Czy Ojcowie Wczesnego Kościoła byli premilenialistami?

Premilenializm – pogląd zakładający istnienie dosłownego, tysiącletniego królsetwa na ziemi, które poprzedzi i rozpocznie powtórne przyjście Chrystusa

Amilenializm – wiara w powtórne przyjście Chrystusa po którym od razu następuje sąd i porwanie świętych do nowego nieba i nowej ziemi.

W 1976 roku Alan Patrick Boyd, doktorant w Dallas Theological Seminary, rozpoczął trudne przedsięwzięcie, pisząc pracę magisterską, której celem było ustalenie wiary głoszonej przez ojców wczesnego kościoła. Jego profesor, dr Charles Ryrie z Dallas Seminary, sławny naukowiec, śmiało napisał:

„Premilenializm jest historyczną wiarą Kościoła”.

Ale po ukończeniu swojej tezy Boyd w odpowiedzi stwierdził, co następuje:

„Konkluzją tezy jest […] że oświadczenie dr Ryrie jest historycznie nieważne w ramach chronologicznego okresu tej tezy [od Apostołów do czasów Justyna Męczennika (100 – † 167 A.D.)] .[ 1 ] (Cyt. przez Bahnsena i Gentry’ego, s. 235. [ 2 ])

Innymi słowy, nie jest prawdą, że historyczną wiarą pierwszego Kościoła jest premilenializm.


Dodatkowe badania

Thomas Albrecht, który przeprowadził dodatkowe badania na ten temat, również pisze:

„Niektórzy premilenialiści próbowali wykazać, że premilenializm był „wszechobecnym poglądem najwcześniejszych ojców ortodoksyjnych” (House and Ice, Dominion Theology , s. 202). Jednak wielu innych uczonych dowiodło, że to nieprawda, byli to między innymi Boyd, D.H. Kromminga, Ned Stonehouse, W.G.T. Shedd, Louis Berkhof i Philip Schaff. Według Boyda najlepsze, co można powiedzieć o ojcach wczesnego Kościoła, to że byli oni semi-amilenialistami (por. Bahnsen i Gentry, s. 239). Ojcowie wczesnego Kościoła jak Justyn Męczennik, Ireneusz z Lyonu, Papiasz z Hierapolis, przyznawali, że było wielu innych chrześcijan, którzy byli dość ortodoksyjni, acz nie premilenijni.” [3]


Euzebiusz z Cezarei

Konsumacjonizmw wielu tradycjach i ustawach prawa cywilnego lub religijnego skonsumowanie małżeństwa, często nazywane po prostu skonsumowaniem

Poniższy cytat Euzebiusza z Cezarei (264 – † 340 A.D.), historyka wczesnego kościoła, z jego klasycznej pracy Historia Kościoła, wyraźnie pokazuje amilenialno konsumacjonistyczny pogląd, jaki wyznawał wczesny Kościół. Mówiąc o wnukach Judy, pisze:

Zapytani następnie o Chrystusa i Jego królestwo, jaka jest jego natura oraz kiedy i gdzie ma się pojawić, odpowiedzieli, że nie jest z tego świata ani z ziemi, ale należy do sfery nieba i aniołów, i pojawi się na końcu czasów, kiedy przyjdzie w chwale, będzie sądził żywych i umarłych i odda każdemu zgodnie z przebiegiem jego życia. “[Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościoła 3:20] z Charles Ludwig, Podręcznik Ludwiga o władcach i miastach Nowego Testamentu . [4 ]

Premilenializm wierzy w milenijne, fizyczne królestwo na tym świecie. Wnukowie Judy wierzyli, że królestwo Chrystusa nie jest z tego świata i nie będzie ustanowione na ziemi oraz że będzie istniało po sądzie ostatecznym. Euzebiusz jest jednym z pierwszych ojców wczesnego kościoła, który najwyraźniej potępia „chiliazm”, jak wówczas nazywano premilenializm. W tej samej pracy pisze:

„W tym samym czasie pojawił Cerynt, przywódca innej [gnostyckiej] herezji. Kajusz, w Dysputach pisze o nim: „Ale Cerynt za pomocą objawień, które rzekomo zostały mu pokazane przez aniołów, twierdząc, że po zmartwychwstaniu będzie ziemskie królestwo Chrystusa i to ciało, czyli ludzie, ponownie zamieszkując w Jeruzalem, miałoby podlegać pragnieniom i przyjemnościom. Będąc również wrogiem Pism Świętych, aby zwieść ludzi, powiedział, że będzie tysiąc lat na obchodzenie świąt weselnych”

Euzebiusz pisze również o tradycji przekazanej przez Polikarpa ze Smyrny (69- † 156 A.D.) dotyczącej spotkania Apostoła Jana i Cerynta w łaźni publicznej:

On [Polikarp] mówi, że Apostoł Jan wszedł kiedyś do łaźni, aby się umyć; ale dowiedziawszy się, że Cerynt jest w środku, wybiegł z tego miejsca i uciekł od drzwi, nie znosząc wejścia pod ten sam dach z nim, i zachęcając tych, którzy z nim są, aby zrobili to samo, mówiąc: „Uciekajmy, aby nie zawaliła się łaźnia, tak długo jak Cerynt,wróg prawdy jest wewnątrz” [5]


Ireneusz z Lyonu

Podobnie przeczytamy u Ireneusza z Lyonu (140 – 202 A.D.)

Są też tacy, którzy słyszeli od niego, że Jan, uczeń Pana, idąc do łaźni w Efezie i spostrzegając w środku Cerynta, wybiegł z łaźni  bez kąpieli wołając: „Lećmy, aby  sama łaźnia nie zawaliła się, ponieważ Cerynt, wróg prawdy, jest wewnątrz”. [6]


Tertulian z Kartaginy

Tertulian (150 – † 240 A.D.) to kolejny ojciec wczesnego kościoła, który przypisuje Ceryntowi narodziny chiliazmu. Pisze:

Nie wolno słuchać tych, którzy zapewniają sobie, że będzie tysiącletnie panowanie ziemskie, którzy myślą zwraz z heretykiem Ceryntem. Albowiem królestwo Chrystusa jest wieczne w świętych, chociaż chwała święci będą objawieni po zmartwychwstaniu”. [7]


Wczesnochrześcijańskie wyznania wiary

Dwoma najważniejszymi wyznaniami wiary wczesnego kościoła zawierającymi wersety, które wyraźnie skłaniają się ku wierze amilenijnej, są Apostolski Symbol Wiary i Nicejsko-Konstantynopolitańśkie Wyznanie Wiary
.

Skład Apostolski

To najwcześniejsze spisane wyznanie wiary datowane na III wiek zawiera słowa

“[Chrystus] zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych – źródło

To oznacza, że ​​zarówno sąd, jak i zmartwychwstanie będą miały miejsce w czasie Jego przyjścia. Koncepcja fizycznego królestwa tysiącletniego nie została tutaj zawarta. Gdyby wiara w chiliazm dominowała w pierwszym kościele przeczytalibyśmy: zstąpił do piekieł, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie królować 1000 lat a potem będzie sądzić żywych i umarłych.
.

Symbol Nicejski

Którego prawdopodobnym autorem był Epifaniusz z Salaminy w IV wieku, stwierdza, że ​​Chrystus

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.źródło

Zauważmy, że królestwo Chrystusa jest tutaj postrzegane jako wieczne, a nie jako doczesne panowanie trwające 1000 lat. Ponownie tak sąd, jak i zmartwychwstanie będą miały miejsce w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Mowa tylko o jednym, wiecznym (a nie 1000 letnim) królestwie.
.

Wyznanie Wiary Atanazego

Jest zdecydowanie najbardziej dobitnym wyznaniem wiary wczesnego kościoła, które najsilniej przedstawia wiarę wczesnego kościoła w eschatologię „konsumacjonizmu”, Przypisywane Atanazemu, biskupowi Aleksandrii i orędownikowi Soboru Nicejskiego, około 325 r., wyznanie wiary kończy się następującymi słowami:

Skąd przyjdzie kiedyś sądzić umarłe i żywe. A wszyscy ludzie na to przyjście tak straszliwe w swych ciałach z grobowego powstaną ukrycia, aby z czynów całego zdać mu sprawę życia; Dobrzy będą posiadać Boga nieskończenie, złych ogarną wieczyście piekielne płomienie! – Tak uczy wiara, a kto się jej stale nie trzyma, ten zbawionym nie może być wcale.źródło

Przeanalizujmy te końcowe wersety dokładniej, aby zobaczyć, jak bardzo są one zgodne z systemem wierzeń, który znamy dzisiaj jako amilenializm i jak sprzeciwiają się wierze w ziemskie 1000-letnie panowanie Chrystusa.
.

Powrót na sąd ostateczny

Skąd przyjdzie kiedyś sądzić umarłe i żywe

Oznacza to po prostu, że kiedy Chrystus powróci na świecie będą zarówno żywi, jak umarli.

1 Tes. 4:15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

Zauważmy, że sąd nad żywymi i umarłymi następuje w chwili Jego przyjścia, a nie tysiąc lat po Jego przyjściu 

Mat 25:31-32 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. 32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

Powszechne zmartwychwstwanie

A wszyscy ludzie na to przyjście tak straszliwe w swych ciałach z grobowego powstaną ukrycia

W ten sposób podczas przyjścia Chrystusa powstają wszyscy, zarówno dobrzy, jak i źli a nie tylko dobrzy, w rzekomym tysiącletnim królestwie, a dopiero później źli

Jan 5:28-29 28. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos 29. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie.
.
Mat. 12:41-42 41. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. 42. Królowa z Południa stanie na sądzie z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon.

Świadectwa i osąd

aby z czynów całego zdać mu sprawę życia. Dobrzy będą posiadać Boga nieskończenie, złych ogarną wieczyście piekielne płomienie!

To wyraźne odniesienie do Mat. 25: 31-46. Atanazy uważa, że ​​dzieje się to po zmartwychwstaniu (a w przypadku pozostających przy życiu po przemianie ciał), co czyni z wydarzenia sąd po zmartwychwstaniu. Stoi to w ostrym kontraście z poglądem dyspensacyjnym, że Mat. 25: 31-46 jest tylko osądem „żywych, śmiertelnych pogan”, którzy przeżyli ucisk. Zwróćmy jeszcze raz uwagę, że  Mat. 25: 31-46) jest postrzegany jako sąd nad wszystkimi ludźmi, Żydami i poganami, zarówno złymi, jak i dobrymi.


Istotne pytanie

Musimy zapytać, dlaczego pierwsi ojcowie kościoła byli tak mocno amilenijni?

Pierwszą najbardziej oczywistą odpowiedzią jest to, że odzwierciedlało to nauczanie apostolskie, co oznacza, że ​​byli posłuszni słowu Bożemu

Dzieje 2:42 Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
.
Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;

Co najważniejsze, tego wyraźnie naucza Pismo Święte, a będąc wiernymi studentami Pisma Świętego, doszli do tego słusznego wniosku. Nawet nieżyjący już dr George Eldon Ladd, premilenialista, napisał:

„Przyznaję, że największą trudnością dla każdego premilenialisty jest fakt, że większość Nowego Testamentu przedstawia doskonałość jako następującą podczas paruzji (obecności) Jezusa”. [8]

Wreszcie, amilenializm jest jedynym poglądem, który najbardziej wychwala naszego Pana Jezusa i Jego Powtórne Przyjście. Aby pokazać ten punkt, zadam te pytania.

  • Który pogląd bardziej oddaje chwałę naszemu Panu Jezusowi? Pogląd, w którym uwielbiony Chrystus panuje natychmiast po Swoim przyjściu z Nowego Niebiańskiego Jeruzalem w chwale Jego Ojca (amilenializm); czy pogląd, że Jezus panuje czasowo (tj. przez 1000 lat) z ziemskiego Jeruzalem, otoczony przez śmiertelników, grzeszników (premilenializm)?
    .
  • Który pogląd jeszcze bardziej uwydatnia Jego Powtórne Przyjście? Pogląd, w którym podczas Swojej paruzji wiecznie osądza całą ludzkość, żywych i umarłych (amilenializm), czy też pogląd, że sąd ten ma miejsce dopiero po 1000 latach od Jego przyjścia (premilenializm)?
    .
  • Które przyjście jest bardziej monumentalne? Drugie Przyjście, w którym grzech jest całkowicie wymazany, a śmierć całkowicie zniszczona (amilenializm)? Czy powtórne przyjście, w którym grzech nie zostanie wymazany, a śmierć zostanie zniszczona dopiero 1000 lat później (premilenializm)?

Odpowiedź jest oczywista. Oddajmy chwałę naszemu Panu Jezusowi i wierzmy w prawdziwą wiarę: amilenializm, jedyną prawdziwą chrześcijańską eschatologię.

Przypisy

[1] „A Dispensational Premillennial Analysis of the Eschatology of the Post-Apostolic Fathers [Until the Death of Justin Martyr]”, niepublikowana praca magisterska, Dallas Theological Seminary, 1977, s. 47), cytowana w artykule internetowym „Some Questions and Answers on Eschatology”, Thomas Albrecht.
[2] Greg L. Bahnsen i Kenneth L. Gentry, Jr. “Podział domu: Rozpad teologii dyspensacyjnej
[3] Tom Albrecht,Some Questions and Answers on Eschatology”, artykuł w sieci www.
[4] Cyt. w artykule “Powrót Nerona” autorstwa Gary’ego Stearmana , Prophecy in the News , tom. 5, maj 1996, s. 6.
[5]Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościoła 3.23 około 324 r.
[6] Ireneusz z Lyonu, Przeciw Herezjom 3.3.4, III wiek
[7] Tertulian z Kartaginy, Pisma Tertuliana , t. 3, s. 433
[8] George Eldon Ladd , The Meaning of the Millennium , (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1977) pod redakcją Roberta G. Clouse’a, s. 189, 190

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email