O usprawiedliwieniu i życiu w świętości

Wspaniałą prawdę o Trójjedynym Bogu możemy dostrzec w 8 rozdziale listu do Rzymian, który objawił ponadnaturalną prawdę o wstawiennictwie drugiej i trzeciej Osoby Boga (Syna i Ducha) do Ojca. Zanim zrozumiemy, że zbawienie człowieka jest tylko i wyłącznie w ręku Bożym i nie jest od niego zależne trzeba przyswoić sobie podstawowe soteriologiczne prawdy Biblijne.

Wiemy, że Bóg Ojciec jest Tym, który usprawiedliwia zbawionych choć nie pozostawia grzechu bez kary. Stało się to możliwe dzięki zastępczej śmierci Chrystusa na krzyżu za wszystkie grzechy wszystkich wybranych do zbawienia ludzi od początku do końca świata. Tam właśnie grzechy wszystkich wybranych zostały przypisane Chrystusowi i odwrotnie, sprawiedliwość Chrystusa została przypisana wszystkim, którzy mieli uwierzyć w Niego.

2 Mojż. 37:6-7 6 Wtedy przechodził Jahwe przed nim i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę; 7 Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.
.
4 Mojż. 14:18 Jahwe nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, który nie uniewinnia winnego, lecz nawiedza nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia.
.
2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
.
Filip. 3:9 (abyśmy mogli) znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

Skoro wszystkie grzechy wszsytkich wybranych zostały już ukarane oraz doskonała sprawiedliwość Chrystusa została im na stałe przypisana, są oni w oczach Bożych na zawsze święci, tak za życia jak i po śmierci niezależnie od uczynków ciała, czyli grzechu, czego dowodem jest życie w stałym uświęceniu, zbliżaniu się za życia do podobieństwa Chrystusowi. Zbawieni będą podążać za swoim Mistrzem Chrystusem Panem naśladując Go. Jeśli nie ma podążania i naśladowania, nie ma zbawienia. To bardzo prosta zasada umożliwiająca osąd własnego serca. Zawsze patrzmy na uczynki, które są miernikiem zbawienia, ponieważ są zbawienia owocem (nie przyczyną!).

Jan 10:27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną
.
1 Tes. 1:6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego;

.


Bóg Ojciec usprawiedliwia

Pierwsza osoba Boga czyli Ojciec dokonał suwerennego wyboru konkretnych ludzi do zbawienia, za których na krzyżu umarł Chrystus. Dzięki temu usprawiedliwieniu nie ma na świecie takiej siły czy takiej istoty, która mogłaby wnieść przed Boży Tron oskarżenie przeciw któremukolwiek chrześcijaninowi. Jest ono natychmiast oddalane przez Ojca ze względu na krew Boga Syna, Chrystusa, która nieustannie obmywa z każdego, nawet najcięższego grzechu. O jakżesz wspaniała to wiadomość!

Rzym. 8:33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia

Bóg Syn dobrowolnie zszedł na ziemię w postaci ludzkiej, przyjmując postać istot przeznaczonych do zbawienia. Nie stał się On aniołem lecz człowiekiem. Zachowując swoją prawdziwą Boskość przyjął na siebie drugą naturę, przez co pozbawił się czasowo wiecznej Boskiej chwały, jaką odbierał od Ojca i Ducha, oraz, od czasu stworzenia, od aniołów. Usprawiedliwieni jesteśmy przez Chrystusa Pana. Taki oto środek został wybrany przez Boga abyśmy mogli osiągnąć społeczność z Bogiem.

Rzym. 3:24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie

.


Wstawiennictwo Boga Syna

Jezus Chrystus nie tylko umarł za każdego wybranego do zbawienia, do osiągnięcia tej sołeczności z Bogiem. Przelana przez Niego święta krew przemawia głośniej niż krew Abla. Syn wstawia się za zbawionymi do Boga Ojca. Dopóki Chrsytus żyje, będzie wstawiał się za swoimi świętymi poprzez Swoją krew. A ponieważ Chrystus żyje wiecznie, wiecznie wstawia się za nami.

Rzym. 8:34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia (ἐντυγχάνει entynchanei) się za nami
.
Hebr. 7:25 Dlatego też całkowicie ma moc zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać (ἐντυγχάνειν entynchanein) się za nimi
.
Hebr. 12:24 (podeszliście)  do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla.,

ἐντυγχάνω entugchano – wzywać, wstawiać się, błagać, czynić wsparcie prawne
.


Wstawiennictwo Ducha Świętego

Duch Święty w niewysłowionych westchnieniach wstawia się za zbawionymi do Boga Ojca wraz z Chrystusem.

Rzym. 8:26-27 26 Podobnie i Duch dopomaga (συναντιλαμβάνεται synantilambanetai) naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia (ὑπερεντυγχάνει hyperentynchanei) się za nami w niewysłowionych westchnieniach. 27 A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia (ἐντυγχάνει entynchanei) się za świętymi

συναντιλαμβάνομαι sunantilambanomai – współuczestniczyć w celu wykonania zadania, brać udział w, dopomagać
.
ὑπερεντυγχάνω huperentugchanó –wstawiać się,prosić, pochodna słowa ἐντυγχάνω entugchanó, gdzie przedrostek ὑπέρ hyper intensyfikuje słowo z nim połączone; Duch Święty hiper-wstawia się za wierzącymi.
.
ἐντυγχάνω entugchanó – wzywać, wstawiać się, błagać, czynić wsparcie prawne

Bóg Duch Święty w sferze duchowej zbawionych jest zaangażowany w ciągłe odnowienie każdego wierzącego. Przekłada się to również na święte życie w czasie doczesnej pielgrzymki. Tutaj widoczne odnowienie spowodowane jest czytaniem i stosowaniem spisanego Słowa Bożego, które jest dziełem Ducha Świętego.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego
.
Kor. 6:11 Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
.
Kol. 3:10 A przyodzialiście się w nowego (człowieka), który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył.

Duch Święty to Duch Boga i jednocześnie Duch Chrystusa

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy

.


Wnioski:

 • Święty Chrystusowy Duch Boży hiper-wstawia się do Boga za zbawionymi.
 • Jezus wstawia się do Ojca za zbawionymi.
 • Bóg usprawiedliwia.
 • Chrystus usprawiedliwia.
 • Duch Święty odnawia

Bóg jest Trójjedyny.

Ponieważ dzieło zbawienia należy wyłącznie do Boga, ponieważ grzech został przez Boga całkowicie pokonany, ponieważ wszystkie trzy Osoby jednego Boga współdziałają w celu przeniesienia grzesznika ze śmierci do wiecznej chwały, odłączenie od zbawienia chrześcijanina nie jest możliwe do osiągnięcia ani przez żadne okoliczności ani przez siłę, ani przez stworzenie. Wierzących nie da odwieść się od wiary. Zatem:

 1. utrapienie
 2. ucisk
 3. prześladowanie
 4. głód
 5. nagość
 6. niebezpieczeństwo
 7. miecz
 8. śmierć
 9. życie
 10. aniołowie
 11. zwierzchności
 12. moce
 13. teraźniejsze rzeczy
 14. przyszłe rzeczy
 15. wysokość
 16. głębokość
 17. ani żadne inne stworzenie

…nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.

Solus Christus bracia i siostry

Print Friendly, PDF & Email