Heretycki paradygmat

…uwolnienie i uzdrowienie jest zależne od wiary…

To sztandarowe stwierdzenie wyznawców ruchu zielonoświątkowego, którzy winą za nieudane uzdrowienia obarczają samego uzdrawianego. Twierdzenie mające tyle z nauką Słowa Bożego co islam z chrześcijaństwem.

Jezus i Apostołowie uzdrawiali pomimo niewiary…

Niewierzący krajanie Jezusa

Marek 6:4-6 4 Ale Jezus powiedział do nich: Nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. 5 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu oprócz tego, że uzdrowił niewielu chorych, kładąc na nich ręce. 6 I dziwił się ich niedowiarstwu (πιστίαν apistian).Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając.

πιστία apistia  brak wiary, niewiara

 

Fragment ewangelii Marka informuje nas o kilku ciekawych faktach.

 • Jezus przybył w swoje rodzinne strony, gdzie niemal doszło do Jego ukamienowania, Łukasz 4:14-30
 • Środowisko, w jakim Jezus przebywał było mu wrogie, wers 4
 • Jezus dziwił sie brakowi wiary ludzi żyjących w Jego ojczystych stronach, w szczególności niedowiarstwu chorych, na których położył ręce w celu uzdrowienia, wers 6
 • Nie wierzyli w niego nawet Jego bracia, Jan 7:5 Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego.
 • Pomimo całkowitego braku wiary Jezus uzdrawia wybranych przez siebie ludzi poprzez nałożenie rąk, wers 5
  .
Dziesięciu trędowatych a tylko jeden wierzący

Łuk. 17:11-19 11 A w drodze do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka. 13 I donośnym głosem zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami! 14 Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. 16 I upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin. 17 Jezus zaś odezwał się: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 18 Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. 19 I powiedział do niego: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła.

 • Choć wszyscy trędowaci zostali oczyszeni,a tylko jeden wrócił podziękować, wers 17
 • 9 trędowatych było niewierzących,  a jednak zostali oczyszczeni, pomimo niewiary, wers 18
 • Tylko jeden człowiek miał wiarę, i tylko on został zbawiony, wers 19
  .
Chromy żebrak zostaje uzdrowiony pomimo braku wiary

Dzieje 3:1-7 1 Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej. 2 A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. 3 Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. 4 A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. 5 On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. 6 Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź! 7 A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. 8 A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga.

 • Apostołowie Piotr i Jan wchodzą do świątyni, wers 3
 • Do tej samej świątyni zostaje wniesiony chromy od urodzenia, tam ma żebrać, wers 4
 • Apostołowie proszą chorego aby zwrócił na nich uwagę, wers 5
 • Jedyne czego żebrak się spodziewał to jałmużna, nie było to z pewnością oczekiwanie uzdrowienia,wers 5
 • Piotr informuje, że żebrak nie dostanie ani grosza, wers 6
 • Zaskoczonego człowieka Piotr informuje, że zostanie wykorzystany na nim posiadany przez Piotra dar uzdrawiania, wers 6
 • Piotr dotyka chorego, ten zostaje natychmiast i w pełni uzdrowiony, wers 7
 • Chory nie posiadał wiary do uzdrowienia, został uzdrowiony ku swojemu zaskoczeniu, wers 8
Wszyscy bez wyjątku zostają uzdrowieni, niezależnie od wiary

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich.

 • Chrystus zawsze uzdrawiał wszystkich, bez wyjątku,
 • Uzdrawiał bez uzależnienia tego od wiary uzdrawianej osoby.
  .
Ubezwłasnowolnieni i nie chcący uzdrowienia zostają uzdrowieni

Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;

 • Ludzie opętani nie mogli mieć wiary
 • Bli oni  przyprowadzani do Jezusa wbrew ich woli.
 • A jednak wszyscy zostali uwolnieni słowem i uzdrowieni.

…twoja wiara cię uzdrowiła…

πίστις σου σέσωκέν σε – hē spistis sou sesōken se – twoja wiara cię uzdrowiła

Tą grecką frazę znajdziemy w następujących miejscach

 • Mat. 9:22 Ale Jezus odwrócił się i ujrzawszy ją, powiedział: Ufaj, córko! Twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa.
  .
 • Marka 5:34 A on powiedział do niej: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby.
  .
 • Marka 10:52 A Jezus mu powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też odzyskał wzrok i szedł drogą za Jezusem.
  .
 • Łuk. 8:48 On zaś powiedział do niej: Ufaj, córko! Twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju.
  .
 • Łuk. 17:19 I powiedział do niego: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła.
  .
 • Łuk. 18:42 Jezus mu powiedział: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła.

σζω sózó – zbawiam, ratuję, uzdrawiam, prawidłowo: uratować od niebezpieczeństwa, fraza używana do opisu Boga ratującego wierzących od kary i mocy grzechu a dającego Jego bezpieczeństwo.

Wszystkie powyższe uzdrowienia towarzyszyły ludziom przeznaczonym do zbawienia, którzy otrzymali od Boga wiarę zbawiającą. Zatem oprócz fizycznego uzdrowienia z choroby, taka osoba stawała się wyznawcą Chrystusa.

Doskonale potwierdza to uzdrowienie chromego w Listrze

Dzieje 14:8-10 8 A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. 9 Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma (πίστιν το σωθναι – pistin tou sōthēnaiwiarę, aby zostać uzdrowionym; 10 Powiedział donośnym głosem: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić.

πίστιν το σωθναι – pistin tou sōthēnai – wiarę aby zostać zbawionym

 • Chory cierpiał od urodzenia na bezwład nóg, wers 8
 • Paweł głosił ewangelię, której chory słuchał, wers 9
 • Poruszenie przekazem było nad wyraz widoczne, słowa głoszone przez Pawła docierały głęboko do serca chorego, Paweł zauważył, że chory jest gotów oddać swoje życie w ręce Zbawiciela, wers 9
 • Paweł używa daru uzdrawiania na chorym, ten zostaje natychmiast uzdrowiony, wers 10
  .
Malchos, wróg Chrystusa

Jan 18:10 Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. A temu słudze było na imię Malchos.
.
Łuk. 22:51 Ale Jezus odezwał się (do swoich towarzyszy): Pozwólcie aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go.
.
Mat. 26:55 W tym momencie Jezus powiedział do tłumów: Wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać.

 • Czyli sługa arcykapłana, który przyszedł pojmać Jezusa i tym samym doprowadzić do Jego egzekucji został pozbawiony ucha przez czyste cięcie mieczem. (Jan 18:10)
 • Człowiek ten nie tylko nie wierzył w Jezusa ale też był jego przeciwnikiem. Mimo to został natychmiast uzdrowiony. Odcięte ucho przywrócone zostało ciału na oczach tłumu. (Łuk. 22:51)
 • Niewierzący wróg Chrystusa, któremu został odcięty organ ciała zostaje natychmiast uzdrowiony na oczach tłumów. To ewidentny cud. (Mat. 26:55)
  .
Całe wioski

Łuk. 10:13-14 13 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was dokonały, dawno by pokutowały, siedząc w worze i popiele. 14 Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam.
.
Mat. 9:35 I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski (w tym Korazin i Betsaidę), nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi.

 • Chrystus uzdrawiał wszystkie choroby w każdym miejscu do którego się udał
 • Nie inaczej było z Korazinem i Betsaidą
 • Nikt nie uwierzył w Jezusa w tych dwóch miastach
 • Jezus uzdrawiał wszystkich pomimo niewiary
  .

  .

Wnioski

Widzimy, że Bóg uzdrawia suwerennie kogo chce, nie jest zależny w swoim działaniu od wiary człowieka. Dlaczego zatem w niektórych przypadkach wspomina się o wierze uzdrawianej osoby? Wiara ta nie była źródłem uzdrowienia, tym źródłem był i jest nadal Bóg. Wiara ta doprowadzała osobę przed oblicze Boga, czy to bezpośrednio (Jezus) czy też pośrednio (Apostołowie z darem uzdrawiania). Wiara ta popychała chorych, lub ich najbliższych w stronę Boga, do wiary w Boga, do uznania Słowa Bożego, jakie głosili Jezus i Apostołowie za prawdziwe Boże objawienie, a w konsekwencji do usłyszenia ewangelii i efektywnego zbawienia.

Chrystus uzdrawiał przez nałożenie rąk chorych, wskrzeszał zmarłych (ci już napewno nie mieli wiary) i nie potrzebował do wykonania cudu wiary człowieka ponieważ jest Bogiem Wszechmocnym. Uzdrowienie nie jest w żaden sposób zależne od wiary człowieka, lecz Bóg Jezus nie chciał uzdrawiać tych, którzy go odrzucali. Implikacja jest taka, że wystarczyło aby człowiek znalazł się w pobliżu Jezusa, aby Jezus chciał taką osobę uzdrowić. Ci, którzy tego nie chcieli, nie byli uzdrawiani bo to Bóg okazuje łaskę cżłowiekowi a nie odwrotnie! Jeśli kto nie przychodził, lub nie był przyprowadzony – nie zostawał uzdrowiony, Bóg nie będzie prosił człowieka świadomie odrzucającego Boga, aby mógł go uzdrowić. Bóg jest suwerenny.

 


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email