Natura cudów w Biblii

Przysłów 25:14 Człowiek, który się chlubi zmyślonym darem, jest jak chmury i wiatr bez deszczu.

Natura cudów w Biblii, zwłaszcza cudów uzdrawiania, bardzo różni się od tego co czynią charyzmatycy. Można powiedzieć, że cuda w Piśmie specjalizują się w trudnych przypadkach:

 • opętanych przez demony,
 • sparaliżowanych,
 • niewidomych,
 • niemych,
 • beznogich,
 • a nawet umarłych.

To sprawia, że ​​cuda biblijne są łatwe do zweryfikowania. Inaczej jest w przypadku tak zwanych “uzdrowień” charyzmatyków. C. Peter Wagner z Fuller Theological Seminary w Pasadenie w Kalifornii twierdzi, że jego uzdrowienia dotyczą głównie bólów głowy i pleców.

Jak zatem zweryfikujecie te „uzdrowienia”? Rozważmy roszczenia zielonoświątkowców co do czynienia cudów w epoce postapostolskiej.


Duchowa przepaść

Łuk. 16:26 …między nami a wami jest utwierdzona wielka przepaść…

Spójrzcie na przykład na wyraźny kontrast między nieweryfikowalnymi uzdrowieniami bólów głowy i pleców itp., a cudem opisanym w Dziejach 3-4.

Dzieje 3:1-9
.
1.
Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej.

2. A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia którego każdego dnia sadzano [tzn nigdy wcześniej nie chodził] u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę.

3. Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. [nie prosił o uzdrowienie]

4. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas.

5. On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. [spodziewał się pieniędzy a nie uzdrowienia]

6. Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, [chory nie płacił za wejściówkę na sesję uzdrowieniową, Apostołowie nie przyjmowali wynagrodzenia za uzdrowienia] lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź!

7. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. [uzdrowienie było natychmiastowe, organiczne zmiany ciała w postaci wzrostu mięśni zostały zaobserwowane]

8. A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga.[uzdrowienie ma charakter dynamiczny]

9. A wszyscy ludzie widzieli go chodzącego i chwalącego Boga. [uzdrowienie jest trwałe, niezależne od wiary uzdrawianego]

W Dziejach Apostolskich, po uzdrowieniu przez Piotra (i Jana) człowieka, który urodził się chromy, fałszywi przywódcy kościoła oświadczają:

Dzieje 4:16 Co zrobimy z tymi ludźmi? Bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy temu zaprzeczyć

Zwróćcie uwagę, że wszyscy, którzy przychodzili do Apostołów po uzdrowienie, zawsze byli uzdrawiani.

Dzieje 5:16 Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni
.
Mat. 10:1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.

To bardzo różni się od zielonoświątkowych posług “uzdrawiania”, gdzie nieuzdrowieni ludzie wracają do domu po kolejnym spotkaniu. Wśród uzdrowionych w Słowie Bożym nie było żadnych nawrotów. Porównajcie to z przypadkami wielu biednych dusz wypełnionych wystarczającą ilością adrenaliny, aby wstać z wózków inwalidzkich na scenie, tylko po to aby dzień lub dwa później byli tak samo chorzy. Dwa tysiące lat po Apostołach istnieje wielka różnica!

Jeśli ktoś twierdzi, że czyni cuda, należy zadać pytanie: Co rozumie przez cuda? Czy ma na myśli to, co Biblia ma na myśli, a mianowicie, że wszyscy, którzy przychodzą po uzdrowienia, są

 • zawsze,
 • weryfikowalnie,
 • całkowicie
 • i natychmiastowo uzdrowieni z różnych i poważnych dolegliwości,
 • bez żadnych nawrotów
 • bez honorarium dla uzdrowiciela,
 • bez czegokolwiek, co ma na celu pobudzenie tłumu lub przez manipulację emocjami?

Biblijne cuda są standardem, punktem odniesienia. Wszystko, co nie spełnia tego standardu, jest oszukańcze i fałszywe i musi zostać odrzucone przez lud Boży.
.


Cudotwórcy w Biblii

Dzieje 5:12 A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu.

Kogo Bóg używa do czynienia cudów po zesłaniu Ducha Świętego? W 2 Liście do Koryntian  cuda, „znaki i cuda”, nie są nazwane znakami ludzi wierzących, ani znakami ludzi specjalnie namaszczonych lub ochrzczonych świętych, ale „znakami Apostoła”.

2 Kor. 12:12 Jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy.

To jest również to, co odkryjecie czytając Księgę Dziejów Apostolskich, które jasno stwierdzają, że to Apostołowie dokonywali cudów.

Dzieje 2:43 I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów.
.
Dzieje 5:12 A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. (I byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona.

 • Apostoł Piotr uzdrawia chromego człowieka w Dziejach Apostolskich 3.
  .
 • W Dziejach Apostolskich 5 Bóg zabija Ananiasza i Safirę na słowo Piotra — niewiele słyszy się od zwolenników odnowy, którzy twierdzą, że dokonali tego rodzaju cudu!
  .
 • Piotr uzdrawia sparaliżowanego Eneasza i wskrzesza Tabitę z martwych w Dziejach Apostolskich 9.
  .
 • Paweł dokonuje różnych cudów w Dziejach Apostolskich 13-28 (w tym oślepienie fałszywego proroka w Dziejach 13:8-11)

Istnieją trzy inne osoby, które nie były Apostołami, które czyniły cuda.
.

Filip

Po pierwsze Filip dokonywał cudów w Dziejach 8, ale był on Ewangelistą  – to kolejny nadzwyczajny, tymczasowy urząd – i został wyświęcony na diakona przez Apostołów.

Dzieje 6:5-6 5. I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 6. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, położyli na nich ręce.
.
Dzieje 8:6 A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił.
.
Dzieje 21:8 A wyszedłszy nazajutrz, Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego.

Szczepan

Po drugie Szczepan dokonywał cudów. Był także diakonem wyświęconym przez Apostołów i pierwszym chrześcijańskim męczennikiem Przez to, że czynił cuda, Bóg szczególnie naznaczył go jako pierwszego po Zesłaniu Ducha Świętego, oddał swoje życie za Jezusa Chrystusa.

Dzieje 6:8 A Szczepan, pełen wiary i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi.
.
Dzieje 6:5-6 5. I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 6. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, położyli na nich ręce.
.
Dzieje 7:59 Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.

Ananiasz

Po trzecie, Ananiasz w Dziejach Apostolskich 9 dokonał cudu, ale był Prorokiem, ponieważ otrzymał wizję, w której przemówił do niego Chrystus. Ten cud był również niezwykły, ponieważ wcześniej Chrystus oślepił Pawła na Drodze do Damaszku, a następnie wysłał Proroka Ananiasza do Pawła, aby przywrócił Apostołowi wzrok. Nie ma dziś Proroków.

Dzieje 9:8 I podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył oczy, nikogo nie mógł widzieć. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku.
.
Dzieje 9:10 A w Damaszku był pewien uczeń, imieniem Ananiasz. I powiedział do niego Pan w widzeniu: Ananiaszu! A on odpowiedział: Oto ja, Panie.
.
Dzieje 9:12 I ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz, wchodzącego i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok.

Koryntianie

1 List do Koryntian 12 może wydawać się wskazywać, że niektórzy poza nadzwyczajnymi urzędami w Koryncie dokonywali cudów, jednak zauważamy, że dzieje się to w epoce apostolskiej i że sam Apostoł Paweł był założycielem tego kościoła

Dzieje 18:1 Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
.
1 Kor. 4:15 Choćbyście bowiem mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

Co więcej, w następnym liście do Koryntian Paweł odnosi się do cudów jako „znaków Apostoła” (2 Kor. 12:12), ponieważ były dokonywane w epoce apostolskiej:

 1. przez Apostołów lub
 2. na Apostołach (np. Dzieje Apostolskie 9) lub
 3. przez Proroków, którzy działali obok Apostołów (Efez. 2:20; 3:5; 4:11), lub
 4. przez Ewangelistów, którzy byli pomocnikami apostolskimi (Efez 4:11;2 Tym. 4 :5) lub
 5. przez wyświęconych przez Apostołów
  .

Cuda w fałszywym kościele

Trzeba poruszyć jeszcze jedną kwestię dotyczącą cudów. Nigdzie w Biblii nie ma przepowiedni ani obietnic o świętych dokonujących cudów w dniach poapostolskich. Słowo Boże nie przedstawia również przyszłości, w której prawdziwy Kościół dokona pewnych cudów, a fałszywy kościół innych.

Chociaż istnieją fragmenty, do których niektórzy się odwołają, Pismo Święte wyraźnie przewiduje cuda wyłącznie w linii rozwoju fałszywego kościoła. W Ewangelii Mateusza fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy będą czynić wielkie znaki i cuda

Mat. 24:24 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
.
Marek 13:22 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych.

Zgodnie z 2 Tesaloniczan potężne cuda będą dokonywane przez człowieka nieprawości.

2 Tes. 2:9 Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;

W Objawieniu 13, 16 i 19 cuda dokonywane są przez fałszywego proroka w służbie bestii.

Obj. 13:13-14 13. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.
.
Obj. 16: 13-14 13. I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka. 14. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego.
.
Obj. 19:20 I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką.

Biblia naucza również, że tajemnica nieprawości, która jest duchem Antychrysta, działała już w I wieku i nadal działa przez tysiąclecia, aby wyprowadzić Antychrysta

2 Tes. 2:7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi.
.
1 Jana 2:18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.

Linia fałszywych cudów przebiega w rozwoju odstępczego chrześcijaństwa. Możecie to również zobaczyć, jeśli czytacie historię kościoła,

 • Montaniści,
 • obfitość fałszywych cudów w średniowieczu,
 • anabaptyści,
 • Francuscy Prorocy,
 • Edward Irving
 • i Katolicki Kościół Apostolski,
 • a także współczesny kościół rzymski (zwłaszcza z jego cudami maryjnymi)
 • oraz nowoczesny pentekostalizm

Wszystko to przygotowuje drogę dla największego antychrześcijańskiego cudotwórcy wszech czasów, Antychrysta. Ten wielki człowiek grzechu dokona prawdziwych, potężnych cudów, w przeciwieństwie do większości słabych, zwodniczych cudów w kręgach charyzmatycznych i rzymskich.
.


Uderzamy waszego fałszywego ducha w ryj

Mógłbym naświetlić i rozwinąć inne problemy związane z Ruchem Pentekostalnym, ale tylko pokrótce wymienię niektóre z nich.

Teologia dobrobytu, znana również jako ewangelia zdrowia i bogactwa, wyszła z tego ruchu i zachowuje swoje charakterystyczne fałszywe nauki. Pismo mówi nam, że umiłowanie pieniędzy jest korzeniem wszelkiego rodzaju zła (1 Tym. 6:10), jednak w ruchu zdrowia i bogactwa, który jest głoszona jako ewangelia!

Odstępczy kult, Ruch Odnowy szczyci się straszliwymi, niebiblijnymi praktykami kultu (zwłaszcza ludzie padający na wznak, tzw. „powaleni Duchem” oraz dorośli mówiący bełkotem podczas spotkań religijnych), które są dalekie i diametralnie przeciwne regulatywnej zasadzie kultu (por. 3 Moj. 10:1-2; 5 Mojż. 12:32; Izaj. 1:12; Mat 15:5-9; Jan 4:24).

Fałszywy ekumenizm Ruchu Odnowienia jest dobrze znany. Papież zaprosił nawet kontyngent charyzmatyczny na II Sobór Watykański (1962-1965). Ciała bałwochwalcze mają sposoby aby się odszukać i nawiązać współpracę!

Antytrynitarne herezje, są też pentekostalni modaliści: to ci zielonoświątkowcy i charyzmatycy, którzy odrzucają ortodoksyjną doktrynę Trójcy Świętej, a szczególnie zaprzeczają odrębnej osobowości Ducha Świętego. Nawet z ich heretyckimi poglądami na Ducha Świętego, wciąż mogą otrzymać „chrzest Duchem Świętym”, wciąż mogą „mówić językami”, wciąż mogą wypowiadać „proroctwa” i nadal mogą dokonywać „cudów”, tak jak pozostali pentekostaliści! To nie robi różnicy. Najwyraźniej wiara w prawdę dotyczącą Ducha Świętego nie ma znaczenia, jeśli chodzi o Jego „dary”.

W swojej bardzo pomocnej książce The Theology of the Holy Spirit Frederick Bruner zauważa, że ​​w swojej analizie doktryny pentekostalistów najbardziej pomocnym teologiem był Marcin Luter. Dlaczego? Ponieważ Luter głęboko uchwycił zbawienie w Chrystusie tylko przez łaskę tylko przez wiarę tylko na chwałę Bożą, tylko według Pisma Świętego. To właśnie Luter skierował słynną naganę do Anabaptystów, charyzmatyków swoich czasów:

„Uderzam twego ducha w ryj”.

Pomyślcie o tym. Jakie znane zwierzę ma ryj? Świnia, nieczysta bestia w Starym Testamencie. Luter deklarował:

„Twój duch jest duchem nieczystym i ja go uderzam – mocno”.

Pamiętajcie też o modlitwie Lutra. Błagał swego niebiańskiego Ojca, aby napełnił go jedynie Swoim Słowem i aby Bóg nigdy, przenigdy nie dał mu wizji ani bezpośredniego objawienia, ale uczynił go błogosławionym szczęśliwym i bogatym samym Pismem Świętym! Biblijne i duchowe pragnienia Lutra, modlitwy, zadowolenie i walka powinny być również naszymi pragnieniami!

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email