Doktrynalna przepaść Reformacji i papizmu

Gal. 3:11 A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

W kontrowersjach wokół nauki o usprawiedliwieniu słowo tylko zawsze wyrażało i broniło prawdy, demaskowało herezję dotyczącą usprawiedliwienia i odróżniało prawdziwy kościół od fałszywego.

„Tylko albo jedynie” w wyznaniu usprawiedliwienia oddzieliło protestantyzm, zarówno luterański,  jak i Reformowany, od kościoła rzymskokatolickiego w czasach Reformacji. W swoich kazaniach na podstawie Listu do Galacjan Jan Kalwin głosił w swoim zborze w Genewie:

Albowiem papiści słusznie przyznają, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę ale oni dodają że tylko częściowo. Ale ten wtręt psuje wszystko. Tutaj bowiem zostało udowodnione, że nie możemy być uznani za sprawiedliwych przed Bogiem, jak tylko za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa i polegając na zbawieniu, które On dla nas nabył. Papiści dobrze to widzą i dlatego dla fasonu mówią, że usprawiedliwia nas wiara, ale nie sama wiara: nic z tego nie chcą. To jest rzecz, przeciwko której walczą: i to jest główny punkt sporu między nimi a nami. [1]


Ekumeniczny podstęp EKR

W świetle decydującego znaczenia słów tylko lub jedynie w wyznawaniu ewangelicznej prawdy o usprawiedliwieniu, z którego znaczenia zarówno kościół rzymskokatolicki, jak i Protestantyzm zawsze dobrze zdawał sobie sprawę, bardzo znamienne było to, że podstawowy dokument ruchu i organizacji ekumenicznej Ewangelicy i katolicy razem wyznawali usprawiedliwienie przez wiarę i pominęli słowo tylko:

„Wspólnie stwierdzamy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę z powodu Chrystusa”. [2]

Rażąco oczywiste jest to, że wiara, którą ewangelicy i rzymscy katolicy „razem potwierdzają”, pomija słowo tylko: tylko z łaski przez wiarę tylko ze względu na Chrystusa”. Pominięcie było celowe. W ten sposób rzymskokatolicka doktryna o usprawiedliwieniu była promowana przez zwodniczych przywódców ewangelicznych i zostanie zaakceptowana przez naiwnych członków kościoła protestanckiego.

Jak zauważył Kalwin w powyższym cytacie z Kazania na podstawie Galacjan, papiści aż nazbyt dobrze znają fundamentalne znaczenie słowa tylko w wyznawaniu usprawiedliwienia.
.


Intryga federalnej wizji

Również ludzie o federalnej wizji w kościołach Reformowanych i Prezbiteriańskich chętnie wyznają usprawiedliwienie przez wiarę. Ale oni odrzucają słowo tylko. Zgodnie z tą współczesną herezją grzesznicy są usprawiedliwieni przez wiarę, ale nie tylko przez wiarę. Wiodący teolog federalnej wizji Norman Shepherd odrzuca słowo tylko zarówno w Liście do Rzymian 3:28, jak i doktrynę, które podkreślaóo użycie tego słowa w tłumaczeniu tekstu przez Lutra.

Rzym. 3:28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.

W obronie swojej rzymskiej negacji usprawiedliwienia wyłącznie przez wiarę, Shepherd, podobnie jak rzymskokatoliccy przeciwnicy usprawiedliwienia wyłącznie przez wiarę, zwraca uwagę na fakt, że

„Rzymian 3:28 nie używa słowa „tylko”, kiedy mówi usprawiedliwienia przez wiarę”. „Luter umieścił to słowo w tłumaczeniu swojej niemieckiej Biblii”.

Według Shepherda poprzez to wstawienie Reformator „zmodyfikował natchnione słowo Boże”, co jest niemałym błędem w tłumaczeniu Biblii i niemałym zniekształceniem fundamentalnej doktryny – usprawiedliwienia. W samym biblijnym stwierdzeniu usprawiedliwienia i w protestanckim wyznaniu usprawiedliwienia opartym na tym biblijnym stwierdzeniu nie ma nic innego jak „luterański glos”.[3]Gloss”, zgodnie z zamiarem Shepherda, jest według Webster’s New Collegiate Dictionary

„fałszywą i często umyślnie wprowadzającą w błąd interpretacją (jako tekstu)”.

Potępienie przez Shepherdawstawienia” słowa tylko przez Lutra do Listu do Rzymian 3:28 staje się jeszcze silniejsze, a jego sprzeciw wobec doktryny o usprawiedliwieniu, której naucza Słowo, staje się jeszcze wyraźniejszy:

„[Lutrowe] wstawienie [tylko] w rzeczywistości wypacza znaczenie.”[4]

Teraz „wstawienie” słowa tylko do Rzymian 3:28 według Shepherda nie jest jedynie modyfikacją tekstu. Jest to wypaczenie doktryny Apostoła Chrystusa, wypaczenie fundamentalnej doktryny o usprawiedliwieniu.

W tej przemowie przeciwko tłumaczeniu Listu do Rzymian 3:28 Lutra, które to tłumaczenie wyraźnie ujawnia Ewangelię łaski Reformacji i wrogość Shepherda do Ewangelii łaski Reformacji, Shepherd kwestionuje użycie przez Lutra niemieckiego słowa allein (tylko) w swoim tłumaczeniu tekstu greckiego na język niemiecki. Tekst grecki jest poprawnie przetłumaczony na język angielski przez Autoryzowaną Wersję:

Wnioskujemy więc, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków zakonu”.

W przekładzie Lutra z języka greckiego na język niemiecki ostatnia część tekstu brzmi:

„ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben” („bez uczynków prawa, tylko przez wiarę”).

To, co rozwścieczyło Rzym w tłumaczeniu tekstu dokonanym przez Lutra w czasie, gdy ukazało się jego tłumaczenie, i co złości Shepherda w związku z tłumaczeniem dzisiaj, to fakt, że w greckim tekście nie ma słowa, które odpowiadałoby allein Lutra.

Zmuszony do uznania obrony Kalwina „luterańskiej glosy” w Liście do Rzymian 3:28, Shepherd przypisuje tę obronę „niezrozumieniu” tekstu przez Reformatora. Zarówno glosa Lutra, jak i niezrozumienie Kalwina są śmiertelnie poważnym błędem doktrynalnym w myśleniu Shepherda i federalnej wizji. Błąd polega na zaprzeczeniu, że usprawiedliwienie jest przez wiarę i przez dobre uczynki wiary [5]. Shepherd sprytnie formułuje tutaj swoją obronę herezji usprawiedliwienia za pomocą uczynków w języku, który ominie ortodoksyjną Reformację:

„Wiara usprawiedliwiająca jest żywą i czynną, to skruszona i posłuszna wiara” [6].

W kontekście odrzucenia słowa tylko w Liście do Rzymian 3:28, Shepherd ma na myśli to, że usprawiedliwienie jest przez wiarę i działanie wiary, pokutę i posłuszeństwo, to znaczy przez uczynki wiary.

Shepherd i wszyscy przedstawiciele federalnej wizji nie sprzeciwiają się jedynie wstawieniu słowa do Rzymian 3:28, którego nie ma w greckim oryginale tekstu. Sprzeciwiają się zrozumieniu przez Lutra, Kalwina i całą Reformację przesłania Ewangelii zawartego w tekście, ponieważ przesłanie to jest wyraźnie wyrażone jedynie przez dorozumiane słowo. Sprzeciwiając się słowu tylko, z konieczności aprobują faryzejską i rzymskokatolicką doktrynę usprawiedliwienia jako stania się sprawiedliwym i trwania sprawiedliwości przed Bogiem przez wiarę – i przez uczynki.
.


Tragiczne konsekwencje

Gal. 5:4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski.

Zaprzeczać słowu tylko w doktrynie o usprawiedliwieniu przez wiarę oznacza zobowiązać się do ii przez uczynki. Zaprzeczyć, że List do Rzymian 3:28 naucza o usprawiedliwieniu tylko przez wiarę, niezależnie od tego, czy słowo to zostało wstawione do tłumaczenia, czy też jest rozumiane jako wyraźna implikacja tekstu, to konieczne wyjaśnienie tego tekstu jako nauczającego o usprawiedliwieniu przez wiarę i dobre uczynki.

W czasach Apostoła judaizujący heretycy nauczali, co równa się usprawiedliwieniu przez wiarę, a więc przez łaskę. Faryzeusz z przypowieści Jezusa dziękował przecież Bogu za swoją sprawiedliwość: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie (Łuk. 18:11). Ci inni ludzie byli niesprawiedliwi. Ale judaizujący heretycy, z którymi Apostoł walczy w Liście do Galacjan, nie wierzyli, nie nauczali ani nie praktykowali usprawiedliwienia przez samą wiarę, podobnie jak faryzeusz z przypowieści. Dlatego heretycy z Galacji, podobnie jak faryzeusz, pozostawali nieusprawiedliwieni

werset 14 Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Kwestią dla faryzeusza z przypowieści Jezusa i herezji zwalczanej przez List do Galacjan było i nadal jest słowo tylko w kwestii usprawiedliwienia.
.


Tylko i jedynie przez wiarę!

Rzym. 9:31-32 31. Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. 32. Dlaczego? Ponieważ o nie zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia;

Musimy się bacznie przyglądać słowom tylko i jedynie w ortodoksyjnym protestanckim wyznaniu usprawiedliwienia. Teraz naszym zmartwieniem jest słowo jedynie. Co to słowo mówi o usprawiedliwieniu? Co to słowo wyklucza w zbawczym akcie usprawiedliwienia? W jaki sposób to słowo koniecznie chroni nie tylko prawdę o usprawiedliwieniu, ale także całą Ewangelię łaski?

Reformowane wyznania uczą usprawiedliwienia wyłącznie przez wiarę. Pytanie i Odpowiedź 60 Katechizmu Heidelberskiego brzmią:

„W jaki sposób możesz być usprawiedliwiony przed Bogiem?”
.
„Tylko dzięki prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa.”
[7].

Wyznanie Belgijskie stwierdza:

„Dlatego wyznajemy słusznie wraz z apostołem Pawłem, że jesteśmy usprawiedliwieni jedynie z wiary”, dodając wyjaśnienie, „lub przez wiarę niezależnie od uczynków”.[8]

Westminsterskie Wyznanie Wiary oświadcza, że

„wiara, przyjmując w ten sposób Chrystusa i Jego sprawiedliwość i polegając na nim, jest jedynym narzędziem usprawiedliwienia[9].

Jeśli chodzi o 39 Artykułów Kościoła Anglikańskiego, którymi N. T. Wright jest związany i przeciwko którym się buntuje, wyznanie to każą one wierzącym anglikanom wyznać następujące kwestie dotyczące usprawiedliwienia człowieka:

Zostaliśmy uznani za sprawiedliwych przed Bogiem tylko ze względu na zasługi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa przez wiarę, a nie ze względu na nasze własne uczynki lub zasługi. Dlatego to, że jesteśmy usprawiedliwieni tylko przez wiarę, jest najzdrowszą doktryną i bardzo pocieszającą.[10]

„Że jesteśmy usprawiedliwieni tylko przez wiarę, jest najzdrowszą doktryną”. Jest to oficjalna, wiążąca doktryna Kościoła Anglikańskiego. W tę doktrynę, a zwłaszcza doktrynę wyrażoną przez tylko”, Wright nie wierzy i sprzeciwia się we wszystkich swoich pismach. Dla niego prawda o usprawiedliwieniu tylko przez wiarę nie jest „zdrowa”, ale szkodliwa.

Na podstawie David Engelsma, Ewangeliczna prawda o usprawiedliwieniu


Przypisy

[1] Jan Kalwin, Sermons on Galatians (Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1995), str. 246. Kalwin głosił na temat Listu do Galacjan 2:16.
[2] „Oświadczenie EKR”, w: Colson i Neuhaus, Ewangelicy i katolicy razem, XVIII.
[3] Norman Shepherd,Faith and Faithfulness,” w  Sandlin, A Faith That Is Never Alone, 65;
[4] Shepherd, “Justification by Faith Alone,” 87.
[5] Shepherd, “Faith and Faithfulness,” w Sandlin, A Faith That Is Never Alone, 65.
[6] Tamże
[7] Katechizm Heidelberski Pyt. i Odp. 60
[8] Konfesja Belgijska 22
[9] Westminsterskie Wyznanie Wiary 11.2
[10] 39 Artykułów Kościoła Anglikańskiego 11


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email