Wyzwanie dla urojeń kościelnictwa

1 Piotra 2:2 Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie logicznego, czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli;

Pismo Święte posiada objawioną przez Boga mądrość (Psalm 92:5; Izaj. 55:8-9; Oz. 14:9; Rzym. 11:33; 1 Kor. 2:13-14), którą należy przyswoić aby móc zakosztować czystego mleka Słowa (Mat. 11:15; Jan 8:43; 1 Kor. 2:10, 14), co odnosi się do zdrowej, ortodoksyjnej nauki. Ponieważ jest tylko jedna logika, wszystkie nielogiczne rozumowania należy odrzucić.

Współczesne odstępcze “chrześcijaństwo” odrzuca Bożą koncepcję i jest raczej zamkniętą błędną pętlą logiczną gnostycznego objawienia. Oto wyzwanie: będziesz musiał podążać za ciągiem Bożej logiki.

Jeśli masz Ducha, On zaświadczy, że to prawda.


Boża logika

1. Pan Jezus Chrystus jest obrazem niewidzialnego Bóstwa:

Kol. 1:15-17 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 17. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.

2. Świat i jego religijni światowcy będą próbowali cię oszukać. Zawsze będą nauczać, że są inne sposoby poznania Boga, doświadczania Go i rozmawiania z Nim, że Bóg przemawia do nich osobiście.

Ale jest tylko jeden podany sposób, dzięki któremu można Go poznać i zrozumieć. Ponieważ Pan Jezus jest pełnią Boskości cielesnej (co oznacza, że jest pełnią Boskości, której może doświadczyć człowiek w czasoprzestrzeni). Pan Jezus jest wszystkim, co może być poznane o Bogu:

Kol. 2:8-9 8. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 9. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.

Jezus jest Bogiem, prawdziwie Bogiem i jest prawdziwie człowiekiem. On jest Bogiem jako człowiek. On jest wszystkim, co ludzie mogą wiedzieć o Bogu. Jest obrazem niewidzialnego Boga i pełnią Boga, którą mogą poznać ludzie. On jest „wyrazem Jego Boskiej istoty”.

Hebr. 1:3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach

3. Bóg w przeszłości przemawiał do ludzi na różne sposoby. Poprzez proroków, wizje, aniołów itd. Ale teraz, w tych ostatecznych dniach, przemówił do nas w jeden sposób:

Hebr. 1:1-3 1. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; 2. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 3. Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;

Pan Jezus Chrystus to sposób, w jaki Bóg, po objawieniu Pana Jezusa, przemówił do ludzi.

4. Biblia jest jedynym miejscem, w którym mamy autorytatywne, niesprzeczne, kanoniczne, spójne i pełne objawienie Jezusa Chrystusa i Jego przesłania dla ludzi. Dlatego nazywany jest Słowem, podczas gdy Biblia nazywana jest również Słowem.

Jan 1:1-5 1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2. Ono było na początku u Boga. 3. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 4. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.

Słowo (Pan Jezus) było Bogiem, jest Bogiem, było u Boga i wszystko przez Niego zostało stworzone. On zajaśniał w ciemności, a ciemność tego (Jego) nie ogarnęła

5. Słowo (Logos) stało się ciałem w osobie Pana Jezusa i zamieszkało z nami:

Jan 1:14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.

6. Pismo Święte jest tym, co świadczy o Chrystusie, to znaczy – Pismo Święte jest tym, co możemy wiedzieć o Chrystusie i co On nam powiedział. Wszystko. Jak zostało to już pokazane i zostanie pokazane ponownie.

Jan 2:22 Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.

Pismo Święte jest tym, co świadczy o Chrystusie – to znaczy mówi nam to, co powiedział:

Jan 5:39BadajciePisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one świadczą o mnie
.
Łuk. 24:27 I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.

7. Wniosek: Bóg w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Swojego Syna. To, co On powiedział, jest skodyfikowane i skanonizowane w Piśmie Świętym, które stanowi regułę wiary i jest miarą, za pomocą której mierzy się wszystkie inne rzeczy i twierdzenia.
.


Nowa epistemologia kontra Pismo

Teraz, kiedy współczesny „chrześcijanie” mówią o „Bóg mi to powiedział” i „Bóg mi tamto powiedział”, „czułem, że Duch Boży mówi mi…” itd., a następnie nie poddają tych uczuć regule i mierze tego, co Bóg powiedział w Piśmie Świętym, co możemy powiedzieć o takich osobach?

 • Czy są gotowi poddać wszystkie swoje uczucia, wrażenia, namaszczenia itp. Władcy, aby zostały zmierzone?
  .
 • Jakie uczucie rodzi się w nich, gdy kwestionujesz, czy to, co mówią, naprawdę pochodzi od Boga?
  .
 • Jakie emocje pojawiają się w nich, gdy kwestionuje się ich osobiste objawienia?
  .
 • Czy są skłonni powiedzieć, że to, w co wierzyli, że Bóg do nich przemawia, nie pochodzi od Boga jeśli Pismo mówi inaczej niż to, co według nich Bóg powiedział?
  .
 • Czy rozumieją, że jeśli Bóg nie powiedział w Piśmie tego, co mówią, że powiedział, to są fałszywymi prorokami, mówili zuchwale i grzesznie?
  .
 • Czy zdają sobie sprawę z tego, że jeśli Bóg powiedział w Piśmie to co mówią, to znaczy że ich osobiste objawienie jest niepotrzebne?

Pismo odrzuca ziemskie nauki i zaleca trzymania się Słowa objawionego w Piśmie:

Jan 3:31-34 31. Kto przyszedł z góry, jest nad wszystkimi. Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi.32. A świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. 33. Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. 34. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu Ducha bez miary.
.
2 Piotra 2:19-20 19. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach;20. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.

Zauważcie również, że 3 wersety wcześniej Piotr deklaruje, że podczas gdy on i Apostołowie wypowiadali słowa Chrystusa, inni podążali za sprytnie obmyślonymi bajkami.”

2 Piotra 3:16 Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości.

To dlatego Jan Apostoł przestrzegał, aby nie wierzyć nauce proroków, którzy twierdzili, że posiadają pozablibijne objawienia

1 Jana 4:1 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.

Co „duchy” (czyli nauczanie) mają wyznawać, jeśli są z Boga? Że Pan Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To znaczy, że On, który był wyraźnym obrazem Bóstwa i pełnią Boga, którą można poznać, przyszedł w ciele i przemówił do nas, a my mamy teraz Jego Słowo jako jedyną pewną formę proroctwa, poza którym nie potrzebujemy żadnego innego. Jeśli mówią o sobie lub mówią to, czego Bóg nie powiedział, są fałszywi, ponieważ „ten, którego posłał Bóg, mówi słowa Boże”.

Współczesne odstępcze „chrześcijaństwo” jest mieszaniną

 • gnostycznego i pozabiblijnego objawienia
 • osobistego przebóstwienia (człowiek staje się Bogiem)
 • fałszywych proroctw
 • oraz kultu miłości własnej i samopomocy.

Oznacza to, że jest to jedność z odstępczym Izraelem, który zaatakował ziemię podczas pierwszego przyjścia Chrystusa. I prawie jednolicie trzyma się fałszywej ewangelii teizmu wolnej woli, która jest jednością z grzechem w ogrodzie, upadkiem, Babilonem i każdą zasadą Antychrysta w historii świata.

Przed tym właśnie ostrzega Pismo

2 Tym. 3:1-51. A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. 2. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni;3. Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; 4. Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga; 5. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj.


Pieśń kozłów

Doskonałym przykładem owej zasady Antychrysta jest Andrzej Cyrikas: fałszywy prorok, zwodziciel, wyznawca teizmu zbawienia z wolnej woli czyli fałszywej ewangelii. Ten nadzwyczaj kłamliwy reprezentant neo-ewangelikalizmu przywołuje kozły pieśnią, zachęcając je aby kroczyły na rzeź, na wieczne zatracenie w przekonaniu, że są osobami zbawionymi w taki oto sposób:

“Spoczął na mnie Duch Święty, a ja wiem o tym; ale dzisiaj już tak się nie dzieje!. Mój język bez ludzkiego udziału modli się w nieznanych mi słowach; ale ten dar już nie istnieje! Mój Bóg namacalnie mnie dotkykał i uzdrawiałl ale ten dar już nie funkcjonuje! Mój język wypowiadał proroctwa, które się spełniły ale ten dar również nie funkcjonuje! Mój Bóg daje mi zrozumieć rzeczy, któych rozumieć nie potrafię i pozwala mi wiedzieć o tym, o czym wiedzieć nie mogę; ale tych darów już nie ma!”Andrzej Cyrikas, źródło

Pominiemy logiczne sprzeczności w wypowiedzi, z których słynie Cyrikas,  (jak język ludzki może modlić się bez ludzkiego udziału na zawsze już pozostanie tajemnicą). Z pewnością Cyrikas włada darem mistycznego bełkotu (rzekomy biblijny dar mówienia wieloma i zrozumiałymi przez użytkownika oraz słuchaczy zagranicznymi językami). Dalej Cyrikas namaszcza się fałszywym olejem rzekomych uzdrowień i słów, które mają pochodzić od Boga. Wszystie elementy fałszywej religi są tu obecne: gnostycyzm, kult miłości własnej, samopomoc i w ostateczności przebóstwowienie.

Kozły posłuchają pieśni kózpasterza Cyrikasa osiągając adekwatny koniec: pieśń kozłów w grece to dwa słowa: τράγος tragos „kozioł” i ᾠδή ōdḗ „pieśń” czyli tragedia.

Owce, będą trzymać się z daleka.

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email