Jezus a Sola Scriptura

Łuk. 4:4 Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym.

Pan Jezus jest największym adwokatem zasady Sola Scriptura. W czasie kiedy walczył z szatanem mógł go odpędzić słowem swojej mocy, ponieważ jest Bogiem I podległe Mu są wszelkie stworzenia. Jednak Mesjasz posłuzył się Spisanym Słowem dając nam tym samym znać, jak należy walczyć z siłami zła.

 • Gdy szatan kusił Jezusa do stworzenia pokarmu, Chrystus odpowiedział cytatem Słowa Bożego:
  Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym.
  .
  cytując 5 Mojż. 8:3 nie samym chlebem człowiek żyje
  .
 • Gdy szatan kusił Jezusa do oddania mu pokłonu w zamian za wszelką chwałę i bogactwa tego świata, Chrystus odpowiedział cytatem Słowa Bożego:
  Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
  .
  cytując 5 Mojż. 6:13 Będziesz się bał PANA, swego Boga, i będziesz mu służyć,
  .
 • Gdy szatan kusił Jezusa do objawienia światu Jego boskości, Chrystus odpowiedział cytatem Słowa Bożego:
  Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga.
  .
  cytując 5 Mojż. 6:16 Nie będziecie wystawiać na probe PANAm, swojego Boga,

Syn Boży, wcielony Bóg wskazywał na Pismo jako jedyne, niezmienne, niezawodne i wiarygodne źródło prawdy teologicznej. Powiedział przecież:

Mat. 23:2-3 2 Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią.

Kiedy zrozumiemy, że uczony w Piśmie i faryzeusz, gdy przebywał na katedrze Mojżesza mógł wyłącznie odczytać fragment Pisma i nie miał prawa wygłosić z tejże katedry komentarza do tego fragmentu ani jakiejkolwiek nauki, zrozumiemy, że Chrsytus odseparował Pismo od tradycji i ludzkich nauk.

 • Chrystus zachęcał do przestrzegania wszystkiego co jest napisane w Piśmie (przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać)
 • Chrystus negował ludzkie nauki i tradycję z nich wynikającą (według ich uczynków nie postępujcie)

Używając zwrotów jest napisane i czy nie czytaliście, Syn Boży objawił się jako adwokat zasady Sola Scriptura. To nie powinno nikogo dziwić. Pan Jezus to przecież Logos – Słowo, które było na początku…


Czystość spisanego Słowa Bożego

Słowo Boże zawiera tylko prawdę i jest jedynym wiarygodnym źródłem teologii. Jest przyrównane do tarczy, która może zgasić wszelkie pociski złego, każdą błędną naukę. Wszystkie herezje rozbijają się o tarczę spisanego Słowa Bożego niczym okręt-widmo o skałę.

Psalm 12:6 Słowa PANA to słowa czyste jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone.
.
Przysłów 30:5 Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.
.
Efez. 6:16 A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego
.
Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda


Bóg obiecał zachować i strzec swoje Słowo

Słowo Boże jest nie tylko czyste ale i zachowane na wieki w tym stanie. Jest to gwarantem jego wiecznej skuteczności.

Mat. 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
.
Marek 13:31 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
.
Łuk. 21:33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
.
1 Piotra 1:23 Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.
.
1 Piotra 1:25 Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.
.
Izaj. 40:8 Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki.


Pismo Święte daje pełne wyposażenie do wszelkiej posługi

 Nie ma tu miejsca na cuda. To spisane Słowo Boże jest przydatne do zdrowego nauczania, refutacji herezji, poprawy doktryny co skutkuje właściwie prowadzonym życiem chrześcijańskim. A to uzdatnia każdego wierzącego, który opiera się wyłącznie na spisanym Słowie Bożym, do wszelkiej Bożej posługi I pracy.

2 Tym. 3:16-17 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
.
Rzym. 15:4 Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism (nie ze znaków i cudów) mieli nadzieję.
.
Psalm 19:7-11 7 Prawo PANA (nie znaki i cuda) jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu. 8 Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy. 9 Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki; sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne. 10 Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. 11 Także twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę.


Źródło doktryny

Apostoł Paweł w Liście do Tesaloniczan wskazał na trzy możliwe źródła zwiedzenia

2 Tes. 2:2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany
.

 1. Pozablibijne objawienie (duch)
 2. Rzekoma nauka apostolska, na którą powołują się fałszywi nauczyciele
 3. Listy rzekomo napisane przez Apostołów

Chwilę później Apostoł przeciwstawia im skałę prawdy, wskazuje na dwa wiarygodne źródła dooktryny, dwa niewzruszone fundamenty.

2 Tes. 2:15 Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez (naszą) mowę, czy przez nasz list.
.

 1. Osobista nauka apostolska, przekazana ustnie przez Apostołów
 2. List napisany osobiście przez Apostołów
 3. W konsekwencji każda nauka oparta o Apostolską doktrynę, czy to w formie listu czy też ustnego kazania

Pozabiblijne objawienie zostało przez Pawła całkowicie wyeliminowane jako wiarygodne źródło teologii. Dla przypomnienia, słowa te zostały napisane około roku 51-52 a.d. czyli na początku drugiej połowy I wieku. Wskazuje to na fakt, iż pozabiblijne objawienie doktryn od zawsze było ograniczone do urzędu Apostoła.
.


Pismo i Duch są ze sobą nierozerwalnie związane

Nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przez ewangelię zawartą w spisanym w 66 księgach Słowie Bożym. Jedynie spisane Słowo jest wiarygodnym fundamentem wiary.

Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są Duchem i są życiem.
.
2 Tym. 3:16Całe Pismo jest natchnione (θεόπνευστος theopneustos) przez Boga
.
theopneustos = θεός (theos) πνευστος (pneustos) dosłownie. “Bóg tchnął
.
2 Piotra 1:20-21 20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. 21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. .


Sola Scriptura

Pismo Święte jest kompletne, proroctwa i widzenia wstrzymane, wiara została przekazana świętym raz na zawsze.

5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.
.
5 Mojż 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.
.
Przysłów 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.
.
Daniela 9:24 Siedmdziesiąt tego dni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na …wstrzymanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych.
.
Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.
.
Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.
.
Obj. 22:18-19 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Wierzący mają nie wykraczać poza to, co jest napisane w Słowie.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.
.
1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga
.
2 Tes. 2:14 Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez (naszą) mowę, czy przez nasz list.
.
1 Kor. 11:2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.
.
Judy 1:17 Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa
.
2 Piotra 3:1-2 1 Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł; 2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.


Herezja ducha zielonoświątkowstwa

„Prorokujący” wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa mówią kłamliwie i z zuchwałości a nie w imieniu Boga, przeto Bóg dokłada im plag. Uwagę przykuwa fakt, że tylko w tym ruchu występuje ogromna masa opętań i związań demonicznych, z którymi ludzie ci walczą niczym z wiatrakami zwiedzeni ułudą posiadania apostolskiej mocy wypędzania demonów. Czegoś takiego nie spotka się w zborach chrześcijańskich.

W 1539 Marcin Luter napisał:

“Bóg chce dać wam swego Ducha tylko przez Słowo zewnętrzne.”

Nie musimy się zastanawiać, czy Bóg ciągle daje nam nowe objawienia z innego źródła. Biblia jest wiadomością od Boga. Wystarczalność Pisma jest jednym z pięciu fundamentalnych założeń kościoła reformowanego, które zostały zawarte w tzw. pięciu Solach
.


Zasady reformacji

Jest tylko Pismo. A jeśli cokolwiek innego zostanie dodane do fundamentu kościoła, to pojawią się pęknięcia w fundamencie i nie utrzyma on nauczania i głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa. Reformatorzy sprzeciwili się anabaptystom i libertynom, którzy chcieli dodać do Pisma swoje sny, wizje, nowe objawienia i swoje prorocze objawienia.

Reformatorzy powiedzieli: „Nie, ma być tylko Pismo”.

Sola Scriptura – tylko Słowo Nauka mówiąca, że tylko Biblia jest jedynym natchnionym przez Boga i autorytatywnym Słowem. A zatem jest też jedynym źródłem doktryny. To Słowo dostępne dla wszystkich. To zamknięty system (nie uwzlędniający innych objawień i proroctw), podlegający samointerpretacji (Scriptura Scripturam Interpretatur).

Sola Gratia – tylko z Łaski

Sola Fide – tylko przez Wiarę

Solus Christus – tylko Chrystus

Soli Deo gloria – chwała tylko Bogu
.


Wnioski

Wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa zasadę Sola Scriptura uznawją tylko w teorii. W praktyce dla nich Pismo Święte jest tylko jednym z wielu sposobów kontaktu Boga z wiernymi. Proroctwa, sny, objawienia, słowa mądrości, słowa wiedzy stoją na równi z objawieniem zawartym na stronach Nowego Testamentu. Nazywanie jakiegokolwiek ruchu mającego swe korzenie w fałszywym przebudzeniu Parhama z 1901 roku czy doszukującego się swych źródeł w demonicznym przebudzeniu na Azusa Street to kompletne nieporozumienie. To nie są kościoły chrześcijańskie.

Łamiąc zasadę Sola Scriptura grupy te nie mają podstaw aby nazywać się kościołem protestanckim. W rzeczywistości nie mają podstaw aby nazywać się kościołem Pana Jezusa.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email