Bitwa wre

Wielka bitwa, jaka ma miejsce od początku powstania wiary toczy się o wystarczalność Pisma Świętego. Jest to sprawa o podstawowej wadze dla każdego człowieka wierzącego w Chrystusa. Odrzucając doktrynę wystarczalności Pisma mówimy, że Bóg nie objawił wszystkiego w swoim Słowie, co jest potrzebne chrześcijaninowi do życia, jego służby i wiary. Otwiera to także wrota wszelkiej maści herezjom będących „uzupełnieniem” tego, co Bóg „zapomniał” nam przekazać. Jest to ekstremalnie ryzykowna autostrada, prowadząca na duchowe bezdroża. Zobaczmy, do czego doprowadziła ona bohaterów watykańskiej wiary…

Bohaterowie Watykanu o Bogu

„A Bóg sam zobowiązany jest do przestrzegania wyroku sądów i ich kapłanów, ma prawo wybaczać lub nie wybaczyć, w zależności od tego, czy ksiądz daje rozgrzeszenie …” (Liguori, obowiązków i godności kapłana, str. 27)
.
„Papież ma tak wielką godność i tak wywyższony, że nie jest tylko człowiekiem … … jest jak Bóg na ziemi, jedynym władcą wierzących w Chrystusa, lider Kings, pełnię władzy”. (Lucius Ferrari, Bibliotheca polecenia, 1793, t. VI, Papa II, str. 25-29)
.
„Opowiadamy się na tej ziemi, zamiast Boga  Wszechmogącego.” (Big encyklice listów papieża Leona XII, czerwiec 1894)

Odejście od zasady Sola Scriptura zaowocowało takimi perełkami właśnie. Od dziś musimy uznać takie oto nauki upadłego umysłu:

  • Bóg jest posłuszny kapłanom
  • Papież jest jedynym władcą wierzacych
  • Papież jest jak Bóg na ziemi
  • Rzymski kościół zastąpił Boga na ziemi
    .

Bohaterowie Watykanu o Piśmie Świętym

Rzym przez wieki zakazywał czytania Biblii a swoją doktrynę budował w oparciu o tradycję, która często przeczyła Biblii. Aby te sprawy nie wyszły na jaw, Biblię zamykano przed ludźmi. Oto przykłady:

Tzw. papież Grzegorz VII (1073-1085) oświadczył królowi czeskiemu:

„Panu Bogu upodobało się i podoba jeszcze dziś, żeby Pismo Św. pozostało nieznane, ażeby ludzi do błędów nie przywodziło”;

Sobór w Tuluzie w 1229 roku wydał pierwszy zakaz czytania Biblii; Tzw. Papież Grzegorz IX (1227-1241) wydał zakaz czytania Biblii w ogóle; W 1622 roku tzw. papież Grzegorz XV zakazuje katolikom czytania Biblii. Następnie `Kościół katolicki` zabrania jej rozpowszechniania;

W roku 1634 synod katolicki w Warszawie wydaje oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Stanowisko to zostaje zatwierdzone przez tzw. papieża;

Tzw. papieże Innocenty XI (1676-1689), Klemens XI (1700-1721) i Klemens XIII (1750-1769) zakazywali ludowi czytania Biblii;

Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą;

Pius IX nazwał Biblię „trucizną”; Leon XIII wydał w roku 1897 wykaz ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) i w nim figuruje także Biblia, jeśli jest tłumaczona na język  ojczysty;

Sobór Trydencki (1545-1563) nie uznaje Pisma Świętego za jedyne i  wystarczające źródło objawienia Bożego oraz najwyższe kryterium prawdy. Do kanonu Biblii dodaje 7 ksiąg, uznawanych do tej pory za apokryficzne (Reformatorzy słusznie nie włączyli ich do kanonu Biblii); Według najnowszego Katechizmu Katolickiego, Słowo Boże nie jest synonimem Biblii czy Pisma Świętego. Według tego Katechizmu Słowo Boże to Pismo Święte oraz tradycja, która obejmuje nawet to, co głoszą księża. Wezwanie do posłuszeństwa wobec Słowa Bożego oznacza zatem wezwanie do posłuszeństwa wobec nauki głoszonej przez księży katolickich

W temacie kanonu zobacz artykuły:


Bohaterowie Watykanu o relacji między tradycją i Pismem Świętym

80 „Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu”. […] 81 „Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta Tradycja to słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego  powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni  Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali”. […] 97 „Święta Tradycja i Pismo święte stanowią jeden święty depozyt słowa  Bożego”, […]

Tak więc według katolicyzmu Biblia nie jest tym samym co Słowo Boże. W praktyce, głównym źródłem doktryny katolicyzmu jest Tradycja (ludzka) ponad natchnione Słowo Boże.
.


Czego naucza Biblia (Pismo Święte)?

Bóg zachowuje swoje Słowo przez wieki:

Jan 10:35 Pismo nie może być naruszone.

Słowo Boże obdarza nas mądrością ku zbawieniu:

2 Tym 3:15 I  ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

Prawda znajduje się w Bożym Słowie:

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga:

2 Tym.3:16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;

Całe Słowo Boże jest prawdą:

Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.

Kiedy zbliżamy się do Słowa Bożego z otwartym umysłem, Bóg nas poprowadzi:

Jan 7:17-18 17 Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. 18 Kto  mówi z samego siebie, szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego,  który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości.

Nie można `nic dodać (…) ująć` ze Słowa Bożego:

Obj.22:18-19 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Jezus Chrystus o tradycji powiedział:

Mar. 7:7-9 7 Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. 8 Wy  bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji  ludzkiej,  obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.  9 Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję.

Apostołowie o ludzkich nakazach powiedzieli:

Dzieje 5:29 Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi

Obrazek przedstawiający rzymskiego uzurpatora jako bohatera został zaakceptowany przez sam Watykan (link tutaj)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email