Dominująca nauka

Wyznawany przez większość “chrześcijan” pogląd, że człowiek prawdziwie wierzący może odpaść od wiary i utracić zbawienie można podsumować jednym zdaniem:

Czy wiesz, że jak nie będziesz wydawać owocu to zostaniesz w ogień wieczysty wrzucony to znaczy, że pomimo wybrania nas przez Boga i tak możemy odpaść i utracić zbawienie?

Nauka ta czyni z Boga sadystę, który ukarał swojego Syna za grzechy człowieka w ostateczności i tak ponoszącego karę za te same grzechy, za które cierpiał Chrystus, i za które wstawiał się do Ojca…


O wydawaniu owoców

A czy Bóg przypadkiem nie przeznaczył wierzacych aby wydawali owoc? Prawdziwie wierzący powołany jest do wydawania owoców, które są trwałe. Jeśli człowiek nie wydaje owoców, nie jest chrześcijaninem.

Jana 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.

 Jednak Paweł informuje, że owoc ten nie jest z nas lecz jest to dzieło Ducha Świętego:

1 Kor. 15:10 pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.

Czemu owoc wydawany zależny jest od Boga a nie od cżłowieka? Ponieważ to nie wierzący sprawuje swoje święte życie lecz Chrystus, który w nim przebywa

Gal. 2:20 żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus.

Wierzący ma w sobie Ducha Świętego, który wydaje owoce

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
.
Gal. 5:22-23
 22. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23. Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.

Jeśli mamy Ducha Chrystusa, mamy owoce. Jeśli nie mamy Ducha Chrystusa to nie mamy owoców i nie należymy do Chrystusa.

Prawdziwie wierzący jest rozpoznawany właśnie po wydawaniu owoców.
.


O odpadnięciu od wiary

Prawdziwie wierzący nie może odpaść od wiary, gdyż jest trzymany w dwóch mocnych uściskach. Ojca i Syna.

Jan 10: 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani  nikt nie wydrze ich z mojej ręki.
.
Jan 10:29
 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca,

Chyba że Bóg jest kłamcą i miał namyśli „nikt nie może wydrzeć ich z ręki oprócz nich samych czyniąc się tym samym mniejszym od wierzących ludzi. Jest to poważny problem, uderza w prawdziwą naturę Boga, który zawsze wykonuje swój plan w całości zgodnie ze swoją wolą:

Kazn 3:14 Wiem i to, że cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki; i że się do tego nic nie może przydać, ani z tego co ująć; a czyni to Bóg, aby się bali oblicza jego.

Czy można zatem ująć od liczby osób, które Bóg przeznaczył do osiągnięcia nieba? Czy powiemy tak i uczynimy z Boga kłamcę?

Widzimy zatem obraz nędznego człowieka, który jest trzymany nie w jednej a w dwóch najsilniejszych we wszechświe rękach. Ojca i Syna. Czy on się będzie miotał i wyrywał, nic mu to nie pomoże. Ale prawdziwie wierzący nie będzie chciał odejść od Boga (i tu proszę cię o wielką uwagę) gdyż posiada nowe serce, które pragnie czynić wolę Boga,

Ezech. 36: 26-27 26. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. 27. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie.

Bóg dał narodzonym z góry wierzącym nowe serce właśnie po to aby nie odstępowali od Boga

Jer. 32:40 I uczynie z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moją dam do serca ich, aby nie odstępowali ode mnie.

Zatem wierzący:

  1. Jest trzymany w uścisku przez Ojca
  2. Jest trzymany w uścisku przez Syna
  3. Bóg jest silniejszy niż wierzący
  4. Wierzący nie chce odejść od Boga gdyż ma nowe serce
  5. Wierzący będzie wydawał dobre owoce, które są dziełem łaski
  6. Bóg obiecał nie utracić nikogo
  7. Wola Boga nie może być złamana ani zmieniona
    .

Boża wola zawsze osiaga cel

Bóg zawsze spełnia swój zamysł, nie ma możliwości aby wola Boża się nie spełniła.

Izaj. 46:10 Ja od poczatku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze sie nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuje wszystkiego, czego chcę.
.
Psalm 33:11
 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.

Jaka zatem jest wola i zamiar Boga odnośnie zbawienia człowieka wierzącego? Bóg postanowił zbawić konkretnego człowieka, i wykona swój zamysł, nie utraci tego człowieka.

A. Wierzący nie może utracić wiary ponieważ nie jest to od niego zależne. Wiara jest darem łaski

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efezjan 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa
.
1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
.
Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.

B. Dokończycielem wiary w nas jest Chrystus, nie człowiek wierzący

Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

C. Złoty łańcuch zbawienia widzimy to w liście do Rzymian 8

…których on przedtem znał…
-> tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.

-> których przeznaczył, tych też powołał 
-> których powołał, tych też usprawiedliwił 
-> których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

Wcześniejsza wiedza -> przeznaczenie do zbawienia i uświęcenia -> powołanie -> usrpawiedliwienie ->uwielbienie

Spójrzmy na greckie słowo προορίζω proorizó – predestynować, przeznaczyć; od słów pro-przed i horizo granica, limit (od tego pochodzi polskie słowo horyzont). Proorizo oznacza wyznaczyć granice i limity w sensie przeznaczenia niemożliwego do uniknięcia. Pan od początku określił (proorizo) ludzi do zbawienia, tak postanowił i tak będzie, to się wypełniło już w momencie podjęcia decyzji.

D. Dodajmy do tego absolutną suwerenność Bożą

Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.

Wszystko – zatem i dzieło zbawienia.
.


O apostatach i grzesznych chrześcijanach

Nie każdy nazywający się chrześcijaninem faktycznie nim jest. Tak zwani mathetes czyli naśladowcy, uczniowie, to pojęcie podrzędne zakresowo w stosunku do pojęcia chrześcijanin. I tak wszyscy chrześcijanie to naśladowcy Chrystusa, jednak nie wszyscy naśladowcy Chrystusa to chrześcijanie. Ci, którzy nie są chrześcijanami nigdy nie posiadali zbawiającej wiary, odpadają ponieważ:

1 Jana 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.

A co z prawdziwie wierzącymi którzy wpadają w sidła grzechu?

2 Tym. 4:18 Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
.
Psalm 8:32 Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości

PAN wyrwie z grzechu i zachowa dla królestwa. Pan nie poczyta niesprawiedliwości. Powtarzając za Apostołem, JEMU CHWAŁA. Myślę, że każdy ewangelik zgodzi się, że zbawieni jesteśmy zwiary nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Efez. 2:8-9 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Jeśli zbawienie można utracić, musimy zadać pytanie, co trzeba zrobić, żeby go nie utracić? Najczęściej pada odpowiedź – nie grzeszyć. Jeśli zatem nie grzeszymy, to trwamy w dobrym uczynku, a Pismo naucza, że zbawienie nie jest z uczynków.

Wszyscy zbawieni podlegają grzechowi. Świadomość tego miał Apostoł Paweł, bez wątpienia człowiek zbawiony.

Rzym. 7:23-24 Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?

Czy to oznacza, że aby zostać zbawionym człowiek nie może popełnić ani jednego grzechu? Taka osoba mogłaby się chlubić, a na to nie pozwala fragment z Efezjan aby nikt się nie chlubił.  Nie jest możliwym, aby człowiek wierzącym nie grzeszył, to herezja zatracenia

1 Jana 1:10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa.

Czy zatem istnieje jakaś bliżej niezdefiniowana granica ilości grzechu, jaki człowiek wierzący może popełnić, aby utracić zbawienie? Czy to oznacza, że Chrystus umarł za niektóre grzechy człowieka wierzącego a za niektóre nie? Jest to niewiarygodna teoria, nie posiadająca oparcia w Słowie Bożym. Chrystus umarł za wszystkie grzechy wybranych do zbawienia.

Kol. 2:13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
.
1 Jana 1:9
 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy ioczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

Na koniec każdy wierzący w utratę zbawienia powinien odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie:

Jeśli przyznajesz, że możesz utracić zbawienie zanim złożysz swą głowę na poduszce, i wierzysz, że jeśli utracisz zbawienie to jesteś wrogiem Boga, już nie jesteś przyjacielem Boga, nie jesteś w stanie pokoju z Bogiem. Ponieważ prawdziwy pokój oznacza zdrową i dobrą relację. Jeśli wojna ma się zacząć, to nie jest pokój.

Jak możesz powiedzieć za Pawłem w Rzymian 5:1 Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; ? Jak możesz to powiedzieć gdy wiesz, że możesz stać się wrogiem Boga dzisiejszego wieczoru?

Raz zbawieni, na zawsze wierzący, na zawsze owoc wydający

Sola Gratia


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email