Adwentyzm to kult

Moje stanowisko względem Adwentystów Dnia Siódmego jest niezmienne od wielu lat. Uważam, że można wśród nich znaleźć braci w Chrystusie, którzy wyznają rozmytą, lecz jeszcze wystarczającą do zbawienia ewangelię. I znam osobiście kilku takich braci. Mam przyjemność spotykać się z adwentystami co roku goszcząć u siebie przybyszy z Afryki, sprzedających książki adwenteystyczne, starających się w ten sposób zarobić na życie. Wielu z nich nie je mięsa, wszyscy czczą (nabożnie) sobotę. Niektórzy z nich uzależniają zbawienie od tych czynności…

W Internecie jest skan książki “Niewinne kłamstwo” napisanej przez byłego współpracownika Ellen White. Wykazuje kłamstwa, manipulacje i plagiaty tej bajkopisarki. W głównej siedzibie Adwentystów w USA są “głęboko schowane” niektóre jej dzieła będące jawną niezaprzeczalną porażką. Także nie jest prawdą, że wszystkie jej pisma są dostępne. Mam jej książkę wydaną w 1945 roku “Doświadczenia i widzenia, oraz dary Ducha”. Od tego czasu nigdy nie była wznowiona. Sztandarowe jej dzieło “Wielki Bój” kilkakrotnie po jej śmierci było przeredagowywane. Osobiście znam wielu adwentystów – ludzi prawych, szlachetnych i bogobojnych. Co nie zmienia faktu, że treść ich wiary zdecydowanie odbiega od prawd Bożego Słowa, w którego nieomylność wierzą. – Igor Leszczyński

Poniżej lista kultycznych wierzeń Adwentystów Dnia Siódmego (w skrócie ADS)


Czczenie szabatu

Wielki nacisk kładą na naukę obowiązkowego Szabatu w sobotę, a gdy ktoś nie zachowuje tego dnia, nie może być zbawiony. W ostateczności według teologii ADS twoje zbawienie w dniach ostatecznych sprowadza się do dnia, w którym czcisz Boga. Mówiąc prościej, nie ma zbawienia poza ADS.

Pismo jednak naucza, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
.

Diabeł prowadzi nieadwentystów

Ellen G. Whitenauczała, że wszystkie inne kościoła poza ADS nauczają diabelskich kłamstw. Tylko członkowie ADS są prawdziwymi i posłusznymi wyznawcami; w innych kościołach na modlitwy odpowiada tylko daibeł.

Jest to ludzka doktryna, która nie ma umocowania w Piśmie.
.

Niedziela znamieniem bestii

Wyznawcy Ellen White wierzą, że w dniach ostatecznych zaraz przed powrotem Chrystusa tylko ci, którzy czczą sobotę będą zbawieni. Konkretnie wierzą oni, że oddawani czci Bogu w niedzielę jest znamieniem bestii. Uznają samych siebie za jedynie prawdziwy pozostały kościół a wszyscy inni zostaną potępieni w swoim czasie.

Jest to ludzka doktryna  która nie ma umocowania w Piśmie. Znamię bestii będzie fizycznie umieszczane albo na czole albo na ręce.

Obj. 14:9 Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę;
.

Jezus to archanioł Michał

Wierzą twardo, że Jezus to Michał, Archanioł i że jest to imię używane na określenie Jezusa w Starym Testamencie; mimo to wierzą również, że Jezus jest Bogiem… Bogiem i Stwórcą, podczas gdy Michał jest tylko aniołem, stworzonym bytem…
.

Odkupienie jest niekompletne

Wierzą, że odkupienie jakiego dokonał Jezus jest niekompletne do czasu Jego powrotu, narazie tylko przeszłe grzechy zostały przebaczone dzięki łasce.

Biblia naucza, że dzieło odkupienia jest skończone i nigdy nie będzie ani powtórzone ani uzupełniane.

Jan 19:30  A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.

Hebr. 9:24-28 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga; 25 I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią; 26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. 27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; 28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
.

Jezus oczyszcza niebiańską świątynię

Wierzą w “sanktuaryjną naukę” tj. że Jezus obecnie oczyszcza świątynię w niebiosach zanim wróci na ziemię.

Jest to ludzka doktryna  która nie ma umocowania w Piśmie.
.

Brak pośrednika między Bogiem a ludźmi

Wierzą, że będziesz musiał stać w obecności Żywego Boga w czasie sądu bez pośrednika.

Biblia naucza, że mamy pośrednika który zawsze wstawia się za nami

Hebr. 7:25 Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.
.

Wiara w bezgrzeszne życie

Wierzą, że możesz stać się bezgrzeszny za życia, doktryna znana jako “bezgrzeszna doskonałość”.

Biblia naucza

1 Jana 1:8;10 8Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. 10Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa.
.

Fałszywe proroctwa

Nie powiedzą ci, że wcześni adwentyści spodziewali się powtórnego przyjścia Chrystusa w roku 1843 i 1844. Nie powiedzą też o ich nauce z 1844 zwanej “osąd śledczy” mającej na celu ukrycie tych fałszywych proroctw. Zamiast pokutować z błędu wierzą oni, że Jezus przyszedł lecz niewidzialnie w niebie. Jako wyznawca ADS wkroczyłeś teraz w okres “osądu śledczego” gdzie każdy twój czyn zostaje zapisany na dzień sądu.

Według Pisma powtórne przyjście Jezusa będzie widzialne

Dzieje 1:11 Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.
.

Śpiące dusze

Wierzą w doktrynę śpiących dusz tj. że dusze wierzących w Chrystusa nie są w niebie ale śpią w grobach.

Biblia naucza, że zbawieni i zmarli są w niebie

Hebr. 12:22-23 Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów; 23 Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi;

2 Kor. 5:1 Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach.
.

Brak wiecznej kary

Wierzą w ostateczne i całkowite unicestwienie niegodziwych, że po prostu przestaną istnieć w dniu ostatecznego sądu. Jest to zbieżna doktryna do wyznawanej przez Świadków Jehowy.

Pismo naucza,

Obj. 14:10-11 10 Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem. 11 A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.
.

Anihilacja szatana

Nie wierzą w wieczną karę szatana i jego aniołów. Karą za grzech przeciw Bogu jest anihilacja. Szatan jest kozłem ofiarnym, grzechy wierzących zostaną na niego nałożone, i tak on oraz te grzechy zostaną w ostateczności spalone.

Biblia naucza, że diabeł i jego anioły zostaną wrzucone na zawsze do jeziora ognistego, a grzechy zbawionych zostały przypisane Chrystusowi a nie diabłu.

Mat. 25:41 Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
.

Przymus wegetarianizmu

Wierzą w obowiązek zachowywania wegetarianizmu.

Pismo naucza, że jest to nauka demoniczna

1 Tym. 4:1-3 1 A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; 2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie; 3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
.

Oddawanie czci Ellen White

Ellen White jako posiadająca “ducha proroczego” powinna być otoczona czcią. Jej pisma uznawane są za natchnione tak samo jak Biblia i są używane jako autorytatywne źródło doktryny i prawdy.

Ellen White udowodniono liczne plagiaty, zatem była kłamcą.

Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
.


Wierzący wśród adwentystów

Zastanawiałem się jaki stosunek adwentyści mają do Ellen White, jej osoby jako nauczyciela i proroka. Odpowiedź przyszła niedawno, podczas przypadkowej rozmowy z gorliwym wyznawcą tej religii.

Chrześcijanin: Myślę, że najważniejsze jest zacząć od podstawy czyli rozeznania czy jest czy nie ma pozabiblijnego objawienia i proroctwa. Jesli tu nie dojdziemy do porozumienia, nie ma sensu rozważanie Słowa ponieważ przyjmiemy inne metody weryfikacji prawdy.

Adwentysta: Pozabiblijne objawienie o czym ty piszesz?

Ch: W waszym ruchu istnieje frakcja uznająca „ducha proroctwa” pani Ellen G. White będącego pozabiblijnym proroctwem. Ludzie, którzy zgromadzili sie wokól niej, uznali ją jako wyłączny kanał Bożego objawienia.

Przyklady “widzeń” Pani White:

 • Według niej diabeł jest wielkim, tęgim mężczyzną z krwi i kości.
 • Odkupieni święci mają skrzydła i latają jak ptaki, mieszkają w srebrnych domach w świecie złotych drzew rodzących złote owoce na srebrnych gałęziach.
 • Wszystko jest bardzo dosłowne i bardzo materialne.
 • Przy finalnym zniszczeniu Bóg torturuje potępionych aż do granic wyobraźni. Mówiąc o ich zniszczeniu, Ellen White powiada: „Widziałam, że […] niektórzy umierali przez wiele dni, i tak długo,, jak długo jakaś ich cząstka nie była pochłonięta cierpienie trwało”. 

Zaczerpnięte z „Wczesne Pisma”, str. 154, wyd. 1882

…jesli to nie sa pozabiblijne objawienia to nie wiem co nimi jest….

A: Nie jesteś adwentystą wiec nie masz właściwego zrozumienia.  Obejrzyj na youtube (film) „Prorocze natchnienie”  tam jest wytlumaczone kim jest Ellen White. Nie słuchaj kogoś kto nie jest adwentystą, bo taka osoba nie ma wlaściwego zrozumienia. A skąd wiesz ze tak nie nie jest jak napisała? Zaprzecz temu podaj jakiś argument … podaj biblijne wersety,że to nie prawda.

Ch: Widzisz już gdzie jest problem? Biblia dla was nie jest żadnym autorytetem. Biblia ma potwierdzać nauki Ellen White. To antychrześcijańskie.

A: Przeczytaj obojętne jaki rozdział napisala 100 000 stron jest w czym przebierać. Komentowała całą Biblię wszystkich królów i prorokow i wszystkie wydarzenia. Wszystkie jej książki są drukowane i nigdzie sobie nie zaprzecza ani nie myli się co do żadnej daty czy wydarzenia sprobuj napisać tyle i nie pomylić się nigdzie.

Ch: Kobieta nie będzie moim nauczycielem to pogaństwo.

A: Szkoda mi ciebie porostu z serca pisze naprawdę.
.


Podsumowanie

Z rozmowy dowiedziałem sie, że

 • Ellen White to prawdziwy prorok
 • Który nigdy nie popełnił żadnego błędu
 • Biblia nie jest jedynym źródłem prawdy o Bogu dla adwentystów
 • Biblia ma drugorzędne znaczenie w stosunku do dzieł Ellen White
 • Ich teologia opiera się na interpretacji Słowa dokonanego przez kobietę
 • Interpretacja ta jest nieomylna i nie podlega dyskusji
 • Słowo Boże jest niewystarczające i niekompletne
 • Jedyną prawdę objawioną posiadają wyłącznie adwentyści

Pomimo starań i zabiegów mojego adwersarza ja nie przyjąłem pani Ellen White do serca. Myślę również, że wszystko to wskazuje, iż adwentyści są kultem i sektą. Wielu powierzchownie udaje chrześcijan lecz w emocjach wychodzi z nich najgorsza prawda. Nie jesteś adwentystą, nie masz dostępu do prawdy. Nie jesteś adwentystą, nie jesteś zbawiony. W większości wyznawcy tego kultu są naszym polem ewangelizacyjnym. W większośći, bo przecież i tam Bóg suwerennie zbawia swój lud…
.


ADS a ruch zielonoświątkowy

Co łączy adwentystów z ruchem zielonoświąkowym?

Przepowiednia Millera o końcu świata mającym nadejść 22 października 1844 roku bazowała na długich i wątpliwych wyliczeniach sięgających wstecz aż 2300 lat. Poważni uczeni spierali się z nim, i kwestionowali wyliczenia i płynące z nich wnioski. Ale co na ten temat tych starożytnych dat mogła wiedzieć niewykształcona dziewczyna? Absolutnie nic. Ona po prostu wierzyła w zdecydowane stwierdzenia Millera, nie wiedząc czy są, czy nie są wiarygodne.
.
To samo można powiedzieć o tych wielkich rzeszach, które zaakceptowały nauki Millera. W rzeczywistości bardzo niewielu z nich, to osoby posiadające wykształcenie i wiedzę. Byli raczej ludźmi łatwo ulegającymi podnieceniu, i podatnymi na manipulację. A zjawiska te były wówczas powszechne.
.
Ellen tak bardzo dała się ponieść przez te życzenia zwolenników Millera, że przez całe dnie siedziała oparta o poręcz łóżka, starając się ręcznymi robótkami zarobić kilka groszy, które mogła przeznaczyć na adwentowe traktaty do rozdania ludziom (str. 38). Gdy była w stanie ustać na nogach, szła ostrzegać młodych przyjaciół. Mówi: „W ten sposób spędziłam kilka nocy”.
.
Potem podaje opis tego, jak kilka różnych osób podczas tych pełnych ekscytacji spotkań padało bez czucia na podłogę (str. 47). Nietrudno sobie wyobrazić, jak działało to na dzieci. Tego samego doświadczali także adwentowi kaznodzieje (str. 49). W czasie tygodni poprzedzających wyznaczoną datę przyjścia Jezusa Chrystusa, odłożono na bok interesy, a spotkania odbywały się bez przerwy (str. 51).
.
Ellen Harmon i jej rodzice zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie te zjawiska, uznając je za przejaw mocy Bożej; za dzieło Ducha Świętego potwierdzającego prawdę słów Millera. – Ale czy tak rzeczywiście było? Bynajmniej. Każdy nie uprzedzony umysł łatwo dostrzeże, że nauka ta była ludzkim wymysłem, a ekstremalne zachowanie uczestników spotkań należy przypisać ich niesłychanemu wprost podnieceniu. I to wszystko.
.
Gdy Jezus nie przyszedł w oznaczonym dniu, rozczarowanie zwolenników tej nauki było ogromne. Po nim nastąpiło totalne zamieszanie, a w jego efekcie podziały, i przejawy najdzikszego fanatyzmu – sny i wizje, mówienie językami i ekstatyczne tańce, wmawianie sobie daru proroczego, i tym podobne zjawiska. Starszy White, w „Present Truth” z maja 1850 napisał: „J.V.Himes, na konferencji w Albany, na wiosnę 1845 roku powiedział, że ruch siódmego miesiąca dał początek mesmeryzmowi głębokiemu na siedem stóp”. (Starszy Himes, tuż obok Millera, był najsilniejszą postacią w tym ruchu.)
.
Gdy już było po wszystkim, taka właśnie była ocena ducha, który kierował tymi ludźmi. Jakub White miał rację. Nieuniknionym było, że takie następstwa zrodzą się w tej grupie w efekcie zawodu, jaki przeżyli tamtego tragicznego i strasznego dnia. – Ellen White, krótki szkic jej życia

Adwentystów i ruch zielonoświątkowy łączy to samo źródło pochodzenia: inny duch, który przejawiał się jak zawsze przez

 1. Ekstazę
 2. Antyintelektualizm
 3. Sny
 4. Wizje
 5. Mówienie bełkotem
 6. Cielesne tańce
 7. Fałszywe proroctwa

Zobacz w temacie


Print Friendly, PDF & Email