 16:25 A temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem; 
.
Efez. 3:5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha; 

Odpowiedź: Ten zarzut zawiera błędny podział, ponieważ rozdziela rzeczy, których nie powinno się rozdzielać. Apostoł dodaje bowiem w związku z powyższym, jak to jest teraz; którego nie należy pomijać, ponieważ pokazuje, że w dawnych czasach także Ewangelia była znana, choć mniej wyraźnie i mniejszej liczbie osób niż obecnie. Zarzut jest również słaby, twierdząc, że ściśle tak jest, co zostało uznane za takie tylko pod pewnym względem: nie wynika z tego, że było to wtedy zupełnie nieznane, ponieważ teraz jest wyraźniej postrzegane i że przez znacznie więcej osóby. Było to znane ojcom, choć nie tak wyraźnie jak nam.

Zarzut 3. Prawo przyszło przez Mojżesza, łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa. Dlatego Ewangelia nie zawsze była znana.

Odpowiedź: Łaska i prawda rzeczywiście przyszły przez Chrystusa, a mianowicie w odniesieniu do wypełnienia typów oraz pełnego ukazania i obfitego zastosowania tych rzeczy, które były poprzednio obiecane w Starym Testamencie. Nie wynika z tego jednak, że starożytni ojcowie byli całkowicie pozbawieni tej łaski, ponieważ i im ta sama łaska została udzielona przez i ze względu na Chrystusa, który później miał się ukazać w ciele, chociaż dano ją w mniejszych postaciach. Albowiem jakakolwiek łaska i prawdziwe poznanie Boga kiedykolwiek przyszło do ludzi, przyszła przez Chrystusa, jak jest powiedziane:

Jan 1:18 Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
.
Jan 14:6 Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie

Zarzut 4. Ale jest powiedziane, że prawo było przez Mojżesza; dlatego Ewangelia nie była przez niego.

Odpowiedź: Zostało to tak ogłoszone, ponieważ publikowanie prawa było główną częścią jego urzędu; jednak nauczał również Ewangelii, ponieważ pisał i mówił o Chrystusie, chociaż w sposób bardziej niejasny, jak to zostało pokazane.

Ale osobliwym zadaniem Chrystusa było głoszenie Ewangelii, chociaż jednocześnie nauczał prawa, ale nie przede wszystkim, jak Mojżesz: usunął bowiem z prawa moralnego zepsucie i glosy fałszywych nauczycieli – wypełnił prawo ceremonialne i zniósł je wraz z prawem sądowniczym.
.


W czym Ewangelia różni się od Prawa?

Ewangelia i prawo zgadzają się co do tego, że oba pochodzą od Boga i że w każdym jest coś objawionego, co dotyczy natury, woli i dzieł Bożych. Jest jednak między nimi bardzo duża różnica:
.

W objawieniach, które zawierają

Ponieważ szanuje sposób, w jaki objawienie, właściwe każdemu, jest ogłaszane. Prawo zostało wyryte w sercu człowieka podczas jego stworzenia i dlatego jest znane wszystkim w sposób naturalny, chociaż nie zostało dane żadne inne objawienie.

Rzym. 2:15 Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, …

Ewangelia nie jest znana w sposób naturalny, ale jest objawiana przez Boga jedynie Kościołowi przez Chrystusa, Pośrednika. Albowiem żadne stworzenie nie mogłoby widzieć ani mieć nadziei na złagodzenie prawa dotyczącego zadośćuczynienia za nasze grzechy przez kogoś innego, gdyby Syn Boży tego nie objawił.

Mat. 11:27 …nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić
.
Mat. 16:17 nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie
.
Jan 1:18 Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział


W rodzaju doktryny lub podmiotu charakterystycznego dla każdego z nich

Prawo uczy nas, jacy powinniśmy być i czego Bóg od nas wymaga, ale nie daje nam możliwości, by to czynić, ani nie wskazuje, jak możemy uniknąć tego, co jest zakazane.

Ewangelia uczy nas, w jaki sposób możemy stać się takimi, jakich wymaga prawo: ponieważ oferuje nam obietnicę łaski, przez przypisanie nam sprawiedliwości Chrystusowej przez wiarę, i to w taki sposób, jakby to było właściwie nasza, ucząc nas, że jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem przez przypisanie sprawiedliwości Chrystusowej.

Prawo nakazuje: „Płać, co jesteś winien”. „Zrób to i żyj”. (Mat. 18:28; Łuk. 10:28)

Ewangelia mówi: „Tylko wierz”. (Marka 5:36)
.


Obietnice

Prawo obiecuje życie tym, którzy są sprawiedliwi sami w sobie lub pod warunkiem sprawiedliwości i doskonałego posłuszeństwa.

3 Mojż. 18:5 Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw, bo jeśli człowiek je wypełnia, będzie przez nie żył. Ja jestem PAN.
.
Mat. 19:17 …A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. 

Ewangelia z drugiej strony obiecuje życie tym, którzy są usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa lub pod warunkiem sprawiedliwości Chrystusa, zastosowanej do nas przez wiarę.

Jednak Prawo i Ewangelia nie są sobie przeciwstawne pod tym względem: bo chociaż Prawo wymaga od nas przestrzegania przykazań, jeśli chcemy wejść do życia, to jednak nie wyklucza nas z życia, jeśli ktoś to za nas wykona.

Rzeczywiście proponuje sposób zaspokojenia, który jest przez nas samych, ale nie zabrania innemu na zaspokojenie tego wymogu wobec nas, jak to zostało pokazane.
.


Różnią się działaniem

Prawo, bez Ewangelii, jest literą, która zabija i jest posługą śmierci:

Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. 
.
Rzym. 4:15 Gdyż prawo sprowadza gniew…
.
2 Kor. 3:6 litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

Zewnętrzne głoszenie i prosta wiedza o tym, co należy czynić, są znane z litery, ponieważ ogłasza ona nasz obowiązek i sprawiedliwość, którą Bóg wymaga; i chociaż nie daje nam zdolności do jej wykonania, ani nie wskazuje sposobu, w jaki można to osiągnąć, znajduje winę i potępia naszą sprawiedliwość.

Ale Ewangelia jest posługą życia i Ducha, to znaczy ma zjednoczone działanie Ducha i ożywia tych, którzy są umarli w grzechu, ponieważ to przez Ewangelię Duch Święty sprawia wiarę i życie w wybranych.
.


Nakaz Ewangelii

Zastrzeżenie: Nie ma nakazu ani przykazania należącego do Ewangelii, one należą tylko do Prawa. Głoszenie upamiętania jest przykazaniem. Dlatego głoszenie upamiętania nie należy do Ewangelii, ale do Prawa.

Odpowiedź: Odmawiamy, jeśli jest to traktowane ogólnie; ponieważ to przykazanie jest charakterystyczne dla Ewangelii, która nakazuje nam wierzyć, przyjąć dobrodziejstwa Chrystusa i rozpocząć nowe posłuszeństwo, czyli sprawiedliwość, której wymaga prawo.

Jeśli zarzuca się nam, że Prawo nakazuje się nam wierzyć w Boga, odpowiadamy, że czyni to tylko ogólnie, wymagając od nas uznania wszystkich Bożych obietnic, przykazań i potępień, i to pod groźbą kary, jeśli tego nie zrobimy

Ale Ewangelia wyraźnie i szczególnie nakazuje nam przyjąć przez wiarę obietnicę łaski; a także napomina nas przez Ducha Świętego, i przez Słowo aby postępować godnie niebiańskiego powołania. Czyni to jednak tylko ogólnie, nie określając żadnego szczególnego obowiązku, mówiąc, że masz zrobić to lub tamto, ale pozostawia to Prawu; ale mówi w szczególności: Uwierz w tę obietnicę; uciekaj się do Chrystusa, a twoje grzechy będą ci odpuszczone.
.


Jakie są właściwe skutki Ewangelii?

Właściwymi skutkami Ewangelii są:

1) Wiara; ponieważ

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże. 
.
2 Kor. 3:8 To o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie Ducha? 
.
Rzym. 1:16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu…

2) Przez wiarę jest całe nasze nawrócenie do Boga, usprawiedliwienie, odrodzenie i zbawienie; albowiem przez wiarę przyjmujemy Chrystusa ze wszystkimi Jego dobrodziejstwami.
.


Z czego wynika prawda Ewangelii?

Prawda Ewangelii wynika :

1) Ze świadectwa Ducha Świętego.
2) Z proroctw wypowiedzianych przez proroków.
3) Od wypełnienia się tych proroctw, które miało miejsce w dyspensacji Nowego Testamentu.
4) Z cudów, które potwierdziły doktrynę Ewangelii.
5) Przez świadectwo samej Ewangelii; ponieważ jako jedyna wskazuje drogę ucieczki od grzechu i zapewnia solidne pocieszenie zranionemu sumieniu.”

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email