Osoba heretyka

Marcjon z Synope (gr. Μαρκίων Σινώπης Markion Zinopes) był synem biskupa Pontu, żył w latach 85 – 160 a.d. i prawdopodobnie zajmował się żeglarstwem. Swoją zwodzicielską działalność rozpoczął ok. 144 a.d. zatem w czasach takich Ojców Kościoła jak:

 • Polikarp ze Smyrny (69 – 155 a. d.)
 • Ireneusz z Lyonu (130 – 202 a.d.)
 • Justyn Męczennik (100 – 165 a.d.)
 • Klemens Aleksandryjski (150 – 215 a.d.)
 • Tertulian (160 – 240 a.d.)
 • Atenagoras z Aten (133 – 190 a.d.)


Nauki

Marcjon (podobnie jak współczesny ruch zielonoświątkowy – choć w innych sferach teologii) dokonał syntezy wiary chrześcijańskiej z gnostycyzmem. System wierzeń zwany Marcjonizmem:

 • Rozróżniał między duchowym Chrystusem a cielesnym Jezusem
  .
 • Twierdził, że nauki Chrystusa są niezgodne z naukami Boga Starego Testamentu
  .
 • Opierał się na swoistym kanonie: uznawano 10 listów Pawła oraz jedną ewangelię (napisaną przez Marcjona). Odrzucano hebrajski Stary Testament oraz pozostałe Księgi Nowego Testamentu. Jednocześnie dokonano cenzury większości przyjętych tekstów pozbywając się wszystkiego co wskazywało na pozytywne odniesienie do Starego Testamentu.
  .
 • W rezultacie postrzegano wyraźne rozróżnienie między prawem a ewangelią, ciałem i duchem, uczynkami i wiarą, itd.
  .
 • Według marcionizmu Chrystus, wysłany przez Boga Nowego Testamentu, przyszedł aby zbawić świat przed Bogiem Starego Testamentu.
  .
 • Bóg StaregoTestamentu (postrzegany jako sprawiedliwy i gniewny oraz zły) nie był tym samym Bogiem objawionym w Ewangelii, który jest miłościwy i miłosierny oraz dobry.
  .

Obalenie herezji diekonomii Bóstwa

Bóg Starego Testamentu jest dobry, miłosierny, przebaczający, posiada wszystkie cechy jakie widzimy i w Nowym Testamencie

Bóg jest dobry i sprawiedliwy zarazem

2 Mojż. 34:4-7 5 I PAN zstąpił w obłoku, stanął tam z nim, i wypowiedział imię PANA 6 Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał:PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę; 7 Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.

Bóg jest Bogiem dobra, przebaczenia, łaski i miłosierdzia

Neh. 9:17 Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia – łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci – i nie opuściłeś ich

Bóg przebacza grzechy i wstrzymuje karę

Jonasza 3:8-10 8 Ale ludzie i zwierzęta niech się okryją worami i niech gorliwie wołają do Boga. Niech każdy się odwróci od swojej złej drogi i od grabieży popełnianej swoimi rękami. 9 Kto wie, czy Bóg się nie odwróci i nie pożałuje, i nie odstąpi od zapalczywości swego gniewu, abyśmy nie zginęli. 10 I Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi, i Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im czynić, a nie uczynił.

Bóg jest litościwy

Izaj. 54:10 A choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi PAN, który lituje się nad tobą.

Bóg jest dobry i wierny

Nahuma 1:17 Dobry jest PAN – warownia w dniu ucisku; zna tych, którzy mu ufają.

Z drugiej strony Bóg Nowego Testamentu będzie sądził świat i wysyłał ludzi na wieczne zatracenie do jeziora ognistego

Chrystus sędzią, nie tylko Zbawicielem

Dzieje 17:31 Gdyż (Bóg) wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka (Chrystusa), którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.
.
Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.
.
2 Tes. 1:9 Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;

Wieczne męki kontra miłosierdzie

Obj. 14:11 A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.
.
Obj. 20:10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.

Bóg jest taki sam w Starym i Nowym Testamencie. U Niego nie ma nawet cienia zmienności (Jakub 1:17)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email