Poprawna egzegeza

W pewnym sensie niechętnie wspominam jakikolwiek fragment Pisma, który został użyty dla poparcia idei, że Chrystus umarł za wszystkich. Nie dlatego, że fragmenty te są dla mnie trudne do wyjaśnienia, ale dlatego, że niechętnie mówię o takiej nieprawdzie. Przypuszczam jednak, że z większością tych wersetów moi czytelnicy zostali zapoznani przez tych, którzy w tym błędzie trwają.

Nie dajcie się zwieść zwykłemu brzmieniu słów. Zawsze pamiętajcie o ogólnym nauczaniu Biblii i nigdy nie interpretujcie jakiegoś wersetu niezgodnie z tym nauczaniem. Możemy na przykład wykazać, że słowo „świat” zawsze ma takie znaczenie, jakie nadają mu wersety, pośród których ono występuje. Słowo to zostało użyte na 5 różnych sposobów:


Pieć różnych użyć słowa Świat

1. Materialny wszechświat lub nadająca się do zamieszkania ziemia

Mat. 13:38 Polem jest świat, dobrym ziarnem są synowie królestwa, kąkolem zaś są synowie złego
.
Dzieje 17:24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką
.
Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

i wiele innych miejsc

2. Ludzie tego świata, jako wszyscy bez wyjątku

Rzym. 3:6 Nie daj Boże! Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat?

3. Wszyscy bez różnicy

Jan 7:4 Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu

4. Wększość ludzi

Rzym.1:8 Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat.

5. Imperium Rzymskie

Łuk. 2:1 A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.

6. Dobrzy ludzie

Jan 6:33 Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie

7. Źli ludzie

Jan 14:17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie.

i wiele innych miejsc,

8. Świat jako zepsuty system

Gal. 6:14  Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

i wiele innych miejsc

9. Stan, w którym znalazła się ludzkość

Jan 18:36  Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.

i wiele innych miejsc

10. Królestwo szatana

Jan 14:30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma.

i wiele innych miejsc

Niektórzy mogą zaprotestować, że dane słowo, gdziekolwiek jest użyte w Piśmie, musi mieć zawsze takie samo znaczenie. Odpowiadam: To nie może być prawda, bo są miejsca, gdzie w jednym zdaniu, Pismo używa różnych znaczeń tego samego słowa. W Mat. 8:22 słowo „umarli” oznacza najpierw duchowo umarłych a potem umarłych fizycznie. W Jan 1:10 słowo „świat” oznacza najpierw zamieszkane ziemie, następnie planetę ziemię i w  końcu niektórych ludzi na tej ziemi.

Mat. 8:22 Ale Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych.
.
Jan 1:10
Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał.


Zasada redukcji

Dalej, jeśli słowo „świat” czasami używane jest dla określenia mniej niż wszystkich ludzi, nie można twierdzić, że musi ono zawsze oznaczać wszystkich. A oto kilka miejsc, gdzie słowo to wyraźnie oznacza mniej niż wszystkich ludzi:

 1. Łuk. 2:1 A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat „cały świat”. Oznacza to wyraźnie Imperium Rzymskie. Nie może to znaczyć wszyscy ludzie świata.
  .
 2. Jan 1:10 Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. „świat Go nie poznał”. Ale niektórzy uwierzyli w Niego. Świat nie może więc oznaczać wszystkich.
  .
 3. Jan 8:26 Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię do świata to, co od niego słyszałem. „mówię do świata”. Tylko niektórzy Żydzi mogli Go usłyszeć. Świat nie może oznaczać wszystkich.
  .
 4. Jan 12:19  Wtedy faryzeusze mówili między sobą: Widzicie, że nic nie zdziałacie. Oto cały świat poszedł za nim „cały świat poszedł za Nim”. To może oznaczać tylko to, że poszła za Nim większość Żydów. Nie może to oznaczać wszystkich.
  .
 5. 1 Jana 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. „cały świat”. Ale na świecie jest wielu prawdziwie wierzących, którzy nie znajdują się we władaniu złego. „Świat” nie może oznaczać wszystkich.

Słowo „świat” oznacza więc zazwyczaj niektórych ludzi na świecie. Nie widzę powodu, dla którego słowo to miałoby oznaczać cokolwiek innego w miejscach, gdzie zostało ono użyte w kontekście zbawienia.
.


Uwagi końcowe

Po tych spostrzeżeniach ogólnych przejdźmy do kilku wersetów biblijnych w których zostało użyte słowo „świat”

Jan 1:29 A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
.
Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne
.
Jan 4:42 A tej kobiecie mówili: Wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus.
.
Jan 6:51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata.
.
2 Kor. 5:19 Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.
.
1 Jana 2:2 I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata

Używająć tych wersetów niektórzy twierdzą, że:

 1. Świat to wszyscy ludzie, każdy człowiek.
 2. o Chrystusie powiedziano, że umarł za świat.
 3. tak więc Chrystus umarł za wszystkich ludzi, za każdego człowieka.

Rozumowanie to jest fałszywe ponieważ słowo „świat” używane jest tu w dwóch różnych znaczeniach. W zdaniu pierwszym „świat” oznacza planetę ziemię. W drugim oznacza ono ludzi tego świata. Te dwa zdania nie zawierają wspólnego znaczenia. Wniosek zatem musi być fałszywy (chyba, że chcielibyście udowadniać, że Chrystus umarł za planetę ziemię). Niektórzy próbowali przedstawić tę argumentację tak:

 1. W niektórych miejscach Pisma „świat” oznacza wszystkich ludzi, każdego człowieka.
 2. O Chrystusie powiedziano, że umarł za świat.
 3. tak więc Chrystus umarł za wszystkich ludzi, za każdego człowieka.

To rozumowanie jest również fałszywe, ponieważ nie można wyciągnąć ogólnego wniosku, jeśli pierwsze zdanie odnosi się tylko do części znaczenia jakiegoś słowa lub wyrażenia i tylko w „niektórych miejscach”. Muszę również podkreślić, że w wielu miejscach śmierć Chrystusa odnosi się tylko do „Jego owiec” lub „Jego kościoła”.

Raz jeszcze więc argumentacja ta wymaga poprawienia.

 1. W niektórych miejscach Pisma „świat” oznacza wszystkich ludzi, każdego człowieka.
 2. W niektórych miejscach Pisma o Chrystusie powiedziano, że umarł za świat.
 3. Tak więc Chrystus umarł za wszystkich ludzi, za każdego człowieka.

Śmieszność tego argumentu jest oczywista dla każdego! Trzeba by było wykazać, że „niektóre miejsca” ze zdania pierwszego, to te same „niektóre miejsca” co w zdaniu drugim. Niemożliwość tego niweczy całe rozumowanie. I w żadnym razie ogólny wniosek nie może być wyciągnięty z powodu ograniczonego znaczenia pierwszego zdania, na co wskazaliśmy już wcześniej.

Wstępnie więc wykazałem, jak myślę, błędy argumentacji opartej na użyciu słowa „świat”. Ośmielam się powiedzieć, że myślący ludzie nigdy nie wymyślili tak słabych argumentów, w tak ważkiej sprawie. Ale pozostawmy argumentowanie i przejdźmy do samego Pisma.

John Owen, Ograniczone Odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email